Rodyklė 
Protokolas
PDF 208kWORD 126k
Trečiadienis, 2007 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2007 m. gruodžio 13 ir 14 d., Briuselis) (diskusijos)
 3.Balsuoti skirtas laikas
  
3.1.EB ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių oro susisiekimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.2.EB Europos ir Viduržemio jūros šalių aviacijos susitarimo su Maroku dalinis pakeitimas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.4.Lankstumo priemonės mobilizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.5.Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo dalinis keitimas (daugiametė finansinė programa) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.6.Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo priemonės * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.7.Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
3.8.Europos aviacijos saugos agentūra ***II (balsavimas)
  
3.9.Teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą ***I (balsavimas)
  
3.10.Teisinė dizaino apsauga ***I (balsavimas)
  
3.11.Bendras vyno rinkos organizavimas * (balsavimas)
  
3.12.Netiesioginiai mokesčiai, taikomi kapitalui pritraukti * (balsavimas)
  
3.13.Kova su terorizmu (balsavimas)
 4.Pagrindinių teisių chartijos paskelbimas ir pasirašymas
 5.Iškilmingas posėdis. Jordanija
 6.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  
6.1.Komisijos teisėkūros ir darbo programa 2008 m. (balsavimas)
  
6.2.Ekonominės partnerystės susitarimai (balsavimas)
  
6.3.Europos sutarčių teisė (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Frakcijų sudėtis
 11.ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimas. ES ir Kinijos dialogas dėl žmogaus teisių (diskusijos)
 12.Kova su didėjančiu ekstremizmu Europoje (diskusijos)
 13.Juodkalnija. EB ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas *** (diskusijos)
 14.2007 m. gruodžio 1-oji – pasaulinė kovos su AIDS diena (diskusijos)
 15.Dėl audros Juodojoje ir Azovo jūrose nuskendusių laivų sukelta tarša (diskusijos)
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 17.Indėlių garantijų sistemos (diskusijos)
 18.Investicijų valdymas II (diskusijos)
 19.Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir Europos Tarybos bendradarbiavimas * (diskusijos)
 20.Įgaliojimai ir bendradarbiavimas išlaikymo prievolės klausimais * (diskusijos)
 21.Avių ir ožkų elektroninio identifikavimo įdiegimo data * (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2007 m. gruodžio 13 ir 14 d., Briuselis) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2007 m. gruodžio 13 ir 14 d., Briuselis)

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Andrew Duff ALDE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Carlos Coelho, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mikel Irujo Amezaga, Ilda Figueiredo, Frank Vanhecke, Giles Chichester, Robert Goebbels, Marco Cappato, Mario Borghezio, Miguel Portas, Jana Bobošíková, Jacek Saryusz-Wolski, Genowefa Grabowska, Alexander Graf Lambsdorff, Bogdan Pęk, Alain Lamassoure, Gunnar Hökmark, Enrique Barón Crespo, Othmar Karas, Manuel António dos Santos, Francisco José Millán Mon, Paul Marie Coûteaux, Manuel Lobo Antunes, Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

3. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


3.1. EB ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių oro susisiekimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir į Tarybą susirinkusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros šalių oro susisiekimo susitarimo sudarymo [COM(2006)0145 - C6-0333/2007 - 2006/0048(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Johannes Blokland (A6-0416/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6.TA-PROV(2007)0600).


3.2. EB Europos ir Viduržemio jūros šalių aviacijos susitarimo su Maroku dalinis pakeitimas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos ir jos valstybių narių Europos–Viduržemio jūros šalių aviacijos susitarimą su Maroko Karalyste, sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą [COM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0458/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6.TA-PROV(2007)0601).


3.3. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo [COM(2007)0600 – C6 0343/2007 – 2007/2226(ACI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0485/2007)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Kalbėjo dėl balsavimo:

Reimer Böge (pranešėjas) dėl balsų daugumos, kuri reikalinga norint priimti šiuos pranešimus.

Priimta vienu balsavimu (P6.TA-PROV(2007)0602).


3.4. Lankstumo priemonės mobilizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo [COM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0499/2007)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6.TA-PROV(2007)0603).


3.5. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo dalinis keitimas (daugiametė finansinė programa) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo daugiametės finansinės programos atžvilgiu [COM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0500/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6.TA-PROV(2007)0604).


3.6. Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo priemonės * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse [COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6.TA-PROV(2007)0605).


3.7. Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo [2007/2109(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Pedro Guerreiro (A6-0467/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Pedro Guerreiro padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P6.TA-PROV(2007)0606).


3.8. Europos aviacijos saugos agentūra ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos patvirtintos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6.TA-PROV(2007)0607).


3.9. Teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą [COM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Kalbėjo Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja), kuri supažindino su Komisijos pozicija dėl šių pakeitimų.

Patvirtinta (P6.TA-PROV(2007)0608).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6.TA-PROV(2007)0608)


3.10. Teisinė dizaino apsauga ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos [COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6.TA-PROV(2007)0609)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6.TA-PROV(2007)0609).


3.11. Bendras vyno rinkos organizavimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro vyno rinkos organizavimo ir iš dalies keičiančio tam tikrus reglamentus [COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6.TA-PROV(2007)0610).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6.TA-PROV(2007)0610).


3.12. Netiesioginiai mokesčiai, taikomi kapitalui pritraukti * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalui pritraukti kapitalo pritraukimui (Nauja redakcija) [COM(2006)0760 - C6-0043/2007 - 2006/0253(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A6-0472/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6.TA-PROV(2007)0611)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6.TA-PROV(2007)0611)


3.13. Kova su terorizmu (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0514/2007

Diskusijos buvo surengtos 2007 09 05 (punktas 2 protokolo 05.09.2007).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2007 12 10 (punktas 13 protokolo 10.12.2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6.TA-PROV(2007)0612).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Claudio Fava PSE frakcijos vardu, kuris pateikė 3 ir 33 pakeitimų žodinius pakeitimus, kurie buvo priimti;

Cristiana Muscardini, kuri suabejojo A konstatuojamosios dalies 6 įtraukos priimtinumu ir pareikalavo, kad ji būtų patikrinta. (Pirmininkė atsakė, kad visų teksto dalių, už kurias balsuojama, priimtinumas jau buvo patikrintas).


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

4. Pagrindinių teisių chartijos paskelbimas ir pasirašymas

Pirmininkas pasakė kalbą, siekdamas pabrėžti Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos, kurią Europos Parlamentas patvirtino 2007 m. lapkričio 29 d., svarbą visiems Europos piliečiams.

Kai kurie Parlamento nariai triukšmingai reiškė savo nepritarimą iškeldami plakatus. Pirmininkas paprašė laikytis tylos ir pareikalavo nuleisti plakatus.

Kalbėjo: José Sócrates (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas), kurie taip pat pasakė trumpas kalbas.

Trijų ES institucijų Pirmininkai pasirašė Pagrindinių teisių chartiją.


5. Iškilmingas posėdis. Jordanija

Jo Didenybės Jordanijos Hašimitų Karaliaus Abdullaho II vizito proga nuo 12.50 val. iki 13.10 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, ir Brian Crowley UEN frakcijos vardu, kurie pasmerkė posėdžių salėje įvykusius incidentus skelbiant Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją.

Kalbėjo: Jens-Peter Bonde ir Dimitar Stoyanov, kuris kalbėjo asmeniniu klausimu, Joseph Daul, kuris, atsižvelgęs į paskutinę kalbą, taip pat kalbėjo asmeniniu klausimu.

Pirmininkė priminė, kad, remiantis skaičiais (534 – už, 85 – prieš, 21 – susilaikė), 2007 m. lapkričio 29 d. Parlamentas patvirtino Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją itin didele balsų dauguma (punktas 7.29 protokolo 29.11.2007).

6. Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)

6.1. Komisijos teisėkūros ir darbo programa 2008 m. (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0500/2007, B6-0501/2007, B6-0502/2007, B6-0504/2007, B6-0506/2007 ir B6-0508/2007

Diskusijos buvo surengtos 2007 11 13 (punktas 4 protokolo 13.11.2007).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2007 12 11 (punktas 4 protokolo 11.12.2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0500/2007

(keičiama B6-0500/2007, B6-0502/2007, B6-0504/2007 ir B6-0506/2007):

pateiktas šių Parlamento narių:

Hartmut Nassauer ir Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu,

Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu,

Diana Wallis, Andrew Duff ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu,

Brian Crowley ir Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu

Priimta (P6.TA-PROV(2007)0613).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0501/2007 ir B6-0508/2007 yra anuliuojami.)


6.2. Ekonominės partnerystės susitarimai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0497/2007, B6-0498/2007, B6-0499/2007 ir B6-0511/2007

Diskusijos buvo surengtos 2007 11 28 (punktas 17 protokolo 28.11.2007).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2007 12 11 (punktas 5 protokolo 11.12.2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0497/2007

(keičiama B6-0497/2007, B6-0499/2007 ir B6-0511/2007):

pateiktas šių Parlamento narių:

Robert Sturdy ir Maria Martens PPE-DE frakcijos vardu,

Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu,

Ryszard Czarnecki ir Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu,

Priimta (P6.TA-PROV(2007)0614).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0498/2007 yra anuliuojamas.)


6.3. Europos sutarčių teisė (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0513/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6.TA-PROV(2007)0615).


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Adriana Poli Bortone - A6-0464/2007: Zuzana Roithová ir Jan Březina,

Pranešimas: Klaus-Heiner Lehne - A6-0453/2007: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula ir Hubert Pirker,

Pranešimas: Giuseppe Castiglione - A6-0477/2007: Michl Ebner, Anja Weisgerber, Ryszard Czarnecki, Armando Veneto, Danutė Budreikaitė, Zuzana Roithová, Jan Březina, Hynek Fajmon, Daniel Hannan ir Adriana Poli Bortone,

Kova su terorizmu: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula ir Hubert Pirker.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Seán Ó Neachtain pranešė, kad jo balsavimo pultelis neveikė, kai buvo balsuojama dėl rezoliucijos RC-B6-0500/2007 (16 dalis).


(Posėdis sustabdytas 13.50 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Frakcijų sudėtis

Sajjad Karim nuo 2007 12 12 prisijungė prie PPE-DE frakcijos.


11. ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimas. ES ir Kinijos dialogas dėl žmogaus teisių (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimas. ES ir Kinijos dialogas dėl žmogaus teisių

Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Edward McMillan-Scott PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Koenraad Dillen , nepriklausomas Parlamento narys, Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Dirk Sterckx, Helga Trüpel, Tunne Kelam, Józef Pinior, István Szent-Iványi, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Milan Horáček, Alexandra Dobolyi ir Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Hannes Swoboda ir Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu – dėl ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimo ir ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių tema (B6-0543/2007),

- Edward McMillan-Scott, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Antonio Tajani, Georg Jarzembowski ir Patrick Gaubert PPE-DE frakcijos vardu – dėl ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimo ir ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių klausimais (B6-0544/2007),

- Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Brian Crowley, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle ir Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu – dėl ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių klausimais (B6-0545/2007),

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu – dėl ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių klausimais (B6-0546/2007),

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger ir Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių tema (ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimas) (B6-0547/2007),

- Marco Cappato ALDE frakcijos vardu – dėl Kinijos ir ES vadovų susitikimo (B6-0548/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.8 protokolo 13.12.2007.


12. Kova su didėjančiu ekstremizmu Europoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Kova su didėjančiu ekstremizmu Europoje

Franco Frattini (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Manfred Weber PPE-DE frakcijos vardu, Kristian Vigenin PSE frakcijos vardu, Ignasi Guardans Cambó ALDE frakcijos vardu, Bogusław Rogalski UEN frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, Ignasi Guardans Cambó, kuris kalbėjo dėl kai kurių narių elgesio, Derek Roland Clark IND/DEM frakcijos vardu, Bruno Gollnisch , nepriklausomas Parlamento narys, Roberta Alma Anastase, Bárbara Dührkop Dührkop, Viktória Mohácsi, Eoin Ryan, Koenraad Dillen, kuris kalbėjo dėl žodžio suteikimo, Eva-Britt Svensson, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Péter Olajos, Martine Roure, Adina-Ioana Vălean, Wojciech Roszkowski, Kyriacos Triantaphyllides ir Irena Belohorská.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera, Józef Pinior, Sarah Ludford, Leopold Józef Rutowicz, Diamanto Manolakou, Nickolay Mladenov, Csaba Sándor Tabajdi, Sophia in 't Veld, Jan Tadeusz Masiel, Adrian Severin, Inger Segelström, Costas Botopoulos, Ana Maria Gomes, Pierre Schapira, Franco Frattini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis ir Csaba Sándor Tabajdi PSE frakcijos vardu – dėl kovos su Europoje plintančiu ekstremizmu (B6-0512/2007),

- Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu – dėl kovos su Europoje stiprėjančiu ekstremizmu (B6-0515/2007),

- Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit ir Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu – dėl kovos su Europoje stiprėjančiu ekstremizmu (B6-0516/2007),

- Alexander Alvaro, Viktória Mohácsi ir Ignasi Guardans Cambó ALDE frakcijos vardu – dėl kovos su Europoje stiprėjančiu ekstremizmu (B6-0517/2007),

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu – dėl kovos su Europoje stiprėjančiu ekstremizmu (B6-0519/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.9 protokolo 13.12.2007.


13. Juodkalnija. EB ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas *** (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Juodkalnija

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo [COM(2007)0350 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

Olli Rehn (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Bernd Posselt, kuris paklausė, ar buvo numatyta, jog diskusijose turėtų dalyvauti Tarybos atstovai. (Pirmininkas atsakė, kad Tarybos atstovai atsiprašė, nes turi pasirengti aukščiausiojo lygio susitikimui Lisabonoje).

Marcello Vernola pateikė rekomendaciją.

Kalbėjo: Doris Pack PPE-DE frakcijos vardu, Vural Öger PSE frakcijos vardu, Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu, Gisela Kallenbach Verts/ALE frakcijos vardu, Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, ir Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Alojz Peterle, Hannes Swoboda, Ewa Tomaszewska, Jaromír Kohlíček, Georgios Georgiou, Jacek Protasiewicz, Libor Rouček, Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt, Józef Pinior, Paul Rübig, Justas Vincas Paleckis ir Olli Rehn.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Marcello Vernola AFET komiteto vardu – dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pasirašymo (B6-0494/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.10 protokolo 13.12.2007 ir punktas 6.3 protokolo 13.12.2007.


14. 2007 m. gruodžio 1-oji – pasaulinė kovos su AIDS diena (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: 2007 m. gruodžio 1-oji – pasaulinė kovos su AIDS diena

Markos Kyprianou (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: John Bowis PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, Holger Krahmer ALDE frakcijos vardu, Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu, Françoise Grossetête, Pierre Schapira ir Markos Kyprianou.

Diskusijos baigtos.


15. Dėl audros Juodojoje ir Azovo jūrose nuskendusių laivų sukelta tarša (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Dėl audros Juodojoje ir Azovo jūrose nuskendusių laivų sukelta tarša

Markos Kyprianou (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Stanisław Jałowiecki PPE-DE frakcijos vardu, Silvia-Adriana Ţicău PSE frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Péter Olajos, Daciana Octavia Sârbu, Nickolay Mladenov, Roberta Alma Anastase, Rumiana Jeleva, Gabriele Albertini ir Markos Kyprianou.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Paolo Costa TRAN komiteto vardu dėl laivų avarijų Juodosios jūros Kerčės sąsiauryje (B6-0503/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.11 protokolo 13.12.2007.


(Posėdis sustabdytas 19.30 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

16. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE-DE, PSE, ALDE ir GUE/NGL frakcijų prašymus dėl paskyrimų:

AFET komitetas: Johannes Lebech vietoj Cristian Silviu Buşoi, Miguel Portas vietoj Francis Wurtz, Zbigniew Zaleski.

DEVE komitetas: Beniamino Donnici, Madeleine Jouye de Grandmaison vietoj Miguel Portas.

INTA komitetas: Krzysztof Hołowczyc vietoj Zbigniew Zaleski.

BUDG komitetas: Cătălin-Ioan Nechifor vietoj Rovana Plumb, Daniel Dăianu.

EMPL komitetas: Rovana Plumb.

ENVI komitetas: Magor Imre Csibi.

ITRE komitetas: Adina-Ioana Vălean.

IMCO komitetas: Cristian Silviu Buşoi.

REGI komitetas: Victor Boştinaru.

CULT komitetas: Ramona Nicole Mănescu.

JURI komitetas: Titus Corlăţean.

LIBE komitetas: Renate Weber vietoj Adina-Ioana Vălean, Urszula Gacek.

PETI komitetas: Victor Boştinaru.

Žmogaus teisių pakomitetis: Madeleine Jouye de Grandmaison.

Saugumo ir gynybos pakomitetis: Beniamino Donnici.

Laikinasis klimato kaitos komitetas: Adina-Ioana Vălean.

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Madeleine Jouye de Grandmaison

Delegacija ryšiams su Baltarusija: Krzysztof Hołowczyc

Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba: Urszula Gacek

Delegacija ryšiams su Japonija: Gianni De Michelis jau ne narys.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


17. Indėlių garantijų sistemos (diskusijos)

Pranešimas dėl indėlių garantijų sistemų [2007/2199(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A6-0448/2007)

Christian Ehler pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo: Piia-Noora Kauppi PPE-DE frakcijos vardu, Pervenche Berès PSE frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.12 protokolo 13.12.2007.


18. Investicijų valdymas II (diskusijos)

Pranešimas dėl investicijų valdymo II [2007/2200(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Wolf Klinz (A6-0460/2007)

Wolf Klinz pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo: Astrid Lulling PPE-DE frakcijos vardu, Harald Ettl PSE frakcijos vardu, Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Zsolt László Becsey, Gay Mitchell ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.13 protokolo 13.12.2007.


19. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir Europos Tarybos bendradarbiavimas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Europos Tarybos susitarimo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir Europos Tarybos bendradarbiavimo sudarymo [COM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Adamos Adamou (A6-0443/2007)

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Adamos Adamou pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Kinga Gál PPE-DE frakcijos vardu, Genowefa Grabowska PSE frakcijos vardu, Irena Belohorská , nepriklausoma Parlamento narė, Panayiotis Demetriou, Sylwester Chruszcz ir Roberta Alma Anastase.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.4 protokolo 13.12.2007.


20. Įgaliojimai ir bendradarbiavimas išlaikymo prievolės klausimais * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje [COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Genowefa Grabowska pristatė pranešimą.

Kalbėjo Diana Wallis (JURI komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Panayiotis Demetriou PPE-DE frakcijos vardu, Andrzej Jan Szejna PSE frakcijos vardu, Carlo Casini, Tadeusz Zwiefka ir Franco Frattini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.6 protokolo 17.12.2007.


21. Avių ir ožkų elektroninio identifikavimo įdiegimo data * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 21/2004 dėl avių ir ožkų elektroninio identifikavimo įdiegimo datos [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

Kalbėjo Markos Kyprianou (Komisijos narys)

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Struan Stevenson PPE-DE frakcijos vardu, Rosa Miguélez Ramos PSE frakcijos vardu, Neil Parish, James Nicholson, Markos Kyprianou ir Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, kuris uždavė klausimą, į kurį atsakė Markos Kyprianou.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 protokolo 13.12.2007.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 398.771/OJJE).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Robsahm, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani , Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika