Index 
Protokoll
PDF 211kWORD 154k
Torsdagen den 29 november 2007 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Presentation av revisionsrättens årsrapport - 2006 (debatt)
 4.Nominering av sju ledamöter till revisionsrätten (debatt)
 5.Tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (debatt)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Omröstning
  
7.1.Upphävande av rådets direktiv 84/539/EEG (elektromedicinsk utrustning inom veterinärmedicin) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Måttenheter ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Ändring av direktiv 2003/54/EG i fråga om tillämpningen av vissa bestämmelser i Estland ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Egypten * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Utkast till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (budgetförordningen) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Makroekonomiskt stöd till Libanon * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.7.Rättslig kontroll av straffprocessuella förfaranden mellan medlemsstater * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.9.Handläggningen av mål om förhandsavgörande som rör området med frihet, säkerhet och rättvisa * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.10.Begäran om fastställelse av Brunetta Renatos parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.11.Samordning av vissa bestämmelser om sändningsverksamhet för television ***II (omröstning)
  
7.12.Gemenskapsregler för humanläkemedel (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)
  
7.13.Ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar ***I (omröstning)
  
7.14.Ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå ***I (omröstning)
  
7.15.Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (omröstning)
  
7.16.Tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) ***I (omröstning)
  
7.17.Genetiskt modifierade livsmedel och foder (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)
  
7.18.Regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå ***I (omröstning)
  
7.19.Bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)
  
7.20.Nominering till ledamot av revisionsrätten (David Bostock) (omröstning)
  
7.21.Nominering till ledamot av revisionsrätten (Michel Cretin) (omröstning)
  
7.22.Nominering till ledamot av revisionsrätten (Maarten B. Engwirda) (omröstning)
  
7.23.Nominering till ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen) (omröstning)
  
7.24.Nominering till ledamot av revisionsrätten (Harald Noack) (omröstning)
  
7.25.Nominering till ledamot av revisionsrätten (Ioannis Sarmas) (omröstning)
  
7.26.Nominering till ledamot av revisionsrätten (Hubert Weber) (omröstning)
  
7.27.Utropande av samförstånd om humanitärt bistånd (omröstning)
  
7.28.Situationen i Georgien (omröstning)
  
7.29.Europaparlamentets godkännande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (omröstning)
  
7.30.Gemensamma principer för ”flexicurity” (omröstning)
  
7.31.En ny turistpolitik för EU: Mot ett stärkt partnerskap för turismen i Europa (omröstning)
  
7.32.Handel och klimatförändringar (omröstning)
  
7.33.Vidareutveckla Afrikas jordbruk (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Anslagsöverföringar
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod
 14.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Utkast till kommissionens förordning (EG, Euratom) om ändring av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (SEK(2007)1013 - C6-0417/2007 - 2007/0151(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem (KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till rådets förordning om bemyndigande för kommissionen att godkänna ändringar i protokoll till partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och tredjeland (KOM(2007)0595 - C6-0419/2007 - 2007/0222(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 48/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)1257 - C6-0421/2007 - 2007/2245(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 49/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)1395 - C6-0422/2007 - 2007/2246(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 53/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)1399 - C6-0423/2007 - 2007/2247(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 54/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)1400 - C6-0424/2007 - 2007/2248(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 55/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)1499 - C6-0425/2007 - 2007/2249(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 56/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)1500 - C6-0426/2007 - 2007/2250(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Elfenbenskusten, å andra sidan (KOM(2007)0648 - C6-0429/2007 - 2007/0226(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Förslag till rådets förordning om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005–17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna (KOM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (KOM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ECON

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (KOM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE


3. Presentation av revisionsrättens årsrapport - 2006 (debatt)

Hubert Weber, revisionsrättens ordförande, redogjorde för revisionsrättens årsrapport.

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Talare: José Javier Pomés Ruiz för PPE-DE-gruppen, Herbert Bösch för PSE-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Herbert Bösch, vilken gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av Hans-Peter Martin, Alexander Stubb, Dan Jørgensen, Helga Trüpel, Jeffrey Titford, Jana Bobošíková, Gabriele Stauner, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Ingeborg Gräßle och Francesco Musotto.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Richard James Ashworth, Hubert Weber och Siim Kallas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Nominering av sju ledamöter till revisionsrätten (debatt)

Nominering till ledamot av revisionsrätten (David Bostock)

Betänkande om förslaget till nominering av David Bostock till ledamot av revisionsrätten [C6-0304/2007 - 2007/0813(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0439/2007)

Nominering till ledamot av revisionsrätten (Michel Cretin)

Betänkande om förslaget till nominering av Michel Cretin till ledamot av revisionsrätten [C6-0305/2007 - 2007/0814(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0438/2007)

Nominering till ledamot av revisionsrätten (Maarten B. Engwirda)

Betänkande om förslaget till nominering av Maarten B. Engwirda till ledamot av revisionsrätten [C6-0306/2007 - 2007/0815(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0437/2007)

Nominering till ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen)

Betänkande om förslaget till nominering av Henry Grethen till ledamot av revisionsrätten [C6-0307/2007 - 2007/0816(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0436/2007)

Nominering till ledamot av revisionsrätten (Harald Noack)

Betänkande om förslaget till nominering av Harald Noack till ledamot av revisionsrätten [C6-0308/2007 - 2007/0817(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0435/2007)

Nominering till ledamot av revisionsrätten (Ioannis Sarmas)

Betänkande om förslaget till nominering av Ioannis Sarmas till ledamot av revisionsrätten [C6-0309/2007 - 2007/0818(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0434/2007)

Nominering till ledamot av revisionsrätten (Hubert Weber)

Betänkande om förslaget till nominering av Hubert Weber till ledamot av revisionsrätten [C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0433/2007)

Inés Ayala Sender redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Petya Stavreva för PPE-DE-gruppen, Gabriele Stauner och Hubert Weber (revisionsrättens ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.20 i protokollet av den 29.11.2007, punkt 7.21 i protokollet av den 29.11.2007, punkt 7.22 i protokollet av den 29.11.2007, punkt 7.23 i protokollet av den 29.11.2007, punkt 7.24 i protokollet av den 29.11.2007, punkt 7.25 i protokollet av den 29.11.2007 och punkt 7.26 i protokollet av den 29.11.2007.


5. Tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) [KOM(2005)0650 - C6-0441/2005 - 2005/0261(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cristian Dumitrescu (A6-0450/2007)

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Cristian Dumitrescu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Klaus-Heiner Lehne för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Katalin Lévai och Andrzej Jan Szejna.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16 i protokollet av den 29.11.2007.


(Sammanträdet avbröts kl. 10.50 och återupptogs kl. 11.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Paul Rübig återkom till onsdagens debatt om betänkandet av Gisela Kallenbach om kontroll av förvärv och innehav av vapen (A6-0276/2007 - punkt 21 i protokollet, 28.11.2007) och begärde att det skulle undersökas hur Arlene McCarthy hade kunnat medföra ett vapen till kammaren (talmannen svarade att detta skulle kontrolleras).


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


7.1. Upphävande av rådets direktiv 84/539/EEG (elektromedicinsk utrustning inom veterinärmedicin) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 84/539/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromedicinsk utrustning inom human- och veterinärmedicin [KOM(2007)0465 - C6-0255/2007 - 2007/0168(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Arlene McCarthy (A6-0431/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0545)


7.2. Måttenheter ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter [KOM(2007)0510 - C6-0277/2007 - 2007/0187(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Arlene McCarthy (A6-0430/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0546)


7.3. Ändring av direktiv 2003/54/EG i fråga om tillämpningen av vissa bestämmelser i Estland ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG i fråga om tillämpningen av vissa bestämmelser i Estland [KOM(2007)0411 - C6-0230/2007 - 2007/0141(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Niebler (A6-0440/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0547)


7.4. Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Egypten * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten [KOM(2007)0352 - C6-0247/2007 - 2007/0124(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Niebler (A6-0429/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0548)


7.5. Utkast till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (budgetförordningen) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [14320/2007 - C6-0411/2007 - 2007/0820(CNS)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jo Leinen (A6-0465/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0549)


7.6. Makroekonomiskt stöd till Libanon * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om gemenskapens makroekonomiska stöd till Libanon [KOM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Kader Arif (A6-0452/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0550)


7.7. Rättslig kontroll av straffprocessuella förfaranden mellan medlemsstater * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets rambeslut om en europeisk övervakningsorder vid förfaranden mellan Europeiska unionens medlemsstater före rättegång [KOM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ioannis Varvitsiotis (A6-0428/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0551)


7.8. Bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets rambeslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen [11522/2007 - C6-0246/2007 - 2001/0270(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Martine Roure (A6-0444/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RÅDETS FÖSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Martine Roure (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0552)


7.9. Handläggningen av mål om förhandsavgörande som rör området med frihet, säkerhet och rättvisa * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om ändring av protokollet om stadgan för domstolen avseende handläggningen av mål om förhandsavgörande som rör området med frihet, säkerhet och rättvisa [11824/2007 - C6-0292/2007 - 2007/0812(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0451/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0553)


7.10. Begäran om fastställelse av Brunetta Renatos parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Renato Brunettas immunitet och privilegier [2007/2172(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Aloyzas Sakalas (A6-0449/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0554)


7.11. Samordning av vissa bestämmelser om sändningsverksamhet för television ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television [10076/6/2007 - C6-0352/2007 - 2005/0260(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Ruth Hieronymi (A6-0442/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P6_TA(2007)0555)


7.12. Gemenskapsregler för humanläkemedel (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter [KOM(2006)0919 - C6-0030/2007 - 2006/0295(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A6-0277/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0556)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0556)


7.13. Ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar [KOM(2006)0784 - C6-0493/2006 - 2006/0272(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0346/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0557)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0557)


7.14. Ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå [KOM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0350/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0558)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0558)


7.15. Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen [KOM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Gisela Kallenbach (A6-0276/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Talare: Gisela Kallenbach (föredragande).

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0559)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0559)

°
° ° °

Talare: Arlene McCarthy gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av Paul Rübig (punkt 6 i protokollet av den 29.11.2007).


7.16. Tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) [KOM(2005)0650 - C6-0441/2005 - 2005/0261(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cristian Dumitrescu (A6-0450/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Talare: Cristian Dumitrescu (föredragande) yttrade sig ordningsföljden för omröstningen om ändringsförslagen.

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0560)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0560)


7.17. Genetiskt modifierade livsmedel och foder (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter [KOM(2006)0912 - C6-0027/2007 - 2006/0307(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karin Scheele (A6-0299/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0561)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0561)


7.18. Regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå [KOM(2007)0364 - C6-0202/2007 - 2007/0130(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jo Leinen (A6-0412/2007)

Debatten hölls den 13.11.2007 (punkt 7 i protokollet av den 13.11.2007).

Omröstningen hade skjutits upp den 15.11.2007 (punkt 5 i protokollet av den 15.11.2007), i enlighet med artikel 170.4 i arbetsordningen.

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Talare: Jo Leinen (föredragande).

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0562)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0562)


7.19. Bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter [KOM(2006)0908 - C6-0025/2007 - 2006/0294(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Robert Sturdy (A6-0342/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Talare: Siim Kallas.

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0563)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0563)


7.20. Nominering till ledamot av revisionsrätten (David Bostock) (omröstning)

Betänkande om förslaget till nominering av David Bostock till ledamot av revisionsrätten [C6-0304/2007 - 2007/0813(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0439/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

(sluten omröstning)

Förteckning över dem som deltagit i omröstningen: Bilaga «Resultat av omröstningarna med namnupprop», punkt 5

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0564)


7.21. Nominering till ledamot av revisionsrätten (Michel Cretin) (omröstning)

Betänkande om förslaget till nominering av Michel Cretin till ledamot av revisionsrätten [C6-0305/2007 - 2007/0814(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0438/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

(sluten omröstning)

Förteckning över dem som deltagit i omröstningen: Bilaga «Resultat av omröstningarna med namnupprop», punkt 6

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0565)


7.22. Nominering till ledamot av revisionsrätten (Maarten B. Engwirda) (omröstning)

Betänkande om förslaget till nominering av Maarten B. Engwirda till ledamot av revisionsrätten [C6-0306/2007 - 2007/0815(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0437/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

(sluten omröstning)

Förteckning över dem som deltagit i omröstningen: Bilaga «Resultat av omröstningarna med namnupprop», punkt 7

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0566)


7.23. Nominering till ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till nominering av Henry Grethen till ledamot av revisionsrätten [C6-0307/2007 - 2007/0816(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0436/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

(sluten omröstning)

Förteckning över dem som deltagit i omröstningen: Bilaga «Resultat av omröstningarna med namnupprop», punkt 8

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0567)


7.24. Nominering till ledamot av revisionsrätten (Harald Noack) (omröstning)

Betänkande om förslaget till nominering av Harald Noack till ledamot av revisionsrätten [C6-0308/2007 - 2007/0817(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0435/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

(sluten omröstning)

Förteckning över dem som deltagit i omröstningen: Bilaga «Resultat av omröstningarna med namnupprop», punkt 9

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0568)


7.25. Nominering till ledamot av revisionsrätten (Ioannis Sarmas) (omröstning)

Betänkande om förslaget till nominering av Ioannis Sarmas till ledamot av revisionsrätten [C6-0309/2007 - 2007/0818(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0434/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

(sluten omröstning)

Förteckning över dem som deltagit i omröstningen: Bilaga «Resultat av omröstningarna med namnupprop», punkt 10

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0569)


7.26. Nominering till ledamot av revisionsrätten (Hubert Weber) (omröstning)

Betänkande om förslaget till nominering av Hubert Weber till ledamot av revisionsrätten [C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A6-0433/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

(sluten omröstning)

Förteckning över dem som deltagit i omröstningen: Bilaga «Resultat av omröstningarna med namnupprop», punkt 11

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0570)


7.27. Utropande av samförstånd om humanitärt bistånd (omröstning)

Debatten hölls den 13.11.2007 (punkt 24 i protokollet av den 13.11.2007).

Resolutionsförslag B6-0484/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0571)


7.28. Situationen i Georgien (omröstning)

Debatten hölls den 14.11.2007 (punkt 10 i protokollet av den 14.11.2007).

Resolutionsförslag B6-0481/2007, B6-0482/2007, B6-0485/2007, B6-0487/2007, B6-0492/2007 och B6-0493/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0481/2007

(ersätter B6-0481/2007, B6-0482/2007, B6-0485/2007, B6-0487/2007, B6-0492/2007 och B6-0493/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Árpád Duka-Zólyomi, Ria Oomen-Ruijten, Karl von Wogau, Stefano Zappalà och Elmar Brok, för PPE-DE-gruppen,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda och Alexandra Dobolyi för PSE-gruppen,

Lydie Polfer för ALDE-gruppen

Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Hanna Foltyn-Kubicka och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen,

Marie Anne Isler Béguin och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen,

André Brie för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0572)

Inlägg om omröstningen:

- Vytautas Landsbergis lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 4; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

- Marie Anne Isler Béguin, för Verts/ALE-gruppen, lade fram muntliga ändringsförslag till punkt 9 samt till skäl D, G och H, vilka alla beaktades.

- Hannes Swoboda lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att införa ett skäl Ja (nytt); det muntliga ändringsförslaget beaktades.


7.29. Europaparlamentets godkännande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets godkännande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna [2007/2218(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jo Leinen (A6-0445/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Talare: Jo Leinen ( föredragande).

Antogs (P6_TA(2007)0573)


7.30. Gemensamma principer för ”flexicurity” (omröstning)

Betänkande om gemensamma principer för ”flexicurity” [2007/2209(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ole Christensen (A6-0446/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0574)

Inlägg om omröstningen:

- Stavros Lambrinidis meddelade att det var den engelska versionen av titeln på betänkandet som skulle gälla.


7.31. En ny turistpolitik för EU: Mot ett stärkt partnerskap för turismen i Europa (omröstning)

Betänkande om en ny turistpolitik för EU: Mot ett stärkt partnerskap för turismen i Europa [2006/2129(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0399/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0575)


7.32. Handel och klimatförändringar (omröstning)

Betänkande om handel och klimatförändringar [2007/2003(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Alain Lipietz (A6-0409/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0576)

Inlägg om omröstningen:

- David Martin uppmanade PSE-gruppens ledamöter att lägg ned sina röster i omröstningen om punkt 4. Han lade dessutom fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 18; det muntliga ändringsförslaget beaktades och infördes, på begäran av UEN-gruppen, efter punkt 48.


7.33. Vidareutveckla Afrikas jordbruk (omröstning)

Betänkande om vidareutveckling av Afrikas jordbruk – förslag till jordbruksutveckling och livsmedelssäkerhet i Afrika [2007/2231(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Luisa Morgantini (A6-0432/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0577)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Martine Roure - A6-0444/2007: Frank Vanhecke, Philip Claeys och Jean-Louis Bourlanges

Betänkande Jo Leinen - A6-0412/2007: Koenraad Dillen, Frank Vanhecke och Philip Claeys

Situationen i Georgien - RC-B6-0481/2007: Sylwester Chruszcz

Betänkande Jo Leinen - A6-0445/2007: Jaroslav Zvěřina, Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott, Frank Vanhecke, Mario Borghezio och Francesco Enrico Speroni

Betänkande Alain Lipietz - A6-0409/2007: Georgios Papastamkos


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Hubert Pirker hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Gisela Kallenbach - A6-0276/2007.

Daniel Hannan hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat i början av omröstningen om betänkandet av Ole Christensen – A6-0446/2007.

Rainer Wieland var närvarande men deltog inte i omröstningen om betänkandena av Inés Ayala Sender - A6-0439/2007, A6-0438/2007, A6-0437/2007, A6-0436/2007, A6-0435/2007, A6-0434/2007 och A6-0433/2007.


10. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 36/2007 (C6-0338/2007 - SEK(2007)1071).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, såsom ändrad den 13 december 2006.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 38/2007 (C6-0332/2007 - SEK(2007)1247).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, såsom ändrad den 13 december 2006.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 40/2007 (C6-0360/2007 - SEK(2007)1249).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, såsom ändrad den 13 december 2006.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 49/2007 (C6-0422/2007 - SEK(2007)1395).

Utskottet hade beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artiklarna 24.2 och 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, såsom ändrad den 13 december 2006.


11. Beslut om vissa dokument

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden(artikel 45 i arbetsordningen)

utskottet AGRI

- En ny strategi för djurhälsa för Europeiska unionen (2007–2013) (2007/2260(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE, INTA)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

utskottet CONT

- EIB:s årsredovisning 2006 (2007/2251(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

utskottet CULT

- Mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen (2007/2253(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, ITRE, ECON, LIBE, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

- Vitbok om idrott (2007/2261(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ENVI, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

utskottet DEVE

- Den kinesiska politiken och dess följder för Afrika (2007/2255(INI))
(rådgivande utskott: AFET, INTA)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

utskottet ENVI

- Halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (2007/2252(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

utskottet FEMM

- Prostitutionen och dess hälsokonsekvenser för kvinnor i medlemsstaterna (2007/2263(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

utskottet IMCO

- Vissa frågor som rör motorfordonsförsäkring (2007/2258(INI))
(rådgivande utskott: JURI, TRAN)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

utskottet INTA

- Att genomföra handelspolitiken genom ändamålsenliga regler och förfaranden för import och export (2007/2256(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

- Handel och ekonomiska förbindelser med länderna i Sydostasien (Asean) (2007/2265(INI))
(rådgivande utskott: AFET, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

utskottet ITRE

- Översyn av industripolitiken efter halva tiden - Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (2007/2257(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, EMPL, ECON, INTA, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

utskottet JURI

- Ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision (2007/2254(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, ECON)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

utskottet LIBE

- Rapport från kommissionen om utvärderingen av Dublinsystemet (2007/2262(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

utskottet TRAN

- För ett Europa med säkrare, renare och effektivare rörlighet: Första rapporten om initiativet Den intelligenta bilen (2007/2259(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE, ECON)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 195.2 i arbetsordningen)

utskottet PETI

- Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 3453/2005/GG (2007/2264(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)

Associerade utskott

utskottet BUDG

- Rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (SEC(2007)1013 - C6-0417/2007 - 2007/0151(CNS))
Associerade utskott BUDG, CONT
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 23.10.2007)

utskottet JURI

- Ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision (2007/2254(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE)
Associerade utskott JURI, ECON
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15.11.2007)


12. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


13. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 10.12.200713.12.2007.


14. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 12.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy