Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2007) (συζήτηση)
 3.Ώρα των ψηφοφοριών
  
3.1.Ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΚ/Μαρόκου για τις αεροπορικές μεταφορές * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
3.2.Τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΚ-Μαρόκου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
3.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
3.4.Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
3.5.Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
3.6.Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
3.7.Κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
3.8.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ***II (ψηφοφορία)
  
3.9.Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα ***I (ψηφοφορία)
  
3.10.Nομική προστασία των σχεδίων και προτύπων ***I (ψηφοφορία)
  
3.11.Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς * (ψηφοφορία)
  
3.12.Έμμεσοι φόροι επιβαλλόμενοι επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων * (ψηφοφορία)
  
3.13.Καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
 4.Διακήρυξη και υπογραφή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιορδανία
 6.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
6.1.Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2008 (ψηφοφορία)
  
6.2.Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ψηφοφορία)
  
6.3.Ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 11.Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Κίνας - Διάλογος ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (συζήτηση)
 12.Καταπολέμηση της ανόδου των ακραίων ιδεολογιών στην Ευρώπη (συζήτηση)
 13.Μαυροβούνιο - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου *** (συζήτηση)
 14.1η Δεκεμβρίου 2007, παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης του ΑΙDS (συζήτηση)
 15.Ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες στη Μαύρη και στην Αζοφική Θάλασσα η οποία προεκλήθη μετά από βύθιση πλοίων (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (συζήτηση)
 18.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ (συζήτηση)
 19.Συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης * (συζήτηση)
 20.Αρμοδιότητες και συνεργασία στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής * (συζήτηση)
 21.Ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων * (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (194 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (131 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (531 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2175 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (192 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (621 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου