Index 
Protokoll
PDF 222kWORD 159k
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om brådskande förfarande
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 4.Kommissionens arbets- och lagstiftningsprogram för 2008 (ingivna resolutionsförslag)
 5.Avtal om ekonomiskt partnerskap (ingivna resolutionsförslag)
 6.Inkomna dokument
 7.Den gemensamma organisationen av marknaden för vin * (debatt)
 8.Direktstöd till jordbrukare inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och stöd till landsbygdsutveckling (EJFLU) * (debatt)
 9.Omröstning
  
9.1.Ändring av avtalet mellan EG och Marocko om vissa luftfartsaspekter med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Ändring av avtalen om vissa luftfartaspekter mellan EG och Georgien, Libanon, Maldiverna, Moldavien, Singapore och Uruguay med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Anpassning av bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Icke-automatiska vågar (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.Gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.8.Lägsta djurskyddskrav för kalvar (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.9.Saluföring av fruktplantor avsedda för fruktproduktion och förökningsmaterial av fruktplantor (omarbetning) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.10.Tillfälliga bestämmelser om mervärdesskattesatser * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.11.Upprättandet av det gemensamma företaget Artemis * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.12.Upprättandet av det gemensamma företaget Eniac * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.13.Upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.14.Upprättandet av det gemensamma företaget Clean Sky * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.15.Diplomatiskt och konsulärt skydd av unionsmedborgare (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.16.Förslag till ändringsbudget nr 7/2007 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.17.En papperslös förvaltning för tull och handel ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.18.Gemenskapens politik för havsmiljön ***II (omröstning)
  
9.19.Luftkvalitet och renare luft i Europa ***II (omröstning)
  
9.20.Driftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) ***I (omröstning)
  
9.21.System för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) * (omröstning)
 10.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Förslag till allmän budget 2008, ändrat av rådet (alla avsnitt) (debatt)
 15.Europeiska unionens årliga rapport om mänskliga rättigheter (debatt)
 16.Andra toppmötet mellan EU och Afrika (Lissabon, 8 - 9 december 2007) (debatt)
 17.Frågestund (frågor till kommissionen)
 18.Europeisk byrå för luftfartssäkerhet ***II (debatt)
 19.Eurovinjett (debatt)
 20.Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter * (debatt)
 21.Mönsterskydd ***I (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Beslut om brådskande förfarande

Begäran från rådet om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 134 i arbetsordningen) på följande förslag:

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004 när det gäller datum för införande av elektronisk identifiering av får och getter [KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling.Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

Talare: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (föredragande), för utskottet AGRI.

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Denna punkt fördes upp på föredragningslistan för sammanträdet den onsdag 12.12.2007.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 13 december 2007.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Östra Tchad

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om den senaste tidens oroligheter i östra Tchad och det brådskande behovet av att sända en EU-styrka till Tchad och Centralafrikanska republiken (B6-0527/2007);

- Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite och Marco Rizzo för GUE/NGL-gruppen, om den senaste tidens oroligheter i östra Tchad (B6-0529/2007);

- Colm Burke, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola, om östra Tchad (B6-0533/2007);

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock och Josep Borrell Fontelles för PSE-gruppen, om den senaste tidens oroligheter i östra Tchad och det brådskande behovet av att sända en EU-styrka till Tchad och Centralafrikanska republiken (B6-0535/2007);

- Thierry Cornillet och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om den senaste tidens oroligheter i östra Tchad och det brådskande behovet av att sända en EU-styrka till Tchad och Centralafrikanska republiken (B6-0536/2007);

- Raül Romeva i Rueda och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, om östra Tchad (B6-0541/2007);

II. Kvinnors rättigheter i Saudiarabien

- Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas och Brian Crowley för UEN-gruppen, om kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B6-0526/2007);

- Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, om kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B6-0530/2007);

- Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Colm Burke för PPE-DE-gruppen, om kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B6-0534/2007);

- Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B6-0537/2007);

- Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer och Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, om kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B6-0539/2007);

- Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen, om kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B6-0540/2007);

III. Rättvisa för de tvångsprostituerade så kallade tröstekvinnorna   

- Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda och Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, om de tvångsprostituerade så kallade tröstekvinnorna (B6-0525/2007);

- Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, om de tvångsprostituerade så kallade tröstekvinnorna (B6-0528/2007);

- Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska och Brian Crowley för UEN-gruppen, om de tvångsprostituerade så kallade tröstekvinnorna (B6-0531/2007);

- Sophia in 't Veld och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om de tvångsprostituerade så kallade tröstekvinnorna (B6-0538/2007).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


4. Kommissionens arbets- och lagstiftningsprogram för 2008 (ingivna resolutionsförslag)

Debatten hölls den 13.11.2007 (punkt 4 i protokollet av den 13.11.2007).

-Hartmut Nassauer och Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2008 (B6-0500/2007);

- Pierre Jonckheer, Monica Frassoni och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2008 (B6-0501/2007);

- Martin Schulz och Hannes Swoboda för PSE-gruppen, om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2008 (B6-0502/2007);

- Silvana Koch-Mehrin, Diana Wallis och Graham Watson för ALDE-gruppen, om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2008 (B6-0504/2007);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski och Mario Borghezio för UEN-gruppen, om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2008 (B6-0506/2007);

- Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2008 (B6-0508/2007).

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 12.12.2007.


5. Avtal om ekonomiskt partnerskap (ingivna resolutionsförslag)

Debatten hölls den 28.11.2007 (punkt 17 i protokollet av den 28.11.2007).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Robert Sturdy och Maria Martens för PPE-DE-gruppen, om avtal om ekonomiskt partnerskap (B6-0497/2007)

- Harlem Désir och Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om ekonomiskt partnerskap (B6-0498/2007)

- Gianluca Susta, Thierry Cornillet och Danutė Budreikaitė för ALDE-gruppen om Europaparlamentets resolution om ekonomiska partnerskapsavtal (B6-0499/2007);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen, om avtal om ekonomiskt partnerskap (B6-0511/2007).

Dessa förslag ersatte resolutionsförslag B6-0486/2007, B6-0488/2007, B6-0489/2007 och B6-0491/2007 som drogs tillbaka.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 12.12.2007.


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (kodifierad version) (KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets förordning om skydd av känsliga marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav (KOM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till rådets förordning om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (KOM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, INTA

- Förslag til rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till rådets rambeslut om användande av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) i brottsbekämpningssyfte (COM(2007)0654 - C6-0465/2007 - 2007/0237(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, TRAN

- Förslag till rådets rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (COM(2007)0650 - C6-0466/2007 - 2007/0236(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, JURI

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om organiseringen av mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar (KOM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Baroness Sarah Ludford (A6-0459/2007)

- Betänkande om kommissionens tjugotredje årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2005) (2006/2271(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)) - utskottet AFET - Föredragande: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen (KOM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Reimer Böge (A6-0499/2007)

- Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen (KOM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Reimer Böge (A6-0500/2007)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004 när det gäller datum för införande av elektronisk identifiering av får och getter (KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)) - utskottet AGRI - Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

3) från ledamöterna

3.1) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Jana Bobošíková. Förslag till resolution om behovet av att ratificera reformfördraget från Lissabon genom folkomröstning (B6-0430/2007)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO


7. Den gemensamma organisationen av marknaden för vin * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och om ändring av vissa förordningar [KOM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Giuseppe Castiglione redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elisabeth Jeggle för PPE-DE-gruppen, Katerina Batzeli för PSE-gruppen, Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, Sergio Berlato för UEN-gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Vincenzo Aita för GUE/NGL-gruppen, Vladimír Železný för IND/DEM-gruppen, Peter Baco, grupplös, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou och Dimitar Stoyanov.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac och Mariann Fischer Boel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.11 i protokollet av den 12.12.2007.


8. Direktstöd till jordbrukare inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och stöd till landsbygdsutveckling (EJFLU) * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, samt om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [KOM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jan Mulder (A6-0470/2007)

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Jan Mulder redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mairead McGuinness för PPE-DE-gruppen, Bernadette Bourzai för PSE-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Jeffrey Titford för IND/DEM-gruppen, Jim Allister, grupplös, James Nicholson, Francesco Ferrari, Seán Ó Neachtain, Maria Petre, Czesław Adam Siekierski och Mariann Fischer Boel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.21 i protokollet av den 11.12.2007.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.25, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.30)


ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


9.1. Ändring av avtalet mellan EG och Marocko om vissa luftfartsaspekter med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Marocko om vissa luftfartsaspekter med anledning av Republiken Bulgariens och Republiken Rumäniens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2007)0497 - C6-0329/2007 - 2007/0183(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0457/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0578)


9.2. Ändring av avtalen om vissa luftfartaspekter mellan EG och Georgien, Libanon, Maldiverna, Moldavien, Singapore och Uruguay med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av protokoll om ändring av avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering, Republiken Libanon, Republiken Maldiverna, Republiken Moldavien, Republiken Singapores regering respektive Republiken Uruguay om vissa luftfartaspekter med anledning av Republiken Bulgariens och Republiken Rumäniens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2007)0366 - C6-0265/2007 - 2007/0125(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0456/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0579)


9.3. Anpassning av bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om anpassning av bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien [KOM(2007)0594 - C6-0405/2007 - 2007/0217(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Neil Parish (A6-0455/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0580)


9.4. Export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 386/90 om kontroll i samband med export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp [KOM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0581)


9.5. Kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) [KOM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0582)


9.6. Icke-automatiska vågar (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om icke-automatiska vågar (kodifierad version) [KOM(2007)0446 - C6-0241/2007 - 2007/0164(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0583)


9.7. Gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning (Euratom) om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (kodifierad version) [KOM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0584)


9.8. Lägsta djurskyddskrav för kalvar (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar (kodifierad version) [KOM(2006)0258 - C6-0200/2006 - 2006/0097(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0585)


9.9. Saluföring av fruktplantor avsedda för fruktproduktion och förökningsmaterial av fruktplantor (omarbetning) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om saluföring av fruktplantor avsedda för fruktproduktion och förökningsmaterial av fruktplantor (omarbetad version) [KOM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ioannis Gklavakis (A6-0480/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Ioannis Gklavakis (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0586)


9.10. Tillfälliga bestämmelser om mervärdesskattesatser * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG med hänsyn till tillfälliga bestämmelser om mervärdesskattesatser [KOM(2007)0381 - C6-0253/2007 - 2007/0136(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Pervenche Berès (ordförande i utskottet ECON) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0587)


9.11. Upprättandet av det gemensamma företaget Artemis * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem [KOM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0588)


9.12. Upprättandet av det gemensamma företaget Eniac * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om bildandet av ”det gemensamma företaget Eniac” [KOM(2007)0356 - C6-0275/2007 - 2007/0122(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Nikolaos Vakalis (A6-0486/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0589)


9.13. Upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel [KOM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0590)


9.14. Upprättandet av det gemensamma företaget Clean Sky * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Clean Sky [KOM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Lena Ek (A6-0483/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0591)


9.15. Diplomatiskt och konsulärt skydd av unionsmedborgare (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om grönboken om diplomatiskt och konsulärt skydd av unionsmedborgarna i tredjeland [2007/2196(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ioannis Varvitsiotis (A6-0454/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Ioannis Varvitsiotis (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0592)


9.16. Förslag till ändringsbudget nr 7/2007 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2007 för budgetåret 2007, avsnitt III - kommissionen [15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: James Elles (A6-0493/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0593)


9.17. En papperslös förvaltning för tull och handel ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om en papperslös miljö för tullen och handeln [08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P6_TA(2007)0594)


9.18. Gemenskapens politik för havsmiljön ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) [09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0595)


9.19. Luftkvalitet och renare luft i Europa ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0596)


9.20. Driftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) [KOM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Debatten hölls den 28.11.2007 (punkt 18 i protokollet av den 28.11.2007).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0597)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0597)


9.21. System för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, samt om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [KOM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jan Mulder (A6-0470/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0598)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0598)


(Sammanträdet avbröts kl. 11.50 och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

10. Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)

Från kl. 12.00 till 12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte för utdelning av Sacharovpriset till Salih Mahmoud Osman, sudanesisk advokat och förkämpe för dem som drabbats av kriget i Darfur.


ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Françoise Grossetête - A6-0479/2007: Miroslav Mikolášik och Zuzana Roithová

Betänkande Marie-Noëlle Lienemann - A6-0389/2007: Danutė Budreikaitė

Betänkande Holger Krahmer - A6-0398/2007: Ryszard Czarnecki och Zuzana Roithová


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Christopher Beazley meddelade att hans omröstningsapparat inte hade fungerat under omröstningen om betänkandet Ieke van den Burg - A6-0469/2007.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Ioan Mircea Paşcu, André Laignel och Wolfgang Kreissl-Dörfler hade låtit meddela att de hade varit närvarande men att deras namn inte förekom på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Förslag till allmän budget 2008, ändrat av rådet (alla avsnitt) (debatt)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget 2008 såsom ändrat av rådet (alla avsnitt) (15717/2007 – C6-0436/2007 - 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD)) och ändringsskrivelserna nr 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) och nr 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008

Avsnitt I, Europaparlamentet
Avsnitt II, Rådet
Avsnitt III, Kommissionen
Avsnitt IV, Domstolen
Avsnitt V, Revisionsrätten
Avsnitt VI, Ekonomiska och sociala kommittén
Avsnitt VII, Regionkommittén
Avsnitt VIII, Europeiska ombudsmannen
Avsnitt IX, Europeiska datatillsynsmannen - Budgetutskottet. Medföredragande: Kyösti Virrankoski och Ville Itälä (A6-0492/2007)

Ville Itälä och Kyösti Virrankoski redogjorde för betänkandet.

Talare: Emanuel Santos (rådets tjänstgörande ordförande) och Dalia Grybauskaitė (ledamot av kommissionen).

Talare: Richard James Ashworth för PPE-DE-gruppen, Catherine Guy-Quint för PSE-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Wiesław Stefan Kuc för UEN-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Sergej Kozlík, grupplös, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, László Surján, Jan Mulder och Janusz Lewandowski.

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Talare: Ingeborg Gräßle, Monica Maria Iacob-Ridzi, Margaritis Schinas, Simon Busuttil och Emanuel Santos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 13.12.2007.


15. Europeiska unionens årliga rapport om mänskliga rättigheter (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europeiska unionens årliga rapport om mänskliga rättigheter

Manuel Lobo Antunes (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, Raimon Obiols i Germà för PSE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Patrick Louis för IND/DEM-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Ari Vatanen, Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Horáček, Roberta Alma Anastase, Richard Howitt, Ewa Tomaszewska, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska, Manuel Lobo Antunes och Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Andra toppmötet mellan EU och Afrika (Lissabon, 8 - 9 december 2007) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Andra toppmötet mellan EU och Afrika (Lissabon, 8 - 9 december 2007)

Manuel Lobo Antunes (rådets tjänstgörande ordförande) och Louis Michel (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Maria Martens för PPE-DE-gruppen, Josep Borrell Fontelles för PSE-gruppen, Thierry Cornillet för ALDE-gruppen, Eoin Ryan för UEN-gruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, Luís Queiró, Alain Hutchinson, Miguel Portas, Michael Gahler, Glenys Kinnock och Gabriele Zimmer.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Manuel Lobo Antunes och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0384/2007).

Första delen

Fråga 34 (Lambert van Nistelrooij): Energi och WTO.

Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig och Jörg Leichtfried.

Fråga 35 (Justas Vincas Paleckis): En hållbar stadsplaneringsmodell.

Günter Verheugen besvarade frågan samt följdfrågor från Justas Vincas Paleckis och Reinhard Rack.

Fråga 36 (Karin Riis-Jørgensen): Nätneutralitet i telereformpaketet.

Viviane Reding (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Karin Riis-Jørgensen, Malcolm Harbour och Paul Rübig.

Andra delen

Fråga 37 (Colm Burke): Europeiska stadgan för småföretag.

Günter Verheugen besvarade frågan samt följdfrågor från Colm Burke och Malcolm Harbour.

Fråga 38 (Jim Higgins): Bullerstörningar från motorfordon.

Günter Verheugen besvarade frågan samt följdfrågor från Jim Higgins, Hubert Pirker och Margarita Starkevičiūtė.

Fråga 39 skulle erhålla ett skriftligt svar.

Fråga 40 (Giovanna Corda): Avreglering av energimarknaden till förmån för konsumenterna.

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Giovanna Corda, Teresa Riera Madurell och Danutė Budreikaitė.

Fråga 41 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 42 (Bernd Posselt): Energisamarbete i Sydosteuropa.

Andris Piebalgs besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt och Danutė Budreikaitė.

Fråga 43 (Mairead McGuinness): Irlands integration i Europas elmarknad.

Andris Piebalgs besvarade frågan och en följdfråga från Jim Higgins (ersättare för frågeställaren).

Frågorna 44-52 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 53 (Georgios Papastamkos): EU-finansiering av europeiska icke-statliga miljöorganisationer.

Andris Piebalgs besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papastamkos och Jörg Leichtfried.

Fråga 54 (Claude Moraes): Avfallsbrott/straffrättsliga påföljder till skydd för miljön.

Andris Piebalgs besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes och Reinhard Rack.

Fråga 55 (Dimitrios Papadimoulis): Reningsverk i Grekland.

Andris Piebalgs besvarade frågan samt en följdfråga från Dimitrios Papadimoulis.

Frågorna 67 och 83 var inte tillåtliga.

Frågorna 56-66, 68-82 och 84-90 skulle besvaras skriftligt.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 20.10 och återupptogs kl. 21.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

18. Europeisk byrå för luftfartssäkerhet ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

Jörg Leichtfried redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Zsolt László Becsey för PPE-DE-gruppen, Inés Ayala Sender för PSE-gruppen, Arūnas Degutis för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Philip Bradbourn, Ulrich Stockmann, Kyriacos Triantaphyllides, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.8 i protokollet av den 12.12.2007.


19. Eurovinjett (debatt)

Muntlig fråga (O-0072/2007) från Paolo Costa, för utskottet TRAN, till kommissionen: Direktiv 2006/38/EG om avgifter på tunga godsfordon (Eurovinjett), artikel 11, interimsrapport om beräkningen för att inkludera interna och sociala kostnader (B6-0386/2007)

Silvia-Adriana Ţicău (ersättare för frågeställaren) utvecklade den muntliga frågan.

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Ulrich Stockmann för PSE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Jörg Leichtfried och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

°
° ° °

Talare: Jörg Leichtfried som hade synpunkter på tolkningen.


20. Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland [KOM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Bogdan Golik redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Pilar Ayuso för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, och Mariann Fischer Boel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.6 i protokollet av den 12.12.2007.


21. Mönsterskydd ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/71/EG om mönsterskydd [KOM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Klaus-Heiner Lehne redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Wolf Klinz (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Manuel Medina Ortega (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen, Marcin Libicki för UEN-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Daniel Strož för GUE/NGL-gruppen, Christoph Konrad, Leopold Józef Rutowicz, Malcolm Harbour, Jean-Paul Gauzès, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Christian Rovsing och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.10 i protokollet av den 12.12.2007.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 398.771/OJME).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.40.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy