Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 235kWORD 156k
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 4.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 5.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 6.Η συμβολή της φορολογικής πολιτικής στη στρατηγική της Λισαβόνας (συζήτηση)
 7.Αποτελέσματα της ανεπίσημης Διάσκεψης Κορυφής των Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (Λισαβόνα, 18/19 Οκτωβρίου 2007) (συζήτηση)
 8.Ημερήσια διάταξη
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Σύναψη του πρωτοκόλλου στη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Χιλής για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των ΕΚ και της Ελβετίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.4.Κύρωση από τη Σλοβενία του Πρωτοκόλλου της 12ης Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί τη Σύμβαση των Παρισίων της 29ης Ιουλίου 1960 σχετικά με την αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.5.Έγκριση της πρώτης και της δεύτερης τροποποίησης της σύμβασης του Espoo της ΟΕΕ/ΟΗΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.6.Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σε διάφορα πρωτόκολλα της εν λόγω σύμβασης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.7.Δίκτυο επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (απόφαση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.8.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ψηφοφορία)
  
9.9.Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων ***I (ψηφοφορία)
  
9.10.Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (Τμήμα ΙΙΙ) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (τμήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)
 14.Σύνθεση του Σώματος
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Άνοδος των τιμών των τροφίμων, προστασία των καταναλωτών (συζήτηση)
 17.Πράσινο Βιβλίο: Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ (συζήτηση)
 18.Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) ***I (συζήτηση)
 19.Επαγγελματικά προσόντα για τη διά βίου μάθηση ***I (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος επανερχόμενος στην απόφαση του Σώματος να επιτρέψει την κατάθεση, κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου, προτάσεων ψηφίσματος σε συνέχεια της περάτωσης της συζητήσεως σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2007), ζητεί η ψηφοφορία να εγγραφεί στην προσεχή περίοδο συνόδου, και Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ο οποίος συμφωνεί με το εν λόγω αίτημα (Ο Πρόεδρος τους απαντά ότι θα ζητήσει τη γνώμη των άλλων πολιτικών ομάδων).


2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Διορθωτική επιστολή αριθ. 1 του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008 (13659/2007 - C6-0341/2007 - 2007/2019(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ηχητικό επίπεδο που αντιλαμβάνονται οι οδηγοί των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0588 - C6-0344/2007 - 2007/0205(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) (COM(2007)0535 - C6-0345/2007 - 2004/0156(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 με σκοπό την προσαρμογή του στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τεσσάρων σχετικών συμφωνιών (12641/2007 - C6-0350/2007 - 2007/0115(AVC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 για το οικονομικό έτος 2007 - Γενική κατάσταση εσόδων - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 (13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: James Elles (A6-0401/2007)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη συμφωνία TRIPS, που υπεγράφη στη Γενεύη στις 6 Δεκεμβρίου 2005 (08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης (COM(2007)0472 - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0404/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης (COM(2007)0428 - C6-0064/2007 - 2007/0006(CNS)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Margie Sudre (A6-0405/2007)


3. Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Οι ακόλουθοι βουλευτές υπέβαλαν γραπτές δηλώσεις για καταχώρηση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

- Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski και Witold Tomczak σχετικά με την αναγνώριση της σφαγής Πολωνών από ουκρανούς εθνικιστές, ως γενοκτονίας (92/2007).


4. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων,

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων.


5. Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I. Ιράν

- Mogens N.J. Camre, Romano Maria La Russa και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το Ιράν (B6-0406/2007),

- Frédérique Ries, Marco Pannella, Μάριος Ματσάκης και Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Ιράν (B6-0407/2007),

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Paulo Casaca και Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν (B6-0410/2007),

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν (B6-0412/2007),

- Angelika Beer και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ιράν (B6-0418/2007),

- Michael Gahler, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το Ιράν (B6-0419/2007).

II. Πακιστάν

- Pasqualina Napoletano και Robert Evans, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το Πακιστάν (B6-0409/2007),

- Luisa Morgantini και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Πακιστάν (B6-0414/2007),

- Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Πακιστάν (B6-0417/2007),

- Charles Tannock και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το Πακιστάν (B6-0420/2007).

III. Σουδάν: δολοφονία στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης

- Thierry Cornillet και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τοΣουδάν: δολοφονία στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης (B6-0408/2007),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson και Josep Borrell Fontelles, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη δολοφονία στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης (UA) στο Σουδάν (B6-0411/2007),

- Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη δολοφονία στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν (B6-0413/2007),

- Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τοΣουδάν: δολοφονία στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης (B6-0415/2007),

- Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert, Raül Romeva i Rueda και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη δολοφονία στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης (UA) στο Σουδάν (B6-0416/2007),

- Jürgen Schröder, José Ribeiro e Castro, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη δολοφονία στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν (B6-0421/2007).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.


6. Η συμβολή της φορολογικής πολιτικής στη στρατηγική της Λισαβόνας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη συμβολή της φορολογικής πολιτικής στη στρατηγική της Λισαβόνας [2007/2097(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

Η Sahra Wagenknecht παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Κατερίνα Μπατζελή, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Petre Popeangă, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gay Mitchell, Pervenche Berès, Olle Schmidt, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zsolt László Becsey, Dariusz Rosati, Konrad Szymański και László Kovács.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2007.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.55 π.μ και επαναλαμβάνεται στις 10.10 π.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

7. Αποτελέσματα της ανεπίσημης Διάσκεψης Κορυφής των Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (Λισαβόνα, 18/19 Οκτωβρίου 2007) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα της ανεπίσημης Διάσκεψης Κορυφής των Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (Λισαβόνα, 18/19 Οκτωβρίου 2007)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση στην οποία επικροτεί την έντονη δραστηριοποίηση της πορτογαλικής προεδρίας του Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής για την έγκριση της μεταρυθμιστικής Συνθήκης της ΕΕ.

Οι José Sócrates (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οιJoseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, και Elmar Brok, Enrique Barón Crespo, Andrew Duff, οι τρεις τελευταίοι υπό την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Διακυβερνητική Διάσκεψη, Luís Queiró, Edite Estrela, Karin Riis-Jørgensen, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Ilda Figueiredo, Vladimír Železný, Luca Romagnoli, Jana Bobošíková, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Marielle De Sarnez, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ian Hudghton, Koenraad Dillen, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen και Jo Leinen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οιLapo Pistelli, Mario Borghezio, Íñigo Méndez de Vigo και Jan Marinus Wiersma.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οιBronisław Geremek, Alain Lamassoure, Bernard Poignant, Hartmut Nassauer, Richard Corbett, Bogdan Klich, Adrian Severin, Jan Zahradil, Andrzej Jan Szejna, Tunne Kelam, Jerzy Buzek, José Sócrates και José Manuel Barroso.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

8. Ημερήσια διάταξη

Ο Πρόεδρος προτείνει, σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες και σύμφωνα με τον κανονισμό, δύο τροποποιήσεις της ημερήσιας διάταξης της παρούσας περιόδου συνόδου.

- Πρόταση με σκοπό την αναβολή για την προσεχή περίοδο συνόδου της ψηφοφορίας επί των προτάσεων ψηφίσματος που κατατέθηκαν σε συνέχεια της περατώσεως της συζητήσεως σχετικά με την Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2007 και σημείο 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2007).

Παρεμβαίνουν επί της εν λόγω προτάσεως οι Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Martin Schulz, ο οποίος ζητεί να ενημερωθεί η Ρωσία από την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη θέση του Κοινοβουλίου κατά τη Διάσκεψη Κορυφής.

Ο Πρόεδρος, διαπιστώνοντας ότι το Σώμα επιθυμεί να ψηφίσει επί αυτής της προτάσεως, τη θέτει σε ψηφοφορία.

Με ΗΨ (321 υπέρ, 309 κατά, 27 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την πρόταση.

Η προθεσμία για την κατάθεση ορίζεται ως ακολούθως:

τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος : Τετάρτη 07.11.2007, στις 6 μ.μ..

- Πρόταση με σκοπό να εγγραφεί χωρίς συζήτηση στην ώρα των ψηφοφοριών το μεσημέρι της Πέμπτης η Έκθεση Margie Sudre - A6-0405/2007, σχετικά με τη Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΚ/ Μαδαγασκάρης (σημείο 57 της ΗΔ), και η Έκθεση Emanuel Jardim Fernandes - A6-0404/2007 σχετικά με τη Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΚ/Μοζαμβίκης (σημείο 58 της ΗΔ), που προβλέπονταν αρχικά με συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Christopher Beazley, ο οποίος επανέρχεται στη διαδικασία όσον αφορά την πρώτη πρόταση και εκφράζει την επιθυμία το Συμβούλιο και η Επιτροπή να διαβιβάσουν στον κ. Πούτιν τα πλήρη πρακτικά της συζητήσεως σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, και Margie Sudre, που ζητεί να υπάρξει επιβεβαίωση ότι οι δύο ανωτέρω εκθέσεις θα τεθούν σε ψηφοφορία χωρίς συζήτηση (Ο Πρόεδρος το επιβεβαιώνει).

Το Σώμα εγκρίνει αυτήν την πρόταση.


9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


9.1. Σύναψη του πρωτοκόλλου στη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Χιλής για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία με την οποία θεσπίζεται σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας [12550/2007 - C6-0325/2007 - 2007/0083(AVC)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0361/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0436)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


9.2. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των ΕΚ και της Ελβετίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου [COM(2007)0305 - C6-0227/2007 - 2007/0106(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A6-0377/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0437)


9.3. Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών [COM(2007)0445 - C6-0274/2007 - 2007/0161(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Neil Parish (A6-0373/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0438)


9.4. Κύρωση από τη Σλοβενία του Πρωτοκόλλου της 12ης Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί τη Σύμβαση των Παρισίων της 29ης Ιουλίου 1960 σχετικά με την αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Δημοκρατία της Σλοβενίας να επικυρώσει, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Πρωτόκολλο της 12ης Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί τη Σύμβαση των Παρισίων της 29ης Ιουλίου 1960 για την αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας [09453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0369/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0439)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


9.5. Έγκριση της πρώτης και της δεύτερης τροποποίησης της σύμβασης του Espoo της ΟΕΕ/ΟΗΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της πρώτης και της δεύτερης τροποποίησης της σύμβασης του Espoo της ΟΕΕ/ΟΗE για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο [COM(2007)0470 - C6-0291/2007 - 2007/0169(CNS)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Miroslav Ouzký (A6-0395/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0440)


9.6. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σε διάφορα πρωτόκολλα της εν λόγω σύμβασης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο K.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996 το οποίο καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πρωτόκολλο σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις και στο δεύτερο πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997 το οποίο καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [COM(2007)0277 - C6-0238/2007 - 2007/0100(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A6-0360/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0441)


9.7. Δίκτυο επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (απόφαση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση ενός Δικτύου Επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) [COM(2007)0306 - C6-0215/2007 - 2007/0104(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A6-0357/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Carlos Coelho (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0442)


9.8. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2007)0415 - C6-0323/2007 - 2007/2168(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0378/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0443)


9.9. Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων [COM(2006)0373 - C6-0246/2006 - 2006/0132(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christa Klaß (A6-0347/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

Παρεμβαίνει ο Christopher Heaton-Harris ο οποίος καταγγέλει την απόπειρα μιας ομάδας άσκησης πίεσης να επηρρεάσει την ψήφο των βουλευτών.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0444)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0444)


9.10. Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων [COM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0445)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0445)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Graham Booth επί της διαδικασίας φηφοφορίας·

- Edward McMillan-Scott ο οποίος θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνεται συχνότερα χρήση του άρθρου 156 του κανονισμού.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος ζητεί, λαμβάνοντας υπόψη την ώρα, την αναβολή της συνέχειας της ψηφοφορίας για την επόμενη ημέρα.

Παρεμβαίνουν επί του εν λόγω αιτήματος ο Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ο οποίος εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να εξετασθούν εκ νέου οι διαδικασίες εργασίας, και ο Daniel Cohn-Bendit καθώς και ο Roberto Musacchio, και οι δύο επί της τελευταίας παρέμβασης.

Η ώρα των ψηφοφοριών διακόπτεται στο σημείο αυτό, τα δε υπόλοιπα σημεία προς ψήφιση θα εγγραφούν στην ώρα των ψηφοφοριών της επόμενης ημέρας.


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Christa Klaß - A6-0347/2007:

- Christa Klaß, Caroline Lucas, Péter Olajos, Zuzana Roithová, Ryszard Czarnecki και Carl Schlyter

Έκθεση Hiltrud Breyer - A6-0359/2007:

- Michl Ebner


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Η Mairead McGuinness γνωστοποεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Angelika Niebler - A6-0377/2007.

Ο Jacek Protasiewicz γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Christa Klaß - A6-0347/2007, τροπ.146.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 2.25 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (Τμήμα ΙΙΙ) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (τμήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD)]
και τη διορθωτική επιστολή αριθ.1/2008 (13659/2007 – C6- 0341/2007) στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008
Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα ΙΙ, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα ΙΧ, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [C6-0288/2007 – 2007/2019B(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ville Itälä (A6-0394/2007)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση: “πριν να δώσω το λόγο στην κυρία Επίτροπο Dalia Grybauskaitė, θα επιθυμούσα να εκφράσω την έκπληξή μου διαπιστώνοντας την απουσία άλλων Επιτρόπων τους οποίους είχαμε παρακαλέσει να παραστούν. Υπάρχουν πολλές δικαιολογίες. Οι προσκλήσεις μας απεστάλησαν ίσως με καθυστέρηση. Είναι πιθανόν, θα φροντίσω να βεβαιωθώ για το τι ακριβώς συνέβη.

Επιθυμώ, όμως, να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι βάσει διοργανικής συμφωνίας, είναι υποχρεωμένη να είναι παρούσα κατά τις περιόδους συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα εξετάσω περισσότερο αυτό το θέμα, και αναμένω ότι η Επιτροπή, όπως επίσης, βεβαίως, και το Κοινοβούλιο θα σέβεται τις αναληφθείσες υποχρεώσεις βάσει της διοργανικής συμφωνίας.

Παρακαλώ την κυρία Επίτροπο Dalia Grybauskaitė να γνωστοποιήσει τα προαναφερθέντα στην Επιτροπή. Έχω, εξ άλλου, ήδη εκφρασθεί επί του εν λόγω θέματος στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων. Δεν επιθυμώ, όμως, να προβώ εδώ σε μονομερείς κατηγορίες, αλλά προτίθεμαι να εξετάσω το θέμα”.

Οι Ville Itälä και Kyösti Virrankoski παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Richard James Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Guy-Quint, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει η Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET) και Ralf Walter (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Peter Šťastný (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Salvador Garriga Polledo (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Cristobal Montoro Romero (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Gabriele Stauner (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jutta Haug (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Angelika Niebler (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Luisa Fernanda Rudi Ubeda (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Wojciech Roszkowski (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Jan Mulder (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Helga Trüpel (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Gérard Deprez (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Rihards Pīks (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Christa Prets (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Luciana Sbarbati (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), László Surján, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gérard Onesta, Pedro Guerreiro, Jean-Claude Martinez, Sergej Kozlík, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, Seán Ó Neachtain, Margrete Auken, Αδάμος Αδάμου και Janusz Lewandowski.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Louis Grech, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Satu Hassi, James Elles, Joan Calabuig Rull, Samuli Pohjamo, Simon Busuttil, Göran Färm, Hannu Takkula, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Rolf Berend, Thijs Berman, Christofer Fjellner, Κατερίνα Μπατζελή και Reimer Böge (πρόεδρος της επιτροπής BUDG).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2007 και σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2007.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 5.45 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 5.50 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

14. Σύνθεση του Σώματος

Ο Joop Post κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 17.10.2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από την ως άνω ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την ενεχόμενη εθνική αρχή.

Οι αρμόδιες ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν εν τω μεταξύ την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Cornelis Visser σε αντικατάσταση του Joop Post. Το Σώμα λαμβάνει γνώση με ισχύ από 17.10.2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Cornelis Visser καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0318/2007).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 41 (Manuel Medina Ortega): Απαγωγές παιδιών.

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου και Reinhard Rack.

Ερώτηση 42 (Milan Gaľa): Τροπικός ιός chikungunya στην Ευρώπη.

Ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Milan Gaľa.

Ερώτηση 43 (Paulo Casaca): Ανθρωπιστική καταστροφή στο Ιράκ.

Η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Paulo Casaca και Danutė Budreikaitė.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 44 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Συμβασιούχοι σε θέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου και Paul Rübig.

Ερώτηση 45 (Johan Van Hecke): Η αύξηση του αριθμού υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι επιπτώσεις της στο κόστος των συντάξεων.

Ο Siim Kallas απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Johan Van Hecke, Justas Vincas Paleckis και Ingeborg Gräßle.

Ερώτηση 46 (Esko Seppänen): Η Επιτροπή και τα συνδικάτα.

Ο Siim Kallas απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Esko Seppänen και Paul Rübig.

Στις ερωτήσεις 47 έως 48 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Ερώτηση 49 (Bart Staes): Συνολικό ποσό των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο των κανόνων ανταγωνισμού.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bart Staes, Reinhard Rack και Danutė Budreikaitė.

Ερώτηση 50 (Lambert van Nistelrooij): Συγχώνευση των εταιρειών Suez και Gaz de France.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Lambert van Nistelrooij.

Η ερώτηση 51 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 52 (Anne Van Lancker): Επιδότηση στην Volvo Cars Gent/ κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Anne Van Lancker.

Ερώτηση 53 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Εμπόριο και αλλαγή του κλίματος.

Ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπαστάμκου και Daniel Caspary.

Ερώτηση 54 (Daniel Caspary): Συζήτηση για το μέλλον των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου.

Ερώτηση 55 (Laima Liucija Andrikienė): Μέσα εμπορικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Peter Mandelson απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Γεωργίου Παπαστάμκου και Elisa Ferreira.

Στις ερωτήσεις 56 έως 98 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.35 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

16. Άνοδος των τιμών των τροφίμων, προστασία των καταναλωτών (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0065/2007) που κατέθεσαν οι Joseph Daul, Lutz Goepel και Neil Parish, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προς την Επιτροπή: Άνοδος των τιμών των τροφίμων (B6-0321/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0067/2007) που κατέθεσε ο Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προς την Επιτροπή: Προστασία των καταναλωτών και άνοδος των τιμών (B6-0377/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0069/2007) που κατέθεσαν οι Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas και Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, προς την Επιτροπή: Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και προστασία των καταναλωτών (B6-0378/2007)

Ο Neil Parish (από κοινού συντάκτης) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (B6-0321/2007).

Ο Luis Manuel Capoulas Santos (συντάκτης) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (B6-0377/2007).

Ο Sergio Berlato (από κοινού συντάκτης) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση (B6-0378/2007).

Η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Bernadette Bourzai, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vincenzo Aita, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Struan Stevenson, María Isabel Salinas García, Andrzej Tomasz Zapałowski, Διαμάντω Μανωλάκου, Agnes Schierhuber, Csaba Sándor Tabajdi, Esther Herranz García, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Catherine Neris και Mariann Fischer Boel.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Pilar Ayuso, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness και James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την άνοδο των τιμών των ζωοτροφών και των τροφίμων σχετικά με την αύξηση των τιμών στις ζωοτροφές και τα τρόφιμα (B6-0400/2007)

- Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Κατερίνα Μπατζελή και Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την άνοδο των τιμών των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτώνσχετικά με τις αυξήσεις τιμών και την προστασία των καταναλωτών (B6-0401/2007)

- Διαμάντω Μανωλάκου, Vincenzo Aita, Ilda Figueiredo, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την άνοδο των τιμών των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών σχετικά με τις αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα και την προστασία των καταναλωτών (B6-0402/2007)

- Niels Busk, Kyösti Virrankoski και Willem Schuth, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την άνοδο των τιμών των τροφίμων σχετικά με τις αυξήσεις της τιμής των τροφίμων (B6-0403/2007)

- Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη μεγάλη άνοδο των τιμών των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών σχετικά με τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών (B6-0404/2007)

- Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων σχετικά με τις αυξήσεις της τιμής των τροφίμων (B6-0405/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2007.


17. Πράσινο Βιβλίο: Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ» [2007/2105(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

Ο Karl-Heinz Florenz παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Glenis Willmott, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Koenraad Dillen, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi και Μάριος Ματσάκης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Carl Schlyter, Bogusław Sonik, Karin Scheele, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Catherine Stihler, Christofer Fjellner και Μάρκος Κυπριανού .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2007.


18. Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη συμφωνία (TRIPS), που υπεγράφη στη Γενεύη στις 6 Δεκεμβρίου 2005 [08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

Ο Gianluca Susta παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michel Rocard (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Johan Van Hecke, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Zbigniew Zaleski, Erika Mann και Francisco Assis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2007.


19. Επαγγελματικά προσόντα για τη διά βίου μάθηση ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση [COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Mario Mantovani (A6-0245/2007)

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Mario Mantovani παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Milan Gaľa (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Françoise Castex, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Joel Hasse Ferreira, Ewa Tomaszewska και Peter Mandelson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2007.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 396.144/OJME).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 0.05 π.μ.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Μποτόπουλος, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου