Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 189kWORD 125k
Keskiviikko 12. joulukuuta 2007 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston valmistelu (Bryssel, 13. ja 14. joulukuuta 2007) (keskustelu)
 3.Äänestykset
  
3.1.EY:n ja Marokon välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.2.EY:n ja Marokon välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.4.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.5.Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen (monivuotinen rahoituskehys) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.6.Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.7.Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
3.8.Euroopan lentoturvallisuusvirasto ***II (äänestys)
  
3.9.Elintarvikkeita koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet ***I (äänestys)
  
3.10.Mallien oikeudellinen suoja ***I (äänestys)
  
3.11.Viinin yhteinen markkinajärjestely * (äänestys)
  
3.12.Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot * (äänestys)
  
3.13.Terrorismin torjunta (äänestys)
 4.Perusoikeuskirjan julistaminen ja allekirjoittaminen
 5.Juhlaistunto - Jordania
 6.Äänestykset (jatkoa)
  
6.1.Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2008 (äänestys)
  
6.2.Talouskumppanuussopimukset (äänestys)
  
6.3.Euroopan sopimusoikeus (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 11.EU:n ja Kiinan huippukokous - EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelu (keskustelu)
 12.Ääriainesten nousun torjunta Euroopassa (keskustelu)
 13.Montenegro - EY:n ja Montenegron välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** (keskustelu)
 14.Maailman aids-päivä 1. joulukuuta 2007 (keskustelu)
 15.Useiden uponneiden alusten aiheuttamat öljyvahingot Mustallamerellä ja Asovanmerellä (keskustelu)
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 17.Talletusten vakuusjärjestelmät (keskustelu)
 18.Omaisuudenhoito II (keskustelu)
 19.Euroopan perusoikeusviraston ja Euroopan neuvoston yhteistyö * (keskustelu)
 20.Toimivalta ja yhteistyö elatusapuasioissa * (keskustelu)
 21.Lammas- ja vuohieläinten elektronisen tunnistamisen käyttöönottopäivämäärä * (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Eurooppa-neuvoston valmistelu (Bryssel, 13. ja 14. joulukuuta 2007) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston valmistelu (Bryssel, 13. ja 14. joulukuuta 2007)

Manuel Lobo Antunes (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Andrew Duff ALDE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Carlos Coelho, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mikel Irujo Amezaga, Ilda Figueiredo, Frank Vanhecke, Giles Chichester, Robert Goebbels, Marco Cappato, Mario Borghezio, Miguel Portas, Jana Bobošíková, Jacek Saryusz-Wolski, Genowefa Grabowska, Alexander Lambsdorff, Bogdan Pęk, Alain Lamassoure, Gunnar Hökmark, Enrique Barón Crespo, Othmar Karas, Manuel António dos Santos, Francisco José Millán Mon, Paul Marie Coûteaux, Manuel Lobo Antunes, Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

3. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


3.1. EY:n ja Marokon välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta [KOM(2006)0145 - C6-0333/2007 - 2006/0048(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Johannes Blokland (A6-0416/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0600


3.2. EY:n ja Marokon välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [KOM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0458/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0601)


3.3. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta [KOM(2007)0600 – C6 0343/2007 – 2007/2226(ACI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A6-0485/2007)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Reimer Böge (esittelijä) näiden mietintöjen hyväksyntään vaadittavista enemmistöistä.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0602)


3.4. Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta [KOM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A6-0499/2007)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0603)


3.5. Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen (monivuotinen rahoituskehys) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta [KOM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A6-0500/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0604)


3.6. Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa [KOM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0605)


3.7. Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely [2007/2109(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Pedro Guerreiro (A6-0467/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Pedro Guerreiro käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0606)


3.8. Euroopan lentoturvallisuusvirasto ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2007)0607)


3.9. Elintarvikkeita koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta [KOM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron ilmoittaaksen komission kannan näihin tarkistuksiin.

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0608)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0608)


3.10. Mallien oikeudellinen suoja ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 98/71/EY muuttamisesta [KOM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0609)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0609)


3.11. Viinin yhteinen markkinajärjestely * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi viinin yhteisestä markkinajärjestelystä ja eräiden asetusten muuttamisesta [KOM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0610)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0610)


3.12. Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista (uudelleen laadittu toisinto) [KOM(2006)0760 - C6-0043/2007 - 2006/0253(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A6-0472/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0611)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0611)


3.13. Terrorismin torjunta (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0514/2007

Keskustelu käytiin 5.9.2007 (istunnon pöytäkirja 5.9.2007, kohta 2).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 10.12.2007 (istunnon pöytäkirja 10.12.2007, kohta 13).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0612)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Claudio Fava esitti PSE-ryhmän puolesta tarkistuksiin 3 ja 33 suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin;

Cristiana Muscardini asetti kyseenalaiseksi sen, voidaanko johdanto-osan A kappaleen kuudes luetelmakohta ottaa käsiteltäväksi, ja pyysi, että asia tarkistetaan (puhemies vastasi hänelle, että asia on tarkistettu kaikkien äänestyksen kohteena olevien tekstien osalta).


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

4. Perusoikeuskirjan julistaminen ja allekirjoittaminen

Puhemies piti puheen, jossa hän korosti Euroopan parlamentin 29. marraskuuta 2007 hyväksymän Euroopan unionin perusoikeuskirjan merkitystä unionin kansalaisille.

Useat jäsenet osoittivat äänekkäästi mieltään ja ottivat esiin banderolleja ja nauhoja. Puhemies kehotti heitä rauhoittumaan ja pyysi laittamaan banderollit ja nauhat pois.

Puheenvuorot: José Sócrates (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) pitivät myös asiaa koskevan puheen.

Parlamentin puhemies sekä neuvoston ja komission puheenjohtajat allekirjoittivat perusoikeuskirjan.


5. Juhlaistunto - Jordania

Parlamentti kokoontui klo 12.50 - 13.10 juhlaistuntoon Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan kuninkaan Abdullah II:n vierailun johdosta.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, jotka tuomitsivat Euroopan unionin perusoikeuskirjan julistamisen yhteydessä istuntosalissa sattuneen välikohtauksen.

Puheenvuorot: Jens-Peter Bonde ja Dimitar Stoyanov, joka antoi henkilökohtaisen lausuman sekä Joseph Daul, joka antoi henkilökohtaisen lausuman Stoyanovin puheenvuoron johdosta.

Puhemies muistutti, lukujen kera (534 puolesta, 85, vastaan, 21 tyhjää), että parlamentti oli hyväksynyt Euroopan unionin perusoikeuskirjan erittäin suurella enemmistöllä 29. marraskuuta 2007 (istunnon pöytäkirja 29.11.2007, kohta 7.29).

6. Äänestykset (jatkoa)

6.1. Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2008 (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0500/2007, B6-0501/2007, B6-0502/2007, B6-0504/2007, B6-0506/2007 ja B6-0508/2007

Keskustelu käytiin 13.11.2007 (istunnon pöytäkirja 13.11.2007, kohta 4).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 11.12.2007 (istunnon pöytäkirja 11.12.2007, kohta 4).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0500/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0500/2007, B6-0502/2007, B6-0504/2007 ja B6-0506/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Hartmut Nassauer ja Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta,

Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta,

Diana Wallis, Andrew Duff ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta,

Brian Crowley ja Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0613)

(Päätöslauselmaesitykset B6-0501/2007 ja B6-0508/2007 raukesivat.)


6.2. Talouskumppanuussopimukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0497/2007, B6-0498/2007, B6-0499/2007 ja B6-0511/2007

Keskustelu käytiin 28.11.2007 (istunnon pöytäkirja 28.11.2007, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 11.12.2007 (istunnon pöytäkirja 11.12.2007, kohta 5).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0497/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0497/2007, B6-0499/2007 ja B6-0511/2007)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Robert Sturdy ja Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta,

Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta,

Ryszard Czarnecki ja Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0614)

(Päätöslauselmaesitys B6-0498/2007 raukesi.)


6.3. Euroopan sopimusoikeus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0513/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0615)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Adriana Poli Bortone - A6-0464/2007: Zuzana Roithová ja Jan Březina

Mietintö: Klaus-Heiner Lehne - A6-0453/2007: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula ja Hubert Pirker

Mietintö: Giuseppe Castiglione - A6-0477/2007: Michl Ebner, Anja Weisgerber, Ryszard Czarnecki, Armando Veneto, Danutė Budreikaitė, Zuzana Roithová, Jan Březina, Hynek Fajmon, Daniel Hannan ja Adriana Poli Bortone

Terrorismin torjunta: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula ja Hubert Pirker


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Seán Ó Neachtain ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei ollut toiminut yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B6-0500/2007 16 kohdasta toimitetun äänestyksen aikana.


(Istunto keskeytettiin klo 13.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Sajjad Karim on liittynyt PPE-DE-ryhmän jäseneksi 12.12.2007 alkaen.


11. EU:n ja Kiinan huippukokous - EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelu (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n ja Kiinan huippukokous - EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelu

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Edward McMillan-Scott PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen, Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Dirk Sterckx, Helga Trüpel, Tunne Kelam, Józef Pinior, István Szent-Iványi, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Milan Horáček, Alexandra Dobolyi ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Hannes Swoboda ja Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta EU:n ja Kiinan huippukokouksesta ja EU:n ja Kiinan välisestä ihmisoikeusvuoropuhelusta (B6-0543/2007)

- Edward McMillan-Scott, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Antonio Tajani, Georg Jarzembowski ja Patrick Gaubert PPE-DE-ryhmän puolesta EU:n ja Kiinan huippukokouksesta ja EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelusta (B6-0544/2007)

- Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Brian Crowley, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelusta (B6-0545/2007)

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelusta (B6-0546/2007)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger ja Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n ja Kiinan välisestä ihmisoikeusvuoropuhelusta ja EU:n ja Kiinan huippukokouksesta (B6-0547/2007)

- Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta Kiinan ja Euroopan unionin välisestä huippukokouksesta (B6-0548/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2007, kohta 6.8.


12. Ääriainesten nousun torjunta Euroopassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Ääriainesten nousun torjunta Euroopassa

Franco Frattini (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-DE-ryhmän puolesta, Kristian Vigenin PSE-ryhmän puolesta, Ignasi Guardans Cambó ALDE-ryhmän puolesta, Bogusław Rogalski UEN-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignasi Guardans Cambó tiettyjen jäsenten käytöksestä, Derek Roland Clark IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Roberta Alma Anastase, Bárbara Dührkop Dührkop, Viktória Mohácsi, Eoin Ryan, Koenraad Dillen puheajan jakamisesta, Eva-Britt Svensson, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Péter Olajos, Martine Roure, Adina-Ioana Vălean, Wojciech Roszkowski, Kyriacos Triantaphyllides ja Irena Belohorská.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera, Józef Pinior, Sarah Ludford, Leopold Józef Rutowicz, Diamanto Manolakou, Nickolay Mladenov, Csaba Sándor Tabajdi, Sophia in 't Veld, Jan Tadeusz Masiel, Adrian Severin, Inger Segelström, Costas Botopoulos, Ana Maria Gomes, Pierre Schapira, Franco Frattini.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis ja Csaba Sándor Tabajdi PSE-ryhmän puolesta ääriainesten nousun torjunnasta Euroopassa (B6-0512/2007)

- Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta ääriainesten nousun torjunnasta Euroopassa (B6-0515/2007)

- Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit ja Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta ääriainesten nousun torjunnasta Euroopassa (B6-0516/2007)

- Alexander Alvaro, Viktória Mohácsi ja Ignasi Guardans Cambó ALDE-ryhmän puolesta ääriainesten nousun torjunnasta Euroopassa (B6-0517/2007)

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta ääriainesten nousun torjunnasta Euroopassa (B6-0519/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2007, kohta 6.9.


13. Montenegro - EY:n ja Montenegron välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** (keskustelu)

Komission julkilausuma: Montenegro

Suositus: Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä [KOM(2007)0350 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

Olli Rehn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Bernd Posselt käytti puheenvuoron ja kysyi, oliko neuvoston tarkoitus olla läsnä tässä keskustelussa (puhemies vastasi hänelle, että neuvosto ei voi osallistua Lissabonin huippukokouksen valmistelujen vuoksi).

Marcello Vernola esitteli suosituksen.

Puheenvuorot: Doris Pack PPE-DE-ryhmän puolesta, Vural Öger PSE-ryhmän puolesta, Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Gisela Kallenbach Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Alojz Peterle, Hannes Swoboda, Ewa Tomaszewska, Jaromír Kohlíček, Georgios Georgiou, Jacek Protasiewicz, Libor Rouček, Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt, Józef Pinior, Paul Rübig, Justas Vincas Paleckis ja Olli Rehn.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Marcello Vernola AFET-valiokunnan puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (B6-0494/2007)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2007, kohta 6.10 ja istunnon pöytäkirja 13.12.2007, kohta 6.3.


14. Maailman aids-päivä 1. joulukuuta 2007 (keskustelu)

Komission julkilausuma: Maailman aids-päivä 1. joulukuuta 2007

Markos Kyprianou (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta, Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta, Françoise Grossetête, Pierre Schapira ja Markos Kyprianou.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Useiden uponneiden alusten aiheuttamat öljyvahingot Mustallamerellä ja Asovanmerellä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Useiden uponneiden alusten aiheuttamat öljyvahingot Mustallamerellä ja Asovanmerellä

Markos Kyprianou (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Stanisław Jałowiecki PPE-DE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Péter Olajos, Daciana Octavia Sârbu, Nickolay Mladenov, Roberta Alma Anastase, Rumiana Jeleva, Gabriele Albertini ja Markos Kyprianou.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Paolo Costa TRAN-valiokunnan puolesta haaksirikoista Kertšinsalmessa Mustallamerellä (B6-0503/2007)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2007, kohta 6.11.


(Istunto keskeytettiin klo 19.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

16. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-DE, PSE, ALDE- ja GUE/NGL-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokuna: Cristian Silviu Buşoin tilalle Johannes Lebech, Francis Wurtzin tilalle Miguel Portas, Zbigniew Zaleski

DEVE-valiokunta: Beniamino Donnici, Miguel Portasin tilalle Madeleine Jouye de Grandmaison

INTA-valiokunta: Zbigniew Zaleskin tilalle Krzysztof Hołowczyc

BUDG-valiokunta: Rovana Plumbin tilalle Cătălin-Ioan Nechifor, Daniel Dăianu

EMPL-valiokunta: Rovana Plumb

ENVI-valiokunta: Magor Imre Csibi

ITRE-valiokunta: Adina-Ioana Vălean

IMCO-valiokunta: Cristian Silviu Buşoi

REGI-valiokunta: Victor Boştinaru

CULT-valiokunta: Ramona Nicole Mănescu

JURI-valiokunta: Titus Corlăţean

LIBE-valiokunta: Adina-Ioana Văleanin tilalle Renate Weber, Urszula Gacek

PETI-valiokunta: Victor Boştinaru

Ihmisoikeuksien alivaliokunta: Madeleine Jouye de Grandmaison

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta: Beniamino Donnici

Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta: Adina-Ioana Vălean

Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Madeleine Jouye de Grandmaison

Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta: Krzysztof Hołowczyc

Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta: Urszula Gacek

Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta: Gianni De Michelis ei ole enää jäsen.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


17. Talletusten vakuusjärjestelmät (keskustelu)

Mietintö: Talletusten vakuusjärjestelmät [2007/2199(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A6-0448/2007)

Christian Ehler esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Piia-Noora Kauppi PPE-DE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès PSE-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2007, kohta 6.12.


18. Omaisuudenhoito II (keskustelu)

Mietintö: Omaisuudenhoito II [2007/2200(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Wolf Klinz (A6-0460/2007)

Wolf Klinz esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Astrid Lulling PPE-DE-ryhmän puolesta, Harald Ettl PSE-ryhmän puolesta, Margarita Starkevičiūtė ALDE-ryhmän puolesta, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Zsolt László Becsey, Gay Mitchell ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2007, kohta 6.13.


19. Euroopan perusoikeusviraston ja Euroopan neuvoston yhteistyö * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan neuvoston välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan perusoikeusviraston ja Euroopan neuvoston yhteistyöstä [KOM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Adamos Adamou (A6-0443/2007)

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Adamos Adamou esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Kinga Gál PPE-DE-ryhmän puolesta, Genowefa Grabowska PSE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Panayiotis Demetriou, Sylwester Chruszcz ja Roberta Alma Anastase.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2007, kohta 6.4.


20. Toimivalta ja yhteistyö elatusapuasioissa * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä elatusapuun liittyvissä asioissa [KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Genowefa Grabowska esitteli laatimansa mietinnön.

Diana Wallis (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

Puheenvuorot: Panayiotis Demetriou PPE-DE-ryhmän puolesta, Andrzej Jan Szejna PSE-ryhmän puolesta, Carlo Casini, Tadeusz Zwiefka ja Franco Frattini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2007, kohta 6.6.


21. Lammas- ja vuohieläinten elektronisen tunnistamisen käyttöönottopäivämäärä * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 21/2004 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten elektronisen tunnistamisen käyttöönottopäivämäärästä [KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

Markos Kyprianou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Struan Stevenson PPE-DE-ryhmän puolesta, Rosa Miguélez Ramos PSE-ryhmän puolesta, Neil Parish, James Nicholson, Markos Kyprianou ja Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf esittääkseen kysymyksen, johon Markos Kyprianou vastasi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2007, kohta 6.5.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 398.771/OJJE).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.20.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö