Zoznam 
Zápisnica
PDF 215kWORD 143k
Utorok, 23. októbra 2007 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 4.Text zmlúv poskytnutých Radou
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 6.Prínos daňových a colných politík pre Lisabonskú stratégiu (rozprava)
 7.Výsledky neformálneho samitu hláv štátov a predsedov vlád (Lisabon, 18.-19. október 2007) (rozprava)
 8.Program schôdze
 9.Hlasovanie
  
9.1.Uzavretie protokolu k Dohode o pridružení medzi ES a Čile na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a Švajčiarskom * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Ratifikácia protokolu z 12. februára 2004 o zmene Parížskej dohody z 29. júla 1960 o verejnej zodpovednosti v oblasti jadrovej energie Slovinskom *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Schválenie prvého a druhého dodatku k dohovoru EHK OSN z Espoo * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a k rôznym protokolom k tomuto dohovoru * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.7.Komunikačná infraštruktúra pre prostredie Schengenského informačného systému (rozhodnutie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.8.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (hlasovanie)
  
9.9.Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov ***I (hlasovanie)
  
9.10.Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh ***I (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiel III) - Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (rozprava)
 14.Zloženie Parlamentu
 15.Hodina otázok (pre Komisiu)
 16.Zvýšenie cien potravín, ochrana spotrebiteľa (rozprava)
 17.Zelená kniha: K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ (rozprava)
 18.Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) ***I (rozprava)
 19.Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie ***I (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.

Vystúpili títo poslanci: Hannes Swoboda za skupinu PSE, aby sa vrátil k rozhodnutiu Parlamentu schváliť predloženie návrhov uznesenia na ukončenie rozpravy o samite EÚ/Rusko počas tejto schôdze (bod 12 zápisnice zo dňa 22.10.2007), a požiadal, aby sa hlasovanie uskutočnilo na nasledujúcej schôdzi, a Joseph Daul za skupinu PPE-DE, ktorý sa pripojil k tejto žiadosti (Predseda odpovedal, že sa uskutočnia konzultácie s ďalšími politickými skupinami).


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Opravný list č. 1 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na rozpočtový rok 2008 (13659/2007 - C6-0341/2007 - 2007/2019(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Kodifikované znenie) (KOM(2007)0588 - C6-0344/2007 - 2007/0205(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

- Zmenený a doplnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej rádiovej navigácie (EGNOS a Galileo) (KOM(2007)0535 - C6-0345/2007 - 2004/0156(COD))

pridelené

gestorský :

ITRE

stanovisko :

BUDG, CONT, TRAN

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 (KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. …o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 (KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd (12641/2007 - C6-0350/2007 - 2007/0115(AVC))

pridelené

gestorský :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh opravného rozpočtu č. 6 na rozpočtový rok 2007 - Všeobecný výkaz príjmov - Oddiel III – Komisia (13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

2) parlamentných výborov

- Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2007 na rozpočtový rok 2007 (13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: James Elles (A6-0401/2007)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí Protokolu v mene Európskeho spoločenstva, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda TRIPS, podpísaného v Ženeve 6. decembra 2005 (08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)) - výbor INTA - Spravodajca: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou (COM(2007)0472 - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS)) - výbor PECH - Spravodajca: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0404/2007)

- * Správa o upravenom návrhu nariadenia Rady o uzatvorení dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou (COM(2007)0428 - C6-0064/2007 - 2007/0006(CNS)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Margie Sudre (A6-0405/2007)


3. Písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Písomné vyhlásenia na zapísanie do registra predložili títo poslanci (článok 116 rokovacieho poriadku):

- Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski a Witold Tomczak o uznaní masakru Poliakov ukrajinskými nacionalistami za genocídu (92/2007).


4. Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o uľahčení udeľovania víz,

- dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o uľahčení udeľovania víz.


5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Irán

- Mogens N.J. Camre, Romano Maria La Russa a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, o Iráne (B6-0406/2007),

- Frédérique Ries, Marco Pannella, Marios Matsakis a Marco Cappato za skupinu ALDE, o Iráne (B6-0407/2007),

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Paulo Casaca a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE, o ľudských právach v Iráne (B6-0410/2007),

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, so ľudských právach v Iráne (B6-0412/2007),

- Angelika Beer a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, o Iráne (B6-0418/2007),

- Michael Gahler, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, o Iráne (B6-0419/2007).

II. Pakistan

- Pasqualina Napoletano a Robert Evans za skupinu PSE, o Pakistane (B6-0409/2007),

- Luisa Morgantini a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o Pakistane (B6-0414/2007),

- Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, o Pakistane (B6-0417/2007),

- Charles Tannock a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, o Pakistane (B6-0420/2007).

III. Sudán: zabitie vojakov mierových síl Africkej únie

- Thierry Cornillet a Marios Matsakis za skupinu ALDE, o Sudáne: zabitie vojakov mierových síl Africkej únie (B6-0408/2007),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson a Josep Borrell Fontelles za skupinu PSE, o zabití vojakov mierových síl Africkej únie (AÚ) v Sudáne (B6-0411/2007),

- Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, so zabití vojakov mierových síl Africkej únie v Sudáne (B6-0413/2007),

- Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, o Sudáne: zabitie vojakov mierových síl (B6-0415/2007),

- Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert, Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, o zabití vojakov mierových síl Africkej únie (AÚ) v Sudáne (B6-0416/2007),

- Jürgen Schröder, José Ribeiro e Castro, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, o zabití vojakov mierových síl Africkej únie v Sudáne (B6-0421/2007).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.


6. Prínos daňových a colných politík pre Lisabonskú stratégiu (rozprava)

Správa: Prínos daňových a colných politík pre Lisabonskú stratégiu [2007/2097(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

Sahra Wagenknecht uviedla správu.

V rozprave vystúpil László Kovács (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE, Katerina Batzeli za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, Heide Rühle za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Petre Popeangă za skupinu ITS, Eoin Ryan za skupinu UEN, Gay Mitchell, Pervenche Berès, Olle Schmidt, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zsolt László Becsey, Dariusz Rosati, Konrad Szymański a László Kovács.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.25 zápisnice zo dňa 24.10.2007.

(Rokovanie bolo prerušené o 09.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 10.10 h)


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

7. Výsledky neformálneho samitu hláv štátov a predsedov vlád (Lisabon, 18.-19. október 2007) (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Výsledky neformálneho samitu hláv štátov a predsedov vlád (Lisabon, 18.-19. október 2007)

Predseda predniesol krátke vyhlásenie, v ktorom ocenil úsilie portugalského predsedníctva Rady a predsedu Komisie v záujme prijatia reformnej zmluvy EÚ.

José Sócrates (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Jean-Marie Le Pen za skupinu ITS, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa a Elmar Brok, Enrique Barón Crespo, Andrew Duff, títo traja posledne menovaní ako zástupcovia Európskeho parlamentu na medzivládnej konferencii, Luís Queiró, Edite Estrela, Karin Riis-Jørgensen, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Ilda Figueiredo, Vladimír Železný, Luca Romagnoli, Jana Bobošíková, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Marielle De Sarnez, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ian Hudghton, Koenraad Dillen, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen a Jo Leinen.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Íñigo Méndez de Vigo a Jan Marinus Wiersma.

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

Vystúpili títo poslanci: Bronisław Geremek, Alain Lamassoure, Bernard Poignant, Hartmut Nassauer, Richard Corbett, Bogdan Klich, Adrian Severin, Jan Zahradil, Andrzej Jan Szejna, Tunne Kelam, Jerzy Buzek, José Sócrates a José Manuel Barroso.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

8. Program schôdze

Predseda po dohode s politickými skupinami a v súlade s rokovacím poriadkom navrhol dve zmeny programu tejto schôdze.

- Návrh, aby bolo na ďalšiu schôdzu odložené hlasovanie o návrhoch uznesenia predložených na ukončenie rozpravy o samite EÚ/Rusko (bod 12 zápisnice zo dňa 22.10.2007 a bod 1 zápisnice zo dňa 23.10.2007.

Vystúpili títo poslanci: k tomuto návrhu Graham Watson za skupinu ALDE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, a Martin Schulz, ktorý žiadal, aby Komisia a Rada informovali Rusko o pozícii Parlamentu v čase konania samitu.

Predseda, konštatoval, že poslanci Parlamentu si želajú hlasovať o tomto návrhu, a nechal o ňom hlasovať.

Parlament návrh schválil v elektronickom hlasovaní (321 za, 309 proti, 27 sa zdržalo).

Lehota na predloženie je:

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uznesenia: streda 7. 11. 2007 o 18.00 h.

- Návrh, aby sa vo štvrtok na poludnie hlasovalo bez rozpravy o správe: Margie Sudre - A6-0405/2007 o dohode o partnerstve v sektore rybolovu ES/Madagaskar (bod 57 programu schôdze) a o správe: Emanuel Jardim Fernandes - A6-0404/2007 o dohode o partnerstve v sektore rybolovu ES/Mozambik (bod 58 programu schôdze), ku ktorým sa pôvodne mala konať rozprava.

Vystúpili títo poslanci: Christopher Beazley, ktorý sa vrátil k postupu v súvislosti s prvým návrhom a vyjadril prianie, aby Rada a Komisia odovzdali pánovi Putinovi doslovný záznam rozpravy o samite EÚ/Rusko, a Margie Sudre, ktorá požiadala o potvrdenie skutočnosti, že sa o dvoch vyššie uvedených správach bude hlasovať bez rozpravy (Predseda to potvrdil).

Parlament návrh schválil.


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


9.1. Uzavretie protokolu k Dohode o pridružení medzi ES a Čile na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie: Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí druhého dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [12550/2007 - C6-0325/2007 - 2007/0083(AVC)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Helmuth Markov (A6-0361/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0436)

Parlament ho preto schválil.


9.2. Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a Švajčiarskom * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, v mene Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu [KOM(2007)0305 - C6-0227/2007 - 2007/0106(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Angelika Niebler (A6-0377/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0437)


9.3. Udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o podmienky pre podanie žiadosti o udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín [KOM(2007)0445 - C6-0274/2007 - 2007/0161(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Neil Parish (A6-0373/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0438)


9.4. Ratifikácia protokolu z 12. februára 2004 o zmene Parížskej dohody z 29. júla 1960 o verejnej zodpovednosti v oblasti jadrovej energie Slovinskom *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie: Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Slovinská republika oprávňuje v záujme Európskeho spoločenstva ratifikovať protokol z 12. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Parížsky dohovor o zodpovednosti tretej strany v oblasti jadrovej energie z 29. júla 1960 [09453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Giuseppe Gargani (A6-0369/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0439)

Parlament ho preto schválil.


9.5. Schválenie prvého a druhého dodatku k dohovoru EHK OSN z Espoo * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady o schválení prvého a druhého dodatku k dohovoru EHK OSN z Espoo o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice v mene Európskeho spoločenstva [KOM(2007)0470 - C6-0291/2007 - 2007/0169(CNS)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Miroslav Ouzký (A6-0395/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0440)


9.6. Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a k rôznym protokolom k tomuto dohovoru * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Odporúčanie pre rozhodnutie Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, protokolu z 27. septembra 1996 vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, k protokolu z 29. novembra 1996 vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a k druhému protokolu z 19. júna 1997 vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev [KOM(2007)0277 - C6-0238/2007 - 2007/0100(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Jean-Marie Cavada (A6-0360/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ODPORÚČANIE KOMISIE, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0441)


9.7. Komunikačná infraštruktúra pre prostredie Schengenského informačného systému (rozhodnutie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady o zavedení, prevádzke a riadení komunikačnej infraštruktúry pre prostredie Schengenského informačného systému (SIS) [KOM(2007)0306 - C6-0215/2007 - 2007/0104(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A6-0357/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Carlos Coelho (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0442)


9.8. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [KOM(2007)0415 - C6-0323/2007 - 2007/2168(ACI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0378/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0443)


9.9. Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre akciu Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného využívania pesticídov [KOM(2006)0373 - C6-0246/2006 - 2006/0132(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Christa Klaß (A6-0347/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

V rozprave vystúpil Christopher Heaton-Harris, ktorý odsúdil pokusy nátlakovej skupiny o ovplyvnenie hlasovania poslancov.

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0444)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0444)


9.10. Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [KOM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0445)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0445)

Vystúpili títo poslanci:

- Graham Booth k priebehu hlasovania;

- Edward McMillan-Scott uviedol, že by sa mal častejšie používať článok 156 rokovacieho poriadku.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Hannes Swoboda za skupinu PSE, ktorý vzhľadom na pokročilú hodinu požiadal, aby sa v hlasovaní pokračovalo zajtra.

Vystúpili títo poslanci: k tejto žiadosti Joseph Daul za skupinu PPE-DE, ktorý okrem iného vyjadril názor, že by bolo vhodné prehodnotiť pracovné postupy, a Daniel Cohn-Bendit a Roberto Musacchio, obaja k predchádzajúcemu vystúpeniu.

Hlasovanie bolo v tomto bode prerušené, o zostávajúcich bodoch sa bude hlasovať ďalší deň.


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Christa Klaß - A6-0347/2007: Christa Klaß, Caroline Lucas, Péter Olajos, Zuzana Roithová, Ryszard Czarnecki a Carl Schlyter

Správa: Hiltrud Breyer - A6-0359/2007: Michl Ebner


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Mairead McGuinness oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Angelika Niebler - A6-0377/2007.

Jacek Protasiewicz oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Christa Klaß - A6-0347/2007, PDN 146.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h)

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008
(oddiel III) - Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (rozprava)

Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, oddiel III - Komisia (C6-0287/2007 – 2007/2019 (BUD)) a opravný list č. 1/2008 (13659/2007 - C6-341/2007) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2008
Oddiel I, Európsky parlament
Oddiel II, Rada
Oddiel IV, Súdny dvor
Oddiel V, Dvor audítorov
Oddiel VI, Európsky hospodársky a sociálny výbor
Oddiel VII, Výbor regiónov
Oddiel VIII, Európsky ombudsman
Oddiel IX, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [C6-0288/2007 – 2007/2019B(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Ville Itälä (A6-0394/2007)

Predseda vystúpil s týmto vyhlásením: „Predtým než udelím slovo pani komisárke Dalii Grybauskaitė, chcel by som vyjadriť údiv nad neprítomnosťou ďalších komisárov, ktorých sme poprosili o účasť. Existujú rôzne odôvodnenia. Pravdepodobne sme odoslali pozvánky príliš neskoro. Je to možné, overím si to.

Chcem však pripomenúť Komisii, že podľa medziinštitucionálnej dohody sa musí zúčastniť schôdze Európskeho parlamentu. Podrobnejšie túto otázku preskúmam a očakávam, že Komisia, a samozrejme, aj Európsky parlament budú dodržiavať záväzky vyplývajúce z medziinštitucionálnej dohody.

Chcel by som poprosiť tu prítomnú pani komisárku Daliu Grybauskaitė, aby o tom informovala Komisiu. K uvedenej otázke som sa už vyjadril v rámci konferencie predsedov. Neželám si však začať s jednostranným obviňovaním, ale záležitosť preskúmam.“

Ville Itälä a Kyösti Virrankoski uviedli svoje správy

Vystúpili títo poslanci: Richard James Ashworth za skupinu PPE-DE, Catherine Guy-Quint za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM a Hans-Peter Martin nezávislý poslanec.

V rozprave vystúpil Dalia Grybauskaitė (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko) a Ralf Walter (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Peter Šťastný ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Salvador Garriga Polledo (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Cristobal Montoro Romero (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Gabriele Stauner (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jutta Haug (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Angelika Niebler (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Luisa Fernanda Rudi Ubeda (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Wojciech Roszkowski (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Jan Mulder (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Emanuel Jardim Fernandes (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Gérard Deprez (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Rihards Pīks (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Christa Prets (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Luciana Sbarbati (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), László Surján, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gérard Onesta, Pedro Guerreiro, Jean-Claude Martinez, Sergej Kozlík, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, Seán Ó Neachtain, Margrete Auken, Adamos Adamou a Janusz Lewandowski.

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Louis Grech, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Satu Hassi, James Elles, Joan Calabuig Rull, Samuli Pohjamo, Simon Busuttil, Göran Färm, Hannu Takkula, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Rolf Berend, Thijs Berman, Christofer Fjellner, Katerina Batzeli a Reimer Böge (predseda výboru BUDG).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 25.10.2007 a bod 7.3 zápisnice zo dňa 25.10.2007.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.45 h. kvôli hodine otázok a pokračovalo sa v ňom opäť od 17.50 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

14. Zloženie Parlamentu

Joop Post podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 17.10.2007.

V súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament potvrdí uvoľnenie mandátu s účinnosťou od tohto dátumu a informuje o tom príslušný orgán členského štátu.

Príslušné holandské orgány medzitým oznámili, že za poslanca Európskeho parlamentu bol zvolený Cornelis Visser, ktorým bude nahradený Joop Post. Parlament to vzal na vedomie s účinnosťou od 17.10.2007.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Cornelis Visser zúčastňuje rokovaní Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


15. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0318/2007).

Prvá časť

Otázka č. 41 (Manuel Medina Ortega): Únosy detí.

Franco Frattini (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Reinhard Rack.

Otázka č. 42 (Milan Gaľa): Tropický vírus Chikungunya v Európe.

Markos Kyprianou (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Milan Gaľa.

Otázka č. 43 (Paulo Casaca): Humanitárna katastrofa v Iraku.

Neelie Kroes (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Paulo Casaca a Danutė Budreikaitė.

Druhá časť

Otázka č. 44 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Zmluvní zamestnanci, ktorí plnia dlhodobé a trvalé potreby v inštitúciách a službách EÚ.

Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Paul Rübig.

Otázka č. 45 (Johan Van Hecke): Vplyv rastúceho počtu úradníkov EÚ na náklady dôchodkového zabezpečenia.

Siim Kallas odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Johan Van Hecke, Justas Vincas Paleckis a Ingeborg Gräßle.

Otázka č. 46 (Esko Seppänen): Komisia a odborové zväzy.

Siim Kallas odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Esko Seppänen a Paul Rübig.

Otázky 47 až 48 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 49 (Bart Staes): Celková výška pokút uložených podnikom v rámci pravidiel hospodárskej súťaže.

Neelie Kroes odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bart Staes, Reinhard Rack a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 50 (Lambert van Nistelrooij): Fúzia spoločností Suez a Gaz de France

Neelie Kroes odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Lambert van Nistelrooij.

Otázka 51 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 52 (Anne Van Lancker): Dotácia pre Volvo Cars Gent / právne predpisy EÚ týkajúce sa štátnej podpory.

Neelie Kroes odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Anne Van Lancker.

Otázka č. 53 (Georgios Papastamkos): Obchod a zmena klímy.

Peter Mandelson (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos a Daniel Caspary.

Otázka č. 54 (Daniel Caspary): Rozprava o budúcnosti nástrojov ochrany obchodu.

Otázka č. 55 (Laima Liucija Andrikienė): Nástroje ochrany obchodu Európskej únie.

Peter Mandelson odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos a Elisa Ferreira.

Otázky 56 až 98 budú zodpovedané písomne.

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

16. Zvýšenie cien potravín, ochrana spotrebiteľa (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0065/2007), ktorú položil Joseph Daul, Lutz Goepel a Neil Parish, za skupinu PPE-DE, pre Komisiu: Zjednodušenie vízového režimu pre krajiny západného Balkánu (B6-0321/2007)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0067/2007), ktorú položil Luis Manuel Capoulas Santos, za skupinu PSE, pre Komisiu: Ochrana spotrebiteľov a nárast cien (B6-0377/2007)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0069/2007), ktorú položil Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas a Liam Aylward, za skupinu UEN, pre Komisiu: Výrazné zvyšovanie cien potravín a ochrana spotrebiteľa (B6-0378/2007)

Neil Parish (spoluautor) rozvinul otázku na ústne zodpovedanie (B6-0321/2007).

Luis Manuel Capoulas Santos (autor) rozvinul otázku na ústne zodpovedanie (B6-0377/2007).

Sergio Berlato (spoluautor) rozvinul otázku na ústne zodpovedanie (B6-0378/2007).

Mariann Fischer Boel (členka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness za skupinu PPE-DE, Bernadette Bourzai za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Vincenzo Aita za skupinu GUE/NGL, Jim Allister nezávislý poslanec, Struan Stevenson, María Isabel Salinas García, Andrzej Tomasz Zapałowski, Diamanto Manolakou, Agnes Schierhuber, Csaba Sándor Tabajdi, Esther Herranz García, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Catherine Neris a Mariann Fischer Boel.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Pilar Ayuso, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness a James Nicholson za skupinu PPE-DE, o zvýšení cien krmiva a potravíno zvyšovaní cien krmív a potravín (B6-0400/2007)

- Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Katerina Batzeli a Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, o zvýšení cien a ochrane spotrebiteľao zvyšovaní cien a ochrane spotrebiteľov (B6-0401/2007)

- Diamanto Manolakou, Vincenzo Aita, Ilda Figueiredo, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo, Kyriacos Triantaphyllides a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, o zvýšení cien potravín a ochrane spotrebiteľao zvyšovaní cien potravín a ochrane spotrebiteľov (B6-0402/2007)

- Niels Busk, Kyösti Virrankoski a Willem Schuth za skupinu ALDE, o zvýšení cien potravíno zvýšení cien potravín (B6-0403/2007)

- Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, o výraznom zvýšení cien potravín a ochrane spotrebiteľao výraznom zvýšení cien potravín a o ochrane spotrebiteľa (B6-0404/2007)

- Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE, o zvýšení cien potravíno zvýšení cien potravín (B6-0405/2007)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 25.10.2007.


17. Zelená kniha: K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ (rozprava)

Správa: Zelená kniha: K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ [2007/2105(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

Karl-Heinz Florenz uviedol správu.

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Glenis Willmott za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Koenraad Dillen za skupinu ITS, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi a Marios Matsakis.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Carl Schlyter, Bogusław Sonik, Karin Scheele, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Catherine Stihler, Christofer Fjellner a Markos Kyprianou.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.26 zápisnice zo dňa 24.10.2007.


18. Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) ***I (rozprava)

Správa: Rozhodnutie Rady o prijatí Protokolu v mene Európskeho spoločenstva, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda TRIPS, podpísaného v Ženeve 6. decembra 2005 [08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Gianluca Susta (A6-0403/2007)

Gianluca Susta uviedol správu.

V rozprave vystúpil Peter Mandelson (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michel Rocard (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Georgios Papastamkos za skupinu PPE-DE, Kader Arif za skupinu PSE, Johan Van Hecke za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, Zbigniew Zaleski, Erika Mann a Francisco Assis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.14 zápisnice zo dňa 24.10.2007.


19. Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie ***I (rozprava)

Správa: Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie [KOM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Mario Mantovani (A6-0245/2007)

V rozprave vystúpil Peter Mandelson (člen Komisie).

Mario Mantovani uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Milan Gaľa (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Thomas Mann za skupinu PPE-DE, Françoise Castex za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Joel Hasse Ferreira, Ewa Tomaszewska a Peter Mandelson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.18 zápisnice zo dňa 24.10.2007.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 396.144/OJME).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 00.05 hod.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia