Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0260(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0442/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0442/2007

Συζήτηση :

PV 28/11/2007 - 19
CRE 28/11/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0555

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες

19. Συντονισμός των διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/EΟΚ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων [10076/6/2007 - C6-0352/2007 - 2005/0260(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Ruth Hieronymi (A6-0442/2007)

Η Ruth Hieronymi παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A6-0442/2007).

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Trautmann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Doris Pack και Viviane Reding.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου