Index 
Notulen
PDF 197kWORD 127k
Woensdag 28 november 2007 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement
 4.Onderzoek geloofsbrieven
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 7.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 8.Afkondiging van de Europese consensus over humanitaire hulp (ingediende ontwerpresoluties)
 9.Situatie in Georgië (ingediende ontwerpresoluties)
 10.Ingekomen stukken
 11.Schriftelijke verklaringen (indiening)
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Welkomstwoord
 14.Goedkeuring door het Europees Parlement van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (debat)
 15.Gemeenschappelijke beginselen flexizekerheid (debat)
 16.Debat over de toekomst van Europa (debat)
 17.Economische partnerschapsovereenkomsten (debat)
 18.Wijziging Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen ***I - Interoperabiliteit van het communautaire spoorwegsysteem (herschikking) ***I - Wijziging Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau ***I (debat)
 19.Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten ***II (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Controle op verwerving en voorhanden hebben van wapens ***I (debat)
 22.EU-toerismebeleid: naar een sterker partnerschap voor het Europees toerisme (debat)
 23.Macrofinanciële bijstand aan Libanon * (debat)
 24.Handel en klimaatverandering (debat)
 25.Referendum in Venezuela (debat)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.05 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. Samenstelling Parlement

Bogdan Klich en Barbara Kudrycka zijn benoemd in de Poolse regering met ingang van 16 november 2007.

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, tweede alinea van zijn Reglement neemt het Parlement hiervan kennis en constateert overeenkomstig artikel 7, lid 1 van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 4, lid 1 van het Reglement dat deze zetels met ingang van 16 november 2007 vacant zijn.

Gitte Seeberg en Anders Samuelsen zijn in het Deens parlement gekozen met ingang van 27 november 2007.

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, tweede alinea van zijn Reglement neemt het Parlement hiervan kennis en constateert overeenkomstig artikel 7, lid 2 van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 4, lid 1 van het Reglement dat deze zetels met ingang van 27 november 2007 vacant zijn.


4. Onderzoek geloofsbrieven

De Voorzitter doet de volgende mededeling:

"De rechter in kort geding van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft op 15 november 2007 een beschikking getroffen krachtens welke de uitvoering van het besluit van het Europees Parlement van 24 mei 2007 inzake het onderzoek van de geloofsbrieven van Beniamino Donnici wordt opgeschort. Het is vanzelfsprekend mijn verantwoordelijkheid deze gerechtelijke beslissing onmiddellijk toe te passen.

Krachtens deze beschikking is de rechtspositie van de heren Beniamino Donnici en Achille Occhetto die vóór de aanneming van het bestreden besluit bestond, met ingang van 15 november 2007 hersteld.

Overeenkomstig deze beschikking en in toepassing van artikel 3, lid 2 van het Reglement betekent dit dat de heer Donnici met volledige rechten in het Parlement en zijn organen zitting heeft zolang deze beschikking van kracht is.

Ingevolge de aanbeveling van de Commissie JURI heb ik de Juridische Dienst opdracht gegeven een voorziening in te stellen tegen deze beschikking van de rechter in kort geding van het Gerecht van eerste aanleg."

°
° ° °

Op voorstel van de Commissie JURI besluit het Parlement de mandaten van de volgende leden te bekrachtigen: Ewa Tomaszewska, Giovanna Corda, Lily Jacobs, Vicente Miguel Garcés Ramón, Emmanouil Angelakas, Costas Botopoulos, Georgios Georgiou, Maria Eleni Koppa, Anni Podimata, Margaritis Schinas en Armando França.


5. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-DE, PSE en ALDE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie CONT: Lutz Goepel in de plaats van Ruth Hieronymi

Commissie ITRE: Anni Podimata in de plaats van Vincent Peillon

Commissie AGRI: Vincent Peillon in de plaats van Anni Podimata

Commissie LIBE: Gérard Deprez in de plaats van Antoine Duquesne

Commissie PETI: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland: Jacek Protasiewicz

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb: Gianni De Michelis

Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, met inbegrip van Jemen: Gianni De Michelis

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


6. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het communautaire programma MEDIA 2007;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië inzake de versoepeling van de afgifte van visa;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië bertreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven;

- Protocol bij de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie.


7. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van september I en II 2007 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, is rondgedeeld.


8. Afkondiging van de Europese consensus over humanitaire hulp (ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 13.11.2007 plaatsgevonden (punt 24 van de notulen van 13.11.2007).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Nirj Deva, namens de PPE-DE-Fractie, Corina Creţu, namens de PSE-Fractie, Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, en Jens-Peter Bonde over de proclamatie van een Europese consensus over humanitaire hulp (B6-0484/2007).

Stemming: punt 7.27 van de notulen van 29.11.2007.


9. Situatie in Georgië (ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 14.11.2007 plaatsgevonden (punt 10 van de notulen van 14.11.2007).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Georgië (B6-0481/2007);

- Lydie Polfer en Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Georgië (B6-0482/2007);

- Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Elmar Brok, Karl von Wogau, Stefano Zappalà en Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie in Georgië (B6-0485/2007);

- André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Georgië (B6-0487/2007);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda en Alexandra Dobolyi, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Georgië (B6-0492/2007)

- Marie Anne Isler Béguin en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, Georgia (B6-0493/2007).

Stemming: punt 7.28 van de notulen van 29.11.2007.


10. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (COM(2007)0600 - C6-0343/2007 - 2007/2226(ACI))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (13199/2007 - C6-0438/2007 - 2007/0180(AVC))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen:

- Verslag over een nieuw EU-toerismebeleid: naar een sterker partnerschap voor het Europees toerisme (2006/2129(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Paolo Costa (A6-0399/2007)

- Verslag over handel en klimaatverandering (2007/2003(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Alain Lipietz (A6-0409/2007)

- * Verslag over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees surveillancebevel in procedures tussen EU-lidstaten in afwachting van het proces (COM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis (A6-0428/2007)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte (COM(2007)0352 - C6-0247/2007 - 2007/0124(CNS)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0429/2007)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden (COM(2007)0510 - C6-0277/2007 - 2007/0187(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Arlene McCarthy (A6-0430/2007)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 84/539/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de diergeneeskunde (COM(2007)0465 - C6-0255/2007 - 2007/0168(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Arlene McCarthy (A6-0431/2007)

- Verslag over nieuwe impulsen voor de Afrikaanse landbouw - Voorstel voor landbouwontwikkeling en voedselzekerheid in Afrika (2007/2231(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Luisa Morgantini (A6-0432/2007)

- * Verslag over de voordracht van Hubert Weber voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (N6-0022/2007 - C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0433/2007)

- * Verslag over de voordracht van Ioannis Sarmas voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (N6-0021/2007 - C6-0309/2007 - 2007/0818(CNS)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0434/2007)

- * Verslag over de voordracht van Harald Noack voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (N6-0020/2007 - C6-0308/2007 - 2007/0817(CNS)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0435/2007)

- * Verslag over de voordracht van Henri Grethen voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (N6-0019/2007 - C6-0307/2007 - 2007/0816(CNS)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0436/2007)

- * Verslag over de voordracht van Maarten B. Engwirda voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (N6-0018/2007 - C6-0306/2007 - 2007/0815(CNS)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0437/2007)

- * Verslag over de voordracht van Michel Cretin voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (N6-0017/2007 - C6-0305/2007 - 2007/0814(CNS)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0438/2007)

- * Verslag over de voordracht van David Bostock voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (N6-0016/2007 - C6-0304/2007 - 2007/0813(CNS)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0439/2007)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende de toepassing van sommige bepalingen op Estland (COM(2007)0411 - C6-0230/2007 - 2007/0141(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0440/2007)

- * Verslag over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht (11522/2007 - C6-0246/2007 - 2001/0270(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Martine Roure (A6-0444/2007)

- Verslag over de goedkeuring door het Europees Parlement van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2007/2218(ACI)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Jo Leinen (A6-0445/2007)

- Verslag over gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid (2007/2209(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Ole Christensen (A6-0446/2007)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Renato Brunetta (2007/2172(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0449/2007)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (COM(2005)0650 - C6-0441/2005 - 2005/0261(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Cristian Dumitrescu (A6-0450/2007)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie met het oog op de behandeling van verzoeken om een prejudiciële beslissing op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (11824/2007 - C6-0292/2007 - 2007/0812(CNS)) - Commissie JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0451/2007)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van communautaire macrofinanciële bijstand aan Libanon (COM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS)) - Commissie INTA - Rapporteur: Kader Arif (A6-0452/2007)

- * Verslag over de ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (14320/2007 - C6-0411/2007 - 2007/0820(CNS)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Jo Leinen (A6-0465/2007)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing:

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (10076/6/2007 - C6-0352/2007 - 2005/0260(COD)) - Commissie CULT - Rapporteur: Ruth Hieronymi (A6-0442/2007)

3) van de leden

3.1) ontwerpaanbevelingen (artikel 114 van het Reglement):

- Joseph Daul, namens de EPP-ED-Fractie, Laima Liucija Andrikienė, namens de EPP-ED-Fractie, Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, Gintaras Didžiokas, namens de UEN-Fractie, Michael Gahler, namens de EPP-ED-Fractie, Marian-Jean Marinescu, namens de EPP-ED-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, João de Deus Pinheiro, namens de EPP-ED-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de EPP-ED-Fractie, Jacek Saryusz-Wolski, namens de EPP-ED-Fractie, Charles Tannock, namens de EPP-ED-Fractie en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de erkenning van de Holodomor - de kunstmatig veroorzaakte hongersnood in Oekraïne van 1932 - als een daad van genocide gericht tegen het Oekraïense volk (B6-0480/2007)

verwezen naar

ten principale :

AFET


11. Schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende leden hebben schriftelijke verklaringen ingediend ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

- Urszula Krupa en Witold Tomczak over de eerbiediging van de democratie in Europa (0103/2007),

- Tomáš Zatloukal over de Kasteeltuin en de Bloementuin in Kroměříž (Tsjechische Republiek) (0104/2007),

- Andreas Mölzer over moskeeën (0105/2007),

- Koenraad Dillen, Philip Claeys en Frank Vanhecke over de vestiging van drugsboten en drugswinkels in Nederland aan de grens met België, gericht op Belgische en Franse drugsgebruikers (0106/2007),

- Philip Claeys, Frank Vanhecke en Koenraad Dillen over de gedeeltelijke afbraak van een orthodox klooster op het eiland Halki door de Turkse overheid (0107/2007).


12. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van novembre II 2007 is rondgedeeld (PE 397.687/PDOJ); hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement)

Vergaderingen van 28.11.2007 en 29.11.2007

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, over het verzoek van zijn fractie betreffende de economische partnerschapsovereenkomsten (zie onder «woensdag»).

De Voorzitter stelt de volgende wijzigingen voor:

- de gecombineerde behandeling communautaire spoorwegen (punten 71, 72 en 73 PDOJ) zal plaatsvinden vóór het debat over de aanbeveling voor de tweede lezing Ruth Hieronymi betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake televisieomroepactiviteiten (A6-0442/2007)(punt 69 PDOJ);

- het verslag Josu Ortuondo Larrea over de interoperabiliteit van het communautaire spoorwegsysteem (A6-0345/2007) (punt 72 PDOJ) zal tijdens de komende vergaderperiode in Straatsburg in stemming worden gebracht;

- het verslag Jo Leinen over de ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (A6-0465/2007) is overeenkomstig artikel 43, lid 1 van het Reglement goedgekeurd en wordt ingeschreven onder de stemmingen van donderdag;

- de stemming over het verslag Johannes Blokland over de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (A6-0406/2007) (punt 108 PDOJ) wordt uitgesteld tot de vergaderperiode van januari;

- aangezien er geen enkele ontwerpresolutie over het grensoverschrijdend collectief beheer van coypright (punt 115 PDOJ) is ingediend, wordt dit punt onder de stemmingen geschrapt.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan deze vijf voorstellen.

woensdag

- verzoek van de PSE-Fractie om uitstel tot de vergaderperiode van december van de stemming over de ontwerpresoluties tot besluit van het debat naar aanleiding van de verklaring van de Commissie over economische partnerschapsovereenkomsten (punt 122 PDOJ);

Het woord wordt gevoerd door João de Deus Pinheiro, namens de PPE-DE-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De indieningstermijnen worden als volgt verlengd:

ontwerpresoluties: woensdag 05.12.2007, 18.00 uur

amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: maandag 10.12.2007, 19.00 uur.

Stemming: woensdag 12.12.2007, 12.00 uur.

- verzoek van de PPE-DE-Fractie om het debat naar aanleiding van de verklaring van de Commissie over het referendum in Venezuela (punt 130 PDOJ) te besluiten met de indiening van ontwerpresoluties

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, en João de Deus Pinheiro, namens de PPE-DE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

donderdag

- geen wijzigingen

De agenda wordt aldus vastgesteld.


13. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van het Afghaanse parlement, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Gyula Hegyi, die wenst dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de aanwezigheid van asbest in de gebouwen van het Parlement (de Voorzitter verwijst naar de mededeling van de secretaris-generaal dienaangaande).


14. Goedkeuring door het Europees Parlement van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (debat)

Verslag over de goedkeuring door het Europees Parlement van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie [2007/2218(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Jo Leinen (A6-0445/2007)

Het woord wordt gevoerd door Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

Jo Leinen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Íñigo Méndez de Vigo, namens de PPE-DE-Fractie, Richard Corbett, namens de PSE-Fractie, Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Johannes Voggenhuber, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Jens-Peter Bonde, namens de IND/DEM-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Elmar Brok en Józef Pinior.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bronisław Geremek, Bernard Wojciechowski, Koenraad Dillen, Charlotte Cederschiöld, Libor Rouček, Irena Belohorská, Reinhard Rack en Carlos Carnero González.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.29 van de notulen van 29.11.2007.


15. Gemeenschappelijke beginselen flexizekerheid (debat)

Verslag over gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid [2007/2209(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Ole Christensen (A6-0446/2007)

Het woord wordt gevoerd door Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Ole Christensen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Olle Schmidt (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Giovanni Berlinguer (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Tadeusz Zwiefka (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), José Albino Silva Peneda, namens de PPE-DE-Fractie, Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie, Bernard Lehideux, namens de ALDE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Kartika Tamara Liotard (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Mann, Jan Andersson, Siiri Oviir, Roberta Angelilli, Donata Gottardi, Manuel Lobo Antunes en Vladimír Špidla.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.30 van de notulen van 29.11.2007.

(De vergadering wordt om 17.05 uur onderbroken en om 17.10 uur hervat.)


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

16. Debat over de toekomst van Europa (debat)

Debat over de toekomst van Europa met deelname van de Spaanse premier José Luis Rodríguez Zapatero, lid van de Europese Raad.

De Voorzitter legt een korte verklaring af om het debat in te leiden.

Het woord wordt gevoerd door José Luis Rodríguez Zapatero, premier van Spanje.

Het woord wordt gevoerd door Jaime Mayor Oreja, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, allereerst om zijn afkeuring af te spreken over het feit dat er zo weinig leden van de PPE-DE-Fractie bij het debat aanwezig zijn, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Graham Booth, namens de IND/DEM-Fractie, Frank Vanhecke, niet-ingeschrevene, José Luis Rodríguez Zapatero en Jacques Toubon.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Enrique Barón Crespo, Ignasi Guardans Cambó, Guntars Krasts, David Hammerstein, Willy Meyer Pleite, Irena Belohorská, Manfred Weber, Bernard Poignant en Andrew Duff.

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mirosław Mariusz Piotrowski, Raül Romeva i Rueda, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Roger Helmer, Marianne Thyssen, Adrian Severin, Bogdan Pęk, Gerardo Galeote en José Luis Rodríguez Zapatero.

Het debat wordt gesloten.


17. Economische partnerschapsovereenkomsten (debat)

Verklaring van de Commissie: Economische partnerschapsovereenkomsten

Ján Figeľ (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Robert Sturdy, namens de PPE-DE-Fractie, Harlem Désir, namens de PSE-Fractie, Gianluca Susta, namens de ALDE-Fractie, Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Martens, Glenys Kinnock, Margie Sudre, Erika Mann en Ján Figeľ.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson, Miguel Angel Martínez Martínez, Josep Borrell Fontelles en Harlem Désir, namens de PSE-Fractie, over de verklaring van Kigali in verband met het naderen van 31 december 2007, de dag waarop de onderhandelingen over de economische partnerschapsovereenkomsten afgesloten moeten zijn (B6-0486/2007);

- Robert Sturdy en Maria Martens, namens de PPE-DE-Fractie, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet en Danutė Budreikaitė, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, over economische partnerschapsovereenkomsten (B6-0488/2007);

- Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, over de economische partnerschapsovereenkomsten (B6-0489/2007);

- Frithjof Schmidt, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Alain Lipietz, Margrete Auken en Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie, over economische partnerschapsovereenkomsten (B6-0491/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 12.12.2007.


18. Wijziging Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen ***I - Interoperabiliteit van het communautaire spoorwegsysteem (herschikking) ***I - Wijziging Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen [COM(2006)0784 - C6-0493/2006 - 2006/0272(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0346/2007)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het communautaire spoorwegsysteem (herschikking) [COM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau [COM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0350/2007)

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Paolo Costa leidt de verslagen in (A6-0346/2007 en A6-0350/2007).

Josu Ortuondo Larrea leidt het verslag in (A6-0345/2007).

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de PSE-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, en Bogusław Rogalski, namens de UEN-Fractie.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Henry Nattrass, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Luis de Grandes Pascual, Leopold Józef Rutowicz, Jacky Hénin, Reinhard Rack en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: verslagen Costa (A6-0346/2007 en A6-0350/2007): punt 7.13 van de notulen van 29.11.2007 en punt 7.14 van de notulen van 29.11.2007, verslag Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007): punt 9.20 van de notulen van 11.12.2007.


19. Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten [10076/6/2007 - C6-0352/2007 - 2005/0260(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Ruth Hieronymi (A6-0442/2007)

Ruth Hieronymi licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe (A6-0442/2007).

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, namens de PPE-DE-Fractie, Catherine Trautmann, namens de PSE-Fractie, Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Doris Pack en Viviane Reding.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 29.11.2007.


20. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Vytautas Landsbergis, Lívia Járóka, Hans-Peter Martin, Monica Maria Iacob-Ridzi, Pierre Pribetich, Marian Harkin, Roberta Alma Anastase, Bogusław Rogalski, Maciej Marian Giertych en Antonio Tajani.

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kyriacos Triantaphyllides en Laima Liucija Andrikienė.

Het punt wordt gesloten.

Het woord wordt gevoerd door Marios Matsakis, die betreurt dat de uitgetrokken tijd voor de spreektijd van één minuut om de aandacht op kwesties van politiek belang te vestigen, is ingekort (de Voorzitter neemt hiervan kennis).


21. Controle op verwerving en voorhanden hebben van wapens ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens [COM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Gisela Kallenbach (A6-0276/2007)

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Gisela Kallenbach leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Alexander Alvaro (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Guido Podestà, namens de PPE-DE-Fractie, Lasse Lehtinen, namens de PSE-Fractie, Samuli Pohjamo, namens de ALDE-Fractie, Andrzej Tomasz Zapałowski, namens de UEN-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Hélène Goudin, namens de IND/DEM-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, die haar woorden kracht bijzet en het Parlement een reproductie van een vuurwapen toont, Siiri Oviir, Paul Rübig, die erop wijst dat vuurwapens verboden zijn in het Parlement, Jim Allister, Michl Ebner, Véronique Mathieu, Paul Rübig, die vraagt of Arlene McCarthy toestemming is verleend om met een wapen de vergaderzaal van het Parlement te betreden, en Arlene McCarthy, die allereerst de vraag van Paul Rübig beantwoordt en vervolgens, onder verwijzing naar de woorden van Hélène Goudin, de in het kader van de trialoog verrichte werkzaamheden verdedigt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.15 van de notulen van 29.11.2007.


22. EU-toerismebeleid: naar een sterker partnerschap voor het Europees toerisme (debat)

Verslag over een nieuw EU-toerismebeleid: naar een sterker partnerschap voor het Europees toerisme [2006/2129(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0399/2007)

Paolo Costa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Stavros Arnaoutakis (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Marie-Hélène Descamps (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Luís Queiró, namens de PPE-DE-Fractie, Emanuel Jardim Fernandes, namens de PSE-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Etelka Barsi-Pataky, Robert Evans, Alfonso Andria, Pedro Guerreiro en Bogusław Liberadzki.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.31 van de notulen van 29.11.2007.


23. Macrofinanciële bijstand aan Libanon * (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van communautaire macrofinanciële bijstand aan Libanon [COM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Kader Arif (A6-0452/2007)

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Kader Arif leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Esko Seppänen (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Tokia Saïfi, namens de PPE-DE-Fractie, David Martin, namens de PSE-Fractie, en Bogusław Sonik.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 29.11.2007.


24. Handel en klimaatverandering (debat)

Verslag over handel en klimaatverandering [2007/2003(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Alain Lipietz (A6-0409/2007)

Alain Lipietz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jens Holm (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), András Gyürk (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Georgios Papastamkos, namens de PPE-DE-Fractie, David Martin, namens de PSE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Graham Booth, namens de IND/DEM-Fractie, Daniel Caspary, Elisa Ferreira en Stavros Arnaoutakis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.32 van de notulen van 29.11.2007.


25. Referendum in Venezuela (debat)

Verklaring van de Commissie: Referendum in Venezuela

Stavros Dimas (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Francisco José Millán Mon, namens de PPE-DE-Fractie, Luis Yañez-Barnuevo García, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie, en als voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-gemeenschap, Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie, José Ribeiro e Castro en Alojz Peterle.

Het debat wordt gesloten.


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 397.687/OJJE).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.05 uur gesloten.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Tannock, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid