Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0163(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0245/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0245/2007

Συζήτηση :

PV 23/10/2007 - 19
CRE 23/10/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2007 - 8.18
CRE 24/10/2007 - 8.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0463

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

19. Επαγγελματικά προσόντα για τη διά βίου μάθηση ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση [COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Mario Mantovani (A6-0245/2007)

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Mario Mantovani παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Milan Gaľa (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Françoise Castex, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Joel Hasse Ferreira, Ewa Tomaszewska και Peter Mandelson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου