Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 декември 2007 г. - Страсбург

6. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (Кодифицирана версия) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Съвета относно опазването на уязвимите екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения (COM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Съвета относно създаването на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (COM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, ENVI, INTA

- Предложение за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за рамково решение на Съвета относно използване на досиетата на пътниците (PNR − Passenger Name Record) за целите на правоприлагането (COM(2007)0654 - C6-0465/2007 - 2007/0237(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, TRAN

- Предложение за рамково решение на Съвета за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма (COM(2007)0650 - C6-0466/2007 - 2007/0236(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, JURI

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Общите консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи (COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)) – комисия LIBE - докладчик: Baroness Sarah Ludford (A6-0459/2007)

- Доклад относно Двадесет и третия годишен доклад на Комисията относно упражняването на контрол на прилагането на правото на Общността (2006/2271(INI)) – комисия JURI - докладчик: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно подписване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)) – комисия AFET - докладчик: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост (COM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)) – комисия BUDG - докладчик: Reimer Böge (A6-0499/2007)

- Доклад относно измененото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (COM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)) – комисия BUDG - докладчик: Reimer Böge (A6-0500/2007)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 21/2004 относно датата на въвеждане на електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите (COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)) – комисия AGRI - докладчик: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

3) от членове на Парламента

3.1) предложения за резолюция (член 113 от Правилника за дейността)

- Jana Bobošíková. Предложение за резолюция за необходимостта от ратифициране на Договора за реформа от Лисабон посредством референдум (B6-0430/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

Правна информация - Политика за поверителност