Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0527/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0527/2007

Συζήτηση :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0630

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

12.1. Ανατολικό Τσαντ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 και B6-0541/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0527/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0527/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 και B6-0541/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Colm Burke, Charles Tannock, Alfonso Andria, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik και Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Thierry Cornillet και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Marcin Libicki, Konrad Szymański και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Raül Romeva i Rueda και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0630)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0529/2007 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου