Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 29 listopada 2007 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego - 2006 (debata)
 4.Nominacja 7 członków Trybunału Obrachunkowego (debata)
 5.Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) (debata)
 6.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Głosowanie
  
7.1.Uchylenie dyrektywy Rady 84/539/EWG (sprzęt elektromedyczny stosowany w weterynarii) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Jednostki miar ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Zmiana dyrektywy 2003/54/WE w odniesieniu do Estonii ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Umowa o współpracy naukowo-technicznej WE/Egipt * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, EURATOM) nr 1605/2002 (rozporządzenie finansowe) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Pomoc makrofinansowa dla Libanu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Zastosowanie europejskiego nakazu nadzoru w postępowaniu przedprocesowym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Walka z niektórymi formami i przejawami rasizmu i ksenofobii przy pomocy prawa karnego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.9.Postępowanie w przypadku pytań prejudycjalnych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.10.Wniosek o obronę immunitetu parlamentarnego Renata Brunetty (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.11.Koordynacja niektórych przepisów państw członkowskich dotyczących telewizyjnej działalności transmisyjnej ***II (głosowanie)
  
7.12.Wspólnotowy kodeks odnoszący się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)
  
7.13.Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych ***I (głosowanie)
  
7.14.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową ***I (głosowanie)
  
7.15.Kontrola nabywania i posiadania broni ***I (głosowanie)
  
7.16.Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) ***I (głosowanie)
  
7.17.Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)
  
7.18.Status i finansowanie europejskich partii politycznych ***I (głosowanie)
  
7.19.Pozostałości pestycydów w żywności i paszy (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)
  
7.20.Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (David Bostock) (głosowanie)
  
7.21.Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Michel Cretin) (głosowanie)
  
7.22.Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Maarten B. Engwirda) (głosowanie)
  
7.23.Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Henri Grethen) (głosowanie)
  
7.24.Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Harald Noack) (głosowanie)
  
7.25.Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Ioannis Sarmas) (głosowanie)
  
7.26.Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Hubert Weber) (głosowanie)
  
7.27.Ogłoszenie porozumienia w sprawie pomocy humanitarnej (głosowanie)
  
7.28.Sytuacja w Gruzji (głosowanie)
  
7.29.Zatwierdzenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez Parlament Europejski (głosowanie)
  
7.30.Wspólne zasady dotyczące modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) (głosowanie)
  
7.31.Nowa europejska polityka turystyczna: ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki w Europie (głosowanie)
  
7.32.Handel i zmiany klimatyczne (głosowanie)
  
7.33.Wspieranie rozwoju rolnictwa w Afryce - Wniosek dotyczący współpracy na rzecz rozwoju rolnictwa i bezpieczeństwa żywności w Afryce (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Przesunięcie środków
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 13.Kalendarz następnych posiedzeń
 14.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (197 kb) Lista obecności (59 kb)       
 
Protokół (154 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (571 kb) Wyniki głosowań imiennych (799 kb) 
 
Protokół (217 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (206 kb) Wyniki głosowań imiennych (387 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności