Indeks 
Protokol
PDF 222kWORD 155k
Tirsdag den 11. december 2007 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Afgørelse om uopsættelighed
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 (indgivne beslutningsforslag)
 5.Økonomiske partnerskabsaftaler (indgivne beslutningsforslag)
 6.Modtagne dokumenter
 7.Den fælles markedsordning for vin * (forhandling)
 8.Den fælles landbrugspolitik: direkte støtte, støtteordninger og støtte til udvikling af landdistrikterne * (forhandling)
 9.Afstemningstid
  
9.1.Aftale EF/Marokko om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.2.Aftaler EF/Georgien, Libanon, Maldiverne, Moldova, Singapore og Uruguay om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.3.Tilpasning af bilag VIII til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.4.Kontrol ved udførsel af landbrugsprodukter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.5.Slæbeanordninger og bakgear på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.6.Ikke-automatiske vægte (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.7.Maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.8.Mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.9.Frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter (omarbejdning) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.10.Midlertidige bestemmelser om momssatser * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.11.Oprettelse af Artemis-fællesforetagendet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.12.Oprettelse af fællesforetagendet ENIAC * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.13.Fællesforetagende for initiativet om innovative lægemidler * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.14.Oprettelse af fællesforetagendet "Clean Sky" * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.15.Diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.16.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.17.Papirløs sagsbehandling inden for told og handel ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.18.EU's havmiljøpolitik ***II (afstemning)
  
9.19.Luftkvalitet og renere luft i Europa ***II (afstemning)
  
9.20.Interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
9.21.Den fælles landbrugspolitik: direkte støtte, støtteordninger og støtte til udvikling af landdistrikterne * (afstemning)
 10.Overrækkelse af Sakharov-prisen
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Forslag til det almindelige budget 2008, modificeret af Rådet (alle sektioner) (forhandling)
 15.Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettigheder (forhandling)
 16.Andet topmøde EU/Afrika (Lissabon, 8. og 9. december 2007) (forhandling)
 17.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 18.Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ***II (forhandling)
 19.Eurovignette (forhandling)
 20.Oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter * (forhandling)
 21.Retlig beskyttelse af mønstre ***I (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Afgørelse om uopsættelighed

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 134, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår datoen for indførelse af elektronisk identifikation af får og geder [KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (ordfører) tog ordet for AGRI.

Anmodningen om uopsættelig forhandling blev godkendt.

Dette punkt blev opført på dagsordenen for mødet onsdag den 12.12.2007.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 13.12.2007.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Det østlige Tchad

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om de nylige uroligheder i det østlige Tchad og den hastende deployering af en EUFOR CHAD/CAR-styrke (B6-0527/2007)

- Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite og Marco Rizzo for GUE/NGL-Gruppen om de nylige uroligheder i det østlige Tchad (B6-0529/2007)

- Colm Burke, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt og Eija-Riitta Korhola om det østlige Tchad (B6-0533/2007)

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock og Josep Borrell Fontelles for PSE-Gruppen om de nylige uroligheder i det østlige Tchad og den hastende deployering af en EUFOR CHAD/CAR-styrke (B6-0535/2007)

- Thierry Cornillet og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om de nylige uroligheder i det østlige Tchad og den hastende deployering af en EUFOR CHAD/CAR-styrke (B6-0536/2007)

- Raül Romeva i Rueda og Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen om det østlige Tchad (B6-0541/2007)

II. Kvinders rettigheder i Saudi-Arabien

- Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas og Brian Crowley for UEN-Gruppen om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien (B6-0526/2007)

- Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien (B6-0530/2007)

- Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Colm Burke for PPE-DE-Gruppen om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien (B6-0534/2007)

- Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien (B6-0537/2007)

- Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer og Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen om Saudi-Arabien (B6-0539/2007)

- Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes og Elena Valenciano Martínez-Orozco for PSE-Gruppen om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien (B6-0540/2007)

III. Retfærdighed for de såkaldte trøstekvinder   

- Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda og Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen om de såkaldte trøstekvinder (B6-0525/2007)

- Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, om de såkaldte trøstekvinder (B6-0528/2007)

- Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska og Brian Crowley for UEN-Gruppen om de såkaldte trøstekvinder (B6-0531/2007)

- Sophia in 't Veld og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om de såkaldte trøstekvinder (B6-0538/2007).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


4. Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 (indgivne beslutningsforslag)

Forhandlingen havde fundet sted den 13.11.2007 (punkt 4 i protokollen af 13.11.2007).

-Hartmut Nassauer og Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 (B6-0500/2007)

- Pierre Jonckheer, Monica Frassoni og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 (B6-0501/2007)

- Martin Schulz og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 (B6-0502/2007)

- Silvana Koch-Mehrin, Diana Wallis og Graham Watson for ALDE-Gruppen om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 (B6-0504/2007)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski og Mario Borghezio for UEN-Gruppen om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 (B6-0506/2007)

- Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 (B6-0508/2007).

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 12.12.2007.


5. Økonomiske partnerskabsaftaler (indgivne beslutningsforslag)

Forhandlingen havde fundet sted den 28.11.2007 (punkt 17 i protokollen af 28.11.2007).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Robert Sturdy og Maria Martens for PPE-DE-Gruppen om økonomiske partnerskabsaftaler (B6-0497/2007)

- Harlem Désir og Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen, Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer og Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen og Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om økonomiske partnerskabsaftaler (B6-0498/2007)

- Gianluca Susta, Thierry Cornillet og Danutė Budreikaitė for ALDE-Gruppen om økonomiske partnerskabsaftaler (B6-0499/2007)

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan og Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen om økonomiske partnerskabsaftaler (B6-0511/2007).

Disse forslag erstattede beslutningsforslag B6-0486/2007, B6-0488/2007, B6-0489/2007 og B6-0491/2007, der var blevet taget tilbage.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 12.12.2007.


6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om montering af lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (Kodificeret udgave) (KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets forordning om beskyttelse af sårbare marine økosystemer i det åbne hav mod bundfiskeredskabers skadelige virkninger (KOM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets forordning om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (KOM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, ENVI, INTA

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets rammeafgørelse om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger) med henblik på retshåndhævelse (KOM(2007)0654 - C6-0465/2007 - 2007/0237(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, TRAN

- Forslag til Rådets rammeafgørelse om ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (KOM(2007)0650 - C6-0466/2007 - 2007/0236(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, JURI

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske identifikatorer, herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger (KOM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)) - LIBE - Ordfører: Baroness Sarah Ludford (A6-0459/2007)

- Betænkning om Kommissionens 23. årsrapport om kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten (2005) (2006/2271(INI)) - JURI - Ordfører: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)) - AFET - Ordfører: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (KOM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)) - BUDG - Ordfører: Reimer Böge (A6-0499/2007)

- Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme (KOM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)) - BUDG - Ordfører: Reimer Böge (A6-0500/2007)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår datoen for indførelse af elektronisk identifikation af får og geder (KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)) - AGRI - Ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

3) fra medlemmerne

3.1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Jana Bobošíková. Forslag til beslutning om behovet for at ratificere reformtraktaten ved folkeafstemning (B6-0430/2007)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO


7. Den fælles markedsordning for vin * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for vin og om ændring af visse forordninger [KOM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Giuseppe Castiglione forelagde sin betænkning.

Talere: Elisabeth Jeggle for PPE-DE-Gruppen, Katerina Batzeli for PSE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Sergio Berlato for UEN-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Vincenzo Aita for GUE/NGL-Gruppen, Vladimír Železný for IND/DEM-Gruppen, Peter Baco, løsgænger, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou og Dimitar Stoyanov.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac og Mariann Fischer Boel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.11 i protokollen af 12.12.2007.


8. Den fælles landbrugspolitik: direkte støtte, støtteordninger og støtte til udvikling af landdistrikterne * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) [KOM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Jan Mulder (A6-0470/2007)

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Jan Mulder forelagde sin betænkning.

Talere: Mairead McGuinness for PPE-DE-Gruppen, Bernadette Bourzai for PSE-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Jeffrey Titford for IND/DEM-Gruppen, Jim Allister, løsgænger, James Nicholson, Francesco Ferrari, Seán Ó Neachtain, Maria Petre, Czesław Adam Siekierski og Mariann Fischer Boel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.21 i protokollen af 11.12.2007.

(Mødet udsat kl. 11.25 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 11.30)


FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.


9.1. Aftale EF/Marokko om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om visse aspekter af lufttrafik for at tage højde for Republikken Bulgariens og Republikken Rumæniens tiltrædelse til Den Europæiske Union [KOM(2007)0497 - C6-0329/2007 - 2007/0183(CNS)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0457/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0578)


9.2. Aftaler EF/Georgien, Libanon, Maldiverne, Moldova, Singapore og Uruguay om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokoller om ændring af aftalerne om visse aspekter af lufttrafik mellem Det Europæiske Fællesskab og
- Georgiens regering
- Den Libanesiske Republik
- Republikken Maldiverne
- Republikken Moldova
- Republikken Singapores regering og
- Den Østlige Republik Uruguay
for at tage højde for Republikken Bulgariens og Republikken Rumæniens tiltrædelse til Den Europæiske Union [KOM(2007)0366 - C6-0265/2007 - 2007/0125(CNS)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0456/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0579)


9.3. Tilpasning af bilag VIII til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om tilpasning af bilag VIII til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse [KOM(2007)0594 - C6-0405/2007 - 2007/0217(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Neil Parish (A6-0455/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0580)


9.4. Kontrol ved udførsel af landbrugsprodukter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 386/90 om kontrol i forbindelse med udførsel af landbrugsprodukter, der giver ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb [KOM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0581)


9.5. Slæbeanordninger og bakgear på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om slæbeanordninger og bakgear på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) [KOM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0582)


9.6. Ikke-automatiske vægte (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ikke-automatiske vægte (kodificeret udgave) [KOM(2007)0446 - C6-0241/2007 - 2007/0164(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0583)


9.7. Maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning (EURATOM) om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (kodificeret udgave) [KOM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0584)


9.8. Mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave) [KOM(2006)0258 - C6-0200/2006 - 2006/0097(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0585)


9.9. Frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter (omarbejdning) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (omarbejdning) [KOM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Ioannis Gklavakis (A6-0480/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Ioannis Gklavakis (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0586)


9.10. Midlertidige bestemmelser om momssatser * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til visse midlertidige bestemmelser vedrørende momssatser [KOM(2007)0381 - C6-0253/2007 - 2007/0136(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Pervenche Berès (formand for ECON) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0587)


9.11. Oprettelse af Artemis-fællesforetagendet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om oprettelse af "Artemis-fællesforetagendet" til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer [KOM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0588)


9.12. Oprettelse af fællesforetagendet ENIAC * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om oprettelse af "ENIAC-fællesforetagendet" [KOM(2007)0356 - C6-0275/2007 - 2007/0122(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Nikolaos Vakalis (A6-0486/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0589)


9.13. Fællesforetagende for initiativet om innovative lægemidler * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende for initiativet om innovative lægemidler [KOM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0590)


9.14. Oprettelse af fællesforetagendet "Clean Sky" * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet "Clean Sky" [KOM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Lena Ek (A6-0483/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0591)


9.15. Diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Grønbog: Diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande [2007/2196(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ioannis Varvitsiotis (A6-0454/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Ioannis Varvitsiotis (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0592)


9.16. Forslag til ændringsbudget nr. 7/2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7 for regnskabsåret 2007 [15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: James Elles (A6-0493/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0593)


9.17. Papirløs sagsbehandling inden for told og handel ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om papirløse rammer for told og handel [08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2007)0594)


9.18. EU's havmiljøpolitik ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fælles-skabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) [09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2007)0595)


9.19. Luftkvalitet og renere luft i Europa ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2007)0596)


9.20. Interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem (omarbejdning) [KOM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Forhandlingen havde fundet sted den 28.11.2007 (punkt 18 i protokollen af 28.11.2007).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0597)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0597)


9.21. Den fælles landbrugspolitik: direkte støtte, støtteordninger og støtte til udvikling af landdistrikterne * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) [KOM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Jan Mulder (A6-0470/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0598)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0598)


(Mødet udsat kl. 11.50 og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

10. Overrækkelse af Sakharov-prisen

Fra kl. 12.00 til 12.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af overrækkelsen af Sakharov-prisen til Salih Mahmoud Osman, en sudanesisk advokat, der har forsvaret ofrene for krigen i Darfur.


FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Françoise Grossetête - A6-0479/2007: Miroslav Mikolášik og Zuzana Roithová

Betænkning: Marie-Noëlle Lienemann - A6-0389/2007: Danutė Budreikaitė

Betænkning: Holger Krahmer - A6-0398/2007: Ryszard Czarnecki og Zuzana Roithová.


12. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Christopher Beazley havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af Ieke van den Burg - A6-0469/2007.


(Mødet udsat kl. 12.40 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Ioan Mircea Paşcu, André Laignel og Wolfgang Kreissl-Dörfler havde meddelt, at de havde været til stede, men at deres navne ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Forslag til det almindelige budget 2008, modificeret af Rådet (alle sektioner) (forhandling)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, modificeret af Rådet (alle sektioner) (15717/2007 – C6-0436/2007 - 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD)) og ændringsskrivelse nr. 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) og 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008
Sektion I, Europa-Parlamentet
Sektion II, Rådet
Sektion III, Kommissionen
Sektion IV, Domstolen
Sektion V, Revisionsretten
Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Sektion VII, Regionsudvalget
Sektion VIII, Ombudsmanden
Sektion IX, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse - Budgetudvalget. Medordførere: Kyösti Virrankoski og Ville Itälä (A6-0492/2007)

Ville Itälä og Kyösti Virrankoski forelagde deres betænkning.

Talere: Emanuel Santos (formand for Rådet) og Dalia Grybauskaitė (medlem af Kommissionen).

Talere: Richard James Ashworth for PPE-DE-Gruppen, Catherine Guy-Quint for PSE-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Wiesław Stefan Kuc for UEN-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík, løsgænger, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, László Surján, Jan Mulder og Janusz Lewandowski.

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

Talere: Ingeborg Gräßle, Monica Maria Iacob-Ridzi, Margaritis Schinas, Simon Busuttil og Emanuel Santos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 13.12.2007.


15. Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettigheder (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettigheder

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Laima Liucija Andrikienė for PPE-DE-Gruppen, Raimon Obiols i Germà for PSE-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Patrick Louis for IND/DEM-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Ari Vatanen, Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Horáček, Roberta Alma Anastase, Richard Howitt, Ewa Tomaszewska, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska, Manuel Lobo Antunes og Benita Ferrero-Waldner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Andet topmøde EU/Afrika (Lissabon, 8. og 9. december 2007) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Andet topmøde EU/Afrika (Lissabon, 8. og 9. december 2007)

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) og Louis Michel (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Maria Martens for PPE-DE-Gruppen, Josep Borrell Fontelles for PSE-Gruppen, Thierry Cornillet for ALDE-Gruppen, Eoin Ryan for UEN-Gruppen, Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen, Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Koenraad Dillen, løsgænger, Luís Queiró, Alain Hutchinson, Miguel Portas, Michael Gahler, Glenys Kinnock og Gabriele Zimmer.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Manuel Lobo Antunes og Louis Michel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0384/2007).

Første del

Spørgsmål nr. 34 (Lambert van Nistelrooij): Energi - Verdenshandelsorganisationen.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig og Jörg Leichtfried.

Spørgsmål nr. 35 (Justas Vincas Paleckis): En bæredygtig byudviklingsmodel.

Günter Verheugen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Justas Vincas Paleckis og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 36 (Karin Riis-Jørgensen): Netneutralitet i telereform-pakken.

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Karin Riis-Jørgensen, Malcolm Harbour og Paul Rübig.

Anden del

Spørgsmål nr. 37 (Colm Burke): Europæisk charter for små virksomheder.

Günter Verheugen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Colm Burke og Malcolm Harbour.

Spørgsmål nr. 38 (Jim Higgins): Støjforurening fra motorkøretøjer.

Günter Verheugen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jim Higgins, Hubert Pirker og Margarita Starkevičiūtė.

Spørgsmål nr. 39 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 40 (Giovanna Corda): Liberalisering af energimarkedet til fordel for forbrugerne.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Giovanna Corda, Teresa Riera Madurell og Danutė Budreikaitė.

Spørgsmål nr. 41 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 42 (Bernd Posselt): Energisamarbejde i Sydøsteuropa.

Andris Piebalgs besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt og Danutė Budreikaitė.

Spørgsmål nr. 43 (Mairead McGuinness): Irlands tilknytning til energimarkedet i EU.

Andris Piebalgs besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Jim Higgins (for stilleren).

Spørgsmål nr. 44 til 52 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 53 (Georgios Papastamkos): EU's finansiering af europæiske miljø-ngo'er.

Andris Piebalgs besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos og Jörg Leichtfried.

Spørgsmål nr. 54 (Claude Moraes): Affaldskriminalitet - strafferetlig miljøbeskyttelse.

Andris Piebalgs besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 55 (Dimitrios Papadimoulis): Rensningsanlæg i Grækenland.

Andris Piebalgs besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Dimitrios Papadimoulis.

Spørgsmål nr. 67 og 83 opfyldte ikke betingelserne for behandling.

Spørgsmål nr. 56 til 66, 68 til 82 og 84 til 90 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 20.10 og genoptaget kl. 21.05)

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

18. Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

Jörg Leichtfried forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Zsolt László Becsey for PPE-DE-Gruppen, Inés Ayala Sender for PSE-Gruppen, Arūnas Degutis for ALDE-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Philip Bradbourn, Ulrich Stockmann, Kyriacos Triantaphyllides, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope og Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.8 i protokollen af 12.12.2007.


19. Eurovignette (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0072/2007) af Paolo Costa for TRAN til Kommissionen: Direktiv 2006/38/EF om afgifter på tunge godskøretøjer (Eurovignet), artikel 11, foreløbig beretning om vurdering med henblik på medtagelse af interne og sociale omkostninger (B6-0386/2007)

Silvia-Adriana Ţicău (for stilleren) begrundede den mundtlige forespørgsel.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Ulrich Stockmann for PSE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Jörg Leichtfried og Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

°
° ° °

Jörg Leichtfried tog ordet angående tolkningen.


20. Oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande [KOM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Bogdan Golik forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Pilar Ayuso for PPE-DE-Gruppen, Silvia-Adriana Ţicău for PSE-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen og Mariann Fischer Boel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.6 i protokollen af 12.12.2007.


21. Retlig beskyttelse af mønstre ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/71/EF om retlig beskyttelse af mønstre [KOM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Klaus-Heiner Lehne forelagde sin betænkning.

Talere: Wolf Klinz (ordfører for udtalelse fra ECON), Manuel Medina Ortega (ordfører for udtalelse fra IMCO), Piia-Noora Kauppi for PPE-DE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for PSE-Gruppen, Alexander Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Marcin Libicki for UEN-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Daniel Strož for GUE/NGL-Gruppen, Christoph Konrad, Leopold Józef Rutowicz, Malcolm Harbour, Jean-Paul Gauzès, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Christian Rovsing og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.10 i protokollen af 12.12.2007.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 398.771/OJME).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.40.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik