Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 210kWORD 163k
Neljapäev, 13. detsember 2007 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 3.Jalaväemiinide keelustamist käsitleva Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Tekstiilisektor (arutelu)
 5.Majandus- ja kaubandussuhted Koreaga (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod) (hääletus)
  
6.2.2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod) (hääletus)
  
6.3.EÜ ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.4.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vaheline koostöö * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.5.Lammaste ja kitsede elektroonilise identifitseerimise kasutuselevõtu kuupäev * (hääletus)
  
6.6.Pädevus ja koostöö ülalpidamiskohustuste küsimustes * (hääletus)
  
6.7.Jalaväemiinide keelustamist käsitleva Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (hääletus)
  
6.8.ELi ja Hiina tippkohtumine – ELi ja Hiina vaheline dialoog inimõiguste küsimuses (hääletus)
  
6.9.Euroopas sageneva äärmusluse vastane võitlus (hääletus)
  
6.10.Montenegro (hääletus)
  
6.11.Õlireostus Mustas meres ja Aasovi meres mitmete laevadega toimunud laevaõnnetuste tagajärjel (hääletus)
  
6.12.Hoiuste tagamise skeemid (hääletus)
  
6.13.Varahaldus II (hääletus)
  
6.14.Tekstiilisektor (hääletus)
  
6.15.Majandus- ja kaubandussuhted Koreaga (hääletus)
 7.Osaistungjärkude ajakava
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
11.1.Ida-Tšaad
  
11.2.Naiste õigused Saudi Araabias
  
11.3.Õiglus sundprostitutsiooni ohvritele
 12.Hääletused
  
12.1.Ida-Tšaad (hääletus)
  
12.2.Naiste õigused Saudi Araabias (hääletus)
  
12.3.Õiglus sundprostitutsiooni ohvritele (hääletus)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Assigneeringute ümberpaigutamine
 17.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 10.00.

Sõna võttis Richard Corbett, kes eelmisel päeval põhiõiguste harta allkirjastamise ajal (12.12.2007protokoll punkt 4) aset leidnud vahejuhtumitele viidates esitas taotluse, et parlamendi president ja esimeeste konverents näeksid ette sanktsioonide võimaluse kodukorra artikli 147 alusel (istungi juhataja vastas, et taotlusega tegeletakse).

Sõna võtsid samal teemal Joseph Daul, kes mõistis hukka teatavate parlamendiliikmete käitumise saaliteenindajate suhtes, ja Christopher Beazley (istungi juhataja võttis sõnavõtud teadmiseks ja kinnitas, et neid võetakse ka arvesse).


2. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Jagati välja komisjoni teatis parlamendi septembri I osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta.


3. Jalaväemiinide keelustamist käsitleva Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Arutelu toimus 10.12.2007 (10.12.2007protokoll punkt 22).

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel: Jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (B6-0518/2007),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni PPE-DE nimel: Jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (B6-0520/2007)

- Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock ja Thijs Berman fraktsiooni PSE nimel: Jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (B6-0521/2007)

- Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer ja André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel: Jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (B6-0522/2007)

- Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ewa Tomaszewska ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel: Jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (B6-0523/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan Van Hecke, Danutė Budreikaitė, Marios Matsakis ja Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel: Jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (B6-0524/2007).

Hääletus: 13.12.2007protokoll punkt 6.7.


4. Tekstiilisektor (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0077/2007), mille esitas(id) Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo ja Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Teatavate tekstiilitoodete ja rõivaste importi käsitleva ELi ja Hiina vahelise nn vastastikuse mõistmise memorandumi kehtivuse lõppemine (B6-0388/2007)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0074/2007), mille esitas(id) Gianluca Susta, Ignasi Guardans Cambó ja Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel, Robert Sturdy, Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos ja Vasco Graça Moura fraktsiooni PPE-DE nimel, Erika Mann, Glyn Ford, Kader Arif ja Elisa Ferreira fraktsiooni PSE nimel, Cristiana Muscardini ja Eugenijus Maldeikis fraktsiooni UEN nimel, Caroline Lucas ja Alain Lipietz fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Tekstiilitooted (B6-0383/2007)

Patrizia Toia (autori asendaja), Tokia Saïfi, Kader Arif, Cristiana Muscardini ja Caroline Lucas esitasid suuliselt vastatava küsimuse (B6-0383/2007).

Pedro Guerreiro esitas suuliselt vastatava küsimuse (B6-0388/2007).

Peter Mandelson (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele.

Sõna võtsid Robert Sturdy fraktsiooni PPE-DE nimel, Harald Ettl fraktsiooni PSE nimel, Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Georgios Papastamkos, Joan Calabuig Rull, Johan Van Hecke, Vasco Graça Moura, Stavros Arnaoutakis, Anne Laperrouze, Ivo Belet ja Peter Mandelson.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE-DE nimel: Tekstiilitooted (B6-0495/2007);

- Gianluca Susta fraktsiooni ALDE nimel: Tekstiilitooted (B6-0496/2007);

- Kader Arif, Anne Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann ja Joan Calabuig Rull fraktsiooni PSE nimel: Euroopa tekstiilisektori tulevik 2008. aastal (B6-0505/2007);

- Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel: Tekstiiltooted (B6-0507/2007);

- Caroline Lucas ja Pierre Jonckheer fraktsiooni Verts/ALE nimel: Tekstiilitooted (B6-0509/2007);

- Pedro Guerreiro, Helmuth Markov, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite ja Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel: Tekstiil- ja rõivatooted (B6-0510/2007).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2007protokoll punkt 6.14.


5. Majandus- ja kaubandussuhted Koreaga (arutelu)

Raport majandus- ja kaubandussuhete kohta Koreaga [2007/2186(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A6-0463/2007)

David Martin tutvustas raportit.

Sõna võttis Peter Mandelson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Werner Langen (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Peter Šťastný fraktsiooni PPE-DE nimel, Erika Mann fraktsiooni PSE nimel, Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Hubert Pirker, Kader Arif, Bogusław Rogalski, Glyn Ford ja Peter Mandelson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2007protokoll punkt 6.15.


ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Sõna võttis Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, kes puudutas veel kord eelmisel päeval põhiõiguste harta allkirjastamisel (12.12.2007protokoll punkt 4) istungisaalis aset leidnud vahejuhtumeid ning mõistis jõuliselt hukka teatavate parlamendiliikmete käitumise saaliteenindajate suhtes, keda tema sõnul rünnati füüsiliselt ja verbaalselt, ning nõudis, et võetaks tarvitusele sanktsioonid. Samuti nõudis ta, et fraktsioon UEN, kes ei ole ametlikult vahejuhtumite pärast vabandanud, võtaks tagasi allkirja hääletusele esitatud resolutsiooni ühisettepanekutelt. Sõna võtsid seejärel Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, kes puudutas samuti eelmise päeva sündmusi ja tuletas meelde oma hommikust sõnavõttu saaliteenindajate ründamise kohta (13.12.2007protokoll punkt 1), ja Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel Martin Schulzi sõnavõtu kohta.

°
° ° °

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, kes mõistis hukka eelmisel päeval Beirutis toime pandud terrorirünnaku ja väljendas solidaarsust Liibanoniga (istungi juhataja ühines tema sõnavõtuga ja märkis, et parlament on sellega solidaarne), ning Hubert Pirker tehnilises küsimuses.


6.1. 2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod) (hääletus)

Muudatusettepanekute projektid üldeelarve nõukogu muudatustega projekti kohta

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

Sõna võttis Kyösti Virrankoski (eelarve üldraportöör), kes esitas järgmised tehnilised parandused:

„1. Rubriigis 1a kohandatakse kulukohustuste assigneeringuid järgmiselt:

muudatusettepanek 335

eelarverida 06 02 09 01: 7 460 000 eurot

eelarverida 06 02 09 02: 3 100 000 eurot

eelarverida 08 07 01: 348 922 000 eurot

muudatusettepanek 331

eelarverida 02 02 01: 126 300 000 eurot

muudatusettepanek 69

eelarverida 06 03 03: 955 852 600 eurot

2. Kooskõlas lepitusmenetluse tulemusena kokku lepitud üldise maksete tasemega kohandatakse rubriigis 1b maksete assigneeringuid järgmiselt:

muudatusettepanek 27

eelarverida 04 02 17: 3 823 198 181 eurot

muudatusettepanek 140

eelarverida 13 03 16: 10 606 637 496 eurot

muudatusettepanek 141

eelarverida 13 03 18: 2 540 832 078 eurot

3. Katseprojekti ja ettevalmistavate tegevuste osas tehakse teatav hulk tehnilisi ja liigenduse parandusi. Need parandused ei mõjuta ei summasid ega mitmeaastase finantsraamistiku klassifikatsiooni.“

Parlament kiitis need tehnilised parandused heaks.

Vastuvõetud muudatusettepanekud tuuakse ära „Vastuvõetud tekstide“ lisas.

Emanuel Santos (nõukogu eesistuja) tervitas täna alanud Lissaboni tippkohtumist ning esines järgmise avaldusega:

„Te olete täna jõudnud 2008. eelarveaasta eelarve teise lugemiseni. See on pika läbirääkimiste protsessi viimane etapp, mida nüüd kroonib edu. Võin rahuloluga märkida, et lepituskoosolekul 23. novembril määratletud kahe institutsiooni kokkulepet on täiel määral arvesse võetud ja kõik ettepanekud, milleni me selleks kuupäevaks jõudsime, sisalduvad 2008. aasta eelarves.

Vastavalt menetluskorrale teatan, et nõukogu on valmis aktsepteerima maksimaalset eelarve suurendamise määra, milleni jõuti teise lugemise hääletuse tulemusena. Lisaks tuleb veel teha teatav hulk väiksemaid kohandusi kulude klassifikatsiooni osas ning selleks jätab nõukogu endale õiguse.

Istungi juhataja võttis tema sõnavõtu teadmiseks ja esines järgmise avaldusega:

„Võin tõdeda, et eelarvemenetlus on toimunud kooskõlas asutamislepingu ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe sätetega. Lisaks märgin, et vastavalt nimetatud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 13 on nõukogu ja parlament teisel lugemisel parlamendis kokku leppinud mittekohustuslike kulude maksimaalse suurendamise määras. Sellega võib eelarvemenetluse lugeda lõpetatuks ja eelarve lõplikult vastuvõetuks.”

Istungi juhataja täpsustas, et 2008. eelarveaasta eelarve ametlik allkirjastamine toimub täiskogu istungil 18. detsembril Brüsselis.


6.2. 2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekti kohta (kõik jaod) (15717/2007 – C6 0436/2007 –2007/2019(BUD) - 2007/2019B(BUD)) ja Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalike muutmisettepanekute nr 1/2008/2008 (13659/2007 – C6 0341/2007) ning 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) kohta
I jagu - Euroopa Parlament
II jagu - nõukogu
III jagu - komisjon
IV jagu - Euroopa Kohus
V jagu - kontrollikoda
VI jagu - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
VII jagu - Regioonide Komitee
VIII - Euroopa ombudsman
IX - Euroopa andmekaitseinspektor - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Kyösti Virrankoski ja Ville Itälä (A6-0492/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0616)


6.3. EÜ ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahel [KOM(2007)0350 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)] - Väliskomisjon. Raportöör: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0617)

Parlament andis oma nõusoleku.


6.4. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vaheline koostöö * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vahelist koostööd käsitleva Euroopa Ühenduse ja Euroopa Nõukogu vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta [KOM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Adamos Adamou (A6-0443/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0618)


6.5. Lammaste ja kitsede elektroonilise identifitseerimise kasutuselevõtu kuupäev * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 21/2004 seoses lammaste ja kitsede elektroonilise identifitseerimise kasutuselevõtu kuupäevaga [KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0619)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0619)


6.6. Pädevus ja koostöö ülalpidamiskohustuste küsimustes * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes [KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0620)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0620)


6.7. Jalaväemiinide keelustamist käsitleva Ottawa konventsiooni 10. aastapäev (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 ja B6-0524/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0518/2007

(asendades B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 ja B6-0524/2007):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden ja Stefano Zappalà fraktsiooni PPE-DE nimel,
Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman ja Luis Yañez-Barnuevo García fraktsiooni PSE nimel,
Marios Matsakis ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel,
Ryszard Czarnecki ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel,
Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer ja André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2007)0621)


6.8. ELi ja Hiina tippkohtumine – ELi ja Hiina vaheline dialoog inimõiguste küsimuses (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 ja B6-0548/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0543/2007

(asendades B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 ja B6-0548/2007):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Edward McMillan-Scott, Georg Jarzembowski, Tunne Kelam, Patrick Gaubert ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE-DE nimel,
Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel,
Dirk Sterckx ja Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel,
Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel,
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger ja Milan Horáček fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Vittorio Agnoletto ja Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2007)0622)

Sõna võttis Toine Manders.


6.9. Euroopas sageneva äärmusluse vastane võitlus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0512/2007, B6-0515/2007, B6-0516/2007, B6-0517/2007 ja B6-0519/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0512/2007

(asendades B6-0512/2007, B6-0515/2007, B6-0516/2007, B6-0517/2007 ja B6-0519/2007):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Henri Weber ja Lívia Járóka fraktsiooni PPE-DE nimel,
Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis ja Csaba Sándor Tabajdi fraktsiooni PSE nimel,
Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro ja Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel,
Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel,
Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit ja Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Giusto Catania, Mary Lou McDonald ja Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2007)0623)


6.10. Montenegro (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0494/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0624)


6.11. Õlireostus Mustas meres ja Aasovi meres mitmete laevadega toimunud laevaõnnetuste tagajärjel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0503/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0625)


6.12. Hoiuste tagamise skeemid (hääletus)

Raport hoiuste tagamise skeemide kohta [2007/2199(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A6-0448/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0626)


6.13. Varahaldus II (hääletus)

Raport varahaldus II kohta [2007/2200(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Wolf Klinz (A6-0460/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0627)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Margarita Starkevičiūtė esitas suulise muudatusettepaneku muudatusettepaneku 2 kohta, mis võeti vastu.


6.14. Tekstiilisektor (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0495/2007, B6-0496/2007, B6-0505/2007, B6-0507/2007, B6-0509/2007 ja B6-0510/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0495/2007

(asendades B6-0495/2007, B6-0496/2007, B6-0505/2007, B6-0507/2007, B6-0509/2007 ja B6-0510/2007):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE-DE nimel,
Kader Arif, Elisa Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann ja Joan Calabuig Rull fraktsiooni PSE nimel,
Gianluca Susta fraktsiooni ALDE nimel,
Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis ja Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel,
Frithjof Schmidt ja Pierre Jonckheer fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2007)0628)

°
° ° °

Seoses Jean-Louis Bourlanges ametist lahkumisega 1.1.2008 tänas istungi juhtaja teda ametiaja jooksul tehtud töö eest.


6.15. Majandus- ja kaubandussuhted Koreaga (hääletus)

Raport majandus- ja kaubandussuhete kohta Koreaga [2007/2186(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A6-0463/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0629)


7. Osaistungjärkude ajakava

Istungi juhataja teatas, et täiskogu istung 18.12.2007 Brüsselis toimub kell 15–17.


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

ELi ja Hiina tippkohtumine – ELi ja Hiina vaheline dialoog inimõiguste küsimuses (RC-B6-0543/2007): Zuzana Roithová ja Frank Vanhecke

Euroopas sageneva äärmusluse vastane võitlus (RC-B6-0512/2007): Dimitar Stoyanov, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen ja Mogens N.J. Camre

Õlireostus Mustas meres ja Aasovi meres mitmete laevadega toimunud laevaõnnetuste tagajärjel (B6-0503/2007): Miroslav Mikolášik

Tekstiilisektor (RC-B6-0495/2007): Zuzana Roithová


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 12.50 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 11.12.2007protokoll punkt 3.)


11.1. Ida-Tšaad

Resolutsiooni ettepanekud B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 ja B6-0541/2007

Adam Bielan ja Mary Lou McDonald tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Marios Matsakis istungisaali elektroonilise kuvamissüsteemi kohta.

Colm Burke, Alain Hutchinson, Marios Matsakis ja Raül Romeva i Rueda tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, Toomas Savi fraktsiooni ALDE nimel, Koenraad Dillen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Hutchinson, kes täpsustas oma esimest sõnavõttu, ja Geoffrey Van Orden ja Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2007protokoll punkt 12.1.


11.2. Naiste õigused Saudi Araabias

Resolutsiooni ettepanekud B6-0526/2007, B6-0530/207, B6-0532/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 ja B6-0540/2007

Adam Bielan, Eva-Britt Svensson, Charles Tannock, Marios Matsakis, Raül Romeva i Rueda ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Paulo Casaca fraktsiooni PSE nimel, Toomas Savi fraktsiooni ALDE nimel, Koenraad Dillen (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2007protokoll punkt 12.2.


11.3. Õiglus sundprostitutsiooni ohvritele

Resolutsiooni ettepanekud B6-0525/2007, B6-0528/207, B6-0531/2007, B6-0538/2007 ja B6-0542/2007

Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Marcin Libicki, Sophia in 't Veld ja Karin Scheele tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE-DE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel ja Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2007protokoll punkt 12.3.


12. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.


12.1. Ida-Tšaad (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 ja B6-0541/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0527/2007

(asendades B6-0527/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 ja B6-0541/2007):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Colm Burke, Charles Tannock, Alfonso Andria, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik ja Mario Mauro fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson ja Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel

Thierry Cornillet ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,

Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Marcin Libicki, Konrad Szymański ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel,

Raül Romeva i Rueda ja Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vastu võetud (P6_TA(2007)0630)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0529/2007 muutus kehtetuks.)


12.2. Naiste õigused Saudi Araabias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 ja B6-0540/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0526/2007

(asendades B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 ja B6-0540/2007):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Colm Burke fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes ja Elena Valenciano Martínez-Orozco fraktsiooni PSE nimel,

Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel,

Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel,

Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald ja Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2007)0631)


12.3. Õiglus sundprostitutsiooni ohvritele (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 ja B6-0542/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0525/2007

(asendades B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 ja B6-0542/2007):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Georg Jarzembowski, Laima Liucija Andrikienė ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano ja Elena Valenciano Martínez-Orozco fraktsiooni PSE nimel,

Sophia in 't Veld ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda ja Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2007)0632)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Charles Tannock põhjenduse B hääletuse kohta;

- Laima Liucija Andrikienė esitas suulise muudatusettepaneku pealkirja kohta, Marios Matsakis avaldas sellele toetust ning suuline muudatusettepanek võeti vastu;

- Sophia in 't Veld esitas suulise muudatusettepaneku lõike 9 kohta, mis võeti vastu.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Zuzana Roithová on teatanud, et tema hääletusseade ei töötanud resolutsiooni ühisettepaneku (Ida-Tšaadi kohta, RC-B6-0527/2007) lõike 4 hääletuse ajal.


14. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonide PPE-DE, PSE ja ALDE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

AFET komisjon: Sorin Frunzăverde, Christian Rovsing

INTA komisjon: Iuliu Winkler*

ECON komisjon: Sebastian Valentin Bodu*

ITRE komisjon: Dragoş Florin David*

IMCO komisjon: Marian Zlotea*

REGI komisjon: Petru Filip

AGRI komisjon: Constantin Dumitriu

CULT komisjon: Mihaela Popa

LIBE komisjon: Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sógor

julgeoleku ja kaitse allkomisjon: Cristian Silviu Buşoi*, Sorin Frunzăverde*

Delegatsioon Pärsia lahe äärsete riikidega suhtlemiseks: Ramona Nicole Mănescu*

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Cristian Silviu Buşoi* asemel Daniel Dăianu

Delegatsioon Andide Ühendusega suhtlemiseks: Renate Weber*

Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks: Rovana Plumbi asemel Victor Boştinaru*, Adina-Ioana Vălean*

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis: Cătălin-Ioan Nechifor*

Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks: Titus Corlăţean*

Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks: Adina-Ioana Vălean ei ole enam delegatsiooni liige*

Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks: Rovana Plumb*

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Cristian Silviu Buşoi*

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks: Magor Imre Csibi*

Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks: Beniamino Donnici*

*

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus omaalgatuslike raportite koostamiseks

AFET komisjon

- Laienemist käsitlev komisjoni 2007. aasta strateegiadokument (2007/2271(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

- Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2007. aasta eduaruanne (2007/2268(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

- Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2007. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (2007/2274(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

- Türgi 2007. aasta eduaruanne (2007/2269(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

- Horvaatia 2007. aasta eduaruanne (2007/2267(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

LIBE komisjon

- (dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud) Missing persons in Cyprus - Follow-up to the European Parliament resolution of 15 March 2007 (2007/2280(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

Nõusolek omaalgatuslike raportite koostamiseks (kodukorra artikkel 45)

AFCO komisjon

- Lissaboni leping (2007/2286(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, ENVI, ITRE, CONT, LIBE)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

- Euroopa ombudsmani põhikiri (2006/2223(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 07.12.2006)

ECON komisjon

- Euroopa majanduse olukord: raport 2008. aasta majanduspoliitika üldsuuniste kohta (2007/2275(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

- Roheline raamat jaefinantsteenuste kohta ühtsel turul (2007/2287(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, IMCO)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

ENVI komisjon

- Valge raamat toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimuste kohta (2007/2285(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AGRI, IMCO)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

- Roheline raamat laevade parema lammutamise kohta (2007/2279(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, TRAN)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

IMCO komisjon

- (dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud) Protecting the Consumer: Improving consumer education and awareness on credit and finance (2007/2288(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

Kaasatud komisjonid

ECON komisjon

- Roheline raamat jaefinantsteenuste kohta ühtsel turul (2007/2287(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI)
Kaasatud komisjonid ECON, IMCO
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

IMCO komisjon

- (dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud) Protecting the Consumer: Improving consumer education and awareness on credit and finance (2007/2288(INI))
Kaasatud komisjonid IMCO, ECON
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 06.12.2007)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

AGRI komisjon

- Ühise põllumajanduspoliitika "tervisekontroll" (2007/2195(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: ENVI


16. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 37/2007 ettepaneku (C6-0361/2007 - SEC(2007)1072 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 41/2007 ettepaneku (C6-0399/2007 - SEC(2007)1250 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 42/2007 ettepaneku (C6-0400/2007 - SEC(2007)1251 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 43/2007 ettepaneku (C6-0401/2007 - SEC(2007)1252 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 44/2007 ettepaneku (C6-0414/2007 - SEC(2007)1253 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 45/2007 ettepaneku (C6-0402/2007 - SEC(2007)1254 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 47/2007 ettepaneku (C6-412/2007 - SEC(2007)1256 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 48/2007 ettepaneku (C6-0421/2007 - SEC(2007)1257 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 50/2007 ettepaneku (C6-0396/2007 - SEC(2007)1396 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 51/2007 ettepaneku (C6-0415/2007 - SEC(2007)1397 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 52/2007 ettepaneku (C6-0416/2007 - SEC(2007)1398 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 53/2007 ettepaneku (C6-0423/2007 - SEC(2007)1399 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 54/2007 ettepaneku (C6-0424/2007 - SEC(2007)2248 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 55/2007 ettepaneku (C6-0425/2007 - SEC(2007)1499 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 56/2007 ettepaneku (C6-0426/2007 - SEC(2007)1500 final).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.


17. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 116 lõige 3):

Dokumendi nr

Esitaja(d)

Allkirju

78/2007

Nils Lundgren, Hélène Goudin

55

79/2007

Tadeusz Zwiefka

45

80/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

17

81/2007

Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Czesław Adam Siekierski

76

82/2007

Oldřich Vlasák

50

83/2007

Irena Belohorská, Sergej Kozlík, Peter Baco

65

84/2007

Daniel Strož

27

85/2007

Horia-Victor Toma, Daciana Octavia Sârbu, Adina-Ioana Vălean, Tiberiu Bărbuleţiu

74

86/2007

Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson, Ville Itälä

81

87/2007

Adriana Poli Bortone

19

88/2007

Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir, Hélène Flautre

120

89/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

15

90/2007

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa, Bill Newton Dunn

76

91/2007

Milan Cabrnoch

37

92/2007

Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski, Witold Tomczak

18

93/2007

Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga, Kristian Vigenin

64

94/2007

Bogusław Rogalski

16

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

27

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

37

97/2007

Jana Bobošíková

23

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

94

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

101

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

106

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

92

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

50

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

9

104/2007

Tomáš Zatloukal

6

105/2007

Andreas Mölzer

4

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

11

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

108/2007

Daniel Strož

11

109/2007

Jules Maaten

18

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

50

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

43

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

16

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

29

114/2007

Urszula Krupa

13

115/2007

Urszula Krupa

7

116/2007

Urszula Krupa

10


18. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


19. Järgmiste istungite ajakava

Järgmine istung toimub 18.12.2007.


20. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Haug, Hazan, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McMillan-Scott, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika