Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0307(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0299/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0299/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0561

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες

7.17. Γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή [COM(2006)0912 - C6-0027/2007 - 2006/0307(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Karin Scheele (A6-0299/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0561)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0561)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου