Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0183(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0398/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0398/2007

Συζήτηση :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0596

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

17. Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

Ο Holger Krahmer παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Anja Weisgerber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Péter Olajos, Justas Vincas Paleckis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hiltrud Breyer, Jaromír Kohlíček, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Leopold Józef Rutowicz, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij και Charlie McCreevy

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου