Index 
Notulen
PDF 226kWORD 163k
Dinsdag 11 december 2007 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2008 (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Economische partnerschapsovereenkomsten (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Ingekomen stukken
 7.Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt * (debat)
 8.Rechtstreekse steunverlening in het kader van het GLB en steun voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) * (debat)
 9.Stemmingen
  
9.1.Wijziging van de overeenkomst EG/Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Wijziging van de overeenkomsten met Georgië, Libanon, de Maldiven, Moldavië, Singapore en Uruguay inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Aanpassing van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Controle bij de uitvoer van landbouwproducten die in aanmerking komen voor restituties of andere bedragen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Sleepinrichting en achteruitrijinrichting van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Niet-automatische weegwerktuigen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.8.Minimumnormen ter bescherming van kalveren (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.9.Het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (herschikking) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.10.Tijdelijke bepalingen inzake btw-tarieven * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.11.Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.12.Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.13.Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.14.Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.15.Groenboek: Diplomatieke en consulaire bescherming van EU-burgers in derde landen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.16.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2007 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.17.Eenvoudige en papierloze omgeving voor de douanediensten en de marktdeelnemers ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.18.Communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu ***II (stemming)
  
9.19.Luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa ***II (stemming)
  
9.20.Interoperabiliteit van het communautair spoorwegsysteem (herschikking) ***I (stemming)
  
9.21.Rechtstreekse steunverlening in het kader van het GLB en steun voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) * (stemming)
 10.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Ontwerp van algemene begroting 2008, zoals gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) (debat)
 15.Jaarverslag van de Europese Unie over de mensenrechten (debat)
 16.Tweede Top EU/Afrika (Lissabon, 8 en 9 december 2007) (debat)
 17.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 18.Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart, Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***II (debat)
 19.Eurovignet (debat)
 20.Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten * (debat)
 21.Wijziging richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen ***I (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure

Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 134 van het Reglement) van de Raad voor:

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2004 wat betreft de datum van invoering van de elektronische identificatie van schapen en geiten [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.(A6-0501/2007)

Het woord wordt gevoerd door Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (rapporteur), namens de Commissie AGRI.

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Dit punt wordt ingeschreven op de agenda van de vergadering van woensdag 12.12.2007.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 13.12.2007.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Oost-Tsjaad

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over de recente ongeregeldheden in Oost-Tsjaad en de dringende noodzaak van een militaire operatie EUFOR/Tsjaad/CAR (B6-0527/2007);

- Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite en Marco Rizzo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de recente ongeregeldheden in Oost-Tsjaad (B6-0529/2007);

- Colm Burke, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt en Eija-Riitta Korhola, over Oost-Tsjaad (B6-0533/2007);

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock en Josep Borrell Fontelles, namens de PSE-Fractie, over de recente ongeregeldheden in Oost-Tsjaad en de dringende noodzaak van een militaire operatie EUFOR/Tsjaad/CAR (B6-0535/2007);

- Thierry Cornillet en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over de recente ongeregeldheden in Oost-Tsjaad en de dringende noodzaak van een militaire operatie EUFOR/Tsjaad/CAR (B6-0536/2007);

- Raül Romeva i Rueda en Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, over Oost-Tsjaad (B6-0541/2007);

II. Vrouwenrechten in Saoedi-Arabië

- Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas en Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, over vrouwenrechten in Saoedi-Arabië (B6-0526/2007);

- Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, over vrouwenrechten in Saoedi-Arabië (B6-0530/2007);

- Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Colm Burke, namens de PPE-DE-Fractie, over vrouwenrechten in Saoedi-Arabië (B6-0534/2007);

- Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over vrouwenrechten in Saoedi-Arabië (B6-0537/2007);

- Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer en Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, over Saoedi-Arabië (B6-0539/2007);

- Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes en Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie, over vrouwenrechten in Saoedi-Arabië (B6-0540/2007);

III. Gerechtigheid voor troostvrouwen   

- Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda en Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, over troostvrouwen (B6-0525/2007);

- Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, over troostvrouwen (B6-0528/2007);

- Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska en Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, over troostvrouwen (B6-0531/2007);

- Sophia in 't Veld en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over troostvrouwen (B6-0538/2007).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


4. Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2008 (ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 13.11.2007 plaatsgevonden (punt 4 van de notulen van 13.11.2007).

-Hartmut Nassauer en Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma 2008 (B6-0500/2007);

- Pierre Jonckheer, Monica Frassoni en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2008 (B6-0501/2007);

- Martin Schulz en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2008 (B6-0502/2007);

- Silvana Koch-Mehrin, Diana Wallis en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2008 (B6-0504/2007);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski en Mario Borghezio, namens de UEN-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2008 (B6-0506/2007);

- Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2008 (B6-0508/2007).

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 12.12.2007.


5. Economische partnerschapsovereenkomsten (ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 28.11.2007 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 28.11.2007).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Robert Sturdy en Maria Martens, namens de PPE-DE-Fractie, over economische partnerschapsovereenkomsten (B6-0497/2007)

- Harlem Désir en Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over economische partnerschapsovereenkomsten (B6-0498/2007)

- Gianluca Susta, Thierry Cornillet en Danutė Budreikaitė, namens de ALDE-Fractie over economische partnerschapsovereenkomsten (B6-0499/2007);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan en Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, over economische partnerschapsovereenkomsten (B6-0511/2007).

Deze ontwerpresoluties vervangen ontwerpresoluties B6-0486/2007, B6-0488/2007, B6-0489/2007 en B6-0491/2007 die zijn ingetrokken.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 12.12.2007.


6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen op volle zee tegen de nadelige effecten van bodemvistuig (COM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (COM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, ENVI, INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor wetshandhavingsdoeleinden (COM(2007)0654 - C6-0465/2007 - 2007/0237(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, TRAN

- Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding (COM(2007)0650 - C6-0466/2007 - 2007/0236(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, JURI

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de gemeenschappelijke visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten in verband met de invoering van biometrische identificatiemiddelen, met inbegrip van bepalingen over de organisatie van de inontvangstneming en de behandeling van visumaanvragen (COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Baroness Sarah Ludford (A6-0459/2007)

- Verslag over het 23ste jaarlijks verslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2005) (2006/2271(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)) - Commissie AFET - Rapporteur: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument (COM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A6-0499/2007)

- Verslag over het gewijzigde voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer ten aanzien van het meerjarig financieel kader (COM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A6-0500/2007)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2004 wat betreft de datum van invoering van de elektronische identificatie van schapen en geiten (COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

3) van de leden

3.1) ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement)

- Jana Bobošíková. Ontwerpresolutie over de noodzaak van ratificatie van het Hervormingsverdrag van Lissabon via een referendum (B6-0430/2007)

verwezen naar

ten principale :

AFCO


7. Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en tot wijziging van een aantal verordeningen [COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Giuseppe Castiglione leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Jeggle, namens de PPE-DE-Fractie, Katerina Batzeli, namens de PSE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, Sergio Berlato, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Vincenzo Aita, namens de GUE/NGL-Fractie, Vladimír Železný, namens de IND/DEM-Fractie, Peter Baco, niet-ingeschrevene, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou en Dimitar Stoyanov.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac en Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.11 van de notulen van 12.12.2007.


8. Rechtstreekse steunverlening in het kader van het GLB en steun voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Jan Mulder (A6-0470/2007)

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Jan Mulder leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-DE-Fractie, Bernadette Bourzai, namens de PSE-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Jeffrey Titford, namens de IND/DEM-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, James Nicholson, Francesco Ferrari, Seán Ó Neachtain, Maria Petre, Czesław Adam Siekierski en Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.21 van de notulen van 11.12.2007.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.25 uur onderbroken en om 11.30 uur hervat.)


VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


9.1. Wijziging van de overeenkomst EG/Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [COM(2007)0497 - C6-0329/2007 - 2007/0183(CNS)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0457/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0578)


9.2. Wijziging van de overeenkomsten met Georgië, Libanon, de Maldiven, Moldavië, Singapore en Uruguay inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van protocollen tot wijziging van de Overeenkomsten inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Georgië, de Republiek Libanon, de Republiek der Maldiven, de Republiek Moldavië, de regering van de Republiek Singapore en de Republiek ten oosten van de Uruguay teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en de Republiek Roemenië tot de Europese Unie [COM(2007)0366 - C6-0265/2007 - 2007/0125(CNS)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0456/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0579)


9.3. Aanpassing van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot aanpassing van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië [COM(2007)0594 - C6-0405/2007 - 2007/0217(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Neil Parish (A6-0455/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0580)


9.4. Controle bij de uitvoer van landbouwproducten die in aanmerking komen voor restituties of andere bedragen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 386/90 inzake de controle bij de uitvoer van landbouwproducten die in aanmerking komen voor restituties of andere bedragen [COM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0581)


9.5. Sleepinrichting en achteruitrijinrichting van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sleepinrichting en de achteruitrijinrichting van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) [COM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0582)


9.6. Niet-automatische weegwerktuigen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende niet-automatische weegwerktuigen (gecodificeerde versie) [COM(2007)0446 - C6-0241/2007 - 2007/0164(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0583)


9.7. Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening (Euratom) van de Raad tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar (gecodificeerde versie) [COM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0584)


9.8. Minimumnormen ter bescherming van kalveren (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (gecodificeerde versie) [COM(2006)0258 - C6-0200/2006 - 2006/0097(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0585)


9.9. Het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (herschikking) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (herschikking) [COM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Ioannis Gklavakis (A6-0480/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Ioannis Gklavakis (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0586)


9.10. Tijdelijke bepalingen inzake btw-tarieven * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft enkele tijdelijke bepalingen inzake btw-tarieven [COM(2007)0381 - C6-0253/2007 - 2007/0136(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Pervenche Berès (voorzitter van de Commissie ECON) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0587)


9.11. Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen [COM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0588)


9.12. Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC [COM(2007)0356 - C6-0275/2007 - 2007/0122(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Nikolaos Vakalis (A6-0486/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0589)


9.13. Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen [COM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0590)


9.14. Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky [COM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Lena Ek (A6-0483/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0591)


9.15. Groenboek: Diplomatieke en consulaire bescherming van EU-burgers in derde landen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag Groenboek: Diplomatieke en consulaire bescherming van EU-burgers in derde landen [2007/2196(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis (A6-0454/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Ioannis Varvitsiotis (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0592)


9.16. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2007 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2007 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling III - Commissie [15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: James Elles (A6-0493/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0593)


9.17. Eenvoudige en papierloze omgeving voor de douanediensten en de marktdeelnemers ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een eenvoudige en papierloze omgeving voor douanediensten en de marktdeelnemers [08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2007)0594)


9.18. Communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) [09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0595)


9.19. Luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0596)


9.20. Interoperabiliteit van het communautair spoorwegsysteem (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het communautaire spoorwegsysteem (herschikking) [COM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Het debat heeft op 28.11.2007 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 28.11.2007).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0597)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0597)


9.21. Rechtstreekse steunverlening in het kader van het GLB en steun voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Jan Mulder (A6-0470/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0598)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0598)


(De vergadering wordt om 11.50 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

10. Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)

Van 12.00 tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de Sacharov-prijs aan Salih Mahmoud Osman, Sudanees advocaat en verdediger van de oorlogsslachtoffers in Darfur.


VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Françoise Grossetête - A6-0479/2007: Miroslav Mikolášik en Zuzana Roithová

Verslag Marie-Noëlle Lienemann - A6-0389/2007: Danutė Budreikaitė

Verslag Holger Krahmer - A6-0398/2007: Ryszard Czarnecki en Zuzana Roithová


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Christopher Beazley heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte tijdens de stemming over het verslag Ieke van den Burg - A6-0469/2007.


(De vergadering wordt om 12.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Ioan Mircea Paşcu, André Laignel en Wolfgang Kreissl-Dörfler hebben laten weten dat zij weliswaar aanwezig waren, maar dat hun naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Ontwerp van algemene begroting 2008, zoals gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) (debat)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, zoals gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) [15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD)]
en de nota's van wijzigingen nrs. 1/2008 [13659/2007 – C6-0341/2007] en 2/2008 [15716/2007 – C6 0435/2007] op de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008
Afdeling I, Europees Parlement
Afdeling II, Raad
Afdeling III, Commissie
Afdeling IV, Hof van Justitie
Afdeling V, Rekenkamer
Afdeling VI, Europees Economisch en Sociaal Comité
Afdeling VII, Comité van de regio's
Afdeling VIII, Europese Ombudsman
Afdeling IX, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming - Begrotingscommissie. Co-rapporteurs: Kyösti Virrankoski en Ville Itälä (A6-0492/2007)

Ville Itälä en Kyösti Virrankoski leiden hun verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Emanuel Santos (fungerend voorzitter van de Raad) en Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Richard James Ashworth, namens de PPE-DE-Fractie, Catherine Guy-Quint, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Wiesław Stefan Kuc, namens de UEN-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, László Surján, Jan Mulder en Janusz Lewandowski.

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, Monica Maria Iacob-Ridzi, Margaritis Schinas, Simon Busuttil en Emanuel Santos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 13.12.2007.


15. Jaarverslag van de Europese Unie over de mensenrechten (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Jaarverslag van de Europese Unie over de mensenrechten

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-DE-Fractie, Raimon Obiols i Germà, namens de PSE-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick Louis, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Ari Vatanen, Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Horáček, Roberta Alma Anastase, Richard Howitt, Ewa Tomaszewska, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska, Manuel Lobo Antunes en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.


16. Tweede Top EU/Afrika (Lissabon, 8 en 9 december 2007) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Tweede Top EU/Afrika (Lissabon, 8 en 9 december 2007)

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Louis Michel (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Maria Martens, namens de PPE-DE-Fractie, Josep Borrell Fontelles, namens de PSE-Fractie, Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie, Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Luís Queiró, Alain Hutchinson, Miguel Portas, Michael Gahler, Glenys Kinnock en Gabriele Zimmer.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Manuel Lobo Antunes en Louis Michel.

Het debat wordt gesloten.


17. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0384/2007).

Eerste deel

Vraag 34 (Lambert van Nistelrooij): Energie - Wereldhandelsorganisatie.

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig en Jörg Leichtfried.

Vraag 35 (Justas Vincas Paleckis): Model voor duurzame stadsontwikkeling.

Günter Verheugen beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Justas Vincas Paleckis en Reinhard Rack.

Vraag 36 (Karin Riis-Jørgensen): Netneutraliteit in het hervormingspakket voor de telecommunicatiesector.

Viviane Reding (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Karin Riis-Jørgensen, Malcolm Harbour en Paul Rübig.

Tweede deel

Vraag 37 (Colm Burke): Europees Handvest voor kleine ondernemingen.

Günter Verheugen beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Colm Burke en Malcolm Harbour.

Vraag 38 (Jim Higgins): Lawaaioverlast motorvoertuigen.

Günter Verheugen beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jim Higgins, Hubert Pirker en Margarita Starkevičiūtė.

Vraag 39 zal schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 40 (Giovanna Corda): Liberalisering van de energiemarkt in het belang van de consumenten.

Andris Piebalgs (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Giovanna Corda, Teresa Riera Madurell en Danutė Budreikaitė.

Vraag 41 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 42 (Bernd Posselt): Energiesamenwerking in Zuid-Oost-Europa.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt en Danutė Budreikaitė.

Vraag 43 (Mairead McGuinness): Integratie van Ierland in de energiemarkt van de EU.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vraag van Jim Higgins (ter vervanging van de auteur).

De vragen 44 t/m 52 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 53 (Georgios Papastamkos): EU-financiering voor Europese milieu-NGO's.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos en Jörg Leichtfried.

Vraag 54 (Claude Moraes): Afvalcriminaliteit/bescherming van het milieu door middel van het strafrecht.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes en Reinhard Rack.

Vraag 55 (Dimitrios Papadimoulis): Afvalverwerkingsinstallaties in Griekenland.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Dimitrios Papadimoulis.

De vragen 67 en 83 zijn niet ontvankelijk.

De vragen 56 t/m 66, 68 t/m 82 en 84 t/m 90 zullen schriftelijk worden beantwoord.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 20.10 uur onderbroken en om 21.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

18. Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart, Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, en houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

Jörg Leichtfried licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zsolt László Becsey, namens de PPE-DE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de PSE-Fractie, Arūnas Degutis, namens de ALDE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Philip Bradbourn, Ulrich Stockmann, Kyriacos Triantaphyllides, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.8 van de notulen van 12.12.2007.


19. Eurovignet (debat)

Mondelinge vraag (O-0072/2007) van Paolo Costa, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Richtlijn 2006/38/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (Eurovignet), artikel 11, tussentijdse balans van de beoordeling betreffende het opnemen van interne en sociale kosten (B6-0386/2007)

Silvia-Adriana Ţicău (ter vervanging van de auteur) licht de mondelinge vraag toe.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Ulrich Stockmann, namens de PSE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Jörg Leichtfried en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jörg Leichtfried over de vertolking.


20. Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen [COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Bogdan Golik leidt het verslag in.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pilar Ayuso, namens de PPE-DE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de PSE-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, en Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.6 van de notulen van 12.12.2007.


21. Wijziging richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen [COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Klaus-Heiner Lehne leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Wolf Klinz (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Manuel Medina Ortega (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Piia-Noora Kauppi, namens de PPE-DE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de PSE-Fractie, Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniel Strož, namens de GUE/NGL-Fractie, Christoph Konrad, Leopold Józef Rutowicz, Malcolm Harbour, Jean-Paul Gauzès, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Christian Rovsing en Charlie McCreevy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.10 van de notulen van 12.12.2007.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 398.771/OJME).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.40 uur gesloten.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid