Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 december 2007 - Straatsburg

6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen op volle zee tegen de nadelige effecten van bodemvistuig (COM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (COM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, ENVI, INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor wetshandhavingsdoeleinden (COM(2007)0654 - C6-0465/2007 - 2007/0237(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, TRAN

- Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding (COM(2007)0650 - C6-0466/2007 - 2007/0236(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, JURI

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de gemeenschappelijke visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten in verband met de invoering van biometrische identificatiemiddelen, met inbegrip van bepalingen over de organisatie van de inontvangstneming en de behandeling van visumaanvragen (COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Baroness Sarah Ludford (A6-0459/2007)

- Verslag over het 23ste jaarlijks verslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2005) (2006/2271(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)) - Commissie AFET - Rapporteur: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument (COM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A6-0499/2007)

- Verslag over het gewijzigde voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer ten aanzien van het meerjarig financieel kader (COM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A6-0500/2007)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2004 wat betreft de datum van invoering van de elektronische identificatie van schapen en geiten (COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

3) van de leden

3.1) ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement)

- Jana Bobošíková. Ontwerpresolutie over de noodzaak van ratificatie van het Hervormingsverdrag van Lissabon via een referendum (B6-0430/2007)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

Juridische mededeling - Privacybeleid