Indekss 
Protokols
PDF 197kWORD 124k
Trešdiena, 2007. gada 12. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropadomes sanāksmes sagatavošana (Brisele, 2007. gada 13. un 14. decembris) (debates)
 3.Balsošanas laiks
  
3.1.EK un Marokas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums aviācijas jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.2.EK un Marokas noslēgtā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma par aviācijas pakalpojumiem grozīšana, lai ņemu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.4.Elastības fonda izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.5.Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību grozīšana (daudzgadu finanšu shēmas pārskats) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.6.Informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.7.Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīga organizācija (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
3.8.Eiropas Aviācijas drošības aģentūra ***II (balsošana)
  
3.9.Uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ***I (balsošana)
  
3.10.Dizainparaugu tiesiskā aizsardzība ***I (balsošana)
  
3.11.Vīna tirgus kopīgā organizācija * (balsošana)
  
3.12.Netiešie nodokļi, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai * (balsošana)
  
3.13.Cīņa pret terorismu (balsošana)
 4.Pamattiesību hartas proklamēšana un parakstīšana
 5.Svinīgā sēde – Jordānija
 6.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
6.1.Komisijas likumdošanas un darba programma 2008. gadam (balsošana)
  
6.2.Ekonomikas partnerattiecību nolīgumi (balsošana)
  
6.3.Eiropas līgumtiesības (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Politisko grupu sastāvs
 11.ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme - ES un Ķīnas dialogs cilvēktiesību jomā (debates)
 12.Ekstrēmisma pieauguma apkarošana Eiropā (debates)
 13.Melnkalne – Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un Melnkalni *** (debates)
 14.2007. gada 1. decembris - starptautiskā diena cīņai pret AIDS (debates)
 15.Vairāku nogrimušu kuģu izraisīts naftas piesārņojums Melnajā jūrā un Azoru jūrā (debates)
 16.Komiteju un delegāciju sastāvs
 17.Noguldījumu garantiju sistēmas (debates)
 18.Aktīvu pārvaldība II (debates)
 19.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras sadarbība ar Eiropas Padomi * (debates)
 20.Piekritība un sadarbība jautājumos par uzturēšanas pienākumu * (debates)
 21.Aitu un kazu elektroniskās identifikācijas ieviešanas datums * (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Eiropadomes sanāksmes sagatavošana (Brisele, 2007. gada 13. un 14. decembris) (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes sanāksmes sagatavošana (Brisele, 2007. gada 13. un 14. decembris).

Manuel Lobo Antunes (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Andrew Duff ALDE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Coelho, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mikel Irujo Amezaga, Ilda Figueiredo, Frank Vanhecke, Giles Chichester, Robert Goebbels, Marco Cappato, Mario Borghezio, Miguel Portas, Jana Bobošíková, Jacek Saryusz-Wolski, Genowefa Grabowska, Alexander Lambsdorff, Bogdan Pęk, Alain Lamassoure, Gunnar Hökmark, Enrique Barón Crespo, Othmar Karas, Manuel António dos Santos, Francisco José Millán Mon, Paul Marie Coûteaux, Manuel Lobo Antunes, Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

3. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


3.1. EK un Marokas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums aviācijas jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes un Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumam Padomes sanāksmē par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses [COM(2006)0145 - C6-0333/2007 - 2006/0048(CNS)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Johannes Blokland (A6-0416/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0600).


3.2. EK un Marokas noslēgtā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma par aviācijas pakalpojumiem grozīšana, lai ņemu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam noslēgt protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [COM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0458/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0601).


3.3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanu [COM(2007)0600 – C6 0343/2007 – 2007/2226(ACI)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A6-0485/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Par balsojumu uzstājās:

Reimer Böge (referents) – par balsu vairākumu, kas nepieciešams šo ziņojumu pieņemšanai.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0602).


3.4. Elastības fonda izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības fonda izmantošanu [COM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A6-0499/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0603).


3.5. Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību grozīšana (daudzgadu finanšu shēmas pārskats) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmas pārskatu [COM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A6-0500/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0604).


3.6. Informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs [COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Bogdan Golik (A6-0461/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0605).


3.7. Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīga organizācija (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgu organizāciju [2007/2109(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Pedro Guerreiro (A6-0467/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pedro Guerreiro sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0606).


3.8. Eiropas Aviācijas drošības aģentūra ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr.1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināta par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2007)0607).


3.9. Uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem [COM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece), lai darītu zināmu Komisijas nostāju attiecībā uz grozījumiem.

Apstiprināts (P6_TA(2007)0608).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0608).


3.10. Dizainparaugu tiesiskā aizsardzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/71/EK par dizainparaugu tiesisko aizsardzību [COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0609).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0609).


3.11. Vīna tirgus kopīgā organizācija * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par vīna tirgus kopīgo organizāciju un dažu regulu grozījumiem [COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0610).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0610).


3.12. Netiešie nodokļi, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai (pārstrādāta versija) [COM(2006)0760 - C6-0043/2007 - 2006/0253(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A6-0472/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0611).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0611).


3.13. Cīņa pret terorismu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0514/2007.

Debates notika 2007. gada 5. septembrī (2007. gada 5. septembra protokola 2. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2007. gada 10. decembrī (2007. gada 10. decembra protokola 13. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0612).

Par balsojumu uzstājās:

Claudio Fava PSE grupas vārdā ierosināja mutiskus grozījumus grozījumiem Nr. 3 un 33, un tos iekļāva;

Cristiana Muscardini apstrīdēja A apsvēruma sestā ievilkuma pieņemamību un lūdza to pārbaudīt (sēdes vadītāja viņai atbildēja, ka visu balsošanai iesniegto teksta daļu pieņemamība jau ir pārbaudīta).


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

4. Pamattiesību hartas proklamēšana un parakstīšana

Sēdes vadītājs uzrunāja deputātus, uzsverot, cik nozīmīga katram Eiropas Savienības pilsonim ir Eiropas Savienības Pamattiesību harta, ko Eiropas Parlaments apstiprinājis 2007. gada 29. novembrī.

Vairāki deputāti pret to skaļi protestēja, demonstrējot plakātus un transparentus. Sēdes vadītājs aicināja deputātus nomierināties un pieprasīja novākt plakātus un transparentus.

Ar uzrunu uzstājās arī José Sócrates (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Pēc tam visi trīs iestāžu priekšsēdētāji parakstīja Pamattiesību hartu.


5. Svinīgā sēde – Jordānija

No plkst. 12.50 līdz plkst. 13.10 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Jordānijas Hāšimītu Karalistes karaļa Viņa Majestātes Abdullah II vizītei.


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Lai paustu nosodījumu incidentiem plenārsēžu zālē saistībā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas proklamēšanu, uzstājās Martin Schulz PSE grupas vārdā, Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā un Brian Crowley UEN grupas vārdā.

Pēc tam uzstājās Jens-Peter Bonde un Dimitar Stoyanov ar personisku paziņojumu un arī Joseph Daul ar personisku paziņojumu par iepriekšējā runātāja uzstāšanos.

Sēdes vadītāja atgādināja, ka 2007. gada 29. novembrī Parlaments ar ievērojamu balsu pārsvaru ir apstiprinājis Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, par ko liecina balsošanas rezultāti (534 – “par”, 85 – “pret”, 21 atturas) (2007. gada 29. novembra protokola 7.29. punkts).

6. Balsošanas laiks (turpinājums)

6.1. Komisijas likumdošanas un darba programma 2008. gadam (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0500/2007, B6-0501/2007, B6-0502/2007, B6-0504/2007, B6-0506/2007 un B6-0508/2007.

Debates notika 2007. gada 13. novembrī (2007. gada 13. novembra protokola 4. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2007. gada 11. decembrī (2007. gada 11. decembra protokola 4. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0500/2007

(aizstāj B6-0500/2007, B6-0502/2007, B6-0504/2007 un B6-0506/2007)

Iesnieguši šādi deputāti:

Hartmut Nassauer un Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā,

Hannes Swoboda PSE grupas vārdā,

Diana Wallis, Andrew Duff un Graham Watson ALDE grupas vārdā,

Brian Crowley un Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2007)0613).

(Rezolūcijas priekšlikumi B6-0501/2007 un B6-0508/2007 vairs nav spēkā.)


6.2. Ekonomikas partnerattiecību nolīgumi (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0497/2007, B6-0498/2007, B6-0499/2007 un B6-0511/2007.

Debates notika 2007. gada 28. novembrī (2007. gada 28. novembra protokola 17. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2007. gada 11. decembrī (2007. gada 11. decembra protokola 5. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0497/2007

(aizstāj B6-0497/2007, B6-0499/2007 un B6-0511/2007)

Iesnieguši šādi deputāti:

Robert Sturdy un Maria Martens PPE-DE grupas vārdā,

Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā,

Ryszard Czarnecki un Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2007)0614).

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0498/2007 vairs nav spēkā.)


6.3. Eiropas līgumtiesības (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0513/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0615).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Adriana Poli Bortone ziņojums - A6-0464/2007: Zuzana Roithová un Jan Březina.

Klaus-Heiner Lehne ziņojums - A6-0453/2007: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula un Hubert Pirker.

Giuseppe Castiglione ziņojums - A6-0477/2007: Michl Ebner, Anja Weisgerber, Ryszard Czarnecki, Armando Veneto, Danutė Budreikaitė, Zuzana Roithová, Jan Březina, Hynek Fajmon, Daniel Hannan un Adriana Poli Bortone.

Cīņa pret terorismu: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula un Hubert Pirker.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Seán Ó Neachtain norādīja, ka viņa balsošanas iekārta nedarbojās, balsojot par rezolūciju RC-B6-0500/2007 (16. punkts).


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.50 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Politisko grupu sastāvs

Sajjad Karim ir pievienojies PPE-DE grupai, sākot no 12.12.2007.


11. ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme - ES un Ķīnas dialogs cilvēktiesību jomā (debates)

Komisijas paziņojums: ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme - ES un Ķīnas dialogs cilvēktiesību jomā.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Edward McMillan-Scott PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Koenraad Dillen, pie grupām nepiederošs deputāts, Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Dirk Sterckx, Helga Trüpel, Tunne Kelam, Józef Pinior, István Szent-Iványi, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Milan Horáček, Alexandra Dobolyi un Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Hannes Swoboda un Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā – par ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmi un ES un Ķīnas cilvēktiesību dialogu (B6-0543/2007);

- Edward McMillan-Scott, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Antonio Tajani, Georg Jarzembowski un Patrick Gaubert PPE-DE grupas vārdā – par ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmi un par ES un Ķīnas cilvēktiesību dialogu (B6-0544/2007);

- Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Brian Crowley, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle un Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā – par ES un Ķīnas cilvēktiesību dialogu (B6-0545/2007);

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā – par ES un Ķīnas cilvēktiesību dialogu (B6-0546/2007);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger un Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā – par ES un Ķīnas dialogu cilvēktiesību jomā (ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme) (B6-0547/2007);

- Marco Cappato ALDE grupas vārdā – par Ķīnas un ES augstākā līmeņa sanāksmi (B6-0548/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 13. decembra protokola 6.8. punkts.


12. Ekstrēmisma pieauguma apkarošana Eiropā (debates)

Komisijas paziņojums: Ekstrēmisma pieauguma apkarošana Eiropā.

Franco Frattini (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Manfred Weber PPE-DE grupas vārdā, Kristian Vigenin PSE grupas vārdā, Ignasi Guardans Cambó ALDE grupas vārdā, Bogusław Rogalski UEN grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā, Ignasi Guardans Cambó par dažu deputātu uzvedību, Derek Roland Clark IND/DEM grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Roberta Alma Anastase, Bárbara Dührkop Dührkop, Viktória Mohácsi, Eoin Ryan, Koenraad Dillen par uzstāšanās laika sadali, Eva-Britt Svensson, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Péter Olajos, Martine Roure, Adina-Ioana Vălean, Wojciech Roszkowski, Kyriacos Triantaphyllides un Irena Belohorská.

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pilar del Castillo Vera, Józef Pinior, Sarah Ludford, Leopold Józef Rutowicz, Diamanto Manolakou, Nickolay Mladenov, Csaba Sándor Tabajdi, Sophia in 't Veld, Jan Tadeusz Masiel, Adrian Severin, Inger Segelström, Costas Botopoulos, Ana Maria Gomes, Pierre Schapira, Franco Frattini.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis un Csaba Sándor Tabajdi PSE grupas vārdā – par ekstrēmisma pieauguma apkarošanu Eiropā (B6-0512/2007);

- Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā – par cīņu pret ekstrēmisma pieaugumu Eiropā (B6-0515/2007);

- Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit un Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE grupas vārdā – par ekstrēmisma pieauguma apkarošanu Eiropā (B6-0516/2007);

- Alexander Alvaro, Viktória Mohácsi un Ignasi Guardans Cambó ALDE grupas vārdā – par ekstrēmisma pieauguma apkarošanu Eiropā (B6-0517/2007);

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā – par ekstrēmisma pieauguma apkarošanu Eiropā (B6-0519/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 13. decembra protokola 6.9. punkts.


13. Melnkalne – Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un Melnkalni *** (debates)

Komisijas paziņojums: Melnkalne.

Ieteikums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses [COM(2007)0350 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)] - Ārlietu komiteja. Referents: Marcello Vernola (A6-0498/2007).

Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Bernd Posselt, vaicājot, vai ir paredzēta Padomes pārstāvju klātbūtne šajās debatēs (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka Padome ir atvainojusies un nevar piedalīties, jo tai jāveic ar augstākā līmeņa sanāksmi Lisabonā saistītais sagatavošanās darbs).

Marcello Vernola iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Doris Pack PPE-DE grupas vārdā, Vural Öger PSE grupas vārdā, Jelko Kacin ALDE grupas vārdā, Gisela Kallenbach Verts/ALE grupas vārdā, Helmuth Markov GUE/NGL grupas vārdā un Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Alojz Peterle, Hannes Swoboda, Ewa Tomaszewska, Jaromír Kohlíček, Georgios Georgiou, Jacek Protasiewicz, Libor Rouček, Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt, Józef Pinior, Paul Rübig, Justas Vincas Paleckis un Olli Rehn.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Marcello Vernola AFET komitejas vārdā – par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalni, no otras puses (B6-0494/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 13. decembra protokola 6.10. punkts un 2007. gada 13. decembra protokola 6.3. punkts.


14. 2007. gada 1. decembris - starptautiskā diena cīņai pret AIDS (debates)

Komisijas paziņojums: 2007. gada 1. decembris - starptautiskā diena cīņai pret AIDS.

Markos Kyprianou (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, Holger Krahmer ALDE grupas vārdā, Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā, Françoise Grossetête, Pierre Schapira un Markos Kyprianou.

Debates tika slēgtas.


15. Vairāku nogrimušu kuģu izraisīts naftas piesārņojums Melnajā jūrā un Azoru jūrā (debates)

Komisijas paziņojums: Vairāku nogrimušu kuģu izraisīts naftas piesārņojums Melnajā jūrā un Azoru jūrā.

Markos Kyprianou (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Stanisław Jałowiecki PPE-DE grupas vārdā, Silvia-Adriana Ţicău PSE grupas vārdā, Roberts Zīle UEN grupas vārdā, Péter Olajos, Daciana Octavia Sârbu, Nickolay Mladenov, Roberta Alma Anastase, Rumiana Jeleva, Gabriele Albertini un Markos Kyprianou.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Paolo Costa TRAN komitejas vārdā – par kuģu avāriju Melnajā jūrā, Kerčas jūras šaurumā (B6-0503/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 13. decembra protokola 6.11. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.30 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

16. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE-DE, PSE, ALDE un GUE/NGL grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

AFET komiteja: Johannes Lebech aizstāj Cristian Silviu Buşoi, Miguel Portas aizstāj Francis Wurtz, un Zbigniew Zaleski.

DEVE komiteja: Beniamino Donnici, Madeleine Jouye de Grandmaison aizstāj Miguel Portas.

INTA komiteja: Krzysztof Hołowczyc aizstāj Zbigniew Zaleski.

BUDG komiteja: Cătălin-Ioan Nechifor aizstāj Rovana Plumb, un Daniel Dăianu.

EMPL komiteja: Rovana Plumb.

ENVI komiteja: Magor Imre Csibi.

ITRE komiteja: Adina-Ioana Vălean.

IMCO komiteja: Cristian Silviu Buşoi.

REGI komiteja: Victor Boştinaru.

CULT komiteja: Ramona Nicole Mănescu.

JURI komiteja: Titus Corlăţean.

LIBE komiteja: Renate Weber aizstāj Adina-Ioana Vălean, un Urszula Gacek.

PETI komiteja: Victor Boştinaru.

Cilvēktiesību apakškomiteja: Madeleine Jouye de Grandmaison.

Drošības un aizsardzības apakškomiteja: Beniamino Donnici.

Klimata pārmaiņu pagaidu komiteja: Adina-Ioana Vălean.

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Madeleine Jouye de Grandmaison.

Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju: Krzysztof Hołowczyc.

Delegācija attiecībām ar Palestīnas Likumdošanas padomi: Urszula Gacek.

Delegācija attiecībām ar Japānu: Gianni De Michelis vairs nav delegācijas loceklis.

Šo iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


17. Noguldījumu garantiju sistēmas (debates)

Ziņojums par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Direktīvas 94/19/EK pārskatīšanu par noguldījumu garantiju sistēmām [2007/2199(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Christian Ehler (A6-0448/2007).

Christian Ehler iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās Piia-Noora Kauppi PPE-DE grupas vārdā, Pervenche Berès PSE grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Mariela Velichkova Baeva un Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 13. decembra protokola 6.12. punkts.


18. Aktīvu pārvaldība II (debates)

Ziņojums par aktīvu pārvaldību II [2007/2200(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Wolf Klinz (A6-0460/2007).

Wolf Klinz iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās Astrid Lulling PPE-DE grupas vārdā, Harald Ettl PSE grupas vārdā, Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Zsolt László Becsey, Gay Mitchell un Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 13. decembra protokola 6.13. punkts.


19. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras sadarbība ar Eiropas Padomi * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Eiropas Kopienas un Eiropas Padomes nolīguma par Eiropas Pamattiesību aģentūras un Eiropas Padomes sadarbību noslēgšanu [COM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Adamos Adamou (A6-0443/2007).

Uzstājās Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Adamos Adamou iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Kinga Gál PPE-DE grupas vārdā, Genowefa Grabowska PSE grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Panayiotis Demetriou, Sylwester Chruszcz un Roberta Alma Anastase.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 13. decembra protokola 6.4. punkts.


20. Piekritība un sadarbība jautājumos par uzturēšanas pienākumu * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par piekritību, piemērojamo likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās [COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007).

Uzstājās Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Genowefa Grabowska iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Diana Wallis (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja).

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Panayiotis Demetriou PPE-DE grupas vārdā, Andrzej Jan Szejna PSE grupas vārdā, Carlo Casini, Tadeusz Zwiefka un Franco Frattini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 13. decembra protokola 6.6. punkts.


21. Aitu un kazu elektroniskās identifikācijas ieviešanas datums * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 21/2004 attiecībā uz aitu un kazu elektroniskās identifikācijas ieviešanas datumu [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. ReferentsReferente: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007).

Uzstājās Markos Kyprianou (Komisijas loceklis).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Struan Stevenson PPE-DE grupas vārdā, Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vārdā, Neil Parish, James Nicholson, Markos Kyprianou un Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, lai uzdotu jautājumu, uz kuru Markos Kyprianou atbildēja.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 13. decembra protokola 6.5. punkts.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 398.771/OJJE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.20.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika