Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0543/2007

Συζήτηση :

PV 12/12/2007 - 11
CRE 12/12/2007 - 11

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.8
CRE 13/12/2007 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0622

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

11. Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Κίνας - Διάλογος ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Κίνας - Διάλογος ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Edward McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Dirk Sterckx, Helga Trüpel, Tunne Kelam, Józef Pinior, István Szent-Iványi, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Milan Horáček, Alexandra Dobolyi και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Hannes Swoboda και Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής EE/Κίνας και διάλογο ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (B6-0543/2007),

- Edward McMillan-Scott, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Antonio Tajani, Georg Jarzembowski και Patrick Gaubert, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας και τον Διάλογο ΕΕ-Κίνας (B6-0544/2007),

- Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Brian Crowley, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το διάλογο ΕΕ–Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (B6-0545/2007),

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον διάλογο ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (B6-0546/2007),

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον διάλογο ΕΕ-Κίνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας) (B6-0547/2007),

- Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας (B6-0548/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου