Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 242kWORD 168k
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 6.Αναπομπή στην επιτροπή, για επεναξέταση, των τροπολογιών που υποβλήθηκαν στην Ολομέλεια (άρθρο 156 του Κανονισμού)
 7.Κατάθεση εγγράφωv
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 9.Αναφορές
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 11.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 12.Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
 13.Καταπολέμηση της τρομοκρατίας(προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον ***II (συζήτηση)
 17.Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη ***II (συζήτηση)
 18.Απογραφές πληθυσμού και στέγασης ***I (συζήτηση)
 19.Ασφάλεια των παιχνιδιών (συζήτηση)
 20.Αντιπυρική ασφάλεια ξενοδοχείων (συζήτηση)
 21.Ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (συζήτηση)
 22.Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5.05 μ.μ.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τη δολοφονία δύο Ισπανών πολιτοφυλάκων από την ΕΤΑ, η οποία διαπράχθηκε στο Capbreton (Γαλλία) την 1η Δεκεμβρίου 2007. Αναφέρει ότι διαβίβασε τα συλλυπητήρια του Κοινοβουλίου στις οικογένειες των θυμάτων και την συμπάθειά του στις ισπανικές αρχές· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο καταδικάζει κάθε προσφυγή στη βία για πολιτικούς σκοπούς.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν τα ονόματα των τριανταπέντε βουλευτών που εκλέχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις εκλογές της 25.11.2007:

ANASTASE Roberta Alma

BODU Sebastian Valentin

BOŞTINARU Victor

BULZESC Nicodim

BUŞOI Cristian Silviu

CORLĂŢEAN Titus

CREŢU Corina

CREŢU Gabriela

CSIBI Magor Imre

DĂIANU Daniel

DAVID Dragoş Florin

DUMITRIU Constantin

FILIP Petru

FRUNZĂVERDE Sorin

IACOB-RIDZI Monica Maria

MĂNESCU Ramona-Nicole

MARINESCU Marian-Jean

NECHIFOR Cătălin-Ioan

NICULEŞCU Rareş-Lucian

OPREA Dumitru

PAŞCU Ioan Mircea

PETRE Maria

PLUMB Rovana

POPA Mihaela

POPA Nicolae Vlad

SÂRBU Daciana Octavia

SEVERIN Adrian

SOGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

ŢICĂU Silvia-Adriana

TOKES Laszlo

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

ZLOTEA Marian

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει τους εν λόγω βουλευτές.

Οι αρμόδιες δανικές αρχές ανακοίνωσαν το διορισμό, με ισχύ από 29.11.2007, του Johannes Lebech στη θέση του Anders Samuelsen και του Christian Foldberg Rovsing στη θέση της Gitte Seeberg.

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν το διορισμό, με ισχύ από 06.12.2007, του Krzysztof Hołowczyc στη θέση της Barbara Kudrycka και της Urszula Gacek σε αντικατάσταση του Bogdan Klich.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, του Κανονισμού, εφόσον δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της εντολής τους ούτε έχει ληφθεί απόφαση επί ενδεχόμενης αμφισβήτησής της, οι εν λόγω βουλευτές καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν συμπληρώσει δεόντως την έγγραφη δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Ο Jean-Louis Bourlanges κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 01.01.2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας με ισχύ από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.


5. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τρίτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν με τη διαδικασία συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 954/79 του Συμβουλίου περί επικυρώσεως από τα κράτη μέλη της συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών «περί του Κώδικος Συμπεριφοράς των CONFERENCES Τακτικών Γραμμών ή της προσχωρήσεως των κρατών μελών στη σύμβαση» (03660/2007/LEX - C6-0464/2007 - 2006/0308(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008-2012 (03654/2007/LEX - C6-0462/2007 - 2006/0229(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων (03634/2007/LEX - C6-0461/2007 - 2006/0066(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων φορολογίας στην εσωτερική αγορά (Fiscalis 2013) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2235/2002/ΕΚ (03633/2007/LEX - C6-0460/2007 - 2006/0076(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και των εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα (03632/2007/LEX - C6-0459/2007 - 2006/0236(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και για τον υπολογισμό και τη διάχυσή τους (03615/2007/LEX - C6-0458/2007 - 2006/0042(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/EΟΚ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (03667/2007/LEX - C6-0457/2007 - 2005/0260(COD))

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τρίτη18.12.2007 στην υπογραφή της ακόλουθης πράξης, όπως εγκρίθηκε με συναπόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (03688/2007/LEX - C6-0455/2007 - 2007/0130(COD))


6. Αναπομπή στην επιτροπή, για επεναξέταση, των τροπολογιών που υποβλήθηκαν στην Ολομέλεια (άρθρο 156 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι, καθώς έχουν κατατεθεί περισσότερες από 50 τροπολογίες εν όψει της εξετάσεως της έκθεσης Giuseppe Castiglione σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών (A6-0477/2007)(σημείο 12 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης) από την Ολομέλεια, ζήτησε από την αρμόδια επιτροπή AGRI να συνεδριάσει σήμερα, για να εξετάσει αυτές τις τροπολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Κανονισμού. Όποια τροπολογία δεν υπερψηφιστεί, σε αυτό το στάδιο, από το ένα δέκατο των μελών της επιτροπής δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Η ανταλλαγή απόψεων για αυτή την έκθεση παραμένει εγγεγραμμένη στην ημερήσια διάταξη της αυριανής ημέρας.


7. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (COM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/EΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

CULT, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (COM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 για το οικονομικό έτος 2007 - Τμήμα III - Επιτροπή (15715/2007 - C6-0434/2007 - 2007/2237(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Διορθωτική επιστολή αριθ. 2 του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008 (15716/2007 - C6-0435/2007 - 2007/2019(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008, με τις τροπολογίες και τις προτάσεις τροποποίησης (15717/2007 - C6-0436/2007 - 2007/2019(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα (Κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0755 - C6-0437/2007 - 2007/0256(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (15061/2007 - C6-0445/2007 - 2007/0165(AVC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης "Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο" (COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI, BUDG, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, όσον αφορά το καθεστώς στήριξης για το βαμβάκι (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων (COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (COM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

ITRE

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (COM(2006)0145 - C6-0333/2007 - 2006/0048(CNS)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Johannes Blokland (A6-0416/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης (COM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Aδάμος Αδάμου(A6-0443/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (2007/2199(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Christian Ehler (A6-0448/2007)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 98/71/ΕΚ για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων (COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με τo Πράσινo Βιβλίο: Διπλωματική και προξενική προστασία του πολίτη της Ένωσης στις τρίτες χώρες (2007/2196(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (A6-0454/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή του Παραρτήματος VIII της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (COM(2007)0594 - C6-0405/2007 - 2007/0217(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Neil Parish (A6-0455/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλων τροποποίησης των συμφωνιών όσον αφορά ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και - της κυβέρνησης της Γεωργίας - της Δημοκρατίας του Λιβάνου - της Δημοκρατίας των Μαλδίβων - της Δημοκρατίας της Μολδαβίας - της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης και - της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0366 - C6-0265/2007 - 2007/0125(CNS)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0456/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου, σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0497 - C6-0329/2007 - 2007/0183(CNS)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0457/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0458/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με τη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων ΙΙ (2007/2200(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Wolf Klinz (A6-0460/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες (COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κορέα (2007/2186(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A6-0463/2007)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα (COM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (2007/2109(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Pedro Guerreiro (A6-0467/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής (COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες προσωρινές διατάξεις για τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2007)0381 - C6-0253/2007 - 2007/0136(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Jan Mulder (A6-0470/2007)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης (COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Ona Juknevičienė (A6-0471/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί των έμμεσων φόρων των επιβαλλόμενων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων (Αναδιατυπωμένη έκδοση) (COM(2006)0760 - C6-0043/2007 - 2006/0253(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Werner Langen (A6-0472/2007)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0446 - C6-0241/2007 - 2007/0164(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διατάξεις ρυμούλκησης και οπισθοπορείας των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2006)0258 - C6-0200/2006 - 2006/0097(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών (COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 για τον έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών (COM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (COM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (Αναδιατυπωμένη έκδοση) (COM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Iωάννης Γκλαβάκης (A6-0480/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky (COM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Lena Ek (A6-0483/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της "κοινής επιχείρησης ARTEMIS" για την υλοποίηση κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (COM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (COM(2007)0600 - C6-0343/2007 - 2007/2226(ACI)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0485/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της «κοινής επιχείρησης ENIAC» (COM(2007)0356 - C6-0275/2007 - 2007/0122(CNS)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Nικόλαος Βακάλης (A6-0486/2007)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) και τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) και 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 (15717/2007 - C6-0436/2007 - 2007/2019(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0492/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 (15715/2007 - C6-0434/2007 - 2007/2237(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: James Elles (A6-0493/2007)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά πλαίσιο κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία - πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις (08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

3) από τους βουλευτές

3.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 109 του Κανονισμού) (B6-0384/2007)

- προς το Συμβούλιο:

Medina Ortega Manuel, Παπαστάμκος Γεώργιος, Moraes Claude, Ludford Sarah, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Schmidt Olle, Markov Helmuth, Παπαδημούλης Δημήτριος, Posselt Bernd, Seppänen Esko, McGuinness Mairead, Harkin Marian, Burke Colm, Higgins Jim, Mitchell Gay, Karim Sajjad, Μαυρομμάτης Μανώλης, Βακάλης Νικόλαος, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Newton Dunn Bill, Martin David, Van Hecke Johan, Παφίλης Αθανάσιος, Czarnecki Ryszard, Τούσσας Γεώργιος, Μανωλάκου Διαμάντω, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Paleckis Justas Vincas

- προς την Επιτροπή:

van Nistelrooij Lambert, Paleckis Justas Vincas, Riis-Jørgensen Karin, Burke Colm, Higgins Jim, Budreikaitė Danutė, Corda Giovanna, Markov Helmuth, Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Seppänen Esko, Öger Vural, Crowley Brian, Hutchinson Alain, Rübig Paul, Czarnecki Ryszard, Ποδηματά Άννυ, Andrikienė Laima Liucija, Παπαστάμκος Γεώργιος, Moraes Claude, Παπαδημούλης Δημήτριος, Γκλαβάκης Ιωάννης, Ludford Sarah, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Harkin Marian, Goudin Hélène, Τούσσας Γεώργιος, Ryan Eoin, Aylward Liam, Martin David, Αρναουτάκης Σταύρος, Gill Neena, Ţicău Silvia-Adriana, Раева Биляна Илиева, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Μπατζελή Κατερίνα, Μάτσης Γιαννάκης, Karim Sajjad, Μαυρομμάτης Μανώλης, Salinas García María Isabel, Βακάλης Νικόλαος, Bushill-Matthews Philip, Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Τρακατέλλης Αντώνιος, Belet Ivo, Йотова Илияна Малинова, Van Hecke Johan, Παφίλης Αθανάσιος, Gaľa Milan, Μανωλάκου Διαμάντω, Guerreiro Pedro, Leichtfried Jörg, Martin Hans-Peter


8. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές:

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού)::

- (O-0074/2007) Gianluca Susta, Ignasi Guardans Cambó και Johan Van Hecke, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Robert Sturdy, Tokia Saïfi, Γεώργιος Παπαστάμκος και Vasco Graça Moura, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Erika Mann, Glyn Ford, Kader Arif και Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Cristiana Muscardini και Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Caroline Lucas και Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Υφαντουργικά προϊόντα (B6-0383/2007)·

- (O-0066/2007) Glyn Ford, Giles Chichester, Graham Watson, Arlene McCarthy, Peter Skinner, Nicholson of Winterbourne, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Toine Manders, David Martin, Glenys Kinnock, Claude Moraes, Erika Mann, Alexandra Dobolyi, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Christopher Heaton-Harris, Reino Paasilinna, Marianne Mikko, Stephen Hughes, Σταύρος Λαμπρινίδης, Malcolm Harbour, Bill Newton Dunn, Catherine Stihler, Sérgio Sousa Pinto, Jan Andersson, Linda McAvan, Luisa Morgantini, Jan Marinus Wiersma, Harlem Désir, Jo Leinen, Zita Gurmai, Caroline Lucas, Brian Simpson, Barbara Weiler, Christel Schaldemose, Neena Gill, Benoît Hamon, Michael Cashman, Udo Bullmann, Corina Creţu και Glenis Willmott, προς την Επιτροπή: Αντιπυρική ασφάλεια ξενοδοχείων (B6-0385/2007)·

- (O-0072/2007) Paolo Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Οδηγία 2006/38/ΕΚ, "περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα"(ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας), άρθρο11 ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση προκειμένου να συμπεριληφθούν εσωτερικές και κοινωνικές δαπάνες (B6-0386/2007)·

- (O-0073/2007) Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (B6-0387/2007)·

- (O-0077/2007) Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo και Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Λήξη ισχύος του καλούμενου "Υπομνήματος συνεννόησης" μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης (B6-0388/2007)·

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Daniel Strož, σχετικά με την ανάγκη να επιλύονται θεμελιώδη προβλήματα της ΕΕ με μορφές άμεσης δημοκρατίας, και συγκεκριμένα με δημοψήφισμα (108/2007)·

- Jules Maaten, σχετικά με την ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε στον Κινέζο αντιφρονούντα στον κυβερνοχώρο Yang Maodong (109/2007)·

- Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser και Harlem Désir, σχετικά με την προστασία της Ayaan Hirsi Ali από την ΕΕ (110/2007)·

- Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta και Jean Marie Beaupuy, σχετικά με την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων που ζουν στο δρόμο (111/2007)·

- Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul και Edit Herczog, σχετικά με το ενεργειακό μέλλον με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (112/2007)·

- Jo Leinen, Vural Öger και Marek Siwiec, σχετικά με την πρόταση δημιουργίας επιτροπής σοφών (113/2007)·

- Urszula Krupa, σχετικά με τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ (114/2007)·

- Urszula Krupa, σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος του Κολλεγίου Κοινωνικών και Επικοινωνιακών Μελετών Torun (115/2007)·

- Urszula Krupa, σχετικά με το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της δημοσιογραφικής ηθικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (116/2007).


9. Αναφορές

Οι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 191, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 03.12.2007

Tsveta Hristova (Coalition "for Nature in Bulgaria" - Ecologist (Коалиция "За да остане природа в България")) (αριθ. 1082/2007)·

Kurt Möbus (αριθ. 1083/2007)·

Bernhard Schick (αριθ. 1084/2007)·

Axel Bandow (αριθ. 1085/2007)·

Elisabeth Liakopoulou (αριθ. 1086/2007)·

Oisin Jones-Dillon (αριθ. 1087/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1088/2007)·

Gábor Egri (Association for the Roman Bank) (3600 υπογραφές) (αριθ. 1089/2007)·

Dimitrinka Staikova (αριθ. 1090/2007)·

Seamus Feeney (αριθ. 1091/2007)·

Joan O'Sullivan (6 υπογραφές) (αριθ. 1092/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1093/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1094/2007)·

Hans Müller (Sandkorn) (αριθ. 1095/2007)·

Anne Iurascu (αριθ. 1096/2007)·

Wanda Novicka (Astra Network - Federation for Women and Family Planning) (8 υπογραφές) (αριθ. 1097/2007)·

Juan Antonio Carrasco Ragel (Asociación Gaditana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza) (8 υπογραφές) (αριθ. 1098/2007)·

Yosheba Sainz de la Higuera y Gartzia (αριθ. 1099/2007)·

Catalina Rodríguez Lahoz (αριθ. 1100/2007)·

Ángeles Negre Cuevas (αριθ. 1101/2007)·

(απόρρητο όνομα) (8 υπογραφές) (αριθ. 1102/2007)·

Laurent Hermoye (Association pour la Défense des Droits des Médecins en formation (ADDMF)) (αριθ. 1103/2007)·

Alain Larralde (Association pour la sérénité à la Campagne) (17 υπογραφές) (αριθ. 1104/2007)·

(απόρρητο όνομα) (8 υπογραφές) (αριθ. 1105/2007)·

David Ojeda Caicedo (αριθ. 1106/2007)·

Germano Bertolino (αριθ. 1107/2007)·

Andrea Bucci (αριθ. 1108/2007)·

Michel Brams (αριθ. 1109/2007)·

Theo Lathouwers (αριθ. 1110/2007)·

Maria Przybylska (αριθ. 1111/2007)·

Robert Szarfenberg (αριθ. 1112/2007)·

Kamil Gardocki (αριθ. 1113/2007)·

José Sampaio (αριθ. 1114/2007)·

Sándor Hadnagy (αριθ. 1115/2007)·

Sebastian Viorel (αριθ. 1116/2007)·

Stephanie Johanna Goldbach (αριθ. 1117/2007)·

Wolfgang Friedrich Dahm (αριθ. 1118/2007)·

Norbert Höfs (αριθ. 1119/2007)·

Thomas Weigelt (αριθ. 1120/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1121/2007)·

Rudolf Bichler (αριθ. 1122/2007)·

Karl-Friedrich Lentze (αριθ. 1123/2007)·

Gerold Ewald (Danziger Exilregierung) (αριθ. 1124/2007)·

Jovanka Jusic (αριθ. 1125/2007)·

Stelian Ciuciu (αριθ. 1126/2007)·

Gregor Fister (αριθ. 1127/2007)·

Rainer Sander (Carcentro S.L.) (αριθ. 1128/2007)·

Beata Monika Pokrzeptowicz-Meyer (αριθ. 1129/2007)·

Peter Ausborn (αριθ. 1130/2007)·

Achim Alex (αριθ. 1131/2007)·

Petros Kazias (αριθ. 1132/2007)·

Adam Augustyn (αριθ. 1133/2007)

Salva Piera (αριθ. 1134/2007)·

Romana Sodotovicova (αριθ. 1135/2007)·

Heinz-Peter Schepputat (αριθ. 1136/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1137/2007)·

Mark Kerwin (αριθ. 1138/2007)·

José María Martínez Fagoaga (αριθ. 1139/2007)·

José Manuel Ruiz Álvarez (αριθ. 1140/2007)·

Juan Manuel Fajardo Recouso (Agrupación comarcal de Izquierda Unida Arousa) (2 υπογραφές) (αριθ. 1141/2007)·

(Colegio Fray Pedro de Aguado A.M.P.A.) (αριθ. 1142/2007)·

Jesús Carlos Marruecos Huete (αριθ. 1143/2007)·

Jean François Guiheneuf (αριθ. 1144/2007)·

Alain Vermeulen (General Menuiserie Sprl) (αριθ. 1145/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1146/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1147/2007)·

Flavio Miccono (I.P.A.) (αριθ. 1148/2007)·

Simone Curini (2 υπογραφές) (αριθ. 1149/2007)·

Andrea Gaffuri (αριθ. 1150-07·

Dino Pasquali (αριθ. 1151/2007)·

Eliana Lentisco (αριθ. 1152/2007)·

Hans Super (αριθ. 1153/2007)·

Janina Rebkowska-Vrouwenvelder (αριθ. 1154/2007)·

Monika Orzechowska (Nieformalna Grupa Inicjatywna "Fosfi") (2 υπογραφές) (αριθ. 1155/2007)·

Eva-Maria Weides (Naturschutzjugend des NABU) (60 υπογραφές) (αριθ. 1156/2007)·

(απόρρητο όνομα) (60 υπογραφές) (αριθ. 1157/2007)·

Jiri Pik (αριθ. 1158/2007)·

Dionisie Buzogany (Asociaţia Foştilor Militari Constructori) (αριθ. 1159/2007)·

Denis O'Hare (αριθ. 1160/2007)·

Rafael Gomez (Organic and Organomineral Fertiliser Association (FOMA )) (αριθ. 1161/2007)·

Markos Manchado Mateos (αριθ. 1162/2007)·

Damien Martin (αριθ. 1163/2007)·

Caterina Caloisi (αριθ. 1164/2007)·

Paolo Pollini (αριθ. 1165/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1166/2007)·

Adrian Stefan Iurascu (Romanian Civic Forum (Forumul Civic Romanesc)) (αριθ. 1167/2007).

Στις 04.12.2007

Günther Dauwen (European Free Alliance) (10 υπογραφές) (αριθ. 1168/2007)·

Klaus Zimmer (αριθ. 1169/2007)·

Peter Ulbrich (2 υπογραφές) (αριθ. 1170/2007)·

Wolfram Arlt (αριθ. 1171/2007)·

Hans-Peter Schneider (αριθ. 1172/2007)·

Christian Hagemann (αριθ. 1173/2007)·

Guido Debye (αριθ. 1174/2007)·

Gerhard Brenner (αριθ. 1175/2007)·

Jochen Sommer (Sommer Motorradtechnik) (αριθ. 1176/2007)·

Maura Griffin (αριθ. 1177/2007)·

Mark De'Ath (Amenity Forum) (80 υπογραφές) (αριθ. 1178/2007)·

Louise Anne Pulis (αριθ. 1179/2007)·

Pat Grant (2 υπογραφές) (αριθ. 1180/2007)·

Frank Doyle (12 υπογραφές) (αριθ. 1181/2007)·

Steven Morris (2 υπογραφές) (αριθ. 1182/2007)·

Mary Wall (αριθ. 1183/2007)·

Grace Kinirons (Nutritional Therapists of Ireland) (αριθ. 1184/2007)·

Ewaen Fred Ogieriakhi (αριθ. 1185/2007)·

Michael Cain (αριθ. 1186/2007)·

Beatrice Laloux (Union Internationale de la propriété immobilière) (2 υπογραφές) (αριθ. 1187/2007)·

Paula May Gladys Douglas (αριθ. 1188/2007)·

Matthias Verbeke (Bringing Peace Together) (αριθ. 1189/2007).

Στις 05.12.2007

Mark Sugrue (αριθ. 1190/2007)·

John Browne (αριθ. 1191/2007)·

Ann Kelly (αριθ. 1192/2007)·

Thomas Doyle (αριθ. 1193/2007)·

Elizabieta Whomsley (αριθ. 1194/2007)·

Kurt Heidenreich (αριθ. 1195/2007)·

Jürgen Reinke (αριθ. 1196/2007)·

Diethelm Grass (αριθ. 1197/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1198/2007)·

Kumar Mitra-Endres (αριθ. 1199/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1200/2007)·

Giorgio Bortini (αριθ. 1201/2007)·

Michael Wenner (αριθ. 1202/2007)·

Karl-Enno Doehnel (αριθ. 1203/2007)·

Ralf Gerhardt (αριθ. 1204/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1205/2007)·

Paulo Jorge Frade Parreira (αριθ. 1206/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1207/2007)·

Wilfried Meyer (αριθ. 1208/2007)·

René Brungs (αριθ. 1209/2007)·

Anka Dörnfeld (αριθ. 1210/2007)·

Christian Dirk Ludwig (αριθ. 1211/2007)·

Alexander Weimann (αριθ. 1212/2007)·

Horst Steinicke (αριθ. 1213/2007)·

Alireza Shahbazi (Iranian National Civil Resistance and Disobedience) (αριθ. 1214/2007)·

Desmond Fitzgerald (9 υπογραφές) (αριθ. 1215/2007)·

Nigel Beckwith (αριθ. 1216/2007)·

Janusz Wilczynski (2 υπογραφές) (αριθ. 1217/2007)·

(απόρρητο όνομα) (4 υπογραφές) (αριθ. 1218/2007)·

Milan Reska (αριθ. 1219/2007)·

Henry Price (αριθ. 1220/2007)·

Sakthi Sathivel (αριθ. 1221/2007)·

Ralph Ellis (αριθ. 1222/2007)·

Μarc Wisbey (αριθ. 1223/2007)·

Brian Heath (αριθ. 1224/2007)·

Henrik Ladefoged (αριθ. 1225/2007).


10. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

- πρωτόκολλο της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, όσον αφορά τη συμμετοχή, ως συμβαλλομένων μερών, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, συνεπεία της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

- συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την τροποποίηση της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Ιορδανίας.


11. Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 71, 72, 73, 74, 76, 77/2007 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 116, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


12. Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος

Αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 134 του Κανονισμού) από το Συμβούλιο σχετικά με:

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)]

Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, δεν είναι πλέον δυνατόν να επιβεβαιωθεί η υποχρεωτική ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2008, την οποία προβλέπει ο Κανονισμός. Το κατεπείγον αιτιολογείται επομένως από το γεγονός ότι, για λόγους νομικής βεβαιότητας, πρέπει να εγκριθεί η τροποποίηση αυτής της πρότασης πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Το Σώμα θα κληθεί να αποφανθεί επί του κατεπείγοντος στην αρχή της αυριανής συνεδρίασης.


13. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας(προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Η συζήτηση έγινε στις 05.09.2007 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.09.2007).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (B6-0514/2007)

Ψηφοφορία: σημείο 3.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2007.


14. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσια διάταξης του Δεκεμβρίου 2007 (PE 398.771/PDOJ), επί του οποίου δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


15. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Γεώργιος Παπαστάμκος, András Gyürk, Antonio Masip Hidalgo, Inés Ayala Sender, Metin Kazak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Milan Horáček, Willy Meyer Pleite, Gerard Batten, Monica Maria Iacob-Ridzi, Justas Vincas Paleckis, Toomas Savi, Ryszard Czarnecki, Gisela Kallenbach, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Pál Schmitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, Zsolt László Becsey, Marianne Mikko, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Μάριος Ματσάκης, Hanna Foltyn-Kubicka, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Richard Corbett, Ljudmila Novak, Viktória Mohácsi, Mieczysław Edmund Janowski, Milan Gaľa και Jörg Leichtfried

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ján Hudacký, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Dushana Zdravkova, Péter Olajos, Nickolay Mladenov, Edit Bauer, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski, Eluned Morgan, Csaba Sándor Tabajdi, Jacky Hénin, Ioan Mircea Paşcu και Μανώλης Μαυρομμάτης.


16. Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία - πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) [09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

Η Marie-Noëlle Lienemann παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ιωάννης Γκλαβάκης, Inger Segelström, Γεώργιος Τούσσας, Andres Tarand, Daciana Octavia Sârbu και Charlie McCreevy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2007.


17. Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

Ο Holger Krahmer παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Anja Weisgerber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Péter Olajos, Justas Vincas Paleckis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hiltrud Breyer, Jaromír Kohlíček, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Leopold Józef Rutowicz, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij και Charlie McCreevy

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2007.


18. Απογραφές πληθυσμού και στέγασης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης [COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ona Juknevičienė (A6-0471/2007)

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Η Ona Juknevičienė παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι José Albino Silva Peneda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jan Březina, Silvia-Adriana Ţicău, Kathy Sinnott, Lambert van Nistelrooij, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Ljudmila Novak, Miroslav Mikolášik και Meglena Kuneva.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


19. Ασφάλεια των παιχνιδιών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ασφάλεια των παιχνιδιών

Η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Malcolm Harbour, Arlene McCarthy, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Heide Rühle, Iliana Malinova Iotova, Vicente Miguel Garcés Ramón και Meglena Kuneva.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Αντιπυρική ασφάλεια ξενοδοχείων (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0066/2007) που κατέθεσαν οι Glyn Ford, Giles Chichester, Graham Watson, Arlene McCarthy, Peter Skinner, Nicholson of Winterbourne, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Toine Manders, David Martin, Glenys Kinnock, Claude Moraes, Erika Mann, Alexandra Dobolyi, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Christopher Heaton-Harris, Reino Paasilinna, Marianne Mikko, Stephen Hughes, Σταύρος Λαμπρινίδης, Malcolm Harbour, Bill Newton Dunn, Catherine Stihler, Sérgio Sousa Pinto, Jan Andersson, Linda McAvan, Luisa Morgantini, Jan Marinus Wiersma, Harlem Désir, Jo Leinen, Zita Gurmai, Caroline Lucas, Brian Simpson, Barbara Weiler, Christel Schaldemose, Neena Gill, Benoît Hamon, Michael Cashman, Udo Bullmann, Corina Creţu και Glenis Willmott, προς την Επιτροπή: Αντιπυρική ασφάλεια ξενοδοχείων (B6-0385/2007)

Ο Glyn Ford αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Wolfgang Bulfon, Linda McAvan και Meglena Kuneva.

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0073/2007) που κατέθεσε ο Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (B6-0387/2007)

Ο Rainer Wieland αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Meglena Kuneva.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (B6-0513/2007)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2007.


22. Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού

Η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Geoffrey Van Orden, Thijs Berman, Meglena Kuneva και Μάριος Ματσάκης, οι οποίοι εκφράζουν τη λύπη τους για την απουσία του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων συζητήσεων (Ο Πρόεδρος το λαμβάνει υπόψη).

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 398.771/OJMA).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 10.20 μ.μ.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Γεωργίου, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Marinescu, Martens, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Παπαστάμκος, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου