Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 4.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 5.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 6.Η συμβολή της φορολογικής πολιτικής στη στρατηγική της Λισαβόνας (συζήτηση)
 7.Αποτελέσματα της ανεπίσημης Διάσκεψης Κορυφής των Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (Λισαβόνα, 18/19 Οκτωβρίου 2007) (συζήτηση)
 8.Ημερήσια διάταξη
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Σύναψη του πρωτοκόλλου στη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Χιλής για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των ΕΚ και της Ελβετίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.4.Κύρωση από τη Σλοβενία του Πρωτοκόλλου της 12ης Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί τη Σύμβαση των Παρισίων της 29ης Ιουλίου 1960 σχετικά με την αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.5.Έγκριση της πρώτης και της δεύτερης τροποποίησης της σύμβασης του Espoo της ΟΕΕ/ΟΗΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.6.Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σε διάφορα πρωτόκολλα της εν λόγω σύμβασης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.7.Δίκτυο επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (απόφαση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.8.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ψηφοφορία)
  
9.9.Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων ***I (ψηφοφορία)
  
9.10.Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (Τμήμα ΙΙΙ) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (τμήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)
 14.Σύνθεση του Σώματος
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Άνοδος των τιμών των τροφίμων, προστασία των καταναλωτών (συζήτηση)
 17.Πράσινο Βιβλίο: Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ (συζήτηση)
 18.Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) ***I (συζήτηση)
 19.Επαγγελματικά προσόντα για τη διά βίου μάθηση ***I (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (216 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (156 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (59 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2207 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (235 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (190 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (652 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου