Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0203(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0453/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0453/2007

Συζήτηση :

PV 11/12/2007 - 21
CRE 11/12/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2007 - 3.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0609

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

3.10. Nομική προστασία των σχεδίων και προτύπων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 98/71/ΕΚ για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων [COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0609)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0609)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου