Rodyklė 
Protokolas
PDF 204kWORD 140k
Trečiadienis, 2007 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Europos interesas – sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius (diskusijos)
 3.Balsuoti skirtas laikas
  
3.1.Regioninis žemės drebėjimų poveikis (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.2.Europos Sąjunga ir humanitarinė pagalba (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.3.Dirvožemio apsaugos sistemos nustatymas ***I (balsavimas)
  
3.4.Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.5.Informacijos apie emitentus skaidrumo reikalavimai (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.6.Investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.7.Kredito įstaigų veiklos pradžia ir vykdymas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.8.Gyvybės draudimas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.9.Kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų priežiūra (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.10.Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.11.Finansinių priemonių rinkos (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.12.Vertybinių popierių prospektas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.13.Taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksas (Šengeno sienų kodeksas) (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.14.Apgalvotas GMO išleidimas į aplinką (įgyvendinimo įgaliojimai suteikti Komisijai) ***I (balsavimas)
  
3.15.Biocidinių produktų pateikimas į rinką (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.16.Metinė finansinė atskaitomybė ir konsoliduota finansinė atskaitomybė (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.17.Tarptautiniai apskaitos standartai (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.18.Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
3.19.1-benzilpiperazinas (BZP) * (balsavimas)
  
3.20.Tarptautiniai apskaitos standartai (balsavimas)
  
3.21.Tarptautinių apskaitos standartų taikymas (balsavimas)
  
3.22.ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas (balsavimas)
  
3.23.Peticijų komiteto svarstymai 2006 m. * (balsavimas)
 4.Frakcijų sudėtis
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Padėtis Pakistane (diskusijos)
 9.Strategija, kurios Taryba ketina laikytis per Balyje vyksiančią konferenciją klimato kaitos tema (13-oji konvencijos šalių konferencija ir 3-oji konvencijos šalių konferencija, kurios metu vyks Kioto protokolo šalių susitikimas) (diskusijos)
 10.Europos kaimynystės politikos stiprinimas - Padėtis Gruzijoje (diskusijos)
 11.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 12.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 13.Prekybiniai ir ekonominiai santykiai su Ukraina (diskusijos)
 14.Paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas * (diskusijos)
 15.Ketvirčio statistiniai duomenys apie Bendrijos laisvas darbo vietas ***I (diskusijos)
 16.Kolektyvinis tarptautinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Europos interesas –
sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos interesas –
sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius.

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Mirosław Mariusz Piotrowski UEN frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Godfrey Bloom IND/DEM frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov ITS frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Margarita Starkevičiūtė, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Sahra Wagenknecht, Witold Tomczak, Jean-Claude Martinez, Jim Allister, Werner Langen, Anne Van Lancker, Bernard Lehideux, Wojciech Roszkowski ir Jill Evans.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Ilda Figueiredo, Patrick Louis, Udo Bullmann, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Kyriacos Triantaphyllides, Daniel Caspary, Edite Estrela, Sarah Ludford, Jan Tadeusz Masiel, Georgios Toussas, Robert Sturdy, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Ewa Tomaszewska, Piia-Noora Kauppi, Jan Andersson, Samuli Pohjamo, Corien Wortmann-Kool, Katerina Batzeli, Sharon Bowles, Cristobal Montoro Romero, Enrique Barón Crespo, Jerzy Buzek, Gary Titley, Alexander Radwan, Magda Kósáné Kovács, Georgios Papastamkos, Stephen Hughes, Philip Bushill-Matthews, Miroslav Mikolášik, Tokia Saïfi, Eija-Riitta Korhola, Panayiotis Demetriou, Marianne Thyssen, Zuzana Roithová, Hans-Peter Martin, Manuel Lobo Antunes ir Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Anne Van Lancker ir Jan Andersson, EMPL komiteto vardu, Margarita Starkevičiūtė ir Pervenche Berès, ECON komiteto vardu – dėl Europos intereso sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius (B6-0433/2007);

- Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu – dėl Europos intereso sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius (B6-0435/2007);

- Joseph Daul, Daniel Caspary, Marianne Thyssen, Malcolm Harbour, Giles Chichester, Cristobal Montoro Romero ir Csaba Őry PPE-DE frakcijos vardu – dėl Europos intereso sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius (B6-0441/2007);

- Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Jan Andersson, Anne Van Lancker ir Udo Bullmann PSE frakcijos vardu: „Europos interesas – sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius“ (B6-0442/2007);

- Elisabeth Schroedter, Heide Rühle ir Alain Lipietz Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Europos intereso sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius (B6-0444/2007);

- Jiří Maštálka, Sahra Wagenknecht ir Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Europos intereso sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius (B6-0445/2007);

- Graham Watson, Margarita Starkevičiūtė, Lena Ek ir Bernard Lehideux ALDE frakcijos vardu, dėl komunikato „Europos interesas – sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius“ (B6-0447/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.5 protokolo 15.11.2007.


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

3. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


3.1. Regioninis žemės drebėjimų poveikis (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl regioninio žemės drebėjimų poveikio [2007/2151(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Nikolaos Vakalis (A6-0388/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0507).


3.2. Europos Sąjunga ir humanitarinė pagalba (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos [2007/2139(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Thierry Cornillet (A6-0372/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0508).


3.3. Dirvožemio apsaugos sistemos nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios dirvožemio apsaugos sistemą ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/35/EB [COM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Cristina Gutiérrez-Cortines (A6-0410/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0509).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0509).


3.4. Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 91/675/EEB dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų komiteto įsteigimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0925 - C6-0008/2007 - 2006/0292(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0236/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Kalbėjo Pervenche Berès (pranešėjas) dėl 9 pranešimų balsuoti skirtam laikui.

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0510).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0510).


3.5. Informacijos apie emitentus skaidrumo reikalavimai (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0909 - C6-0026/2007 - 2006/0282(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0418/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0511).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0511).


3.6. Investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0901 - C6-0001/2007 - 2006/0283(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0419/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0512).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0512).


3.7. Kredito įstaigų veiklos pradžia ir vykdymas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0902 - C6-0023/2007 - 2006/0284(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0420/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0513).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0513).


3.8. Gyvybės draudimas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0917 - C6-0028/2007 - 2006/0299(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0421/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0514).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0514).


3.9. Kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų priežiūra (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0916 - C6-0014/2007 - 2006/0300(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0422/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0515).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0515).


3.10. Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0913 - C6-0016/2007 - 2006/0301(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0423/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0516).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0516).


3.11. Finansinių priemonių rinkos (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0910 - C6-0018/2007 - 2006/0305(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0424/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0517).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0517).


3.12. Vertybinių popierių prospektas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0911 - C6-0020/2007 - 2006/0306(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0425/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0518).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0518).


3.13. Taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksas (Šengeno sienų kodeksas) (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0904 - C6-0015/2007 - 2006/0279(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Cashman (A6-0289/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0519).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0519).


3.14. Apgalvotas GMO išleidimas į aplinką (įgyvendinimo įgaliojimai suteikti Komisijai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0920 - C6-0031/2007 - 2006/0296(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gyula Hegyi (A6-0292/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Kalbėjo Gyula Hegyi (pranešėjas).

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0520).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0520).


3.15. Biocidinių produktų pateikimas į rinką (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0923 - C6-0007/2007 - 2006/0288(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Åsa Westlund (A6-0344/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0521)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0521)


3.16. Metinė finansinė atskaitomybė ir konsoliduota finansinė atskaitomybė (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0903 - C6-0024/2007 - 2006/0285(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Bert Doorn (A6-0374/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0522).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0522).


3.17. Tarptautiniai apskaitos standartai (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0918 - C6-0029/2007 - 2006/0298(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Manuel Medina Ortega (A6-0370/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0523).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0523).


3.18. Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Philip Bradbourn (A6-0225/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0524).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0524).


3.19. 1-benzilpiperazinas (BZP) * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 1-benzilpiperazino (BZP) apibrėžimo kaip naujo sintetinio narkotiko, kurio atžvilgiu turi būti taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios nuostatos [COM(2007)0430 – 11974/2007 – C6 0285/2007 – 2007/0811(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A6-0417/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0525).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0525).


3.20. Tarptautiniai apskaitos standartai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0437/2007, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0526).


3.21. Tarptautinių apskaitos standartų taikymas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ECON komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių straipsnį, dėl Komisijos sprendimo projekto dėl Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 809/2004 dėl apskaitos standartų, pagal kuriuos rengiama prospektuose pateikiama istorinė informacija, projekto dėl Komisijos sprendimo dėl trečiosios šalies vertybinių popierių emitentų naudojamos informacijos, parengtos vadovaujantis tarptautiniu mastu pripažįstamais apskaitos standartais, projekto (B6-0438/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0527).


3.22. ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0434/2007, B6-0436/2007, B6-0439/2007, B6-0440/2007, B6-0443/2007 ir B6-0446/2007.

Diskusijos buvo surengtos 2007 10 24 (punktas 5 protokolo 24.10.2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0434/2007

(keičiama B6-0434/2007, B6-0436/2007, B6-0439/2007, B6-0440/2007, B6-0443/2007 ir B6-0446/2007):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Christopher Beazley, Michael Gahler, Tunne Kelam, Bogdan Klich ir Karl von Wogau PPE-DE frakcijos vardu,
Jan Marinus Wiersma ir Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu,
István Szent-Iványi ir Janusz Onyszkiewicz ALDE frakcijos vardu,
Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere ir Roberts Zīle UEN frakcijos vardu,
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu,
Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2007)0528).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Konrad Szymański, prieš balsavimą, dėl bendros rezoliucijos rengimo tvarkos;

- Ria Oomen-Ruijten PPE-DE frakcijos vardu pateikė 1 pakeitimo ir 23 dalies žodinių pakeitimų, kurie buvo priimti;

- Hannes Swoboda ir Marianne Mikko PSE frakcijos vardu pateikė žodinį O konstatuojamosios dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.


3.23. Peticijų komiteto svarstymai 2006 m. * (balsavimas)

Pranešimas dėl Peticijų komiteto svarstymų 2006 m. [2007/2132(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Carlos José Iturgaiz Angulo (A6-0392/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0529).


4. Frakcijų sudėtis

Pirmininkas pranešė, kad Daniela Buruiană-Aprodu ir Cristian Stănescu jam raštu pranešė, kad jie nuo 2007 11 14 nebebus ITS frakcijos nariai.

Jis konstatavo, kad šios frakcijos narių skaičius jau nesiekia mažiausio nariu skaičiaus, kurio reikia frakcijai įkurti, kaip nurodoma Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio 2 dalyje.

Parlamentas atsižvelgė į tai, kad ITS jau neatitinka minėtųjų nuostatų ir kad dėl to nuo šio pranešimo momento frakcija nebeegzistuoja.

Kalbėjo Hans-Peter Martin, kuris atkreipė dėmesį į Jean-Marie Le Pen jam parodytą gestą ir paprašė Pirmininko, kad būtų peržiūrėtas posėdžio vaizdo įrašas (Pirmininkas tai pasižymėjo).


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Thierry Cornillet - A6-0372/2007: Laima Liucija Andrikienė ir Koenraad Dillen.

Pranešimas: Cristina Gutiérrez-Cortines - A6-0410/2007: Hans-Peter Mayer, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Richard Seeber, Albert Deß ir Bogusław Sonik.

ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas - RC-B6-0434/2007: Laima Liucija Andrikienė, Jana Hybášková ir Vytautas Landsbergis.

Pranešimas: Gyula Hegyi - A6-0292/2007: Hiltrud Breyer.


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.10 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Padėtis Pakistane (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Pakistane.

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu, Robert Evans PSE frakcijos vardu, Sajjad Karim ALDE frakcijos vardu, Eoin Ryan UEN frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Georgios Georgiou IND/DEM frakcijos vardu, Eija-Riitta Korhola, Libor Rouček, Neena Gill, Philip Claeys, Manuel Lobo Antunes ir Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Jean Lambert ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Pakistano (B6-0472/2007);

- Jan Tadeusz Masiel ir Hanna Foltyn-Kubicka UEN frakcijos vardu – dėl Pakistano (B6-0473/2007),

- André Brie ir Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Pakistane (B6-0474/2007),

- Frank Vanhecke, Philip Claeys ir Koenraad Dillen ITS frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių pažeidimų Pakistane (B6-0475/2007),

- Pasqualina Napoletano ir Robert Evans PSE frakcijos vardu – dėl Pakistano (B6-0477/2007),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Pakistane (B6-0478/2007),

- Nirj Deva ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu – dėl padėties Pakistane (B6-0479/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.8 protokolo 15.11.2007.


9. Strategija, kurios Taryba ketina laikytis per Balyje vyksiančią konferenciją klimato kaitos tema (13-oji konvencijos šalių konferencija ir 3-oji konvencijos šalių konferencija, kurios metu vyks Kioto protokolo šalių susitikimas) (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0057/2007), kurį uždavė Guido Sacconi Laikinojo klimato kaitos komiteto vardu Tarybai: Strategija, kurios Taryba ketina laikytis per Balyje vyksiančią konferenciją klimato kaitos tema (13-oji konvencijos šalių konferencija ir 3-oji konvencijos šalių konferencija, kurios metu vyks Kioto protokolo šalių susitikimas) (B6-0379/2007);

Žodinis klausimas (O-0058/2007), kurį uždavė Guido Sacconi, Laikinojo klimato kaitos komiteto vardu Komisijai: Strategija, kurios Komisija ketina laikytis per Balyje vyksiančią konferenciją klimato kaitos tema (13-oji konvencijos šalių konferencija ir 3-oji konvencijos šalių konferencija, kurios metu vyks Kioto protokolo šalių susitikimas) (B6-0380/2007).

Guido Sacconi ir Satu Hassi (autoriai) pateikė žodinius klausimus.

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu, Elisa Ferreira PSE frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Karl-Heinz Florenz, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Romana Jordan Cizelj, Dorette Corbey, David Hammerstein, Jens Holm, Anders Wijkman, Matthias Groote, Herbert Reul, Karin Scheele, Katerina Batzeli, Manuel Lobo Antunes ir Stavros Dimas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

- Guido Sacconi, Karl-Heinz Florenz ir Satu Hassi, Laikinojo klimato kaitos komiteto vardu – dėl pasaulio klimato kaitos apribojimo iki 2 laipsnių Celsijaus. Pasirengimas Balyje vyksiančiai konferencijai klimato kaitos klausimais ir tolesniems veiksmams (13-oji Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija ir 3-ioji konferencijos šalių sesija, kurios metu susitinka Kioto protokolo šalys (COP 13 ir COP/MOP3)) (B6-0432/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.9 protokolo 15.11.2007.


10. Europos kaimynystės politikos stiprinimas - Padėtis Gruzijoje (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos kaimynystės politikos stiprinimo [2007/2088(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjai: Raimon Obiols i Germà ir Charles Tannock (A6-0414/2007).

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Gruzijoje.

Raimon Obiols i Germà (pranešėjas) ir Charles Tannock (pranešėjas) pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Tunne Kelam (REGI komiteto nuomonės referentas), Adina-Ioana Vălean (LIBE komiteto nuomonės referentas), Manuel Lobo Antunes, Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE frakcijos vardu, Marek Siwiec PSE frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Adam Bielan UEN frakcijos vardu, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu, Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Philip Claeys, nepriklausomas narys, Marek Siwiec, kuris atkreipė dėmesį, kad posėdžių salės ekranuose vis dar rodoma ITS frakcija ir paklausė ar šios grupės panaikinimas įsigaliojo nuo tada, kai apie jį buvo paskelbta baigiantis šios dienos balsavimui skirtam laikui (punktas 4 protokolo 14.11.2007) (Pirmininkas patvirtino, kad taip ir buvo) ir Elmar Brok.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jan Marinus Wiersma, Lydie Polfer, Inese Vaidere, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Hanna Foltyn-Kubicka, Árpád Duka-Zólyomi, Josep Borrell Fontelles, Samuli Pohjamo, Bogusław Rogalski, Jana Hybášková, Alexandra Dobolyi, Grażyna Staniszewska, Andrzej Tomasz Zapałowski, Laima Liucija Andrikienė, Jamila Madeira, Marian-Jean Marinescu, Kader Arif, Ioannis Varvitsiotis, Evgeni Kirilov, Manuel Lobo Antunes ir Benita Ferrero-Waldner.

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas:

- Pranešimas A6-0414/2007: 15.11.2007

- Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 29.11.2007.


11. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Tarybai (B6-0382/2007).

Klausimas 1 (Manuel Medina Ortega): Imigracijos politika – „besisukančios durys“

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea ir Emanuel Jardim Fernandes papildomus klausimus.

Klausimas 2 (Claude Moraes): Išlaidų prieglobsčio ir imigracijos srityje pasidalijimas.

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimą ir į Claude Moraes ir Simon Busuttil papildomus klausimus.

Klausimas 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Priemonės, siekiant užtikrinti neteisėtai imigravusių moterų ir vaikų pragyvenimą.

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomą klausimą.

Klausimas 4 (Georgios Papastamkos): Europos saugumo strategija.

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos ir Gay Mitchell papildomus klausimus.

Klausimas 5 (Bernd Posselt): Stojimo derybos su Makedonija.

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Klausimas 6 (Sarah Ludford): Tigrų išsaugojimas.

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimą ir į Sarah Ludford, David Martin ir Reinhard Rack papildomus klausimus.

Klausimas 7 (Gay Mitchell): Bendrijai nepriklausantys finansinių paslaugų centrai.

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimą ir į Gay Mitchell ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

22 ir 26 klausimai paskelbti nepriimtinais.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.45 val. ir atnaujintas 21.05 val.)

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

12. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas patvirtino šiuos PSE ir PPE-DE frakcijų prašymus dėl paskyrimų:

Delegacija ryšiams su Afganistanu: Robert Evans.

Delegacija ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Dieter-Lebrecht Koch daugiau nėra jo narys.


13. Prekybiniai ir ekonominiai santykiai su Ukraina (diskusijos)

Pranešimas dėl prekybinių ir ekonominių santykių su Ukraina [2007/2022(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Zbigniew Zaleski (A6-0396/2007)

Zbigniew Zaleski pristatė pranešimą.

Kalbėjo Joe Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jerzy Buzek PPE-DE frakcijos vardu, Vural Öger PSE frakcijos vardu, Danutė Budreikaitė ALDE frakcijos vardu, Guntars Krasts UEN frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Sylwester Chruszcz , nepriklausomas Parlamento narys, Bogdan Golik, Šarūnas Birutis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Kathy Sinnott, Béla Glattfelder, Stavros Arnaoutakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Rogalski, Daniel Caspary – dėl atsakingo Komisijos nario, kompetentingo šiuo klausimu, nedalyvavimo, Bogusław Sonik ir Joe Borg.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.11 protokolo 15.11.2007.


14. Paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas * (diskusijos)

Pranešimas Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio daugiametį paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planą [COM(2007)0169 - C6-0110/2007 - 2007/0058(CNS)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Iles Braghetto (A6-0408/2007).

Kalbėjo Joe Borg (Komisijos narys).

Iles Braghetto pristatė pranešimą.

Kalbėjo Carmen Fraga Estévez PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Rosa Miguélez Ramos PSE frakcijos vardu, Alfonso Andria ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, James Nicholson, Paulo Casaca, Ioannis Gklavakis, Robert Navarro ir Joe Borg.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.4 protokolo 15.11.2007.


15. Ketvirčio statistiniai duomenys apie Bendrijos laisvas darbo vietas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas [COM(2007)0076 - C6-0090/2007 - 2007/0033(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Alexandru Athanasiu (A6-0335/2007).

Kalbėjo Joe Borg (Komisijos narys).

Alexandru Athanasiu pristatė pranešimą.

Kalbėjo: José Albino Silva Peneda PPE-DE frakcijos vardu, Proinsias De Rossa PSE frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark IND/DEM frakcijos vardu, Zdzisław Kazimierz Chmielewski ir Bogdan Golik.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.2 protokolo 15.11.2007.


16. Kolektyvinis tarptautinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0068/2007), kurį uždavė Giuseppe Gargani, JURI komiteto vardu, Komisijai: EP rezoliucijos dėl kolektyvinio tarptautinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo tęstinis aptarimas (Lévai pranešimas A6-0053/2007) (B6-0381/2007).

Cristian Dumitrescu pateikė žodinį klausimą.

Joe Borg (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Manolis Mavrommatis PPE-DE frakcijos vardu, Katalin Lévai PSE frakcijos vardu, Manuel Medina Ortega, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Joe Borg.

Diskusijos baigtos.


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 397.687/OJJE).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.30 val.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika