Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 29 ноември 2007 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Представяне на годишния доклад на Сметната палата - 2006 (разискване)
 4.Назначаване на 7 членове на Сметната палата (разискване)
 5.Приложимо право към договорните задължения (Рим І) (разискване)
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Време за гласуване
  
7.1.Отмяна на Директива 84/539/ЕИО (електромедицинско оборудване, използвано във ветеринарна медицина) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Изменение на Директива 2003/54/EО: прилагане на някои разпоредби спрямо Естония ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Арабска република Египет * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Финансов регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Предоставяне на макрофинансова помощ на Ливан от страна на Общността * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Европейска заповед за надзор в рамките на мерките по досъдебни производства * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Борба с някои форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Разглеждане на искания за преюдициално заключение, свързано с пространството на свобода, сигурност и правосъдие * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.10.Искане за защита на имунитета и привилегиите на Renato Brunetta (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.11.Координиране на някои разпоредби на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност ***II (гласуване)
  
7.12.Лекарствени продукти за хуманна употреба (изпълнителни правомощия на Комисията) ***I (гласуване)
  
7.13.Изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността ***I (гласуване)
  
7.14.Изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция ***I (гласуване)
  
7.15.Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I (гласуване)
  
7.16.Приложимо право към договорните задължения (Рим І) ***I (гласуване)
  
7.17.Генетично модифицирани храни и фуражи (изпълнителни правомощия на Комисията) ***I (гласуване)
  
7.18.Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище ***I (гласуване)
  
7.19.Максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи (изпълнителни правомощия на Комисията) ***I (гласуване)
  
7.20.Назначаване на David Bostock за член на Сметната палата (гласуване)
  
7.21.Назначаване на Michel Cretin за член на Сметната палата (гласуване)
  
7.22.Назначаване на Maarten B. Engwirda за член на Сметната палата (гласуване)
  
7.23.Назначаване на Henri Grethen за член на Сметната палата (гласуване)
  
7.24.Назначаване на Harald Noack за член на Сметната палата (гласуване)
  
7.25.Назначаване на Ioannis Sarmas за член на Сметната палата (гласуване)
  
7.26.Назначаване на Hubert Weber за член на Сметната палата (гласуване)
  
7.27.Обявяване на консенсус за хуманитарна помощ (гласуване)
  
7.28.Положението в Грузия (гласуване)
  
7.29.Одобрение от Европейския парламент на Хартата на основните права на Европейския съюз (гласуване)
  
7.30.Общи принципи на гъвкавата сигурност (гласуване)
  
7.31.Обновена политика на ЕС в областта на туризма (гласуване)
  
7.32.Търговия и изменение на климата (гласуване)
  
7.33.Развитие на селското стопанство и продоволствено осигуряване в Африка (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Трансфер на бюджетни кредити
 11.Решения относно някои документи
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.График на следващите заседания
 14.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (232 kb) Присъствен списък (59 kb)       
 
Протокол (159 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (579 kb) Резултати от поименно гласуване (1293 kb) 
 
Протокол (242 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (239 kb) Резултати от поименно гласуване (396 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност