Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 236kWORD 158k
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 4.Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της της Τουρκίας (συζήτηση)
 5.Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***II (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.2.Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3.Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της Σερβίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.5.Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Σερβίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.6.Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Θεωρήσεις βραχείας παραμονής μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.9.Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.10.Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Αλβανίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.11.Ασυλία και προνόμια του Gian Paolo Gobbo (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.12.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.13.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2007 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.14.Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.15.Τροποποίηση του άρθρου 173 του Κανονισμού σχετικά με τα πλήρη πρακτικά (ψηφοφορία)
  8.16.Ευρωπαϊκός συμβουλευτικός φορέας για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής ***I (ψηφοφορία)
  8.17.Ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή για την κοινοτική πολιτική στατιστικής πληροφόρησης ***I (ψηφοφορία)
  8.18.Επαγγελματικά προσόντα για τη διά βίου μάθηση ***I (ψηφοφορία)
  8.19.Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και απόβλητά τους (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I (ψηφοφορία)
  8.20.Δίκτυο επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (κανονισμός) * (ψηφοφορία)
  8.21.Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1997 περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών * (ψηφοφορία)
  8.22.Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων (ψηφοφορία)
  8.23.Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογία (ψηφοφορία)
  8.24.Κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα (ψηφοφορία)
  8.25.Η συμβολή της φορολογικής πολιτικής στη στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  8.26.Πράσινο Βιβλίο: Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ (ψηφοφορία)
  8.27.Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της της Τουρκίας (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας (συζήτηση)
 13.Η πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής (συζήτηση)
 14.Διεθνής συνθήκη για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (συζήτηση)
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν για ιατρικούς σκοπούς (συζήτηση)
 18.Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (Πράσινο Βιβλίο) (συζήτηση)
 19.Αναγνώριση και εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπό όρους * - Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις * (συζήτηση)
 20.Μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς ***II (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Πρόεδρος ανακοιμώνει ότι οι Alessandro Battilocchio και Gianni De Michelis έχουν προσχωρήσει στην ομάδα PSE από τις 24.10.2007.


3. Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Οι ακόλουθοι βουλευτές υπέβαλαν γραπτές δηλώσεις για καταχώρηση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

- Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga και Kristian Vigenin σχετικά με τη δράση ακραίων παραστρατιωτικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (93/2007).


4. Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της της Τουρκίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της της Τουρκίας

Οι Manuel Lobo Antunes (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sebastiano (Nello) Musumeci, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Joost Lagendijk, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Γεώργιος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Werner Langen, Jan Marinus Wiersma, Marco Cappato, Feleknas Uca, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Ιωάννης Κασουλίδης, Béatrice Patrie, Μάριος Ματσάκης, Mario Borghezio, Gerard Batten, Koenraad Dillen και Charles Tannock.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Μαρία-Ελένη Κοππά, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Richard Howitt, Josef Zieleniec, Vural Öger, Γιαννάκης Μάτσης, Carlos Carnero González, Emine Bozkurt, Manuel Lobo Antunes και Olli Rehn.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (B6-0376/2007);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke και Koenraad Dillen, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας (B6-0398/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2007.


5. Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

Οι Manuel Lobo Antunes (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Reino Paasilinna, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Inese Vaidere και Hélène Flautre.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Remek, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Hanna Foltyn-Kubicka, Christopher Beazley, ο οποίος ζητεί να τον διαβεβαιώσουν, όπως το είχε επισημάνει την προηγούμενη ημέρα (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2007), ότι οι θέσεις που θα εκφρασθούν από το Κοινοβούλιο θα διαβιβασθούν πράγματι στον Πρόεδρο Πούτιν κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Κορυφής, Libor Rouček, Γεώργιος Παπαστάμκος, Józef Pinior, Elmar Brok, Ana Maria Gomes, Roberta Alma Anastase, Katrin Saks, Tunne Kelam, Manuel Lobo Antunes και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda και Reino Paasilinna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στη Μάφρα, στις 26 Οκτωβρίου 2007 (B6-0423/2007);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Christopher Beazley, Tunne Kelam και Bogdan Klich, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ - Ρωσίας που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2007 στη Μάφρα (B6-0424/2007);

- Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck και Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προετοιμασίες για τη 10η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ - Ρωσίας που θα πραγματοποιηθεί στη Μάφρα, στις 26 Οκτωβρίου 2007 (B6-0425/2007)

- Esko Seppänen, Gabriele Zimmer και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B6-0426/2007);

- Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που θα πραγματοποιηθεί στη Μάφρα στις 26 Οκτωβρίου 2007 (B6-0427/2007);

- Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Angelika Beer και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις προετοιμασίες για τη δέκατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, στη Μάφρα στις 26 Οκτωβρίου 2007 (B6-0428/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3_22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2007.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11 και 40 π.μ. επ' ευκαιρία της απονομής του Βραβείου Lux και επαναλαμβάνεται στις 12 το μεσημέρι)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος ζητεί ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου να καταδικάσει επίσημα τις αντισημιτικές προσβολές κατά του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Ferenc Gyurcsány από διαδηλωτές στη Βουδαπέστη (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι θα διαβιβάσει το αίτημά του στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου).

Παρεμβαίνει ο Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος ευχαριστεί τον Πρόεδρο για την οργάνωση στον χώρο του Κοινοβουλίου της τελετής της απονομής του βραβείου Lux.


6. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση επ' ευκαιρία της 62ας επετείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επισημαίνει κυρίως την επίσημη έναρξη, τη σημερινή ημέρα στο Κοινοβούλιο, της ετήσιας εκθέσεως όσον αφορά την συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, της ανάπτυξης και της προώθησης της δημοκρατίας και των θεμελειωδών ελευθεριών.


7. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία από την Μαυριτανία, υπό την Αυτού Εξοχότητα τον Dr Abderrahmane Ould Tolba, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


8.1. Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***II (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, και η οποία καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου [08703/5/2007 - C6-0217/2007 - 2005/0126(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A6-0366/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2007)0446)


8.2. Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης [COM(2007)0425 - C6-0299/2007 - 2007/0142(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claudio Fava (A6-0385/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0447)


8.3. Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής [COM(2007)0423 - C6-0296/2007 - 2007/0140(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claudio Fava (A6-0384/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0448)


8.4. Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της Σερβίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σερβίας [COM(2007)0438 - C6-0298/2007 - 2007/0153(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claudio Fava (A6-0386/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0449)


8.5. Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Σερβίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σερβίας [COM(2007)0422 - C6-0295/2007 - 2007/0144(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claudio Fava (A6-0387/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0450)


8.6. Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου [COM(2007)0431 - C6-0301/2007 - 2007/0146(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A6-0380/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0451)


8.7. Θεωρήσεις βραχείας παραμονής μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου [COM(2007)0426 - C6-0297/2007 - 2007/0149(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A6-0379/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0452)


8.8. Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας [COM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A6-0381/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0453)


8.9. Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας [COM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A6-0383/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0454)


8.10. Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Αλβανίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας [COM(2007)0413 - C6-0293/2007 - 2007/0148(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A6-0382/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0455)


8.11. Ασυλία και προνόμια του Gian Paolo Gobbo (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση διαβούλευσης για τα προνόμια και τις ασυλίες του Gian Paolo Gobbo [2007/2014(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0367/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, ο οποίος ζητεί την αναπομπή στην επιτροπή της εκθέσεως βάσει του άρθρου 168, παράγραφος 2, του κανονισμού.

Παρεμβαίνουν επί του εν λόγω αιτήματος οι Francesco Enrico Speroni (αντιπρόεδρος της επιτροπής JURI) και Diana Wallis (εισηγήτρια).

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα αυτό.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0456)


8.12. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2007)0526 – C6- 0286/2007 – 2007/2179(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0393/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0457)


8.13. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2007 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: James Elles (A6-0401/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) για να διευκρινήσει τη θέση της Επιτροπής.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0458)


8.14. Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη συμφωνία (TRIPS), που υπεγράφη στη Γενεύη στις 6 Δεκεμβρίου 2005 [08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνουν οι Carl Schlyter ο οποίος ζητεί να γνωρίσει τη θέση του Συμβουλίου και Manuel Lobo Antunes (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) ο οποίος διευκρινίζει τη θέση.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0459)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


8.15. Τροποποίηση του άρθρου 173 του Κανονισμού σχετικά με τα πλήρη πρακτικά (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 173 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα Πλήρη Πρακτικά [2007/2137(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A6-0354/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες: βλέπε παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών"

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0460)

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Anna Záborská σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της ψηφοφορίας.


8.16. Ευρωπαϊκός συμβουλευτικός φορέας για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συμβουλευτικού φορέα για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής [COM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A6-0327/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0461)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0461)


8.17. Ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή για την κοινοτική πολιτική στατιστικής πληροφόρησης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής για την κοινοτική πολιτική στατιστικής πληροφόρησης [COM(2006)0653 - C6-0379/2006 - 2006/0217(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Ieke van den Burg (A6-0328/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0462)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0462)


8.18. Επαγγελματικά προσόντα για τη διά βίου μάθηση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση [COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Mario Mantovani (A6-0245/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0463)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0463)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Gerard Batten σχετικά με την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


8.19. Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και απόβλητά τους (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής [COM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0464)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0464)


8.20. Δίκτυο επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (κανονισμός) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση ενός Δικτύου Επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) [COM(2007)0311 - C6-0216/2007 - 2007/0108(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A6-0358/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0465)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0465)


8.21. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1997 περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1997, η οποία καταρτίστηκε επί τη βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών [COM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Horia-Victor Toma (A6-0352/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0466)


8.22. Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων [2007/2006(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Irena Belohorská (A6-0291/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0467)


8.23. Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις συμβατικές πηγές ενέργειας και την ενεργειακή τεχνολογία [2007/2091(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Herbert Reul (A6-0348/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0468)


8.24. Κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα [2007/2119(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Chris Davies (A6-0343/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0469)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Martin Schulz και Chris Davies (εισηγητής) σχετικά με τη σειρά ψηφοφορίας των τροπολογιών.


8.25. Η συμβολή της φορολογικής πολιτικής στη στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη συμβολή της φορολογικής πολιτικής στη στρατηγική της Λισαβόνας [2007/2097(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0470)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Piia-Noora Kauppi παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 37, η οποία κρατείται·

- Πριν από την τελική ψηφοφορία, η Sahra Wagenknecht (εισηγήτρια) διαπιστώνει ότι το ψήφισμα δεν εκπροσωπεί πλέον τη θέση της και επισημαίνει ότι αποσύρει το όνομά της από την έκθεση, καλώντας τους βουλευτές να την καταψηφίσουν.


8.26. Πράσινο Βιβλίο: Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ» [2007/2105(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0471)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Μάριος Ματσάκης παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 10, η οποία κρατείται.


8.27. Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της της Τουρκίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0376/2007 και B6-0398/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0376/2007

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0472)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0398/2007 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Ria Oomen-Ruijten παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 19, η οποία κρατείται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Richard Corbett - A6-0354/2007: Richard Corbett

Έκθεση Mario Mantovani - A6-0245/2007: Roberta Alma Anastase

Έκθεση Carlos Coelho - A6-0358/2007: Laima Liucija Andrikienė

Έκθεση Irena Belohorská - A6-0291/2007: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová και Laima Liucija Andrikienė

Έκθεση Herbert Reul - A6-0348/2007: Danutė Budreikaitė, Romano Maria La Russa και Karin Scheele

Έκθεση Chris Davies - A6-0343/2007: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Karin Scheele, Jan Březina, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk και Linda McAvan

Έκθεση Sahra Wagenknecht - A6-0391/2007: Danutė Budreikaitė

Έκθεση Karl-Heinz Florenz - A6-0336/2007: Miroslav Mikolášik, Roberta Alma Anastase, Ryszard Czarnecki, Hannu Takkula, Christoph Konrad, Renate Sommer, Daniel Hannan και Marcin Libicki

B6-0376/2007- Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της της Τουρκίας: Miroslav Mikolášik, Christoph Konrad, Philip Claeys, Frank Vanhecke και Eija-Riitta Korhola


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Η Elisa Ferreira επεσήμανε μετά την τελική ψηφοφορία στην έκθεση Sahra Wagenknecht ότι η ηλεκτρονική συσκευή της για την ψηφοφορία δεν λειτούργησε.

Ο Othmar Karas γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή του για την ψηφοφορία δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια ορισμένων ψηφοφοριών στην έκθεση Karl-Heinz Florenz.

Ο Hans-Peter Martin επεσήμανε ορισμένα προβλήματα διερμηνείας, επειδή οι ψηφοφορίες διεξήχθηκαν πολύ γρήγορα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 2 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας (συζήτηση)

Έκθεση η οποία περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σερβίας [2007/2126(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jelko Kacin (A6-0325/2007)

Ο Jelko Kacin παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οιManuel Lobo Antunes (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οιGyörgy Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, István Szent-Iványi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Carl Lang, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Doris Pack, Hannes Swoboda, Samuli Pohjamo, Hanna Foltyn-Kubicka, Joost Lagendijk, Αθανάσιος Παφίλης, Bastiaan Belder, Zsolt László Becsey, Véronique De Keyser, Andrzej Tomasz Zapałowski, Michael Gahler, Libor Rouček, Ryszard Czarnecki, Marcello Vernola και Csaba Sándor Tabajdi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οιKinga Gál, Manuel Lobo Antunes και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2007.


13. Η πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής [2007/2002(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Maria Martens (A6-0375/2007)

Η Maria Martens παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Manuel Lobo Antunes (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michel Rocard (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Johan Van Hecke, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Koenraad Dillen, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Michael Gahler, Alessandro Battilocchio, Danutė Budreikaitė και Helmuth Markov.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Robert Sturdy, Josep Borrell Fontelles, Olle Schmidt, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Zuzana Roithová, Thijs Berman, Zbigniew Zaleski, Marie-Arlette Carlotti, Luís Queiró, Luis Yañez-Barnuevo García, Manuel Lobo Antunes και Louis Michel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2007.


14. Διεθνής συνθήκη για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0048/2007) που κατέθεσε ο Josep Borrell Fontelles. εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Διεθνής συνθήκη για την απαγόρευση πυρομαχικών διασποράς, ως επακόλουθο της Διακήρυξης του Όσλο (B6-0319/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0052/2007) που κατέθεσε ο Josep Borrell Fontelles, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Διεθνής συνθήκη για την απαγόρευση πυρομαχικών διασποράς, ως συνέχεια στη Διακήρυξη του Όσλο (B6-0320/2007)

Ο Josep Borrell Fontelles αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Ο Manuel Lobo Antunes (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση (B6-0319/2007).

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση (B6-0320/2007).

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alain Hutchinson, Annemie Neyts-Uyttebroeck και Carl Schlyter.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luis Yañez-Barnuevo García, Manuel Lobo Antunes και Benita Ferrero-Waldner.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Karl von Wogau, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes και Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Angelika Beer, Frithjof Schmidt και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, André Brie, Tobias Pflüger, Gabriele Zimmer, Luisa Morgantini, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Esko Seppänen και Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πορεία προς μια παγκόσμια συνθήκη απαγόρευσης όλων των πυρομαχικών διασποράς (B6-0429/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2007.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για μικρό χρονικό διάστημα εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων)


15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0318/2007).

Ερώτηση 1 (Manuel Medina Ortega): Ταμείο Αλληλεγγύης για φυσικές καταστροφές.

Ο Manuel Lobo Antunes (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Elizabeth Lynne και Jörg Leichtfried.

Ερώτηση 2 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Paul Rübig και Reinhard Rack.

Οι ερωτήσεις 3, 4 et 5 δεν συζητούνται, επειδη το θέμα τους περιλαμβάνεται ήδη στην ημερήσια διάταξη της παρούσας περιόδου συνόδου.

Ερώτηση 6 (Sarah Ludford): Δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Sarah Ludford, Mairead McGuinness και Jörg Leichtfried.

Ερώτηση 7 (Lambert van Nistelrooij): Συγχώνευση των εταιρειών Suez και Gaz de France.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Lambert van Nistelrooij.

Η ερώτηση 8 αποσύρεται.

Η ερώτηση 9 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 10 (Roberta Alma Anastase): Διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων για τους πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Γεωργίας.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Roberta Alma Anastase και Danutė Budreikaitė.

Ερώτηση 11 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Δημιουργία ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής άμυνας.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Δημήτριου Παπαδημούλη, Justas Vincas Paleckis και Reinhard Rack.

Ερώτηση 12 (Bernd Posselt): Η τύχη του καθηγητή Ukshin Hoti.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 13 (Robert Evans): Η αλλαγή του κλίματος.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Robert Evans και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 14 (Mairead McGuinness): Αναστάτωση στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Mairead McGuinness.

Ερώτηση 15 (Johan Van Hecke): Αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών οργανισμών.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Johan Van Hecke.

Ερώτηση 16 (Bill Newton Dunn): Δίκτυο επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης 24/7 για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bill Newton Dunn.

Ερώτηση 17 (Ilda Figueiredo): Απαγόρευση επισκεπτηρίου σε κουβανούς πολίτες που έχουν συλληφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Ilda Figueiredo.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

16. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την ομάδα PSE τις ακόλουθες αιτήσεις ορισμού:

επιτροπή BUDG: ο Gary Titley αντί της Neena Gill

επιτροπή JURI: η Neena Gill αντί του Gary Titley

επιτροπή LIBE: ο Armando França

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τα Κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης : ο John Attard-Montalto δεν είναι πλέον τακτικό μέλος

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων: ο Armando França

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: ο John Attard-Montalto

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


17. Παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν για ιατρικούς σκοπούς (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον αφορά την παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν για ιατρικούς σκοπούς [2007/2125(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Marco Cappato (A6-0341/2007)

Ο Marco Cappato παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlo Fatuzzo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, Salvatore Tatarella, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miroslav Mikolášik, Józef Pinior, Horia-Victor Toma, Ryszard Czarnecki, Vittorio Agnoletto, Charles Tannock, Richard Howitt, Bogdan Golik, Inger Segelström, Marco Cappato και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2007.


18. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (Πράσινο Βιβλίο) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: H κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών [2007/2026(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Kurt Lechner (A6-0371/2007)

Ο Kurt Lechner παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sharon Bowles (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Παναγιώτης Δημητρίου (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marek Aleksander Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andrzej Jan Szejna και Franco Frattini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2007.


19. Αναγνώριση και εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπό όρους * - Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας ενόψει της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση και την εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπό όρους [06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maria da Assunção Esteves (A6-0356/2007)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (επαναλαμβανόμενη διαβούλευση) [09688/2007 - C6-0209/2007 - 2005/0805(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (A6-0362/2007)

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Οι Maria da Assunção Esteves και Ιωάννης Βαρβιτσιώτης παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Andrzej Jan Szejna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και John Attard-Montalto.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2007 και σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2007.


20. Μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου [07656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

Παρεμβαίνει ο Hans-Peter Martin ο οποίος, πριν παρουσιάσει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συζήτηση διεξάγεται τόσο αργά, και προτείνει να λάβει γνώση του γεγονότος ο κοσμήτωρας που είναι παρών στο ημικύκλιο.

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν η Astrid Lulling (κοσμήτωρας) κατ' αρχάς επί των απόψεων που εξέφρασε ο Hans-Peter Martin στη συζήτηση και κατόπιν εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, η Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο Hans-Peter Martin, επί προσωπικού κατόπιν της παρεμβάσεως της Astrid Lulling, και η Astrid Lulling επί της τελευταίας παρεμβάσεως.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2007.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 396.144/OJJE).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.10 μ.μ.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Μποτόπουλος, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου