Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0518/2007

Συζήτηση :

PV 13/12/2007 - 3

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

6.7. Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 και B6-0524/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0518/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 και B6-0524/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden και Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman και Luis Yañez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Μάριος Ματσάκης και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Ryszard Czarnecki και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda και Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Αδάμος Αδάμου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Gabriele Zimmer και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0621)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου