Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0400/2007

Συζήτηση :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2007 - 7.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.35 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

16. Άνοδος των τιμών των τροφίμων, προστασία των καταναλωτών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0065/2007) που κατέθεσαν οι Joseph Daul, Lutz Goepel και Neil Parish, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προς την Επιτροπή: Άνοδος των τιμών των τροφίμων (B6-0321/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0067/2007) που κατέθεσε ο Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προς την Επιτροπή: Προστασία των καταναλωτών και άνοδος των τιμών (B6-0377/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0069/2007) που κατέθεσαν οι Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas και Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, προς την Επιτροπή: Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και προστασία των καταναλωτών (B6-0378/2007)

Ο Neil Parish (από κοινού συντάκτης) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (B6-0321/2007).

Ο Luis Manuel Capoulas Santos (συντάκτης) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (B6-0377/2007).

Ο Sergio Berlato (από κοινού συντάκτης) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (B6-0378/2007).

Η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Bernadette Bourzai, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vincenzo Aita, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Struan Stevenson, María Isabel Salinas García, Andrzej Tomasz Zapałowski, Διαμάντω Μανωλάκου, Agnes Schierhuber, Csaba Sándor Tabajdi, Esther Herranz García, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Catherine Neris και Mariann Fischer Boel.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Pilar Ayuso, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness και James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την άνοδο των τιμών των ζωοτροφών και των τροφίμων σχετικά με την αύξηση των τιμών στις ζωοτροφές και τα τρόφιμα (B6-0400/2007)

- Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Κατερίνα Μπατζελή και Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την άνοδο των τιμών των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτώνσχετικά με τις αυξήσεις τιμών και την προστασία των καταναλωτών (B6-0401/2007)

- Διαμάντω Μανωλάκου, Vincenzo Aita, Ilda Figueiredo, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την άνοδο των τιμών των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών σχετικά με τις αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα και την προστασία των καταναλωτών (B6-0402/2007)

- Niels Busk, Kyösti Virrankoski και Willem Schuth, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την άνοδο των τιμών των τροφίμων σχετικά με τις αυξήσεις της τιμής των τροφίμων (B6-0403/2007)

- Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη μεγάλη άνοδο των τιμών των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών σχετικά με τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών (B6-0404/2007)

- Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων σχετικά με τις αυξήσεις της τιμής των τροφίμων (B6-0405/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου