Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 29 november 2007 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Presentation av revisionsrättens årsrapport - 2006 (debatt)
 4.Nominering av sju ledamöter till revisionsrätten (debatt)
 5.Tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (debatt)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Omröstning
  
7.1.Upphävande av rådets direktiv 84/539/EEG (elektromedicinsk utrustning inom veterinärmedicin) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Måttenheter ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Ändring av direktiv 2003/54/EG i fråga om tillämpningen av vissa bestämmelser i Estland ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Egypten * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Utkast till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (budgetförordningen) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Makroekonomiskt stöd till Libanon * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.7.Rättslig kontroll av straffprocessuella förfaranden mellan medlemsstater * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.9.Handläggningen av mål om förhandsavgörande som rör området med frihet, säkerhet och rättvisa * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.10.Begäran om fastställelse av Brunetta Renatos parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.11.Samordning av vissa bestämmelser om sändningsverksamhet för television ***II (omröstning)
  
7.12.Gemenskapsregler för humanläkemedel (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)
  
7.13.Ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar ***I (omröstning)
  
7.14.Ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå ***I (omröstning)
  
7.15.Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (omröstning)
  
7.16.Tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) ***I (omröstning)
  
7.17.Genetiskt modifierade livsmedel och foder (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)
  
7.18.Regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå ***I (omröstning)
  
7.19.Bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)
  
7.20.Nominering till ledamot av revisionsrätten (David Bostock) (omröstning)
  
7.21.Nominering till ledamot av revisionsrätten (Michel Cretin) (omröstning)
  
7.22.Nominering till ledamot av revisionsrätten (Maarten B. Engwirda) (omröstning)
  
7.23.Nominering till ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen) (omröstning)
  
7.24.Nominering till ledamot av revisionsrätten (Harald Noack) (omröstning)
  
7.25.Nominering till ledamot av revisionsrätten (Ioannis Sarmas) (omröstning)
  
7.26.Nominering till ledamot av revisionsrätten (Hubert Weber) (omröstning)
  
7.27.Utropande av samförstånd om humanitärt bistånd (omröstning)
  
7.28.Situationen i Georgien (omröstning)
  
7.29.Europaparlamentets godkännande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (omröstning)
  
7.30.Gemensamma principer för ”flexicurity” (omröstning)
  
7.31.En ny turistpolitik för EU: Mot ett stärkt partnerskap för turismen i Europa (omröstning)
  
7.32.Handel och klimatförändringar (omröstning)
  
7.33.Vidareutveckla Afrikas jordbruk (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Anslagsöverföringar
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod
 14.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (205 kb) Närvarolista (59 kb)       
 
Protokoll (154 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (638 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1252 kb) 
 
Protokoll (211 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (184 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (385 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy