Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0138(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0477/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0477/2007

Συζήτηση :

PV 11/12/2007 - 7
CRE 11/12/2007 - 7

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2007 - 3.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0610

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

7. Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών [COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Giuseppe Castiglione παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Κατερίνα Μπατζελή, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sergio Berlato, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vincenzo Aita, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Vladimír Železný, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Peter Baco, μη εγγεγραμμένος, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Διαμάντω Μανωλάκου και Dimitar Stoyanov.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Γκλαβάκης, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Αδάμος Αδάμου, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac και Mariann Fischer Boel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου