Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Adriana Poli Bortone - A6-0464/2007: Zuzana Roithová και Jan Březina

Έκθεση Klaus-Heiner Lehne - A6-0453/2007: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula και Hubert Pirker

Έκθεση Giuseppe Castiglione - A6-0477/2007: Michl Ebner, Anja Weisgerber, Ryszard Czarnecki, Armando Veneto, Danutė Budreikaitė, Zuzana Roithová, Jan Březina, Hynek Fajmon, Daniel Hannan και Adriana Poli Bortone

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula και Hubert Pirker

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου