Indeks 
Protokol
PDF 202kWORD 136k
Onsdag den 14. november 2007 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Europas interesse: at opnå fremgang i globaliseringens tidsalder (forhandling)
 3.Afstemningstid
  
3.1.De regionale følger af jordskælv (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.2.Den Europæiske Union og humanitær bistand (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
3.3.Fastlæggelse af en ramme for jordbundsbeskyttelse ***I (afstemning)
  
3.4.Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.5.Gennemsigtighed i forbindelse med oplysninger om udstedere af værdipapirer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.6.Investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.7.Adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.8.Livsforsikring (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.9.Tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.10.Insiderhandel og kursmanipulation (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.11.Markeder for finansielle instrumenter (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.12.Prospekt for værdipapirer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.13.Fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.14.Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.15.Markedsføring af biocidholdige produkter (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.16.Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.17.Internationale regnskabsstandarder (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.18.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
3.19.1-benzylpiperazin (BZP) * (afstemning)
  
3.20.Internationale regnskabsstandarder (afstemning)
  
3.21.Internationale regnskabsstandarder (afstemning)
  
3.22.Topmøde EU-Rusland (afstemning)
  
3.23.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender (2006) * (afstemning)
 4.De politiske gruppers sammensætning
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Situationen i Pakistan (forhandling)
 9.Bali-konferencen om klimaændringer (forhandling)
 10.EU's naboskabspolitik - Situationen i Georgien (forhandling)
 11.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 12.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 13.Forbindelser med Ukraine (forhandling)
 14.Almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet * (forhandling)
 15.Kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet ***I (forhandling)
 16.Kollektiv ophavsret (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Europas interesse: at opnå fremgang i globaliseringens tidsalder (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Europas interesse: at opnå fremgang i globaliseringens tidsalder

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Mirosław Mariusz Piotrowski for UEN-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Godfrey Bloom for IND/DEM-Gruppen, Dimitar Stoyanov for ITS-Gruppen, Jana Bobošíková løsgænger, Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Margarita Starkevičiūtė, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Sahra Wagenknecht, Witold Tomczak, Jean-Claude Martinez, Jim Allister, Werner Langen, Anne Van Lancker, Bernard Lehideux, Wojciech Roszkowski og Jill Evans.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Ilda Figueiredo, Patrick Louis, Udo Bullmann, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Kyriacos Triantaphyllides, Daniel Caspary, Edite Estrela, Sarah Ludford, Jan Tadeusz Masiel, Georgios Toussas, Robert Sturdy, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Ewa Tomaszewska, Piia-Noora Kauppi, Jan Andersson, Samuli Pohjamo, Corien Wortmann-Kool, Katerina Batzeli, Sharon Bowles, Cristobal Montoro Romero, Enrique Barón Crespo, Jerzy Buzek, Gary Titley, Alexander Radwan, Magda Kósáné Kovács, Georgios Papastamkos, Stephen Hughes, Philip Bushill-Matthews, Miroslav Mikolášik, Tokia Saïfi, Eija-Riitta Korhola, Panayiotis Demetriou, Marianne Thyssen, Zuzana Roithová, Hans-Peter Martin, Manuel Lobo Antunes og Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Anne Van Lancker og Jan Andersson for EMPL, Margarita Starkevičiūtė og Pervenche Berès for ECON om Europas interesse: at opnå fremgang i globaliseringens tidsalder (B6-0433/2007)

- Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen om Europas interesse: at opnå fremgang i globaliseringens tidsalder (B6-0435/2007)

- Joseph Daul, Daniel Caspary, Marianne Thyssen, Malcolm Harbour, Giles Chichester, Cristobal Montoro Romero og Csaba Őry for PPE-DE-Gruppen om Europas interesse: at opnå fremgang i globaliseringens tidsalder (B6-0441/2007)

- Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Jan Andersson, Anne Van Lancker og Udo Bullmann for PSE-Gruppen om Europas interesse: at opnå fremgang i globaliseringens tidsalder (B6-0442/2007)

- Elisabeth Schroedter, Heide Rühle og Alain Lipietz for Verts/ALE-Gruppen om Europas interesse: at opnå fremgang i globaliseringens tidsalder (B6-0444/2007)

- Jiří Maštálka, Sahra Wagenknecht og Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen om Europas interesse: at opnå fremgang i globaliseringens tidsalder (B6-0445/2007)

- Graham Watson, Margarita Starkevičiūtė, Lena Ek og Bernard Lehideux for ALDE-Gruppen om Europas interesse: at opnå fremgang i globaliseringens tidsalder" (B6-0447/2007).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 15.11.2007.


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

3. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.


3.1. De regionale følger af jordskælv (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: De regionale virkninger af jordskælv [2007/2151(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Nikolaos Vakalis (A6-0388/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0507).


3.2. Den Europæiske Union og humanitær bistand (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Den Europæiske Union og humanitær bistand [2007/2139(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Thierry Cornillet (A6-0372/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0508).


3.3. Fastlæggelse af en ramme for jordbundsbeskyttelse ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammebestemmelser om beskyttelse af jordbunden og om ændring af direktiv 2004/35/EF [KOM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Cristina Gutiérrez-Cortines (A6-0410/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0509)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0509).


3.4. Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/675/EØF om nedsættelse af en forsikringskomité, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0925 - C6-0008/2007 - 2006/0292(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0236/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Pervenche Berès (ordfører) tog ordet om de ni betænkninger, der var opført under afstemningen

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0510)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0510).


3.5. Gennemsigtighed i forbindelse med oplysninger om udstedere af værdipapirer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0909 - C6-0026/2007 - 2006/0282(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0418/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0511)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0511).


3.6. Investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/49/EF om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0901 - C6-0001/2007 - 2006/0283(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0419/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0512)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0512).


3.7. Adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0902 - C6-0023/2007 - 2006/0284(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0420/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0513)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0513).


3.8. Livsforsikring (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/83/EF om livsforsikring, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0917 - C6-0028/2007 - 2006/0299(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0421/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0514)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0514).


3.9. Tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0916 - C6-0014/2007 - 2006/0300(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0422/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0515)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0515).


3.10. Insiderhandel og kursmanipulation (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/6/EF om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0913 - C6-0016/2007 - 2006/0301(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0423/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0516)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0516).


3.11. Markeder for finansielle instrumenter (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0910 - C6-0018/2007 - 2006/0305(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0424/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0517)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0517).


3.12. Prospekt for værdipapirer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0911 - C6-0020/2007 - 2006/0306(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0425/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0518)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0518).


3.13. Fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0904 - C6-0015/2007 - 2006/0279(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Michael Cashman (A6-0289/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0519)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0519).


3.14. Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0920 - C6-0031/2007 - 2006/0296(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gyula Hegyi (A6-0292/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Gyula Hegyi (ordfører) tog ordet.

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0520)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0520).


3.15. Markedsføring af biocidholdige produkter (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0923 - C6-0007/2007 - 2006/0288(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Åsa Westlund (A6-0344/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0521)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0521).


3.16. Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0903 - C6-0024/2007 - 2006/0285(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Bert Doorn (A6-0374/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0522)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0522).


3.17. Internationale regnskabsstandarder (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0918 - C6-0029/2007 - 2006/0298(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Manuel Medina Ortega (A6-0370/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0523)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0523).


3.18. Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Philip Bradbourn (A6-0225/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0524)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0524).


3.19. 1-benzylpiperazin (BZP) * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om definition af 1-benzylpiperazin (BZP) som en ny form for syntetisk narkotika, der skal underlægges kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger [KOM(2007)0430 – 11974/2007 – C6 0285/2007 – 2007/0811(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A6-0417/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0525)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0525).


3.20. Internationale regnskabsstandarder (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0437/2007 indgivet i henhold til artikel 81 i forretningsordenen

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0526).


3.21. Internationale regnskabsstandarder (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ECON i henhold til artikel 81 i forretningsordenen om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår de regnskabsstandarder, på grundlag af hvilke de historiske oplysninger i prospekter udarbejdes om udkast til Kommissionens afgørelse om tredjelandsværdipapirudstederes anvendelse af oplysninger udarbejdet i henhold til internationalt anerkendte regnskabsstandarder (B6-0438/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0527).


3.22. Topmøde EU-Rusland (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0434/2007, B6-0436/2007, B6-0439/2007, B6-0440/2007, B6-0443/2007 og B6-0446/2007

Forhandlingen havde fundet sted den 24.10.2007 (punkt 5 i protokollen af 24.10.2007).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0434/2007

(erstatter B6-0434/2007, B6-0436/2007, B6-0439/2007, B6-0440/2007, B6-0443/2007 og B6-0446/2007)

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Christopher Beazley, Michael Gahler, Tunne Kelam, Bogdan Klich og Karl von Wogau for PPE-DE-Gruppen,
Jan Marinus Wiersma og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen,
István Szent-Iványi og Janusz Onyszkiewicz for ALDE-Gruppen,
Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere og Roberts Zīle for UEN-Gruppen,
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen,
Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2007)0528)

Indlæg til afstemningen:

- Konrad Szymański inden afstemningen om den procedure, der var blevet fulgt i forbindelse med udarbejdelsen af det fælles beslutningsforslag

- Ria Oomen-Ruijten for PPE-DE-Gruppen havde stillet mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 1 og punkt 23, som var blevet godkendt

- Hannes Swoboda og Marianne Mikko for PSE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt O, som var blevet godkendt.


3.23. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender (2006) * (afstemning)

Betænkning: Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2006 [2007/2132(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Carlos José Iturgaiz Angulo (A6-0392/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0529).


4. De politiske gruppers sammensætning

Formanden meddelte, at Daniela Buruiană-Aprodu og Cristian Stănescu skriftligt havde meddelt ham, at de havde besluttet ikke længere at være medlem af ITS-Gruppen at regne fra den 14.11.2007.

Han fastslog, at antallet af medlemmer i denne gruppe ikke længere udgjorde det minimum, der krævedes i artikel 29, stk. 2, i forretningsordenen til dannelse af en politisk gruppe.

Parlamentet tog til efterretning, at ITS-Gruppen ikke længere opfyldte betingelserne i denne artikel, og at gruppen derfor ophørte med at eksistere med virkning fra tidspunktet for denne meddelelse.

Hans-Peter Martin tog ordet og meddelte, at Jean-Marie Le Pen havde lavet en upassende håndbevægelse mod ham og anmodede formanden om at foretage den nødvendige kontrol af videooptagelsen af mødet (Formanden tog dette til efterretning).


5. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Thierry Cornillet - A6-0372/2007: Laima Liucija Andrikienė og Koenraad Dillen

Betænkning: Cristina Gutiérrez-Cortines - A6-0410/2007: Hans-Peter Mayer, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Richard Seeber, Albert Deß og Bogusław Sonik

Topmøde EU-Rusland - RC-B6-0434/2007: Laima Liucija Andrikienė, Jana Hybášková og Vytautas Landsbergis

Betænkning: Gyula Hegyi - A6-0292/2007: Hiltrud Breyer.


6. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.10 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Situationen i Pakistan (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Pakistan

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen, Robert Evans for PSE-Gruppen, Sajjad Karim for ALDE-Gruppen, Eoin Ryan for UEN-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Georgios Georgiou for IND/DEM-Gruppen, Eija-Riitta Korhola, Libor Rouček, Neena Gill, Philip Claeys, Manuel Lobo Antunes og Benita Ferrero-Waldner.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Jean Lambert og Cem Özdemir for Verts/ALE-Gruppen om Pakistan (B6-0472/2007)

- Jan Tadeusz Masiel og Hanna Foltyn-Kubicka for UEN-Gruppen om Pakistan (B6-0473/2007)

- André Brie og Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Pakistan (B6-0474/2007)

- Frank Vanhecke, Philip Claeys og Koenraad Dillen for ITS-Gruppen om menneskerettighedskrænkelser i Pakistan (B6-0475/2007)

- Pasqualina Napoletano og Robert Evans for PSE-Gruppen om Pakistan (B6-0477/2007)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om situationen i Pakistan (B6-0478/2007)

- Nirj Deva og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om situationen i Pakistan (B6-0479/2007).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 15.11.2007.


9. Bali-konferencen om klimaændringer (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0057/2007) af Guido Sacconi for Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer til Rådet: Rådets strategi for Bali-konferencen om klimaændringer (COP 13 og COP/MOP 3) (B6-0379/2007)

Mundtlig forespørgsel (O-0058/2007) af Guido Sacconi for Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer til Kommissionen: Kommissionens strategi for Bali-konferencen om klimaændringer (COP 13 og COP/MOP 3) (B6-0380/2007)

Guido Sacconi og Satu Hassi (stillere) begrundede de mundtlige forespørgsler.

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

Talere: Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen, Elisa Ferreira for PSE-Gruppen, Lena Ek for ALDE-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Karl-Heinz Florenz, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Romana Jordan Cizelj, Dorette Corbey, David Hammerstein, Jens Holm, Anders Wijkman, Matthias Groote, Herbert Reul, Karin Scheele, Katerina Batzeli, Manuel Lobo Antunes og Stavros Dimas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Guido Sacconi, Karl-Heinz Florenz og Satu Hassi for Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer om begrænsning af den globale opvarmning til 2° C - Bali-konferencen om klimaændringer og fremtidsudsigterne (COP 13 og COP/MOP 3) (B6-0432/2007).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 15.11.2007.


10. EU's naboskabspolitik - Situationen i Georgien (forhandling)

Betænkning: Styrkelse af EU's naboskabspolitik [2007/2088(INI)] - Udenrigsudvalget. medordførere: Raimon Obiols i Germà og Charles Tannock (A6-0414/2007)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Georgien

Raimon Obiols i Germà (ordfører) og Charles Tannock (ordfører) fremlagde betænkningen.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Tunne Kelam (ordfører for udtalelse fra REGI), Adina-Ioana Vălean (ordfører for udtalelse fra LIBE), Manuel Lobo Antunes, Jacek Saryusz-Wolski for PPE-DE-Gruppen, Marek Siwiec for PSE-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Adam Bielan for UEN-Gruppen, Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen, Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Marek Siwiec, som meddelte, at ITS-Gruppen stadig figurerede på skærmene i mødesalen, og spurgte, om opløsningen af denne gruppe havde haft effekt fra det øjeblik, hvor det blev meddelt af formanden efter dagens afstemning (punkt 4 i protokollen af 14.11.2007) (Formanden bekræftede, at dette var tilfældet) og Elmar Brok.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Jan Marinus Wiersma, Lydie Polfer, Inese Vaidere, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Hanna Foltyn-Kubicka, Árpád Duka-Zólyomi, Josep Borrell Fontelles, Samuli Pohjamo, Bogusław Rogalski, Jana Hybášková, Alexandra Dobolyi, Grażyna Staniszewska, Andrzej Tomasz Zapałowski, Laima Liucija Andrikienė, Jamila Madeira, Marian-Jean Marinescu, Kader Arif, Ioannis Varvitsiotis, Evgeni Kirilov, Manuel Lobo Antunes og Benita Ferrero-Waldner.

Da de indgivne beslutningsforslag endnu ikke forelå, ville de blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning:

- Betænkning: A6-0414/2007: punkt 5.10 i protokollen af 15.11.2007

- Forslag til beslutning: 29.11.2007.


11. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0382/2007).

Spørgsmål nr. 1 (Manuel Medina Ortega): "Svingdørspolitik" for indvandring.

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea og Emanuel Jardim Fernandes.

Spørgsmål nr. 2 (Claude Moraes): Ansvarsfordeling med hensyn til asylsøgere og immigranter.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes og Simon Busuttil.

Spørgsmål nr. 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Foranstaltninger til sikring af menneskeværdige levevilkår for kvinder og børn blandt illegale indvandrere.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Spørgsmål nr. 4 (Georgios Papastamkos): Den europæiske sikkerhedsstrategi.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos og Gay Mitchell.

Spørgsmål nr. 5 (Bernd Posselt): Tiltrædelsesforhandlinger med Makedonien.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 6 (Sarah Ludford): Bevarelse af tigeren.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sarah Ludford, David Martin og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 7 (Gay Mitchell): Centre for finansielle tjenesteydelser uden for EU-regi.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gay Mitchell og Mairead McGuinness.

Spørgsmål nr. 22 og 26 ville ikke blive behandlet.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.45 og genoptaget kl. 21.05)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

12. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PSE-Gruppen og PPE-DE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan: Robert Evans

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Dieter-Lebrecht Koch var ikke længere medlem.


13. Forbindelser med Ukraine (forhandling)

Betænkning: Handel og økonomiske forbindelser med Ukraine [2007/2022(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Zbigniew Zaleski (A6-0396/2007)

Zbigniew Zaleski forelagde sin betænkning.

Joe Borg (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jerzy Buzek for PPE-DE-Gruppen, Vural Öger for PSE-Gruppen, Danutė Budreikaitė for ALDE-Gruppen, Guntars Krasts for UEN-Gruppen, Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Sylwester Chruszcz løsgænger, Bogdan Golik, Šarūnas Birutis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Kathy Sinnott, Béla Glattfelder, Stavros Arnaoutakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Rogalski, Daniel Caspary om, at den ansvarlige kommissær ikke var til stede, Bogusław Sonik og Joe Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.11 i protokollen af 15.11.2007.


14. Almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet [KOM(2007)0169 - C6-0110/2007 - 2007/0058(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Iles Braghetto (A6-0408/2007)

Joe Borg (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Iles Braghetto forelagde sin betænkning.

Carmen Fraga Estévez for PPE-DE-Gruppen tog ordet .

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Talere: Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Alfonso Andria for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson, Paulo Casaca, Ioannis Gklavakis, Robert Navarro og Joe Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 15.11.2007.


15. Kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet [KOM(2007)0076 - C6-0090/2007 - 2007/0033(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Alexandru Athanasiu (A6-0335/2007)

Joe Borg (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Alexandru Athanasiu forelagde sin betænkning.

Talere: José Albino Silva Peneda for PPE-DE-Gruppen, Proinsias De Rossa for PSE-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, Zdzisław Kazimierz Chmielewski og Bogdan Golik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 15.11.2007.


16. Kollektiv ophavsret (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0068/2007) af Giuseppe Gargani for JURI til Kommissionen: Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning om grænseoverskridende kollektiv ophavsret (betænkning af Lévai, A6-0053/2007) (B6-0381/2007)

Cristian Dumitrescu begrundede den mundtlige forespørgsel.

Joe Borg (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Manolis Mavrommatis for PPE-DE-Gruppen, Katalin Lévai for PSE-Gruppen, Manuel Medina Ortega, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Joe Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 397.687/OJJE).


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.30.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik