Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0273(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0345/2007

Συζήτηση :

PV 28/11/2007 - 18
CRE 28/11/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0597

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες

18. Τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων ***I - Διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση) ***I - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων [COM(2006)0784 - C6-0493/2006 - 2006/0272(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0346/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση) [COM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων [COM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0350/2007)

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Paolo Costa παρουσιάζει τις εκθέσεις του (A6-0346/2007 και A6-0350/2007).

Ο Josu Ortuondo Larrea παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0345/2007).

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Bogusław Rogalski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος, Luis de Grandes Pascual, Leopold Józef Rutowicz, Jacky Hénin, Reinhard Rack και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: εκθέσεις Costa (A6-0346/2007 και A6-0350/2007): 29.11.2007, έκθεση Ortuondo Larrea (A6-0345/2007): προσεχής περίοδος συνόδου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου