Показалец 
Протокол
PDF 246kWORD 166k
Вторник, 11 декември 2007 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Решение за неотложна процедура
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Законодателна програма и работа на Комисията за 2008 г. (внесени предложения за резолюция)
 5.Споразумения за икономическо партньорство (внесени предложения за резолюция)
 6.Внесени документи
 7.Обща организация на пазара на вино * (разискване)
 8.Подпомагане на развитието на селските райони * (разискване)
 9.Време за гласуване
  
9.1.ЕО - Мароко: услуги за въздушен превоз, протокол с оглед присъединяването на България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.ЕО - Грузия, Ливан, Малдивите, Молдова, Сингапур и Уругвай : Протоколи за изменение на споразуменията относно някои аспекти на въздушните услуги с оглед присъединяването на България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Aдаптиране на приложение VIII към Акта за присъединяване на България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Контрол върху износа на селскостопански продукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.5.Теглително-прикачно устройство и устройство за заден ход на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Везни с неавтоматично действие (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.7.Радиоактивно замърсяване на храните и фуражите (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.8.Минимални стандарти за защита на телетата (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.9.Посадъчен материал (преработена версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.10.Ставки по данъка върху добавената стойност * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.11.Съвместно предприятие ARTEMIS * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.12.Съвместно предприятие ENIAC * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.13.Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.14.Съвместно предприятие „Чисто небе“ * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.15.Дипломатическа и консулска закрила на гражданите на Съюза (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.16.Проект на коригиращ бюджет № 7/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.17.Безхартиена среда за митниците и търговията ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.18.Политика за морска среда ***II (гласуване)
  
9.19.Качество на атмосферния въздух ***II (гласуване)
  
9.20.Оперативна съвместимост на железопътната система в Общността ***I (гласуване)
  
9.21.Подпомагане на развитието на селските райони * (гласуване)
 10.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Проект на общ бюджет 2008 г., променен от Съвета (всички раздели) (разискване)
 15.Годишен доклад на Европейския съюз относно правата на човека (разискване)
 16.Втора среща на върха ЕС - Африка (Лисабон, 8 и 9 декември 2007 г.) (разискване)
 17.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 18.Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност ***II (разискване)
 19.Евровинетка (разискване)
 20.Мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни * (разискване)
 21.Правна защита на промишлени дизайни ***I (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Решение за неотложна процедура

Искане за прилагане на неотложна процедура (член 134 от Правилника) от Съвета:

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 21/2004 относно датата на въвеждане на електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

Изказа се Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (докладчик), от името на комисията AGRI.

Искането за неотложна процедура е прието.

Точката е включена в дневния ред на заседанието от сряда, 12.12.2007 г.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 13.12.2007 г.


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Източен Чад

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно неотдавнашните размирици в Източен Чад и неотложната необходимост от разгръщане на EUFOR CHAD/CAR (B6-0527/2007);

- Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite и Marco Rizzo, от името на групата GUE/NGL, относно неотдавнашните размирици в Източен Чад (B6-0529/2007);

- Colm Burke, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt и Eija-Riitta Korhola, относно Източен Чад (B6-0533/2007);

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock и Josep Borrell Fontelles, от името на групата PSE, относно неотдавнашните размирици в Източен Чад и неотложната необходимост от разгръщане на EUFOR CHAD/CAR (B6-0535/2007);

- Thierry Cornillet и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно неотдавнашните размирици в Източен Чад и неотложната необходимост от разгръщане на EUFOR CHAD/CAR (B6-0536/2007);

- Raül Romeva i Rueda и Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE, относно Източен Чад (B6-0541/2007);

II. Права на жените в Саудитска Арабия

- Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas и Brian Crowley, от името на групата UEN, относно правата на жените в Саудитска Арабия (B6-0526/2007);

- Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, относно правата на жените в Саудитска Арабия (B6-0530/2007);

- Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Colm Burke, от името на групата PPE-DE, относно правата на жените в Саудитска Арабия (B6-0534/2007);

- Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen и Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно правата на жените в Саудитска Арабия (B6-0537/2007);

- Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer и Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, относно Саудитска Арабия (B6-0539/2007);

- Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes и Elena Valenciano Martínez-Orozco, от името на групата PSE, относно правата на жените в Саудитска Арабия (B6-0540/2007);

III. Жените за утеха   

- Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda и Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, относно „жените за утеха“ (B6-0525/2007);

- Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, относно „жените за утеха“ (B6-0528/2007);

- Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska и Brian Crowley, от името на групата UEN, относно „жените за утеха“ (B6-0531/2007);

- Sophia in 't Veld и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно „жените за утеха“ (B6-0538/2007).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.


4. Законодателна програма и работа на Комисията за 2008 г. (внесени предложения за резолюция)

Разискването се състоя на 13.11.2007 г. (точка 4 от протокола от 13.11.2007 г.).

-Hartmut Nassauer и Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, относно законодателната програма и работата на Комисията за 2008 г. (B6-0500/2007);

- Pierre Jonckheer, Monica Frassoni и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, относно законодателната програма и работата на Комисията за 2008 г. (B6-0501/2007);

- Martin Schulz и Hannes Swoboda, от името на групата PSE, относно законодателната програма и работата на Комисията за 2008 г. (B6-0502/2007);

- Silvana Koch-Mehrin, Diana Wallis и Graham Watson, от името на групата ALDE, относно законодателната програма и работата на Комисията за 2008 г. (B6-0504/2007);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski и Mario Borghezio, от името на групата UEN, относно законодателната програма и работата на Комисията за 2008 г. (B6-0506/2007);

- Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, относно законодателната програма и работата на Комисията за 2008 г. (B6-0508/2007).

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 12.12.2007.


5. Споразумения за икономическо партньорство (внесени предложения за резолюция)

Разискването се състоя на 28.11.2007 (точка 17 от протокола от 28.11.2007).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Robert Sturdy и Maria Martens, от името на групата PPE-DE, относно Споразуменията за икономическо партньорство (B6-0497/2007)

- Harlem Désir и Pasqualina Napoletano, от името на групата PSE, Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer и Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Споразуменията за икономическо партньорство (B6-0498/2007)

- Gianluca Susta, Thierry Cornillet и Danutė Budreikaitė, от името на групата ALDE относно Споразуменията за икономическо партньорство (B6-0499/2007);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan и Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, относно Споразуменията за икономическо партньорство (B6-0511/2007).

Тези предложения заменят предложенията за резолюция B6-0486/2007, B6-0488/2007, B6-0489/2007 и B6-0491/2007, които се оттеглят.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 12.12.2007.


6. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (Кодифицирана версия) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Съвета относно опазването на уязвимите екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения (COM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Съвета относно създаването на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (COM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, ENVI, INTA

- Предложение за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за рамково решение на Съвета относно използване на досиетата на пътниците (PNR − Passenger Name Record) за целите на правоприлагането (COM(2007)0654 - C6-0465/2007 - 2007/0237(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, TRAN

- Предложение за рамково решение на Съвета за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма (COM(2007)0650 - C6-0466/2007 - 2007/0236(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, JURI

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Общите консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи (COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)) – комисия LIBE - докладчик: Baroness Sarah Ludford (A6-0459/2007)

- Доклад относно Двадесет и третия годишен доклад на Комисията относно упражняването на контрол на прилагането на правото на Общността (2006/2271(INI)) – комисия JURI - докладчик: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно подписване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)) – комисия AFET - докладчик: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост (COM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)) – комисия BUDG - докладчик: Reimer Böge (A6-0499/2007)

- Доклад относно измененото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (COM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)) – комисия BUDG - докладчик: Reimer Böge (A6-0500/2007)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 21/2004 относно датата на въвеждане на електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите (COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)) – комисия AGRI - докладчик: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

3) от членове на Парламента

3.1) предложения за резолюция (член 113 от Правилника за дейността)

- Jana Bobošíková. Предложение за резолюция за необходимостта от ратифициране на Договора за реформа от Лисабон посредством референдум (B6-0430/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO


7. Обща организация на пазара на вино * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно общата организация на пазара на вино и за изменение на някои регламенти [COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Giuseppe Castiglione представи доклада.

Изказаха се: Elisabeth Jeggle, от името на групата PPE-DE, Katerina Batzeli, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Sergio Berlato, от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Vincenzo Aita, от името на групата GUE/NGL, Vladimír Železný, от името на групата IND/DEM, Peter Baco, независим член на ЕП, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou и Димитър Стоянов.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac и Mariann Fischer Boel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3.11 от протокола от 12.12.2007.


8. Подпомагане на развитието на селските райони * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [COM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Jan Mulder (A6-0470/2007)

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Jan Mulder представи доклада.

Изказаха се: Mairead McGuinness, от името на групата PPE-DE, Bernadette Bourzai, от името на групата PSE, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Jeffrey Titford, от името на групата IND/DEM, Jim Allister, независим член на ЕП, James Nicholson, Francesco Ferrari, Seán Ó Neachtain, Maria Petre, Czesław Adam Siekierski и Mariann Fischer Boel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.21 от протокола от 11.12.2007.

(Заседанието, прекъснато в 11.25 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 11.30 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.


9.1. ЕО - Мароко: услуги за въздушен превоз, протокол с оглед присъединяването на България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключването на протокол за изменение на споразумението между Европейската общност и Кралство Мароко относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз с оглед присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз [COM(2007)0497 - C6-0329/2007 - 2007/0183(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0457/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0578)


9.2. ЕО - Грузия, Ливан, Малдивите, Молдова, Сингапур и Уругвай : Протоколи за изменение на споразуменията относно някои аспекти на въздушните услуги с оглед присъединяването на България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключването на Протоколи за изменение на Споразуменията относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз между Европейската общност и
- Правителството на Грузия
- Република Ливан
- Малдивската република
- Република Молдова
- Правителството на Република Сингапур и
- Източна Република Уругвай
с оглед присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз [COM(2007)0366 - C6-0265/2007 - 2007/0125(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0456/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0579)


9.3. Aдаптиране на приложение VIII към Акта за присъединяване на България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за адаптиране на приложение VIII към Акта за присъединяване на България и Румъния [COM(2007)0594 - C6-0405/2007 - 2007/0217(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Neil Parish (A6-0455/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0580)


9.4. Контрол върху износа на селскостопански продукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 386/90 относно контрола върху износа на селскостопански продукти, за които са отпуснати възстановявания или други суми [COM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0581)


9.5. Теглително-прикачно устройство и устройство за заден ход на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно теглително-прикачното устройство и устройството за заден ход на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) [COM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0582)


9.6. Везни с неавтоматично действие (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно везните с неавтоматично действие (кодифицирана версия) [COM(2007)0446 - C6-0241/2007 - 2007/0164(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0583)


9.7. Радиоактивно замърсяване на храните и фуражите (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (кодифицирана версия) [COM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0584)


9.8. Минимални стандарти за защита на телетата (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно определяне на минималните стандарти за защита на телетата (кодифицирана версия) [COM(2006)0258 - C6-0200/2006 - 2006/0097(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0585)


9.9. Посадъчен материал (преработена версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад по предложението за директива на Съвета относно пускането на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (преработен) [COM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Ioannis Gklavakis (A6-0480/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Ioannis Gklavakis (докладчик) прави изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0586)


9.10. Ставки по данъка върху добавената стойност * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/EО относно някои временни разпоредби, свързани със ставките по данъка върху добавената стойност [COM(2007)0381 - C6-0253/2007 - 2007/0136(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Pervenche Berès (председател на комисия ECON) прави изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0587)


9.11. Съвместно предприятие ARTEMIS * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно създаването на „Съвместното предприятие ARTEMIS“ за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени изчислителни системи [COM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0588)


9.12. Съвместно предприятие ENIAC * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на „Съвместното предприятие ENIAC“ [COM(2007)0356 - C6-0275/2007 - 2007/0122(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Nikolaos Vakalis (A6-0486/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0589)


9.13. Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства [COM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0590)


9.14. Съвместно предприятие „Чисто небе“ * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе“ [COM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Lena Ek (A6-0483/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0591)


9.15. Дипломатическа и консулска закрила на гражданите на Съюза (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно Зелената книга: за дипломатическата и консулска закрила на гражданите на Съюза в трети страни [2007/2196(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ioannis Varvitsiotis (A6-0454/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Ioannis Varvitsiotis (докладчик) прави изказване на основание член 131, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0592)


9.16. Проект на коригиращ бюджет № 7/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 7/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г. [15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: James Elles (A6-0493/2007)

(необходимо е квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0593)


9.17. Безхартиена среда за митниците и търговията ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета относно безхартиена среда за митниците и търговията [08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P6_TA(2007)0594)


9.18. Политика за морска среда ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) [09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0595)


9.19. Качество на атмосферния въздух ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0596)


9.20. Оперативна съвместимост на железопътната система в Общността ***I (гласуване)

Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в Общността [COM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Разискването се състоя на 28.11.2007 (точка 18 от протокола от 28.11.2007).

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0597)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0597)


9.21. Подпомагане на развитието на селските райони * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [COM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Jan Mulder (A6-0470/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0598)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0598)


(Заседанието, прекъснато в 11.50 ч., бе възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

10. Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)

От 12.00 ч. до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай връчването на наградата „Сахаров“ на Salih Mahmoud Osman, судански адвокат, защитник на жертвите на войната в Дарфур.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО: Martine ROURE
заместник-председател

11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Françoise Grossetête - A6-0479/2007: Miroslav Mikolášik и Zuzana Roithová

Доклад Marie-Noëlle Lienemann - A6-0389/2007: Danutė Budreikaitė

Доклад Holger Krahmer - A6-0398/2007: Ryszard Czarnecki и Zuzana Roithová


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Christopher Beazley съобщи, че неговият апарат за гласуване не е бил в изправност при гласуването на доклада Ieke van den Burg - A6-0469/2007.


(Заседанието, прекъснато в 12.40 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Ioan Mircea Paşcu, André Laignel и Wolfgang Kreissl-Dörfler уведомиха, че са присъствали, но техните имена не са отбелязани в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание е одобрен.


14. Проект на общ бюджет 2008 г., променен от Съвета (всички раздели) (разискване)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (15717/2007 - C6-0436/2007 - 2007/2019(BUD) - 2007/2019В(BUD)) и писма № 1/2008 (13659/2007 – C6 0341/2007) и № 2/2008 (15716/2007 – C6 0435/2007) за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г.

Раздел I, Европейски парламент

Раздел II, Съвет

Раздел III, Комисия

Раздел IV, Съд

Раздел V, Сметна палата

Раздел VI, Европейски икономически и социален комитет

Раздел VII, Комитет на регионите

Раздел VIII, Омбудсман

Раздел IX, Европейски надзорен орган по защита на данните - Комисия по бюджети. Съдокладчици: Kyösti Virrankoski и Ville Itälä (A6-0492/2007)

Ville Itälä и Kyösti Virrankoski представиха доклада.

Изказаха се: Emanuel Santos (действащ председател на Съвета) и Dalia Grybauskaitė (член на Комисията).

Изказаха се: Richard James Ashworth, от името на групата PPE-DE, Catherine Guy-Quint, от името на групата PSE, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Wiesław Stefan Kuc, от името на групата UEN, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Sergej Kozlík, независим член на ЕП, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, László Surján, Jan Mulder и Janusz Lewandowski.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказаха се: Ingeborg Gräßle, Monica Maria Iacob-Ridzi, Margaritis Schinas, Simon Busuttil и Emanuel Santos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 13.12.2007.


15. Годишен доклад на Европейския съюз относно правата на човека (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Годишен доклад на Европейския съюз относно правата на човека

Manuel Lobo Antunes (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, от името на групата PSE, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Patrick Louis, от името на групата IND/DEM, Philip Claeys, независим член на ЕП, Ari Vatanen, Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Horáček, Roberta Alma Anastase, Richard Howitt, Ewa Tomaszewska, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska, Manuel Lobo Antunes и Benita Ferrero-Waldner.

Разискването приключи.


16. Втора среща на върха ЕС - Африка (Лисабон, 8 и 9 декември 2007 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Втора среща на върха ЕС - Африка (Лисабон, 8 и 9 декември 2007 г.)

Manuel Lobo Antunes (действащ председател на Съвета) и Louis Michel (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Maria Martens, от името на групата PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, от името на групата PSE, Thierry Cornillet, от името на групата ALDE, Eoin Ryan, от името на групата UEN, Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE, Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата IND/DEM, Koenraad Dillen, независим член на ЕП, Luís Queiró, Alain Hutchinson, Miguel Portas, Michael Gahler, Glenys Kinnock и Gabriele Zimmer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Manuel Lobo Antunes и Louis Michel.

Разискването приключи.


17. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0384/2007).

Първа част

Въпрос 34 (Lambert van Nistelrooij): Енергия – Световна търговска организация.

Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig и Jörg Leichtfried.

Въпрос 35 (Justas Vincas Paleckis): Модел за устойчиво градско развитие.

Günter Verheugen отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Justas Vincas Paleckis и Reinhard Rack.

Въпрос 36 (Karin Riis-Jørgensen): Неутралност на мрежите в контекста на реформата на телекомуникациите.

Viviane Reding (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Karin Riis-Jørgensen, Malcolm Harbour и Paul Rübig.

Втора част

Въпрос 37 (Colm Burke): Европейска харта за малките предприятия.

Günter Verheugen отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Colm Burke и Malcolm Harbour.

Въпрос 38 (Jim Higgins): Звуково замърсяване, причинявано от моторни превозни средства.

Günter Verheugen отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins, Hubert Pirker и Margarita Starkevičiūtė.

Въпросът 39 ще получи писмен отговор.

Въпрос 40 (Giovanna Corda): Либерализиране на енергийния пазар в полза на потребителите.

Andris Piebalgs (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Giovanna Corda, Teresa Riera Madurell и Danutė Budreikaitė.

Въпросът 41 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 42 (Bernd Posselt): Енергийно сътрудничество в Югоизточна Европа.

Andris Piebalgs отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 43 (Mairead McGuinness): Интегриране на Ирландия на европейския енергиен пазар.

Andris Piebalgs отговори на въпроса, както и на един допълнителен въпрос на Jim Higgins (в качеството на заместник на автора).

Въпросите 44 към 52 ще получат писмен отговор.

Въпрос 53 (Georgios Papastamkos): Финансиране от страна на ЕС на европейски НПО, работещи в сферата на околната среда.

Andris Piebalgs отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papastamkos и Jörg Leichtfried.

Въпрос 54 (Claude Moraes): Нарушения по отношение на отпадъците/ защита на околната среда посредством наказателното право.

Andris Piebalgs отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Claude Moraes и Reinhard Rack.

Въпрос 55 (Dimitrios Papadimoulis): Заводи за третиране на отпадъчни води в Гърция.

Andris Piebalgs отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Dimitrios Papadimoulis.

Въпроси 67 и 83 са счетени за недопустими.

Въпроси от 56 до 66, от 68 до 82 и от 84 до 90 ще получат писмен отговор.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.10 ч., бе възобновено в 21.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

18. Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

Jörg Leichtfried представи препоръката за второ четене.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател).

Изказаха се: Zsolt László Becsey, от името на групата PPE-DE, Inés Ayala Sender, от името на групата PSE, Arūnas Degutis, от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Philip Bradbourn, Ulrich Stockmann, Kyriacos Triantaphyllides, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3.8 от протокола от 12.12.2007.


19. Евровинетка (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0072/2007) зададен от Paolo Costa, от името на комисията TRAN, към Комисията: Директива 2006/38/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ("Евровинетка"), член 11, междинен доклад за оценка относно включването на вътрешните и социалните разходи (B6-0386/2007)

Silvia-Adriana Ţicău (в качеството на заместник на автора) разви въпроса, изискващ устен отговор.

Jacques Barrot (заместник-председател) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Ulrich Stockmann, от името на групата PSE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Jörg Leichtfried и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

°
° ° °

Изказа се Jörg Leichtfried по въпрос, касаещ устния превод.


20. Мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни [COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Bogdan Golik представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: Pilar Ayuso, от името на групата PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, и Mariann Fischer Boel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3.6 от протокола от 12.12.2007.


21. Правна защита на промишлени дизайни ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/71/ЕО относно правната защита на промишлени дизайни [COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Klaus-Heiner Lehne представи доклада.

Изказаха се: Wolf Klinz (докладчик по становището на комисията ECON), Manuel Medina Ortega (докладчик по становището на комисията IMCO), Piia-Noora Kauppi, от името на групата PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата PSE, Alexander Lambsdorff, от името на групата ALDE, Marcin Libicki, от името на групата UEN, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Daniel Strož, от името на групата GUE/NGL, Christoph Konrad, Leopold Józef Rutowicz, Malcolm Harbour, Jean-Paul Gauzès, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Christian Rovsing и Charlie McCreevy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3.10 от протокола от 12.12.2007.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 398.771/OJME).


23. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.40 ч.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Бинев, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Стоянов, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност