Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0518/2007

Συζήτηση :

PV 13/12/2007 - 3

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

3. Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Η συζήτηση έγινε στις 10.12.2007 (σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.12.2007).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (B6-0518/2007),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (B6-0520/2007)

- Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock και Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (B6-0521/2007)

- Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Αδάμος Αδάμου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Gabriele Zimmer και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (B6-0522/2007)

- Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ewa Tomaszewska και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας σχετικά με την Απαγόρευση της Χρήσης, Αποθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς Ναρκών κατά Προσωπικού και την Καταστροφή τους, του 1997 (B6-0523/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan Van Hecke, Danutė Budreikaitė, Μάριος Ματσάκης και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη 10η επέτειο του Συμφώνου της Οτάβα του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (B6-0524/2007).

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου