Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0486/2007

Συζήτηση :

PV 28/11/2007 - 17
CRE 28/11/2007 - 17
PV 11/12/2007 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες

17. Συμφωνίες οικονομικής σύμπραξης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Συμφωνίες οικονομικής σύμπραξης

Ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Harlem Désir, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Martens, Glenys Kinnock, Margie Sudre, Erika Mann και Ján Figeľ.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson, Miguel Angel Martínez Martínez, Josep Borrell Fontelles και Harlem Désir, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη Δήλωση του Κιγκάλι στο πλαίσιο της επικείμενης καταληκτικής ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2007 για τη διαπραγμάτευση Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (B6-0486/2007);

- Robert Sturdy και Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet και Danutė Budreikaitė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristiana Muscardini και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (B6-0488/2007);

- Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (B6-0489/2007);

- Frithjof Schmidt, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Alain Lipietz, Margrete Auken και Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (B6-0491/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου