Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. december 2007 - Strasbourg

5. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende tirsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure.

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 954/79 om medlemsstaternes ratifikation eller tiltrædelse af De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer (03660/2007/LEX - C6-0464/2007 - 2006/0308(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Fællesskabets statistiske program 2008-2012 (03654/2007/LEX - C6-0462/2007 - 2006/0229(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter (03634/2007/LEX - C6-0461/2007 - 2006/0066(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af et fællesskabsprogram til forbedring af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked (Fiscalis 2013-programmet) og om ophævelse af beslutning nr. 2235/2002/EF (03633/2007/LEX - C6-0460/2007 - 2006/0076(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod markedsføring og indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår (03632/2007/LEX - C6-0459/2007 - 2006/0236(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf (03615/2007/LEX - C6-0458/2007 - 2006/0042(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (03667/2007/LEX - C6-0457/2007 - 2005/0260(COD)).

Formanden meddelte, at han tirsdag den 18.12.2007 i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (03688/2007/LEX - C6-0455/2007 - 2007/0130(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik