Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 208kWORD 142k
Teisipäev, 23. oktoober 2007 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 4.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 6.Maksu- ja tollipoliitika panus Lissaboni strateegiasse (arutelu)
 7.Riigi- ja valitsusjuhtide mitteametliku tippkohtumise tulemused (Lissabon, 18.-19. oktoober 2007) (arutelu)
 8.Päevakord
 9.Hääletused
  
9.1.EÜ ja Tšiili assotsiatsioonileping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.2.EÜ ja Šveitsi vaheline teadus- ja tehnikakoostöö leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.3.Ühenduse sordikaitse * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.4.Tuumaenergia (Pariisi konventsiooni muutva protokolli ratifitseerimine Sloveenia poolt) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.5.ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Espoo konventsioon * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.6.Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.7.Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuur (otsus) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (hääletus)
  
9.9.Raamdirektiiv pestitsiidide säästva kasutamise kohta ***I (hääletus)
  
9.10.Taimekaitsevahendite turuleviimine ***I (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (III jagu) - 2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX jagu) (arutelu)
 14.Parlamendi koosseis
 15.Infotund (küsimused komisjonile)
 16.Toidukaupade hinnatõus, tarbijakaitse (arutelu)
 17.Roheline raamat "Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil" (arutelu)
 18.Protokoll, millega muudetakse TRIPS-lepingut ***I (arutelu)
 19.Elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik ***I (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.

Sõna võtsid Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, kes seoses parlamendi käesoleval osaistungjärgul tehtud otsusega lubada ELi-Venemaa tippkohtumise teemalise arutelu lõpus esitada resolutsiooni ettepanekuid (22.10.2007protokoll punkt 12) taotles hääletuse kandmist järgmise osaistungjärgu päevakorda, Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, kes toetas seda taotlust (asepresident vastas, et küsimust arutatakse teiste fraktsioonidega).


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Euroopa ühenduste 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalik muutmisettepanek nr 1 (13659/2007 - C6-0341/2007 - 2007/2019(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ettepanek: Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtide poolt tajutava müra taseme kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0588 - C6-0344/2007 - 2007/0205(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Muudetud ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmide (EGNOS ja Galileo) rakendamise jätkamise kohta (KOM(2007)0535 - C6-0345/2007 - 2004/0156(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, TRAN

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ ja direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta (KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 eesmärgiga kohandada see määrusega (EÜ) nr … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta (KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Ettepanek: Nõukogu otsus Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ja nelja sellega seotud lepingu sõlmimise kohta (12641/2007 - C6-0350/2007 - 2007/0115(AVC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- 2007. eelarveaasta paranduseelarve projekt nr 6 - Tulude koondarvestus - III Jagu – Komisjon (13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendi komisjonid::

- Raport: Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta paranduseelarve nr 6/2007 projekt (13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: James Elles (A6-0401/2007)

- *** Soovitus: Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse Euroopa Ühenduse nimel heaks 6. detsembril 2005. aastal Genfis allakirjutatud protokoll, millega muudetakse TRIPS-lepingut (08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)) - INTA komisjon - Raportöör: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

- * Raport: Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Ühenduse ja Mosambiigi Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0472 - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0404/2007)

- * Raport: Muudetud ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse partnerluslepingu sõlmimist kalandussektoris Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel (KOM(2007)0428 - C6-0064/2007 - 2007/0006(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Margie Sudre (A6-0405/2007)


3. Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Järgmised parlamendiliikmed edastasid kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski ja Witold Tomczak Ukraina natsionalistide poolt toime pandud poolakate massimõrva tunnistamise kohta genotsiidina (92/2007).


4. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping,

- Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping.


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I. Iraan

- Mogens N.J. Camre, Romano Maria La Russa ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Iraani kohta (B6-0406/2007),

- Frédérique Ries, Marco Pannella, Marios Matsakis ja Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel, Iraani kohta (B6-0407/2007),

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Paulo Casaca ja Elena Valenciano Martínez-Orozco fraktsiooni PSE nimel, inimõiguste kohta Iraanis (B6-0410/2007),

- Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel, inimõiguste kohta Iraanis (B6-0412/2007),

- Angelika Beer ja Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Iraani kohta (B6-0418/2007),

- Michael Gahler, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel, Iraani kohta (B6-0419/2007).

II. Pakistan

- Pasqualina Napoletano ja Robert Evans fraktsiooni PSE nimel, Pakistani kohta(B6-0409/2007),

- Luisa Morgantini ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pakistani kohta (B6-0414/2007),

- Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pakistani kohta (B6-0417/2007),

- Charles Tannock ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel, Pakistani kohta (B6-0420/2007).

III. Sudaan: Aafrika liidu rahuvalvajate mõrvamine

- Thierry Cornillet ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Sudaani kohta: Aafrika Liidu rahuvalvajate mõrvamine (B6-0408/2007),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson ja Josep Borrell Fontelles fraktsiooni PSE nimel, Aafrika Liidu rahuvalvajate mõrvamise kohta Sudaanis (B6-0411/2007),

- Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel, Aafrika Liidu rahuvalvajate mõrvamise kohta Sudaanis (B6-0413/2007),

- Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Sudaani kohta: rahuvalvajate mõrvamine (B6-0415/2007),

- Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert, Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Aafrika Liidu rahuvalvajate mõrvamise kohta Sudaanis (B6-0416/2007),

- Jürgen Schröder, José Ribeiro e Castro, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, Aafrika Liidu rahuvalvajate mõrvamise kohta Sudaanis (B6-0421/2007).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.


6. Maksu- ja tollipoliitika panus Lissaboni strateegiasse (arutelu)

Raport maksu- ja tollipoliitika panuse kohta Lissaboni strateegiasse [2007/2097(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

Sahra Wagenknecht tutvustas raportit.

Sõna võttis László Kovács (komisjoni liige).

Sõna võtsid Piia-Noora Kauppi fraktsiooni PPE-DE nimel, Katerina Batzeli fraktsiooni PSE nimel, Margarita Starkevičiūtė fraktsiooni ALDE nimel, Heide Rühle fraktsiooni Verts/ALE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel, Petre Popeangă fraktsiooni ITS nimel, Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel, Gay Mitchell, Pervenche Berès, Olle Schmidt, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zsolt László Becsey, Dariusz Rosati, Konrad Szymański ja László Kovács.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2007protokoll punkt 8.25.

(Istung katkestati kell 09.55 ja jätkus kell 10.10.)


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

7. Riigi- ja valitsusjuhtide mitteametliku tippkohtumise tulemused (Lissabon, 18.-19. oktoober 2007) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Riigi- ja valitsusjuhtide mitteametliku tippkohtumise tulemused (Lissabon, 18.-19. oktoober 2007)

Parlamendi president tegi lühikese avalduse, kus ta väljendas tunnustust nõukogu eesistujariigi Portugali ja komisjoni presidendi pühendumusele ELi reformilepingu vastuvõtmisele.

José Sócrates (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Jean-Marie Le Pen fraktsiooni ITS nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Elmar Brok, Enrique Barón Crespo, Andrew Duff (kolm viimast Euroopa Parlamendi esindajatena valitsustevahelisel konverentsil), Luís Queiró, Edite Estrela, Karin Riis-Jørgensen, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Ilda Figueiredo, Vladimír Železný, Luca Romagnoli, Jana Bobošíková, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Marielle De Sarnez, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ian Hudghton, Koenraad Dillen, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen ja Jo Leinen.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Íñigo Méndez de Vigo ja Jan Marinus Wiersma.

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

Sõna võtsid Bronisław Geremek, Alain Lamassoure, Bernard Poignant, Hartmut Nassauer, Richard Corbett, Bogdan Klich, Adrian Severin, Jan Zahradil, Andrzej Jan Szejna, Tunne Kelam, Jerzy Buzek, José Sócrates ja José Manuel Barroso.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

8. Päevakord

Asepresident tegi kokkuleppel fraktsioonidega ja vastavalt kodukorrale ettepaneku muuta kahte punkti käesoleva osaistungjärgu päevakorras.

- Ettepanek lükata järgmisesse osaistungjärku hääletus ELi-Venemaa tippkohtumise teemalise arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekute üle (22.10.2007protokoll punkt 12 ja 23.10.2007protokoll punkt 1).

Sõna võtsid selle ettepaneku kohta Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel ning Martin Schulz, kes palus, et komisjon ja nõukogu teavitaksid tippkohtumisel Venemaad parlamendi seisukohast.

Asepresident nentis, et parlament soovib selle ettepaneku üle hääletada, ning pani selle hääletusele.

Parlament kiitis ettepaneku elektroonilisel hääletusel heaks (321 poolt, 309 vastu, 27 erapooletut).

Tähtajad määrati järgmiselt:

muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud: kolmapäev, 07.11.2007 kell 18.00.

- Ettepanek kanda ilma aruteluta neljapäevasesse hääletustundi järgmised punktid: 1) Raport: Margie Sudre - A6-0405/2007 - EÜ ja Madagaskari vaheline partnerslusleping kalandussektoris (päevakorra punkt 57), 2) Raport: Emanuel Jardim Fernandes - A6-0404/2007 - EÜ ja Mosambiigi vaheline kalandusalane partnerlusleping (päevakorra punkt 58). Mõlema puhul oli algselt ette nähtud arutelu.

Sõna võtsid Christopher Beazley, kes käsitles esimese ettepanekuga seotud menetlust ja avaldas soovi, et nõukogu ja komisjon edastaksid hr Putinile ELi-Venemaa teemalise arutelu stenogrammi, ja Margie Sudre, kes palus kinnitust, et kaks nimetatud raportit pannakse hääletusele ilma aruteluta (asepresident kinnitas talle seda).

Parlament kiitis ettepaneku heaks.


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


9.1. EÜ ja Tšiili assotsiatsioonileping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu teise lisaprotokolli, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta [12550/2007 - C6-0325/2007 - 2007/0083(AVC)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Helmuth Markov (A6-0361/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0436)

Parlament andis oma nõusoleku.


9.2. EÜ ja Šveitsi vaheline teadus- ja tehnikakoostöö leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni teadus- ja tehnikakoostöö lepingu Euroopa Ühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel sõlmimise kohta [KOM(2007)0305 - C6-0227/2007 - 2007/0106(CNS)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A6-0377/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0437)


9.3. Ühenduse sordikaitse * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2100/94 seoses ühenduse sordikaitse taotluse esitamise õigusega [KOM(2007)0445 - C6-0274/2007 - 2007/0161(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Neil Parish (A6-0373/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0438)


9.4. Tuumaenergia (Pariisi konventsiooni muutva protokolli ratifitseerimine Sloveenia poolt) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse kohta, millega volitatakse Sloveeniat ratifitseerima Euroopa Ühenduse huvides 12. veebruari 2004. aasta protokolli, millega muudetakse tuumaenergia valdkonnas tsiviilvastutust käsitlevat 29. juuli 1960. aasta Pariisi konventsiooni [09453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Giuseppe Gargani (A6-0369/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0439)

Parlament andis oma nõusoleku.


9.5. ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Espoo konventsioon * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni piiriülese keskkonnamõju hindamise Espoo konventsiooni esimese ja teise muudatuse heakskiitmise kohta [KOM(2007)0470 - C6-0291/2007 - 2007/0169(CNS)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Miroslav Ouzký (A6-0395/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0440)


9.6. Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 27. septembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, 29. novembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja mis käsitleb Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu tehtud eelotsuste abil, ning Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 19. juuni 1997. aasta teise protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel [KOM(2007)0277 - C6-0238/2007 - 2007/0100(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A6-0360/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

KOMISJONI SOOVITUS, MUUDATUSETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0441)


9.7. Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuur (otsus) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuuri paigaldamise, rakendamise ja haldamise kohta [KOM(2007)0306 - C6-0215/2007 - 2007/0104(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A6-0357/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Carlos Coelho (raportöör) esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0442)


9.8. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist, kohaldades eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 28 [KOM(2007)0415 - C6-0323/2007 - 2007/2168(ACI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A6-0378/2007)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0443)


9.9. Raamdirektiiv pestitsiidide säästva kasutamise kohta ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks [KOM(2006)0373 - C6-0246/2006 - 2006/0132(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Christa Klaß (A6-0347/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

Sõna võttis Christopher Heaton-Harris, kes mõistis hukka survegrupi katse mõjutada parlamendiliikmete hääletust.

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0444)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0444)


9.10. Taimekaitsevahendite turuleviimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise kohta [KOM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0445)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0445)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Graham Booth hääletuse kohta;

- Edward McMillan-Scott arvas, et kodukorra artiklit 156 tuleks sagedamini järgida.

°
° ° °

Sõna võttis Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, kes palus ajalistel kaalutlustel ülejäänud hääletused homsesse lükata.

Sõna võtsid selle taotluse kohta Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, kes pidas muuhulgas vajalikuks vaadata läbi töös kasutatavad menetlused, ning Daniel Cohn-Bendit ja Roberto Musacchio viimase sõnavõtu kohta.

Hääletus katkestati ning ülejäänud punktid kanti homsesse hääletustundi.


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Christa Klaß - A6-0347/2007:

Christa Klaß, Caroline Lucas, Péter Olajos, Zuzana Roithová, Ryszard Czarnecki ja Carl Schlyter

Raport: Hiltrud Breyer - A6-0359/2007:

Michl Ebner


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Mairead McGuinness teatas, et tema hääletusseade raporti Angelika Niebler - A6-0377/2007 hääletuse ajal ei töötanud.

Jacek Protasiewicz teatas, et tema hääletusseade raporti Christa Klaß - A6-0347/2007, am 146 hääletuse ajal ei töötanud.


(Istung katkestati kell 14.25 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. 2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (III jagu) - 2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX jagu) (arutelu)

Raport Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti, III jagu – komisjon (C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD)) ning Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) kohta - Eelarvekomisjon. Raportöör: Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

Raport Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta,

I jagu - Euroopa Parlament,

II jagu – nõukogu,

IV jagu - Euroopa Kohus,

V jagu - kontrollikoda,

VI jagu - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee,

VII jagu - Regioonide Komitee,

VIII jagu - Euroopa Ombudsman,

IX jagu - Euroopa andmekaitseinspektor [C6-0288/2007 – 2007/2019B(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ville Itälä (A6-0394/2007)

Parlamendi president tegi järgmise avalduse: «Enne sõna andmist komisjoni volinikule Dalia Grybauskaitėle sooviksin väljendada üllatust, et kohal ei viibi teisi komisjoni volinikke, keda olime siia palunud. Võimalikke põhjuseid on mitmeid, näiteks pisut liiga hilja välja saadetud kutsed. See on võimalik ja ma kavatsen selle välja selgitada.

Pean siiski oluliseks komisjonile meelde tuletada, et institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt peab ta osalema Euroopa Parlamendi osaistungjärkudel. Ma tegelen selle küsimusega, kuid ootan, et komisjon – ja loomulikult ka parlament – täidaks institutsioonidevahelises kokkuleppes võetud kohustusi.

Palun volinik Dalia Grybauskaitėl, kes täna istungil viibib, sellest komisjoni teavitada. Lisaks tänasele olen seda küsimust käsitlenud ka esimeeste konverentsil. Ma ei soovi siiski esitada ühepoolseid süüdistusi, vaid tegelen küsimusega põhjalikumalt.»

Ville Itälä ja Kyösti Virrankoski tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Richard James Ashworth fraktsiooni PPE-DE nimel, Catherine Guy-Quint fraktsiooni PSE nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Wiesław Stefan Kuc fraktsiooni UEN nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Dalia Grybauskaitė (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michael Gahler (AFET komisjoni arvamuse koostaja) ja Ralf Walter (DEVE komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Peter Šťastný (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Salvador Garriga Polledo (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Cristobal Montoro Romero (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Gabriele Stauner (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Jutta Haug (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Angelika Niebler (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Luisa Fernanda Rudi Ubeda (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Wojciech Roszkowski (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Jan Mulder (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Emanuel Jardim Fernandes (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Helga Trüpel (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Gérard Deprez (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Rihards Pīks (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Christa Prets (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Luciana Sbarbati (PETI komisjoni arvamuse koostaja), László Surján, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gérard Onesta, Pedro Guerreiro, Jean-Claude Martinez, Sergej Kozlík, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, Seán Ó Neachtain, Margrete Auken, Adamos Adamou ja Janusz Lewandowski.

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

Sõna võtsid Louis Grech, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Satu Hassi, James Elles, Joan Calabuig Rull, Samuli Pohjamo, Simon Busuttil, Göran Färm, Hannu Takkula, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Rolf Berend, Thijs Berman, Christofer Fjellner, Katerina Batzeli ja Reimer Böge (BUDG komisjoni esimees).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2007protokoll punkt 7.2 ja 25.10.2007protokoll punkt 7.3.

(Istung katkestati enne infotundi kell 17.45 ja jätkus kell 17.50.)


ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

14. Parlamendi koosseis

Joop Post on esitanud kirjaliku tagasiastumisavalduse parlamendiliikme ametist alates 17.10.2007.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 võttis parlament teadmiseks tema ametikoha vabanemise alates nimetatud kuupäevast ning teavitab sellest asjaomast riiklikku ametiasutust.

Madalamaade pädevad ametiasutused teatasid vahepeal, et Joop Posti asemel valiti Euroopa Parlamendi liikmeks Cornelis Visser. Parlament võttis teadmiseks selle jõustumise alates 17.10.2007.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust tema mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Cornelis Visser vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


15. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0318/2007).

Esimene osa

Küsimus 41 (Manuel Medina Ortega): lasteröövid.

Franco Frattini (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Reinhard Rack.

Küsimus 42 (Milan Gaľa): Chikungunya viirus Euroopas.

Markos Kyprianou (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Milan Gaľa.

Küsimus 43 (Paulo Casaca): humanitaarkatastroof Iraagis.

Neelie Kroes (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Paulo Casaca ja Danutė Budreikaitė.

Teine osa

Küsimus 44 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): alalised teenistujad ametikohtadel, mis täidavad kindlaid ja alalisi vajadusi Euroopa Liidu institutsioonides ja teenistustes.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Paul Rübig.

Küsimus 45 (Johan Van Hecke): ELi ametnike arvu kasvu mõju pensionikuludele.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Johan Van Hecke, Justas Vincas Paleckis ja Ingeborg Gräßle.

Küsimus 46 (Esko Seppänen): komisjon ja ametiühingud.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Esko Seppänen ja Paul Rübig.

Küsimustele 47 kuni 48 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 49 (Bart Staes): ettevõtjatele konkurentsieeskirjade raames määratud trahvide kogusumma.

Neelie Kroes vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bart Staes, Reinhard Rack ja Danutė Budreikaitė.

Küsimus 50 (Lambert van Nistelrooij): Suezi ja Gaz de France'i ühinemine.

Neelie Kroes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Lambert van Nistelrooij.

Küsimus 51 muutus kehtetuks autori puudumise tõttu.

Küsimus 52 (Anne Van Lancker): toetused Volvo Cars Gent'ile ja ELi õigusaktid riigiabi kohta.

Neelie Kroes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Anne Van Lancker.

Küsimus 53 (Georgios Papastamkos): kaubandus ja kliimamuutused.

Peter Mandelson (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos ja Daniel Caspary.

Küsimus 54 (Daniel Caspary): arutelu kaubanduse kaitsevahendite tuleviku üle.

Küsimus 55 (Laima Liucija Andrikienė): Euroopa Liidu kaubanduse kaitsevahendid.

Peter Mandelson vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos ja Elisa Ferreira.

Küsimustele 56 kuni 98 vastatakse kirjalikult.

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.35 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

16. Toidukaupade hinnatõus, tarbijakaitse (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0065/2007), mille esitas(id)Joseph Daul, Lutz Goepel ja Neil Parish fraktsiooni PPE-DE nimel komisjonile: Toiduainete hinnatõus (B6-0321/2007)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0067/2007), mille esitas(id)Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni PSE nimel komisjonile: Tarbijakaitse ja hinnatõus (B6-0377/2007)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0069/2007), mille esitas(id) Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas ja Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel komisjonile: Toiduainete hindade oluline tõus ja tarbijakaitse (B6-0378/2007)

Neil Parish (kaasautor) esitas suuliselt vastatava küsimuse (B6-0321/2007).

Luis Manuel Capoulas Santos (autor) esitas suuliselt vastatava küsimuse (B6-0377/2007).

Sergio Berlato (kaasautor) esitas suuliselt vastatava küsimuse (B6-0378/2007).

Mariann Fischer Boel (komisjoni liige) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Mairead McGuinness fraktsiooni PPE-DE nimel, Bernadette Bourzai fraktsiooni PSE nimel, Niels Busk fraktsiooni ALDE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vincenzo Aita fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Struan Stevenson, María Isabel Salinas García, Andrzej Tomasz Zapałowski, Diamanto Manolakou, Agnes Schierhuber, Csaba Sándor Tabajdi, Esther Herranz García, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Catherine Neris ja Mariann Fischer Boel.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Pilar Ayuso, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness ja James Nicholson fraktsiooni PPE-DE nimel toiduainete ja loomasööda hinnatõusu kohta Sööda ja toiduainete hinnatõus (B6-0400/2007);

- Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Katerina Batzeli ja Rosa Miguélez Ramos fraktsiooni PSE nimel hinnatõusu ja tarbijakaitse kohtaHindade tõus ja tarbijakaitse (B6-0401/2007);

- Diamanto Manolakou, Vincenzo Aita, Ilda Figueiredo, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo, Kyriacos Triantaphyllides ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel toiduainete hinnatõusu ja tarbijakaitse kohtaToiduainete hinnatõus ja tarbijakaitse (B6-0402/2007);

- Niels Busk, Kyösti Virrankoski ja Willem Schuth fraktsiooni ALDE nimel toiduainete hinnatõusu kohtaToiduainete hinnatõus (B6-0403/2007);

- Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel toiduainete suure hinnatõusu ja tarbijakaitse kohtaToiduainete hindade märkimisväärne tõus ja tarbijakaitse (B6-0404/2007);

- Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith ja Milan Horáček fraktsiooni Verts/ALE nimel toiduainete hinnatõusu kohtaToiduainete hinnatõus (B6-0405/2007).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2007protokoll punkt 7.9.


17. Roheline raamat "Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil" (arutelu)

Raport rohelise raamatu "Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil" kohta [2007/2105(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

Karl-Heinz Florenz tutvustas raportit.

Sõna võttis Markos Kyprianou (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marianne Thyssen fraktsiooni PPE-DE nimel, Glenis Willmott fraktsiooni PSE nimel, Jules Maaten fraktsiooni ALDE nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jens Holm fraktsiooni GUE/NGL nimel, Koenraad Dillen fraktsiooni ITS nimel, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi ja Marios Matsakis.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võtsid Carl Schlyter, Bogusław Sonik, Karin Scheele, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Catherine Stihler, Christofer Fjellner ja Markos Kyprianou.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2007protokoll punkt 8.26.


18. Protokoll, millega muudetakse TRIPS-lepingut ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse Euroopa Ühenduse nimel heaks 6. detsembril 2005. aastal Genfis allakirjutatud protokoll, millega muudetakse TRIPS-lepingut [08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

Gianluca Susta tutvustas raportit.

Sõna võttis Peter Mandelson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michel Rocard (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Georgios Papastamkos fraktsiooni PPE-DE nimel, Kader Arif fraktsiooni PSE nimel, Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel, Zbigniew Zaleski, Erika Mann ja Francisco Assis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2007protokoll punkt 8.14.


19. Elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas [KOM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Mario Mantovani (A6-0245/2007)

Sõna võttis Peter Mandelson (komisjoni liige).

Mario Mantovani tutvustas raportit.

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Milan Gaľa (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Thomas Mann fraktsiooni PPE-DE nimel, Françoise Castex fraktsiooni PSE nimel, Ona Juknevičienė fraktsiooni ALDE nimel, Zdzisław Zbigniew Podkański fraktsiooni UEN nimel, Sepp Kusstatscher fraktsiooni Verts/ALE nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Joel Hasse Ferreira, Ewa Tomaszewska ja Peter Mandelson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2007protokoll punkt 8.18.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 396.144/OJME).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.05.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika