Показалец 
Протокол
PDF 212kWORD 128k
Сряда, 28 ноември 2007 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Проверка на пълномощията
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 7.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 8.Обявяване на консенсус за хуманитарна помощ (внесени предложения за резолюция)
 9.Положението в Грузия (внесени предложения за резолюция)
 10.Внесени документи
 11.Писмени декларации (внасяне)
 12.Ред на работа
 13.Приветствие с добре дошли
 14.Одобрение от Европейския парламент на Хартата на основните права на Европейския съюз (разискване)
 15.Общи принципи на гъвкавата сигурност (разискване)
 16.Дебат относно бъдещето на Европа (разискване)
 17.Споразумения за икономическо партньорство (разискване)
 18.Изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността ***I - Оперативна съвместимост на железопътната система в Общността ***I - Изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция ***I (разискване)
 19.Координиране на някои разпоредби на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност ***II (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I (разискване)
 22.Обновена политика на ЕС в областта на туризма (разискване)
 23.Макрофинансова помощ за Ливан * (разискване)
 24.Търговия и изменение на климата (разискване)
 25.Референдум във Венецуела (разискване)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 15.05 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Състав на Парламента

Bogdan Klich и Barbara Kudrycka бяха назначени за членове на полското правителство, считано от 16 ноември 2007 г.

Като взе предвид член 3, параграф 2, алинея втора от Правилника за дейността, Парламентът прие това сведение и в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и член 4, параграф 1 от Правилника за дейността обяви техните места за свободни, считано от 16 ноември 2007 г.

Gitte Seeberg и Anders Samuelsen бяха избрани за членове на Парламента на Дания, считано от 27 ноември 2007 г.

Като взе предвид член 3, параграф 2, алинея втора от Правилника за дейността, Парламентът прие това сведение и в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и член 4, параграф 1 от Правилника за дейността обяви техните места за свободни, считано от 27 ноември 2007 г.


4. Проверка на пълномощията

Председателят направи следното изявление:

"На 15 ноември 2007 г. съдията по дела, образувани по реда на бързото производство, към Първоинстанционния съд на Европейските общности издаде нареждане, с което отлага изпълнението на решението на Европейския парламент от 24 май 2007 г. относно проверката на пълномощията на Beniamino Donnici. Аз естествено съм задължен да приложа незабавно решението на правосъдието.

Това нареждане постановява, че юридическото положение на Beniamino Donnici и на Achille Occhetto, съществувало преди приемането на оспорваното решение, се възстановява, считано от 15 ноември 2007 г.

От това следва, че, в съответствие с гореспоменатото нареждане и в приложение на член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, Donnici заема мястото си на член на Парламента и на неговите органи, като се ползва с пълни права, май-малко до изтичане на срока на валидност горецитираното решение.

По препоръка на комисията по правни въпроси, съм натоварил Правната служба да внесе пред Съда на Европейските общности обжалване срещу нареждането на съдията по реда на бързото производство Първоинстанционния съд."

°
° ° °

По предложение на комисия JURI, Парламентът реши да утвърди мандата на следните членове на ЕП: Ewa Tomaszewska, Giovanna Corda, Lily Jacobs, Vicente Miguel Garcés Ramón, Emmanouil Angelakas, Costas Botopoulos, Georgios Georgiou, Maria Eleni Koppa, Anni Podimata, Margaritis Schinas и Armando França.


5. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE-DE, PSE и ALDE следните искания за назначаване:

комисия CONT: Lutz Goepel на мястото на Ruth Hieronymi

комисия ITRE: Anni Podimata на мястото на Vincent Peillon

комисия AGRI: Vincent Peillon на мястото на Anni Podimata

комисия LIBE: Gérard Deprez на мястото на Antoine Duquesne

комисия PETI: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Делегация за връзки с Беларус: Jacek Protasiewicz

Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб: Gianni De Michelis

Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен: Gianni De Michelis

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


6. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне реда и условията на участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността Медия 2007;

- споразумение между Европейската общност и Република Молдова за обратното приемане на пребиваващи без разрешение лица;

- споразумение между Европейската общност и Република Молдова за улесняване на издаването на визи;

- споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица;

- споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица;

- споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица;

- протокол към евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за вземане предвид на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз.


7. Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечните сесии от септември I и II 2007 г., е раздадено.


8. Обявяване на консенсус за хуманитарна помощ (внесени предложения за резолюция)

Разискването ще се състои на 13.11.2007 (точка 24 от протокола от 13.11.2007).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Nirj Deva, от името на групата PPE-DE, Corina Creţu, от името на групата PSE, Thierry Cornillet, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, и Jens-Peter Bonde, относно провъзгласяване на Европейски консенсус относно хуманитарната помощ (B6-0484/2007).

Гласуване: точка 7.27 от протокола от 29.11.2007.


9. Положението в Грузия (внесени предложения за резолюция)

Разискването ще се състои на 14.11.2007 (точка 10 от протокола от 14.11.2007).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, относно положението в Грузия (B6-0481/2007);

- Lydie Polfer и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, относно положението в Грузия (B6-0482/2007);

- Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Elmar Brok, Karl von Wogau, Stefano Zappalà и Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE-DE, относно положението в Грузия (B6-0485/2007);

- André Brie, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Грузия (B6-0487/2007);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda и Alexandra Dobolyi, от името на групата PSE, относно положението в Грузия (B6-0492/2007)

- Marie Anne Isler Béguin и Cem Özdemir, от името на групата Verts/ALE, относно Грузия (B6-0493/2007).

Гласуване: точка 7.28 от протокола от 29.11.2007.


10. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (COM(2007)0600 - C6-0343/2007 - 2007/2226(ACI))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Съвета относно сключване на протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (13199/2007 - C6-0438/2007 - 2007/0180(AVC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно обновената политика на ЕС в областта на туризма: към по-силно партньорство за европейски туризъм (2006/2129(INI)) - TRAN - Докладчик: Paolo Costa (A6-0399/2007)

- Доклад относно търговията и изменението на климата (2007/2003(INI)) - INTA - Докладчик: Alain Lipietz (A6-0409/2007)

- * Доклад относно предложението за рамково решение на Съвета относно Европейската заповед за надзор в рамките на мерките по досъдебни производства, прилагани между държавите-членки на Европейския съюз (COM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS)) - LIBE - Докладчик: Ioannis Varvitsiotis (A6-0428/2007)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Арабска република Египет (COM(2007)0352 - C6-0247/2007 - 2007/0124(CNS)) - ITRE - Докладчик: Angelika Niebler (A6-0429/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици (COM(2007)0510 - C6-0277/2007 - 2007/0187(COD)) - IMCO - Докладчик: Arlene McCarthy (A6-0430/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно отмяна на Директива 84/539/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на използваното във ветеринарна медицина електромедицинско оборудване (COM(2007)0465 - C6-0255/2007 - 2007/0168(COD)) - IMCO - Докладчик: Arlene McCarthy (A6-0431/2007)

- Доклад за напредък на селското стопанство в Африка — Предложение относно развитието на селското стопанство и осигуряването на прехраната в Африка (2007/2231(INI)) - DEVE - Докладчик: Luisa Morgantini (A6-0432/2007)

- * Доклад за назначаването на Hubert Weber за член на Сметната палата (N6-0022/2007 - C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A6-0433/2007)

- * Доклад за назначаването на Ioannis Sarmas за член на Сметната палата (N6-0021/2007 - C6-0309/2007 - 2007/0818(CNS)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A6-0434/2007)

- * Доклад за назначаването на Harald Noack за член на Сметната палата (N6-0020/2007 - C6-0308/2007 - 2007/0817(CNS)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A6-0435/2007)

- * Доклад за назначаването на Henri Grethen за член на Сметната палата (N6-0019/2007 - C6-0307/2007 - 2007/0816(CNS)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A6-0436/2007)

- * Доклад за назначаването на Maarten B. Engwirda за член на Сметната палата (N6-0018/2007 - C6-0306/2007 - 2007/0815(CNS)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A6-0437/2007)

- * Доклад за назначаването на Michel Cretin за член на Сметната палата (N6-0017/2007 - C6-0305/2007 - 2007/0814(CNS)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A6-0438/2007)

- * Доклад за назначаването на David Bostock за член на Сметната палата (N6-0016/2007 - C6-0304/2007 - 2007/0813(CNS)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A6-0439/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/54/EО по отношение на прилагането на някои разпоредби спрямо Естония (COM(2007)0411 - C6-0230/2007 - 2007/0141(COD)) - ITRE - Докладчик: Angelika Niebler (A6-0440/2007)

- * Доклад относно предложение за рамково решение на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право (11522/2007 - C6-0246/2007 - 2001/0270(CNS)) - LIBE - Докладчик: Martine Roure (A6-0444/2007)

- Доклад по одобрение от Европейския парламент на Хартата за основните права на Европейския съюз (2007/2218(ACI)) - AFCO - Докладчик: Jo Leinen (A6-0445/2007)

- Доклад относно общите принципи на гъвкавата сигурност (2007/2209(INI)) - EMPL - Докладчик: Ole Christensen (A6-0446/2007)

- Доклад относно искането за защита на имунитета и привилегиите на Renato Brunetta (2007/2172(IMM)) - JURI - Докладчик: Aloyzas Sakalas (A6-0449/2007)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към договорните задължения (Рим I) (COM(2005)0650 - C6-0441/2005 - 2005/0261(COD)) - JURI - Докладчик: Cristian Dumitrescu (A6-0450/2007)

- * Доклад относно проекта за решение на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейските общности във връзка с разглеждането на запитвания за преюдициално заключение, свързано с пространството на свобода, сигурност и правосъдие (11824/2007 - C6-0292/2007 - 2007/0812(CNS)) - JURI - Докладчик: Diana Wallis (A6-0451/2007)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Ливан от страна на Общността (COM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS)) - INTA - Докладчик: Kader Arif (A6-0452/2007)

- * Доклад относно проекта за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (14320/2007 - C6-0411/2007 - 2007/0820(CNS)) - AFCO - Докладчик: Jo Leinen (A6-0465/2007)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива на Съвета 89/552/ЕИО относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (10076/6/2007 - C6-0352/2007 - 2005/0260(COD)) - CULT - Докладчик: Ruth Hieronymi (A6-0442/2007)

3) от членове на Парламента

3.1) предложения за препоръка (член 114 от Правилника за дейността)

- Joseph Daul, от името на групата PPЕ-DE, Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPЕ-DE, Adam Bielan, от името на групата UEN, Gintaras Didžiokas, от името на групата UEN, Michael Gahler, от името на групата PPЕ-DE, Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPЕ-DE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, João de Deus Pinheiro, от името на групата PPЕ-DE, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPЕ-DE, Jacek Saryusz-Wolski, от името на групата PPЕ-DE, Charles Tannock, от името на групата PPЕ-DE и Inese Vaidere, от името на групата UEN. Предложение за препоръка до Съвета относно признаване на гладомора - изкуствено предизвикан глад - през 1932-1933 г. в Украйна за геноцид срещу украинската нация (B6-0480/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET


11. Писмени декларации (внасяне)

Следните членове на Парламента представиха писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Urszula Krupa и Witold Tomczak относно зачитането на демокрацията в Европа (0103/2007),

- Tomáš Zatloukal относно Градината на замъка и Цветната градина (Podzámecká a Květná zahrada) в Кромнержиж, Чешка република (0104/2007),

- Andreas Mölzer за строежа на джамии (0105/2007),

- Koenraad Dillen, Philip Claeys и Frank Vanhecke относно откриването в Нидерландия, на границата с Белгия, на лодки за продажба на наркотици и на "кофишопове", предназначени за потребители на наркотици от Белгия и Франция (0106/2007),

- Philip Claeys, Frank Vanhecke и Koenraad Dillen за частичното разрушаване на православен манастир на остров Халки от страна на турското правителство(0107/2007).


12. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред бе определяне на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на novembre II 2007 (PE 397.687/PDOJ) бе раздаден, като се предлагат следните промени в него (член132 от Правилника за дейността):

Заседания на 28.11.2007 и 29.11.2007

Изказа се Martin Schulz, от името на групата PSE, относно искането на неговата група относно споразуменията за икономическо партньорство (вж. по-долу в «сряда»).

Председателят предложи следните промени:

- общото разискване по железопътната система в Общността (точки 71, 72 и 73 от Проекта на дневен ред) да се състои преди разискването по препоръката за второ четене Ruth Hieronymi относно координиране на някои разпоредби на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (A6-0442/2007)(точка 69 от Проекта на дневен ред);

- докладът Josu Ortuondo Larrea относно оперативната съвместимост на железопътната ситема в Общността (A6-0345/2007) (точка 72 от Проекта на дневен ред) да се подложи на гласуване по време на следващата месечна сесия в Страсбург;

- докладът Jo Leinen относно проекта за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (A6-0465/2007) бе приет в съответствие с член 43, параграф 1 от Правилника за дейността и е вписан във времето за гласуване в четвъртък;

- гласуването по доклада Johannes Blokland относно износа и вноса на опасни химични вещества (A6-0406/2007) (точка 108 от Проекта на дневен ред) е отложено за чнуарската месечна сесия;

- тъй като не са внесени никакви предложения за резолюция относно трансграничното управление на авторското право (точка 115 от Проекта на дневен ред), тази точка е оттеглена от времето за гласуване.

Парламентът отбеляза съгласието си по горните пет предложения.

сряда

- искане от страна на групата PSE гласуването по внесените предложения за резолюция в заключение на разискванията относно изявлението на Комисията за споразуменията за икономическо партньорство (точка 122 от Проекта на дневен ред);

Изказаха се: João de Deus Pinheiro, от името на групата PPE-DE, Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE.

Парламентът одобрява искането.

Сроковете за внасяне бяха определени, както следва:

Предложения за резолюции: сряда 05.12.2007, 18:00 ч.

предложения за изменение и предложения за обща резолюция: понеделник 10.12.2007, 19:00 ч.

Гласуването ще се проведе в сряда 12.12.2007 г., 12:00 ч.

- искане от страна на групата PPE-DE разискванията относно изявлението на Комисията за референдума във Венецуела (точка 130 от Проекта на дневен ред) да завършат с внасяне на предложения за резолюция

Изказаха се: Martin Schulz, от името на групата PSE, и João de Deus Pinheiro, от името на групата PPE-DE, който обоснова искането.

Парламентът отхвърли искането.

четвъртък

- не бяха предложени други промени

С това редът на работа бе определен.


13. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли делегация на Парламента на Афганистан, която зае място на официалната трибуна.

°
° ° °

Изказа се Gyula Hegyi, който поиска да започне проучване относно наличието на азбест в сградите на Парламента (Председателят го прикани да се обърне за справка към съобщението на генералния секретар по този въпрос).


14. Одобрение от Европейския парламент на Хартата на основните права на Европейския съюз (разискване)

Доклад за одобрение от Европейския парламент на Хартата на основните права на Европейския съюз [2007/2218(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Jo Leinen (A6-0445/2007)

Изказаха се: Manuel Lobo Antunes (действащ председател на Съвета) и Margot Wallström (заместник-председател на Комисията ).

Jo Leinen представи доклада.

Изказаха се: Íñigo Méndez de Vigo, от името на групата PPE-DE, Richard Corbett, от името на групата PSE, Andrew Duff, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Johannes Voggenhuber, от името на групата Verts/ALE, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, от името на групата IND/DEM, Jim Allister, независим член на ЕП, Elmar Brok и Józef Pinior.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказаха се: Bronisław Geremek, Bernard Wojciechowski, Koenraad Dillen, Charlotte Cederschiöld, Libor Rouček, Irena Belohorská, Reinhard Rack и Carlos Carnero González.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.29 от протокола от 29.11.2007.


15. Общи принципи на гъвкавата сигурност (разискване)

Доклад относно общите принципи на гъвкавата сигурност [2007/2209(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Ole Christensen (A6-0446/2007)

Изказаха се: Manuel Lobo Antunes (действащ председател на Съвета) и Vladimír Špidla (член на Комисията).

Ole Christensen представи доклада.

Изказаха се: Olle Schmidt (докладчик по становището на комисията ECON), Giovanni Berlinguer (докладчик по становището на комисията CULT), Tadeusz Zwiefka (докладчик по становището на комисията JURI), José Albino Silva Peneda, от името на групата PPE-DE, Stephen Hughes, от името на групата PSE, Bernard Lehideux, от името на групата ALDE, Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL, Kartika Tamara Liotard (докладчик по становището на комисията FEMM), от името на групата GUE/NGL, Thomas Mann, Jan Andersson, Siiri Oviir, Roberta Angelilli, Donata Gottardi, Manuel Lobo Antunes и Vladimír Špidla.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.30 от протокола от 29.11.2007.

(Заседанието, прекъснато в 17.05 ч., бе възобновено в 17.10 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

16. Дебат относно бъдещето на Европа (разискване)

Дебат относно бъдещето на Европа с участието на испанския министър-председател и член на Европейския съвет, José Luis Rodríguez Zapatero.

Председателят направи кратко изявление, за да представи разискването.

Изказа се José Luis Rodríguez Zapatero, министър-председател на Испания.

Изказаха се: Jaime Mayor Oreja, от името на групата PPE-DE, Martin Schulz, от името на групата PSE, за да изобличи най-напред слабото присъствие на това разискване от страна на групата PPE-DE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Brian Crowley, от името на групата UEN, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, Graham Booth, от името на групата IND/DEM, Frank Vanhecke, независим член на ЕП, José Luis Rodríguez Zapatero и Jacques Toubon.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се: Enrique Barón Crespo, Ignasi Guardans Cambó, Guntars Krasts, David Hammerstein, Willy Meyer Pleite, Irena Belohorská, Manfred Weber, Bernard Poignant и Andrew Duff.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказаха се: Mirosław Mariusz Piotrowski, Raül Romeva i Rueda, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Roger Helmer, Marianne Thyssen, Adrian Severin, Bogdan Pęk, Gerardo Galeote и José Luis Rodríguez Zapatero.

Разискването приключи.


17. Споразумения за икономическо партньорство (разискване)

Изявление на Комисията: Споразумения за икономическо партньорство

Ján Figeľ (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Robert Sturdy, от името на групата PPE-DE, Harlem Désir, от името на групата PSE, Gianluca Susta, от името на групата ALDE, Frithjof Schmidt, от името на групата Verts/ALE, Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, Maria Martens, Glenys Kinnock, Margie Sudre, Erika Mann и Ján Figeľ.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson, Miguel Angel Martínez Martínez, Josep Borrell Fontelles и Harlem Désir, от името на групата PSE, относно декларацията от Кигали, в контекста на наближаващия краен срок, 31 декември 2007 г., за договарянето на споразумения за икономическо партньорство (B6-0486/2007);

- Robert Sturdy и Maria Martens, от името на групата PPE-DE, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet и Danutė Budreikaitė, от името на групата ALDE, Cristiana Muscardini и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, относно Споразуменията за икономическо партньорство (B6-0488/2007);

- Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer и Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, относно Споразумения за икономическо партньорство (B6-0489/2007);

- Frithjof Schmidt, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Alain Lipietz, Margrete Auken и Marie-Hélène Aubert, от името на групата Verts/ALE, относно Споразуменията за икономическо партньорство (B6-0491/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 12.12.2007.


18. Изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността ***I - Оперативна съвместимост на железопътната система в Общността ***I - Изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността [COM(2006)0784 - C6-0493/2006 - 2006/0272(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0346/2007)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в Общността [COM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета, изменящ Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция [COM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0350/2007)

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията ).

Paolo Costa представи своите доклади (A6-0346/2007 и A6-0350/2007).

Josu Ortuondo Larrea представи доклада (A6-0345/2007).

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Inés Ayala Sender, от името на групата PSE, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, и Bogusław Rogalski, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се: Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, от името на групата IND/DEM, Luca Romagnoli, независим член на ЕП, Luis de Grandes Pascual, Leopold Józef Rutowicz, Jacky Hénin, Reinhard Rack и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: докладите Costa (A6-0346/2007 и A6-0350/2007): 29.11.2007 г., доклад Ortuondo Larrea (A6-0345/2007): следващата месечна сесия


19. Координиране на някои разпоредби на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност [10076/6/2007 - C6-0352/2007 - 2005/0260(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Ruth Hieronymi (A6-0442/2007)

Ruth Hieronymi представи препоръката за второ четене (A6-0442/2007).

Изказа се Viviane Reding (член на Комисията).

Изказаха се: Gunnar Hökmark, от името на групата PPE-DE, Catherine Trautmann, от името на групата PSE, Ignasi Guardans Cambó, от името на групата ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, от името на групата UEN, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Doris Pack и Viviane Reding.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 29.11.2007.


20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Vytautas Landsbergis, Lívia Járóka, Hans-Peter Martin, Monica Maria Iacob-Ridzi, Pierre Pribetich, Marian Harkin, Roberta Alma Anastase, Bogusław Rogalski, Maciej Marian Giertych и Antonio Tajani.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Изказаха се: Kyriacos Triantaphyllides и Laima Liucija Andrikienė.

Точката е приключена.

Изказа се Marios Matsakis, който изказа съжаление относно факта, че времето, посветено на едноминутни изказвания, е било съкратено (Председателят си взе бележка).


21. Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие [COM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Gisela Kallenbach (A6-0276/2007)

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ).

Gisela Kallenbach представи доклада.

Изказаха се: Alexander Alvaro (докладчик по становището на комисията LIBE), Guido Podestà, от името на групата PPE-DE, Lasse Lehtinen, от името на групата PSE, Samuli Pohjamo, от името на групата ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski, от името на групата UEN, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, която илюстрира изказването си, показвайки на Събранието репродукция на огнестрелно оръжие, Siiri Oviir, Paul Rübig, който отбеляза, че огнестрелните оръжия са забранени в Парламента, Jim Allister, Michl Ebner, Véronique Mathieu, Paul Rübig, който отправи питане дали Arlene McCarthy е получила разрешение да внесе огнестрелно оръжие в сградата на Парламента и Arlene McCarthy, която най-напред отговори на питането на Paul Rübig, а след това, позовавайки се на изказването на Hélène Goudin, се изказа в подкрепа на работата, извършена в рамките на триалога.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.15 от протокола от 29.11.2007.


22. Обновена политика на ЕС в областта на туризма (разискване)

Доклад относно обновена политика на ЕС в областта на туризма: към по-силно партньорство за европейски туризъм [2006/2129(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0399/2007)

Paolo Costa представи доклада.

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Stavros Arnaoutakis (докладчик по становището на комисията REGI), Marie-Hélène Descamps (докладчик по становището на комисията CULT), Luís Queiró, от името на групата PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes, от името на групата PSE, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Sepp Kusstatscher, от името на групата Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Etelka Barsi-Pataky, Robert Evans, Alfonso Andria, Pedro Guerreiro и Bogusław Liberadzki.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.31 от протокола от 29.11.2007.


23. Макрофинансова помощ за Ливан * (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Ливан от страна на Общността [COM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Kader Arif (A6-0452/2007)

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ).

Kader Arif представи доклада.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (докладчик по становището на комисията AFET), Esko Seppänen (докладчик по становището на комисията BUDG), Tokia Saïfi, от името на групата PPE-DE, David Martin, от името на групата PSE, и Bogusław Sonik.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 29.11.2007.


24. Търговия и изменение на климата (разискване)

Доклад относно търговията и изменението на климата [2007/2003(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Alain Lipietz (A6-0409/2007)

Alain Lipietz представи доклада.

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Jens Holm (докладчик по становището на комисията ENVI), András Gyürk (докладчик по становището на комисията ITRE), Georgios Papastamkos, от името на групата PPE-DE, David Martin, от името на групата PSE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN, Graham Booth, от името на групата IND/DEM, Daniel Caspary, Elisa Ferreira и Stavros Arnaoutakis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.32 от протокола от 29.11.2007.


25. Референдум във Венецуела (разискване)

Изявление на Комисията: Референдум във Венецуела

Stavros Dimas (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE-DE, Luis Yañez-Barnuevo García, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Alain Lipietz, от името на групата Verts/ALE и в качеството си на председател на Делегация за връзки със страните от Андската общност, Willy Meyer Pleite, от името на групата GUE/NGL, José Ribeiro e Castro и Alojz Peterle.

Разискването приключи.


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 397.687/OJJE).


27. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 0.05 ч.

Harald Rømer

Gérard Onesta

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Бинев, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, Iacob-Ridzi, Йотова, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Стоянов, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Tannock, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност