Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 220kWORD 159k
Esmaspäev, 10. detsember 2007 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 6.Täiskogul esitatud muudatusettepanekute tagasisaatmine parlamendikomisjonile nende uuesti läbivaatamiseks (kodukorra artikkel 156)
 7.Esitatud dokumendid
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 9.Petitsioonid
 10.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 11.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 12.Otsus kiirmenetluse kohta
 13.Terrorismivastane võitlus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 14.Tööplaan
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.Ühenduse merekeskkonnapoliitika ***II (arutelu)
 17.Välisõhu kvaliteet ja Euroopa õhu puhtamaks muutmine ***II (arutelu)
 18.Rahva ja eluruumide loendused ***I (arutelu)
 19.Mänguasjade ohutus (arutelu)
 20.Hotellide tuleohutus (arutelu)
 21.Euroopa lepinguõigus (arutelu)
 22.Jalaväemiinide keelustamist käsitleva Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Presidentuuri avaldus

President esines avaldusega seoses Hispaania kahe tsiviilkaardiväelase tapmisega ETA poolt Prantsusmaal Capbretonis 1. detsembril 2007. President märkis, et on edastanud Euroopa Parlamendi nimel kaastundeavalduse ohvrite lähedastele ning Hispaania ametivõimudele, ning rõhutas, et Euroopa Parlament mõistab hukka igasuguse vägivalla kasutamise poliitilistel eesmärkidel.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Parlamendi koosseis

Rumeenia pädevad asutused on teatanud 35 parlamendiliikme nimed, kes valiti Euroopa Parlamendi koosseisu 25.11.2007 toimunud valimistel:

ANASTASE Roberta Alma

BODU Sebastian Valentin

BOŞTINARU Victor

BULZESC Nicodim

BUŞOI Cristian Silviu

CORLĂŢEAN Titus

CREŢU Corina

CREŢU Gabriela

CSIBI Magor Imre

DĂIANU Daniel

DAVID Dragoş Florin

DUMITRIU Constantin

FILIP Petru

FRUNZĂVERDE Sorin

IACOB-RIDZI Monica Maria

MĂNESCU Ramona-Nicole

MARINESCU Marian-Jean

NECHIFOR Cătălin-Ioan

NICULEŞCU Rareş-Lucian

OPREA Dumitru

PAŞCU Ioan Mircea

PETRE Maria

PLUMB Rovana

POPA Mihaela

POPA Nicolae Vlad

SÂRBU Daciana Octavia

SEVERIN Adrian

SOGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

ŢICĂU Silvia-Adriana

TOKES Laszlo

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

ZLOTEA Marian

President tervitas uusi parlamendiliikmeid ametisse asumise puhul.

Taani pädevad asutused on teatanud Johannes Lebechi nimetamisest Anders Samuelseni asemele ja Christian Foldberg Rovsingi nimetamisest Gitte Seebergi asemele alates 29.11.2007.

Poola pädevad asutused on teatanud Krzysztof Hołowczyci nimetamisest Barbara Kudrycka asemele ja Urszula Gaceki nimetamisest Bogdan Klichi asemele alates 6.12.2007.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad nimetatud parlamendiliikmed vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Jean-Louis Bourlanges on esitanud kirjaliku tagasiastumisavalduse parlamendiliikme ametist alates 01.01.2008.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates nimetatud kuupäevast vabaks, ning teavitab sellest asjaomast liikmesriiki.


5. Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 kirjutab ta teisipäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 954/79 selle kohta, kuidas liikmesriigid ratifitseerivad liinilaevanduskonverentsi toimimisjuhendit käsitleva ühinenud rahvaste organisatsiooni konventsiooni või ühinevad sellega (03660/2007/LEX - C6-0464/2007 - 2006/0308(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse statistikaprogrammi kohta ajavahemikuks 2008-2012 (03654/2007/LEX - C6-0462/2007 - 2006/0229(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamise osas (03634/2007/LEX - C6-0461/2007 - 2006/0066(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse siseturu maksustamissüsteemide toimimist parandav ühenduse programm (programm „Fiscalis 2013”) ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2235/2002/EÜ (03633/2007/LEX - C6-0460/2007 - 2006/0076(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega keelatakse kassi ja koera karusnahkade ning neid karusnahku sisaldavate toodete turuleviimine ja ühendusse import või ühendusest eksport (03632/2007/LEX - C6-0459/2007 - 2006/0236(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ostujõu pariteetide alusandmete esitamise ning nende arvutamise ja levitamise ühiseeskirjad (03615/2007/LEX - C6-0458/2007 - 2006/0042(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (03667/2007/LEX - C6-0457/2007 - 2005/0260(COD))

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 kirjutab ta teisipäeval, 18.12.2007 koos nõukogu eesistujaga alla järgmisele kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (03688/2007/LEX - C6-0455/2007 - 2007/0130(COD))


6. Täiskogul esitatud muudatusettepanekute tagasisaatmine parlamendikomisjonile nende uuesti läbivaatamiseks (kodukorra artikkel 156)

President teatas, et kuna täiskogu istungil arutatavale Giuseppe Castiglione raportile ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus veinituru ühise korralduse kohta, millega muudetakse teatavaid määrusi (A6-0477/2007) (lõpliku päevakorra projekti punkt 12) on esitatud üle 50 muudatusettepaneku, on ta palunud vastutaval AGRI komisjonil koguneda täna koosolekule, et vastavalt kodukorra artiklile 156 need muudatusettepanekud läbi vaadata. Muudatusettepanekuid, mis ei saavuta koosolekul vähemalt kümnendiku parlamendikomisjoni liikmete toetust, täiskogu istungil hääletusele ei panda.

Kõnealuse raporti arutelu jääb teisipäevase istungi päevakorda.


7. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul, direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris ning määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitsealase koostöö kohta (KOM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (KOM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

CULT, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet (KOM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- 2007. eelarveaasta paranduseelarve nr 7 projekt - III jagu - Komisjon (15715/2007 - C6-0434/2007 - 2007/2237(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Euroopa ühenduste 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalik muutmisettepanek nr 2 (15716/2007 - C6-0435/2007 - 2007/2019(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Euroopa ühenduste 2008. eelarveaasta üldeelarve muudetud projekt koos parandusettepanekutega (15717/2007 - C6-0436/2007 - 2007/2019(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise liigituse kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0755 - C6-0437/2007 - 2007/0256(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel, protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (15061/2007 - C6-0445/2007 - 2007/0165(AVC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõte kütuseelementide ja vesiniku valdkonnas (KOM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) seoses puuvilla toetuskavaga (KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 21/2004 seoses lammaste ja kitsede elektroonilise identifitseerimise kasutuselevõtu kuupäevaga (KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmist (KOM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ITRE

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelise Euroopa-Vahemere lennunduslepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0145 - C6-0333/2007 - 2006/0048(CNS)) - TRAN komisjon - Raportöör: Johannes Blokland (A6-0416/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vahelist koostööd käsitleva Euroopa Ühenduse ja Euroopa Nõukogu vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta (KOM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Adamos Adamou (A6-0443/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (EUROPOL) (KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

- Raport hoiuste tagamise skeemide kohta (2007/2199(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Christian Ehler (A6-0448/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/71/EÜ disainilahenduste õiguskaitse kohta (KOM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

- Raport rohelise raamatu „Euroopa Liidu kodanike diplomaatiline ja konsulaarkaitse kolmandates riikides” kohta (2007/2196(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ioannis Varvitsiotis (A6-0454/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kohandatakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti VIII lisa (KOM(2007)0594 - C6-0405/2007 - 2007/0217(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Neil Parish (A6-0455/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus protokollide sõlmimise kohta, millega muudetakse teatavaid lennundusküsimusi käsitlevaid lepinguid, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Gruusia valitsuse, Liibanoni Vabariigi, Maldiivi Vabariigi, Moldova Vabariigi, Singapuri Vabariigi valitsuse, Uruguay Idavabariigi vahel, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0366 - C6-0265/2007 - 2007/0125(CNS)) - TRAN komisjon - Raportöör: Paolo Costa (A6-0456/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelist teatavaid lennundusküsimusi käsitlevat lepingut muutva protokolli sõlmimist, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0497 - C6-0329/2007 - 2007/0183(CNS)) - TRAN komisjon - Raportöör: Paolo Costa (A6-0457/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist Euroopa–Vahemere lennunduslepingut muutva protokolli sõlmimist, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)) - TRAN komisjon - Raportöör: Paolo Costa (A6-0458/2007)

- Raport „Varahaldus II“ (2007/2200(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Wolf Klinz (A6-0460/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides (KOM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

- Raport kaubandus- ja majandussuhete kohta Koreaga (2007/2186(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: David Martin (A6-0463/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr (EÜ) 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (KOM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

- Raport kalandus- ja akvakultuuritoodete sektori turu ühise korralduse kohta (2007/2109(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Pedro Guerreiro (A6-0467/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses teatavate käibemaksumäärasid käsitlevate ajutiste sätetega (KOM(2007)0381 - C6-0253/2007 - 2007/0136(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ja määrust (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) (KOM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Jan Mulder (A6-0470/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahva ja eluruumide loenduste kohta (KOM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Ona Juknevičienė (A6-0471/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta (uuesti sõnastatud versioon) (KOM(2006)0760 - C6-0043/2007 - 2006/0253(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Werner Langen (A6-0472/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mitteautomaatkaalude kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0446 - C6-0241/2007 - 2007/0164(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite haakeseadiste ja tagasikäigu kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0258 - C6-0200/2006 - 2006/0097(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus veinituru ühise korralduse kohta, millega muudetakse teatavaid määrusi (KOM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 386/90 toetust või muid summasid saavate põllumajandustoodete ekspordi ajal teostatava kontrolli kohta (KOM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)) - CONT komisjon - Raportöör: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb innovatiivse meditsiini algatuse ühisettevõtte loomist (KOM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)) - ITRE komisjon - Raportöör: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (uuesti sõnastatud versioon) (KOM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Ioannis Gklavakis (A6-0480/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega moodustatakse ühisettevõte Clean Sky (KOM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS)) - ITRE komisjon - Raportöör: Lena Ek (A6-0483/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb ühisettevõte ARTEMIS loomist ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides (KOM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS)) - ITRE komisjon - Raportöör: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (KOM(2007)0600 - C6-0343/2007 - 2007/2226(ACI)) - BUDG komisjon - Raportöör: Reimer Böge (A6-0485/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõte ENIAC (KOM(2007)0356 - C6-0275/2007 - 2007/0122(CNS)) - ITRE komisjon - Raportöör: Nikolaos Vakalis (A6-0486/2007)

- Raport Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekti kohta (kõik jaod) ja Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalike muutmisettepanekud nr 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) ning 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) kohta (15717/2007 - C6-0436/2007 - 2007/2019(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Kyösti Virrankoski (A6-0492/2007)

- Raport Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta paranduseelarve nr 7/2007 projekti kohta (15715/2007 - C6-0434/2007 - 2007/2237(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: James Elles (A6-0493/2007)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovituse projekt teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (Merestrateegia raamdirektiiv) (09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta (08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

3) parlamendiliikmed:

3.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 109) (B6-0384/2007)

- nõukogule:

- Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Moraes Claude, Ludford Sarah, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Schmidt Olle, Markov Helmuth, Papadimoulis Dimitrios, Posselt Bernd, Seppänen Esko, McGuinness Mairead, Harkin Marian, Burke Colm, Higgins Jim, Mitchell Gay, Karim Sajjad, Mavrommatis Manolis, Vakalis Nikolaos, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Newton Dunn Bill, Martin David, Van Hecke Johan, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Paleckis Justas Vincas

- komisjonile:

van Nistelrooij Lambert, Paleckis Justas Vincas, Riis-Jørgensen Karin, Burke Colm, Higgins Jim, Budreikaitė Danutė, Corda Giovanna, Markov Helmuth, Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Seppänen Esko, Öger Vural, Crowley Brian, Hutchinson Alain, Rübig Paul, Czarnecki Ryszard, Podimata Anni, Andrikienė Laima Liucija, Papastamkos Georgios, Moraes Claude, Papadimoulis Dimitrios, Gklavakis Ioannis, Ludford Sarah, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Goudin Hélène, Toussas Georgios, Ryan Eoin, Aylward Liam, Martin David, Arnaoutakis Stavros, Gill Neena, Ţicău Silvia-Adriana, Raeva Bilyana Ilieva, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Batzeli Katerina, Matsis Yiannakis, Karim Sajjad, Mavrommatis Manolis, Salinas García María Isabel, Vakalis Nikolaos, Bushill-Matthews Philip, Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Trakatellis Antonios, Belet Ivo, Iotova Iliana Malinova, Van Hecke Johan, Pafilis Athanasios, Gaľa Milan, Manolakou Diamanto, Guerreiro Pedro, Leichtfried Jörg, Martin Hans-Peter


8. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 108):

- (O-0074/2007) Gianluca Susta, Ignasi Guardans Cambó ja Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel, Robert Sturdy, Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos ja Vasco Graça Moura fraktsiooni PPE-DE nimel, Erika Mann, Glyn Ford, Kader Arif ja Elisa Ferreira fraktsiooni PSE nimel, Cristiana Muscardini ja Eugenijus Maldeikis fraktsiooni UEN nimel, Caroline Lucas ja Alain Lipietz fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Tekstiilitooted (B6-0383/2007) ;

- (O-0066/2007) Glyn Ford, Giles Chichester, Graham Watson, Arlene McCarthy, Peter Skinner, Nicholson of Winterbourne, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Toine Manders, David Martin, Glenys Kinnock, Claude Moraes, Erika Mann, Alexandra Dobolyi, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Christopher Heaton-Harris, Reino Paasilinna, Marianne Mikko, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis, Malcolm Harbour, Bill Newton Dunn, Catherine Stihler, Sérgio Sousa Pinto, Jan Andersson, Linda McAvan, Luisa Morgantini, Jan Marinus Wiersma, Harlem Désir, Jo Leinen, Zita Gurmai, Caroline Lucas, Brian Simpson, Barbara Weiler, Christel Schaldemose, Neena Gill, Benoît Hamon, Michael Cashman, Udo Bullmann, Corina Creţu ja Glenis Willmott komisjonile: Hotellide tuleohutus (B6-0385/2007);

- (O-0072/2007) Paolo Costa TRAN komisjoni nimel komisjonile: Direktiiv 2006/38/EÜ "raskete kaubaveokite maksustamise kohta" (Eurovignette), artikkel 11, vahearuanne hinnangu kohta kaasata sise- ja sotsiaalkulud (B6-0386/2007);

- (O-0073/2007) Giuseppe Gargani JURI komisjoni nimel komisjonile: Euroopa lepinguõiguse ühtne tugiraamistik (B6-0387/2007);

- (O-0077/2007) Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo ja Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Teatavate tekstiilitoodete ja rõivaste importi käsitleva ELi ja Hiina vahelise nn vastastikuse mõistmise memorandumi kehtivuse lõppemine (B6-0388/2007);

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Daniel Strož vajaduse kohta lahendada ELi põhiprobleemid otsedemokraatia vormide, eelkõige rahvahääletuse abil (108/2007);

- Jules Maaten Hiina küberdissident Yang Maodongile määratud vanglakaristuse kohta (109/2007);

- Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser ja Harlem Désir Ayaan Hirsi Ali kaitsmise ülevõtmise kohta ELi poolt (110/2007);

- Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta ja Jean Marie Beaupuy tänavakodutuse kaotamise kohta (111/2007);

- Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul ja Edit Herczog väheste süsinikdioksiidiheitmetega energiatuleviku kohta (112/2007);

- Jo Leinen, Vural Öger ja Marek Siwiec ettepaneku kohta luua tarkade komitee (113/2007);

- Urszula Krupa isikuandmete kaitse tagamise kohta ELis (114/2007);

- Urszula Krupa Toruńi sotsiaal- ja meediauuringute kolledži diskrimineerimise kohta (115/2007);

- Urszula Krupa inimväärikuse austamise ja ajakirjanduseetika kohta Euroopa Liidus (116/2007).


9. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 191 lõikele 5 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

03.12.2007

Tsveta Hristova (Coalition „for Nature in Bulgaria“ - Ecologist (Коалиция „За да остане природа в България“)) (nr 1082/2007);

Kurt Möbus (nr 1083/2007);

Bernhard Schick (nr 1084/2007);

Axel Bandow (nr 1085/2007);

Elisabeth Liakopoulou (nr 1086/2007);

Oisin Jones-Dillon (nr 1087/2007);

(nimi salastatud) (nr 1088/2007);

Gábor Egri (Association for the Roman Bank) (3600 allkirja) (nr 1089/2007);

Dimitrinka Staikova (nr 1090/2007);

Seamus Feeney (nr 1091/2007);

Joan O'Sullivan (6 allkirja) (nr 1092/2007);

(nimi salastatud) (nr 1093/2007);

(nimi salastatud) (nr 1094/2007);

Hans Müller (Sandkorn) (nr 1095/2007);

Anne Iurascu (nr 1096/2007);

Wanda Novicka (Astra Network - Federation for Women and Family Planning) (8 allkirja) (nr 1097/2007);

Juan Antonio Carrasco Ragel (Asociación Gaditana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza) (8 allkirja) (nr 1098/2007);

Yosheba Sainz de la Higuera y Gartzia (nr 1099/2007);

Catalina Rodríguez Lahoz (nr 1100/2007);

Ángeles Negre Cuevas (nr 1101/2007);

(nimi salastatud) (8 allkirja) (nr 1102/2007);

Laurent Hermoye (Association pour la Défense des Droits des Médecins en formation (ADDMF)) (nr 1103/2007);

Alain Larralde (Association pour la sérénité à la Campagne) (17 allkirja)

(nr 1104/2007);

(nimi salastatud) (8 allkirja) (nr 1105/2007);

David Ojeda Caicedo (nr 1106/2007);

Germano Bertolino (nr 1107/2007);

Andrea Bucci (nr 1108/2007);

Michel Brams (nr 1109/2007);

Theo Lathouwers (nr 1110/2007);

Maria Przybylska (nr 1111/2007);

Robert Szarfenberg (nr 1112/2007);

Kamil Gardocki (nr 1113/2007);

José Sampaio (nr 1114/2007);

Sándor Hadnagy (nr 1115/2007);

Sebastian Viorel (nr 1116/2007);

Stephanie Johanna Goldbach (nr 1117/2007);

Wolfgang Friedrich Dahm (nr 1118/2007);

Norbert Höfs (nr 1119/2007);

Thomas Weigelt (nr 1120/2007);

(nimi salastatud) (nr 1121/2007);

Rudolf Bichler (nr 1122/2007);

Karl-Friedrich Lentze (nr 1123/2007);

Gerold Ewald (Danziger Exilregierung) (nr 1124/2007);

Jovanka Jusic (nr 1125/2007);

Stelian Ciuciu (nr 1126/2007);

Gregor Fister (nr 1127/2007);

Rainer Sander (Carcentro S.L.) (nr 1128/2007);

Beata Monika Pokrzeptowicz-Meyer (nr 1129/2007);

Peter Ausborn (nr 1130/2007);

Achim Alex (nr 1131/2007);

Petros Kazias (nr 1132/2007);

Adam Augustyn (nr 1133/2007);

Salva Piera (nr 1134/2007);

Romana Sodotovicova (nr 1135/2007);

Heinz-Peter Schepputat (nr 1136/2007);

(nimi salastatud) (nr 1137/2007);

Mark Kerwin (nr 1138/2007);

José María Martínez Fagoaga (nr 1139/2007);

José Manuel Ruiz Álvarez (nr 1140/2007);

Juan Manuel Fajardo Recouso (Agrupación comarcal de Izquierda Unida Arousa) (2 allkirja) (nr 1141/2007);

(Colegio Fray Pedro de Aguado A.M.P.A.) (nr 1142/2007);

Jesús Carlos Marruecos Huete (nr 1143/2007);

Jean François Guiheneuf (nr 1144/2007);

Alain Vermeulen (General Menuiserie Sprl) (nr 1145/2007);

(nimi salastatud) (nr 1146/2007);

(nimi salastatud) (nr 1147/2007);

Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 1148/2007);

Simone Curini (2 allkirja) (nr 1149/2007);

Andrea Gaffuri (nr 1150/2007);

Dino Pasquali (nr 1151/2007);

Eliana Lentisco (nr 1152/2007);

Hans Super (nr 1153/2007);

Janina Rebkowska-Vrouwenvelder (nr 1154/2007);

Monika Orzechowska (Nieformalna Grupa Inicjatywna „Fosfi“) (2 allkirja)

(nr 1155/2007);

Eva-Maria Weides (Naturschutzjugend des NABU) (60 allkirja) (nr 1156/2007);

(nimi salastatud) (60 allkirja) (nr 1157/2007);

Jiri Pik (nr 1158/2007);

Dionisie Buzogany (Asociaţia Foştilor Militari Constructori) (nr 1159/2007);

Denis O'Hare (nr 1160/2007);

Rafael Gomez (Organic and Organomineral Fertiliser Association (FOMA ))

(nr 1161/2007);

Markos Manchado Mateos (nr 1162/2007);

Damien Martin (nr 1163/2007);

Caterina Caloisi (nr 1164/2007);

Paolo Pollini (nr 1165/2007);

(nimi salastatud) (nr 1166/2007);

Adrian Stefan Iurascu (Romanian Civic Forum (Forumul Civic Romanesc)) (nr 1167/2007).

04.12.2007

Günther Dauwen (European Free Alliance) (10 allkirja) (nr 1168/2007);

Klaus Zimmer (nr 1169/2007);

Peter Ulbrich (2 allkirja) (nr 1170/2007);

Wolfram Arlt (nr 1171/2007);

Hans-Peter Schneider (nr 1172/2007);

Christian Hagemann (nr 1173/2007);

Guido Debye (nr 1174/2007);

Gerhard Brenner (nr 1175/2007);

Jochen Sommer (Sommer Motorradtechnik) (nr 1176/2007);

Maura Griffin (nr 1177/2007);

Mark De'Ath (Amenity Forum) (80 allkirja) (nr 1178/2007);

Louise Anne Pulis (nr 1179/2007);

Pat Grant (2 allkirja) (nr 1180/2007);

Frank Doyle (12 allkirja) (nr 1181/2007);

Steven Morris (2 allkirja) (nr 1182/2007);

Mary Wall (nr 1183/2007);

Grace Kinirons (Nutritional Therapists of Ireland) (nr 1184/2007);

Ewaen Fred Ogieriakhi (nr 1185/2007);

Michael Cain (nr 1186/2007);

Beatrice Laloux (Union Internationale de la propriété immobilière) (2 allkirja) (nr 1187/2007);

Paula May Gladys Douglas (nr 1188/2007);

Matthias Verbeke (Bringing Peace Together) (nr 1189/2007).

05.12.2007

Mark Sugrue (nr 1190/2007);

John Browne (nr 1191/2007);

Ann Kelly (nr 1192/2007);

Thomas Doyle (nr 1193/2007);

Elizabieta Whomsley (nr 1194/2007);

Kurt Heidenreich (nr 1195/2007);

Jürgen Reinke (nr 1196/2007);

Diethelm Grass (nr 1197/2007);

(nimi salastatud) (nr 1198/2007);

Kumar Mitra-Endres (nr 1199/2007);

(nimi salastatud) (nr 1200/2007);

Giorgio Bortini (nr 1201/2007);

Michael Wenner (nr 1202/2007);

Karl-Enno Doehnel (nr 1203/2007);

Ralf Gerhardt (nr 1204/2007);

(nimi salastatud) (nr 1205/2007);

Paulo Jorge Frade Parreira (nr 1206/2007);

(nimi salastatud) (nr 1207/2007);

Wilfried Meyer (nr 1208/2007);

René Brungs (nr 1209/2007);

Anka Dörnfeld (nr 1210/2007);

Christian Dirk Ludwig (nr 1211/2007);

Alexander Weimann (nr 1212/2007);

Horst Steinicke (nr 1213/2007);

Alireza Shahbazi (Iranian National Civil Resistance and Disobedience)

(nr 1214/2007);

Desmond Fitzgerald (9 allkirja) (nr 1215/2007);

Nigel Beckwith (nr 1216/2007);

Janusz Wilczynski (2 allkirja) (nr 1217/2007);

(nimi salastatud) (4 allkirja) (nr 1218/2007);

Milan Reska (nr 1219/2007);

Henry Price (nr 1220/2007);

Sakthi Sathivel (nr 1221/2007);

Ralph Ellis (nr 1222/2007);

Marc Wisbey (nr 1223/2007);

Brian Heath (nr 1224/2007);

Henrik Ladefoged (nr 1225/2007).


10. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga;

- Euroopa Majandusühenduse ja San Marino Vabariigi vaheline koostöö- ja tolliliidu lepingu protokoll, milles käsitletakse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia lisamist lepinguosaliste hulka seoses nende riikide ühinemisega Euroopa Liiduga;

- Euroopa Ühenduse ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse EÜ ja Jordaania vahelist assotsiatsioonilepingut.


11. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 71, 72, 73, 74, 76, 77/2007 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


12. Otsus kiirmenetluse kohta

Nõukogu taotlus kiirmenetluse rakendamise kohta (kodukorra artikkel 134):

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 21/2004 seoses lammaste ja kitsede elektroonilise identifitseerimise kasutuselevõtu kuupäevaga [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)]

Kiirmenetluse taotluse põhjendus:

Komisjoni aruandes osutatakse, et praegu ei ole võimalik kinnitada määruses sätestatud kohustuslikku kuupäeva 1. jaanuar 2008. Kiirmenetlus on põhjendatud asjaoluga, et õiguskindluse tagamiseks tuleb nimetatud ettepanek vastu võtta enne 1. jaanuari 2008.

Parlament teeb otsuse kiirmenetluse taotluse kohta järgmise päeva istungi alguses.


13. Terrorismivastane võitlus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Arutelu toimus 05.09.2007 (05.09.2007protokoll punkt 2).

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jean-Marie Cavada LIBE komisjoni nimel: Terrorismivastane võitlus (B6-0514/2007)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2007protokoll punkt 3.13.


14. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2007. aasta detsembri täiskogu istungite lõpliku päevakorra projekt (PE 398.771/PDOJ), mille kohta ei esitatud mitte ühtegi muutmisettepanekut.

Tööplaan kinnitati.


15. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Georgios Papastamkos, András Gyürk, Antonio Masip Hidalgo, Inés Ayala Sender, Metin Kazak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Milan Horáček, Willy Meyer Pleite, Gerard Batten, Monica Maria Iacob-Ridzi, Justas Vincas Paleckis, Toomas Savi, Ryszard Czarnecki, Gisela Kallenbach, Kyriacos Triantaphyllides, Pál Schmitt, Maria Eleni Koppa, Zsolt László Becsey, Marianne Mikko, Emmanouil Angelakas, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Richard Corbett, Ljudmila Novak, Viktória Mohácsi, Mieczysław Edmund Janowski, Milan Gaľa ja Jörg Leichtfried

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Ján Hudacký, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Dushana Zdravkova, Péter Olajos, Nickolay Mladenov, Edit Bauer, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski, Eluned Morgan, Csaba Sándor Tabajdi, Jacky Hénin, Ioan Mircea Paşcu ja Manolis Mavrommatis.


16. Ühenduse merekeskkonnapoliitika ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (Merestrateegia raamdirektiiv) [09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

Marie-Noëlle Lienemann tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Charlie McCreevy (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel, Justas Vincas Paleckis fraktsiooni PSE nimel, Adamos Adamou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ioannis Gklavakis, Inger Segelström, Georgios Toussas, Andres Tarand, Daciana Octavia Sârbu ja Charlie McCreevy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2007protokoll punkt 9.18.


17. Välisõhu kvaliteet ja Euroopa õhu puhtamaks muutmine ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

Holger Krahmer tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Charlie McCreevy (komisjoni liige).

Sõna võttis Anja Weisgerber fraktsiooni PPE-DE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

Sõna võtsid Dorette Corbey fraktsiooni PSE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Péter Olajos, Justas Vincas Paleckis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hiltrud Breyer, Jaromír Kohlíček, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Leopold Józef Rutowicz, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij ja Charlie McCreevy

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2007protokoll punkt 9.19.


18. Rahva ja eluruumide loendused ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahva ja eluruumide loenduste kohta [KOM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Ona Juknevičienė (A6-0471/2007)

Sõna võttis Meglena Kuneva (komisjoni liige).

Ona Juknevičienė tutvustas raportit.

Sõna võtsid José Albino Silva Peneda fraktsiooni PPE-DE nimel, Emanuel Jardim Fernandes fraktsiooni PSE nimel, Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Jan Březina, Silvia-Adriana Ţicău, Kathy Sinnott, Lambert van Nistelrooij, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ljudmila Novak, Miroslav Mikolášik ja Meglena Kuneva.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: mõnel edaspidisel osaistungjärgul.


19. Mänguasjade ohutus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Mänguasjade ohutus

Meglena Kuneva (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Marianne Thyssen fraktsiooni PPE-DE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni PSE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Malcolm Harbour, Arlene McCarthy, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Heide Rühle, Iliana Malinova Iotova, Vicente Miguel Garcés Ramón ja Meglena Kuneva.

Arutelu lõpetati.


20. Hotellide tuleohutus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0066/2007), mille esitas(id) Glyn Ford, Giles Chichester, Graham Watson, Arlene McCarthy, Peter Skinner, Nicholson of Winterbourne, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Toine Manders, David Martin, Glenys Kinnock, Claude Moraes, Erika Mann, Alexandra Dobolyi, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Christopher Heaton-Harris, Reino Paasilinna, Marianne Mikko, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis, Malcolm Harbour, Bill Newton Dunn, Catherine Stihler, Sérgio Sousa Pinto, Jan Andersson, Linda McAvan, Luisa Morgantini, Jan Marinus Wiersma, Harlem Désir, Jo Leinen, Zita Gurmai, Caroline Lucas, Brian Simpson, Barbara Weiler, Christel Schaldemose, Neena Gill, Benoît Hamon, Michael Cashman, Udo Bullmann, Corina Creţu ja Glenis Willmott komisjonile: Hotellide tuleohutus (B6-0385/2007)

Glyn Ford esitas suuliselt vastatava küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Meglena Kuneva (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Malcolm Harbour fraktsiooni PPE-DE nimel, Arlene McCarthy fraktsiooni PSE nimel, Wolfgang Bulfon, Linda McAvan ja Meglena Kuneva.

Arutelu lõpetati.


21. Euroopa lepinguõigus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0073/2007), mille esitas(id) Giuseppe Gargani JURI komisjoni nimel komisjonile: Euroopa lepinguõiguse ühtne tugiraamistik (B6-0387/2007)

Rainer Wieland esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Meglena Kuneva (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Klaus-Heiner Lehne fraktsiooni PPE-DE nimel, Manuel Medina Ortega fraktsiooni PSE nimel, Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, ja Meglena Kuneva.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Giuseppe Gargani JURI komisjoni nimel: Euroopa lepinguõigus (B6-0513/2007)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2007protokoll punkt 6.3.


22. Jalaväemiinide keelustamist käsitleva Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (arutelu)

Komisjoni avaldus: Jalaväemiinide keelustamist käsitleva Ottawa konventsiooni 10. aastapäev

Meglena Kuneva (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Stefano Zappalà fraktsiooni PPE-DE nimel, Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel, Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel, Geoffrey Van Orden, Thijs Berman, Meglena Kuneva ja Marios Matsakis, kes taunis nõukogu puudumist kolmelt viimaselt arutelult (istungi juhataja võttis selle teadmiseks).

Kuna esitatud resolutsiooni ettepanekud ei olnud veel kättesaadavad, tehakse need teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2007protokoll punkt 6.7.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 398.771/OJMA).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.20.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Martens, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika