Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0525/2007

Συζήτηση :

PV 13/12/2007 - 11.3
CRE 13/12/2007 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 12.3
CRE 13/12/2007 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

12.3. Δικαιοσύνη για τις γυναίκες αναψυχής (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 και B6-0542/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0525/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 και B6-0542/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Georg Jarzembowski, Laima Liucija Andrikienė και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano και Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Sophia in 't Veld και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda και Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0632)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Charles Tannock επί της ψηφοφορίας για την αιτιολογική σκέψη B·

- η Laima Liucija Andrikienė υποβάλλει προφορική τροπολογία επί του τίτλου, με την οποία ο Μάριος Ματσάκης συμφωνεί. Η προφορική τροπολογία κρατείται·

- η Sophia in 't Veld υποβάλλει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 9, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου