Zoznam 
Zápisnica
PDF 218kWORD 162k
Štvrtok, 13. decembra 2007 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 3.Desiate výročie Ottawského dohovoru o zákaze protipechotných mín (predložené návrhy uznesení)
 4.Textil (rozprava)
 5.Hospodárske a obchodné vzťahy s Kóreou (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (hlasovanie)
  6.2.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Čiernou Horou *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Spolupráca medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Termín zavedenia elektronickej identifikácie pre ovce a kozy * (hlasovanie)
  6.6.Právomoci a spolupráca vo veciach vyživovacej povinnosti * (hlasovanie)
  6.7.Desiate výročie Ottawského dohovoru o zákaze protipechotných mín (hlasovanie)
  6.8.Samit EÚ/Čína - dialóg o ľudských právach (hlasovanie)
  6.9.Boj proti vzrastajúcemu extrémizmu v Európe (hlasovanie)
  6.10.Čierna Hora (hlasovanie)
  6.11.Znečistenie spôsobené únikom ropy do Čierneho a Azovského mora v dôsledku potopenia viacerých lodí (hlasovanie)
  6.12.Systémy ochrany vkladov (hlasovanie)
  6.13.Správa aktív II (hlasovanie)
  6.14.Textil (hlasovanie)
  6.15.Hospodárske a obchodné vzťahy s Kóreou (hlasovanie)
 7.Kalendár schôdzí
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  11.1.Východný Čad
  11.2.Práva žien v Saudskej Arábii
  11.3.Spravodlivosť pre ženy nútené k prostitúcii
 12.Hlasovanie
  12.1.Východný Čad (hlasovanie)
  12.2.Práva žien v Saudskej Arábii (hlasovanie)
  12.3.Spravodlivosť pre ženy nútené k prostitúcii (hlasovanie)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Presun rozpočtových prostriedkov
 17.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 19.Termín nasledujúcej schôdze
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.00 h.

V rozprave vystúpil Richard Corbett, ktorý v súvislosti so včerajšími incidentami, ku ktorým došlo v rokovacej sále pri príležitosti podpísania Charty základných práv (bod 4 zápisnice zo dňa 12.12.2007), požiadal predsedu a konferenciu predsedov, aby zvážili možnosť sankcií na základe článku 147 rokovacieho poriadku (predseda odpovedal, že tejto žiadosti vyhovie).

V rovnakom zmysle vystúpili títo poslanci: Joseph Daul, ktorý odsúdil správanie niektorých poslancov voči uvádzačom, a Christopher Beazley (Predseda vzal tieto vysúpenia na vedomie a uviedol, že zabezpečí, aby sa vzali do úvahy).


2. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Bolo rozdané oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej septembrovej schôdzi.


3. Desiate výročie Ottawského dohovoru o zákaze protipechotných mín (predložené návrhy uznesení)

Rozprava sa konala 10.12.2007 (bod 22 zápisnice zo dňa 10.12.2007).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, k 10. výročiu Ottawského dohovoru z roku 1997 o všeobecnom a úplnom zákaze výroby, používania, uskladňovania a transferu protipechotných mín a o ich zničení (B6-0518/2007),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà a Geoffrey Van Orden za skupinu PPE-DE, o 10. výročí Ottawského dohovoru o zákaze používania, skladovania, výroby a prevozu protipechotných mín a o ich zničení z roku 1997 (B6-0520/2007)

- Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock a Thijs Berman za skupinu PSE, k 10. výročiu Ottawského dohovoru z roku 1997 o všeobecnom a úplnom zákaze výroby, používania, uskladňovania a transferu protipechotných mín a o ich zničení (B6-0521/2007)

- Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer a André Brie za skupinu GUE/NGL, k 10. výročiu Ottawského dohovoru z roku 1997 o všeobecnom a úplnom zákaze výroby, používania, uskladňovania a transferu protipechotných mín a o ich zničení (B6-0522/2007)

- Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan za skupinu UEN, o 10. výročí Ottawského dohovoru z roku 1997 o všeobecnom a úplnom zákaze výroby, používania, uskladňovania a transferu protipechotných mín a o ich zničení (B6-0523/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan Van Hecke, Danutė Budreikaitė, Marios Matsakis a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, k 10. výročiu Ottawského dohovoru z roku 1997 o všeobecnom a úplnom zákaze výroby, používania, uskladňovania a transferu protipechotných mín a o ich zničení (B6-0524/2007).

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


4. Textil (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0077/2007) , ktorú položil Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo a Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL pre Komisiu: Uplynutie účinnosti tzv. memoranda o porozumení medzi EÚ a Čínou v oblasti dovozu istých textilných a odevných výrobkov (B6-0388/2007)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0074/2007) , ktorú položil Gianluca Susta, Ignasi Guardans Cambó a Johan Van Hecke za skupinu ALDE, Robert Sturdy, Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos a Vasco Graça Moura za skupinu PPE-DE, Erika Mann, Glyn Ford, Kader Arif a Elisa Ferreira za skupinu PSE, Cristiana Muscardini a Eugenijus Maldeikis za skupinu UEN, Caroline Lucas a Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, pre Komisiu: Textil (B6-0383/2007)

Patrizia Toia (v zastúpení autora), Tokia Saïfi, Kader Arif, Cristiana Muscardini a Caroline Lucas rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie (B6-0383/2007).

Pedro Guerreiro rozvinul otázku na ústne zodpovedanie (B6-0388/2007).

Peter Mandelson (člen Komisie) odpovedal na otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Robert Sturdy za skupinu PPE-DE, Harald Ettl za skupinu PSE, Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Georgios Papastamkos, Joan Calabuig Rull, Johan Van Hecke, Vasco Graça Moura, Stavros Arnaoutakis, Anne Laperrouze, Ivo Belet a Peter Mandelson.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura a Daniel Caspary za skupinu PPE-DE, o textilných výrobkoch (B6-0495/2007);

- Gianluca Susta za skupinu ALDE, o textilnom priemysle (B6-0496/2007);

- Kader Arif, Anne Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann a Joan Calabuig Rull za skupinu PSE, o budúcnosti európskeho textilného odvetvia v roku 2008 (B6-0505/2007);

- Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, o textilných výrobkoch (B6-0507/2007);

- Caroline Lucas a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, o textilnom priemysle (B6-0509/2007);

- Pedro Guerreiro, Helmuth Markov, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, o textile a odevných výrobkoch (B6-0510/2007).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


5. Hospodárske a obchodné vzťahy s Kóreou (rozprava)

Správa Hospodárske a obchodné vzťahy s Kóreou [2007/2186(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca David Martin (A6-0463/2007)

David Martin uviedol správu.

V rozprave vystúpil Peter Mandelson (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Peter Šťastný za skupinu PPE-DE, Erika Mann za skupinu PSE, Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Philip Claeys nezávislý poslanec, Hubert Pirker, Kader Arif, Bogusław Rogalski, Glyn Ford a Peter Mandelson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.15 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

V rozprave vystúpil Martin Schulz za skupinu PSE, ktorý sa vrátil k incidentom, ku ktorým došlo včera v rokovacej sále pri príležitosti podpísania Charty základných práv bod 4 zápisnice zo dňa 12.12.2007); rázne odsúdil správanie niektorých poslancov voči uvádzačom, ktorí, ako uviedol, boli fyzicky a slovne napadnutí, a žiada, aby sa uložili sankcie; okrem toho požiadal, aby skupina UEN, ktorá sa oficiálne neospravedlnila za tieto incidenty, stiahla svoj podpis pod spoločnými návrhmi uznesenia, o ktorých sa malo hlasovať. Ďalej vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, tiež k včerajším udalostiam, aby pripomenul svoje ranné vystúpenie týkajúce sa útoku na uvádzačov (bod 1 zápisnice zo dňa 13.12.2007), a Cristiana Muscardini za skupinu UEN k vystúpeniu Martina Schulza.

°
° ° °

Vystúpili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, aby odsúdil teroristický útok, ku ktorému došlo včera v Bejrúte, a vyjadril svoju solidaritu s Libanonom (Predseda tiež vyjadril svoju solidaritu, ako aj celé zhromaždenie), a Hubert Pirker s technickou otázkou.


6.1. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (hlasovanie)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu všeobecného rozpočtu, zmenenému a doplnenému Radou.

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vystúpil Kyösti Virrankoski (spravodajca pre všeobecný rozpočet), ktorý uviedol tieto technické úpravy:

„1. V okruhu 1a sa viazané rozpočtové prostriedky upravili takto:

pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335

riadok 06 02 09 01: 7 460 000 EUR

riadok 06 02 09 02: 3 100 000 EUR

riadok 08 07 01: 348 922 000 EUR

pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331

riadok 02 02 01: 126 300 000 EUR

pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

riadok 06 03 03: 955 852 600 EUR

2. V okruhu 1b, aby sa dosiahla všeobecná úroveň platieb dohodnutých v zmierovacom konaní, sa platobné rozpočtové prostriedky upravili takto:

pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

riadok 04 02 17: 3 823 198 181 EUR

pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140

riadok 13 03 16: 10 606 637 496 EUR

pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141

riadok 13 03 18: 2 540 832 078 EUR

3. Uskutoční sa niekoľko technických zmien a zmien v názvoch, ktoré sa týkajú pilotných projektov a prípravných opatrení. Tieto zmeny neovplyvnia ani sumy, ani klasifikácie viacročného finančného rámca.“

Parlament schválil tieto technické úpravy.

Prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú uvedené v prílohe Prijaté texty.

Emanuel Santos (úradujúci predseda Rady) po tom, ako privítal otvorenie samitu v Lisabone, vystúpil s týmto vyhlásením:

Dnes ste dospeli k druhému čítaniu rozpočtu na rok 2008, poslednej etape v dlhom procese rokovaní, ktorý sa teraz úspešne zavŕšil. S uspokojením konštatujem, že dohoda vymedzená našimi dvoma inštitúciami v zmierovacom konaní 23. novembra 2007 sa zohľadnila ako celok a že všetky návrhy, ku ktorým sme k tomuto dňu dospeli, sú zahrnuté v rozpočte na rok 2008.

V súlade s postupom upozorňujem, že Rada môže prijať maximálnu mieru zvýšenia výdavkov na základe výsledkov hlasovania, ktoré práve prebehlo v druhom čítaní. Ďalej by som chcel poznamenať, že bude potrebné vykonať ešte niekoľko menších úprav, pokiaľ ide o klasifikáciu výdavkov, pričom v tejto oblasti má výhradnú právomoc Rada.

Predseda to vzal na vedomie a vystúpil s týmto vyhlásením:

Konštatujem, že rozpočtový postup prebehol v súlade s ustanoveniami zmluvy a medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006. Konštatujem tiež, že v súlade s bodom 13 tejto medziinštitucionálnej dohody sa Rada a Parlament dohodli na maximálnej miere zvýšenia nepovinných výdavkov na základe druhého čítania Parlamentu. Rozpočtový postup sa preto môže vyhlásiť za ukončený a rozpočet za schválený s konečnou platnosťou.“

Predseda upresnil, že rozpočet na rok 2008 bude oficiálne podpísaný na plenárnej schôdzi v Bruseli 18. decembra 2007.


6.2. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (hlasovanie)

Správa Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, ktorý bol zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely)
(15717/2007 – C6 0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD))
a opravné listy
č. 1/2008 (13659/2007 – C6 0341/2007)
č. 2/2008 (15716/2007 – C6 0435/2007)
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008
Oddiel I, Európsky parlament
Oddiel II, Rada
Oddiel III, Komisia
Oddiel IV, Súdny dvor
Oddiel V, Dvor audítorov
Oddiel VI, Európsky hospodársky a sociálny výbor
Oddiel VII, Výbor regiónov
Oddiel VIII, Európsky ombudsman
Oddiel IX, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov - Výbor pre rozpočet. Spoluspravodajcovia: Kyösti Virrankoski a Ville Itälä (A6-0492/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0616)


6.3. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Čiernou Horou *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej [COM(2007)0350 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Marcello Vernola (A6-0498/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0617)

Parlament ho preto schválil.


6.4. Spolupráca medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady týkajúceho sa uzatvorenia dohody medzi Európskym spoločenstvom a Radou Európy o spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy [COM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Adamos Adamou (A6-0443/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0618)


6.5. Termín zavedenia elektronickej identifikácie pre ovce a kozy * (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o termín zavedenia elektronickej identifikácie pre ovce a kozy [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. SpravodajcaSpravodajkyňa Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0619)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0619)


6.6. Právomoci a spolupráca vo veciach vyživovacej povinnosti * (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti [COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0620)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0620)


6.7. Desiate výročie Ottawského dohovoru o zákaze protipechotných mín (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 a B6-0524/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0518/2007

(nahrádzajúci B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 a B6-0524/2007):

podaný týmito poslancami:

Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden a Stefano Zappalà za skupinu PPE-DE,
Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman a Luis Yañez-Barnuevo García za skupinu PSE,
Marios Matsakis a Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE,
Ryszard Czarnecki a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN,
Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE,
Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer a André Brie za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2007)0621)


6.8. Samit EÚ/Čína - dialóg o ľudských právach (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 a B6-0548/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0543/2007

(nahrádzajúci B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007, B6-0547/2007 a B6-0548/2007):

podaný týmito poslancami:

Edward McMillan-Scott, Georg Jarzembowski, Tunne Kelam, Patrick Gaubert a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE,
Hannes Swoboda za skupinu PSE,
Dirk Sterckx a Marco Cappato za skupinu ALDE,
Brian Crowley za skupinu UEN,
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto a Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL.

Prijatý (P6_TA(2007)0622)

V rozprave vystúpil Toine Manders.


6.9. Boj proti vzrastajúcemu extrémizmu v Európe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0512/2007, B6-0515/2007, B6-0516/2007, B6-0517/2007 a B6-0519/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0512/2007

(nahrádzajúci B6-0512/2007, B6-0515/2007, B6-0516/2007, B6-0517/2007 a B6-0519/2007):

podaný týmito poslancami:

Henri Weber a Lívia Járóka za skupinu PPE-DE,
Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis a Csaba Sándor Tabajdi za skupinu PSE,
Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro a Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE,
Brian Crowley za skupinu UEN,
Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit a Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE,
Giusto Catania, Mary Lou McDonald a Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL.

Prijatý (P6_TA(2007)0623)


6.10. Čierna Hora (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0494/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0624)


6.11. Znečistenie spôsobené únikom ropy do Čierneho a Azovského mora v dôsledku potopenia viacerých lodí (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0503/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0625)


6.12. Systémy ochrany vkladov (hlasovanie)

Správa Systémy ochrany vkladov [2007/2199(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Christian Ehler (A6-0448/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0626)


6.13. Správa aktív II (hlasovanie)

Správa Správa aktív II [2007/2200(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Wolf Klinz (A6-0460/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0627)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Margarita Starkevičiūtė predložila ústny PDN k PDN 2, ktorý bol prijatý.


6.14. Textil (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0495/2007, B6-0496/2007, B6-0505/2007, B6-0507/2007, B6-0509/2007 a B6-0510/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0495/2007

(nahrádzajúci B6-0495/2007, B6-0496/2007, B6-0505/2007, B6-0507/2007, B6-0509/2007 a B6-0510/2007):

podaný týmito poslancami:

Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura a Daniel Caspary za skupinu PPE-DE,
Kader Arif, Elisa Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann a Joan Calabuig Rull za skupinu PSE,
Gianluca Susta za skupinu ALDE,
Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis a Roberta Angelilli za skupinu UEN,
Frithjof Schmidt a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE,
Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2007)0628)

°
° ° °

Pri príležitosti odchodu Jean-Louis Bourlangesa 1. 1. 2008 mu predseda poďakoval za činnosť, ktorú vykonal počas svojho mandátu.


6.15. Hospodárske a obchodné vzťahy s Kóreou (hlasovanie)

Správa Hospodárske a obchodné vzťahy s Kóreou [2007/2186(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca David Martin (A6-0463/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0629)


7. Kalendár schôdzí

Predseda oznámil, že plenárna schôdza dňa 18. 12. 2007 v Bruseli sa bude konať od 15.00 h do 17.00 h .


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Samit EÚ/Čína - dialóg o ľudských právach (RC-B6-0543/2007): Zuzana Roithová a Frank Vanhecke

Boj proti vzrastajúcemu extrémizmu v Európe (RC-B6-0512/2007): Dimitar Stoyanov, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen a Mogens N.J. Camre

Znečistenie spôsobené únikom ropy do Čierneho a Azovského mora v dôsledku potopenia viacerých lodí (B6-0503/2007): Miroslav Mikolášik

Textil (RC-B6-0495/2007): Zuzana Roithová


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 3 zápisnice zo dňa 11.12.2007 )


11.1. Východný Čad

Návrhy uznesenia B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 a B6-0541/2007

Adam Bielan a Mary Lou McDonald uviedli svoje návrhy uznesenia.

V rozprave vystúpil Marios Matsakis k systému elektronického zobrazovania v rokovacej sále.

Colm Burke, Alain Hutchinson, Marios Matsakis a Raül Romeva i Rueda uviedli svoje návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Toomas Savi za skupinu ALDE, Koenraad Dillen nezávislý poslanec, Alain Hutchinson, aby upresnil svoje prvé vystúpenie, a Geoffrey Van Orden a Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


11.2. Práva žien v Saudskej Arábii

Návrhy uznesenia B6-0526/2007, B6-0530/207, B6-0532/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 a B6-0540/2007

Adam Bielan, Eva-Britt Svensson, Charles Tannock, Marios Matsakis, Raül Romeva i Rueda a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Paulo Casaca za skupinu PSE, Toomas Savi za skupinu ALDE, Koenraad Dillen nezávislý poslanec a Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


11.3. Spravodlivosť pre ženy nútené k prostitúcii

Návrhy uznesenia B6-0525/2007, B6-0528/207, B6-0531/2007, B6-0538/2007 a B6-0542/2007

Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Marcin Libicki, Sophia in 't Veld a Karin Scheele uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, a Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 13.12.2007.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


12.1. Východný Čad (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 a B6-0541/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0527/2007

(nahrádzajúci B6-0527/2007, B6-0533/2007, B6-0535/2007, B6-0536/2007 a B6-0541/2007):

podaný týmito poslancami:

Colm Burke, Charles Tannock, Alfonso Andria, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik a Mario Mauro za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson a Ana Maria Gomes za skupinu PSE

Thierry Cornillet a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Marcin Libicki, Konrad Szymański a Adam Bielan za skupinu UEN,

Raül Romeva i Rueda a Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE

Prijatý (P6_TA(2007)0630)

(Návrh uznesenia B6-0529/2007 sa stal bezpredmetným.)


12.2. Práva žien v Saudskej Arábii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 a B6-0540/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0526/2007

(nahrádzajúci B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007, B6-0537/2007, B6-0539/2007 a B6-0540/2007):

podaný týmito poslancami:

Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Colm Burke za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE,

Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen a Frédérique Ries za skupinu ALDE,

Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan a Konrad Szymański za skupinu UEN,

Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald a Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2007)0631)


12.3. Spravodlivosť pre ženy nútené k prostitúcii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 a B6-0542/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0525/2007

(nahrádzajúci B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007, B6-0538/2007 a B6-0542/2007):

podaný týmito poslancami:

Georg Jarzembowski, Laima Liucija Andrikienė a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE,

Sophia in 't Veld a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda a Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2007)0632)

Vystúpili títo poslanci:

- Charles Tannock k hlasovaniu o odôvodnení B;

- Laima Liucija Andrikienė predložila ústny PDN k názvu, ktorý podporil Marios Matsakis. Ústny PDN bol prijatý;

- Sophia in 't Veld predložila ústny PDN k odseku 9, ktorý bol prijatý.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Zuzana Roithová oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o odseku 4 spoločného návrhu uznesenia o Východnom Čade (RC-B6-0527/2007).


14. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín PPE-DE, PSE a ALDE Parlament schválil tieto menovania:

výbor AFET: Sorin Frunzăverde, Christian Rovsing

výbor INTA: Iuliu Winkler*

výbor ECON: Sebastian Valentin Bodu*

výbor ITRE: Dragoş Florin David*

výbor IMCO: Marian Zlotea*

výbor REGI: Petru Filip

výbor AGRI: Constantin Dumitriu

výbor CULT: Mihaela Popa

výbor LIBE: Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sógor

podvýbor pre bezpečnosť a obranu: Cristian Silviu Buşoi*, Sorin Frunzăverde*

Delegácia pre vzťahy s krajinami Perzského zálivu vrátane Jemenu: Ramona Nicole Mănescu*

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Daniel Dăianu namiesto Cristian Silviu Buşoi*

Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva: Renate Weber*

Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Európy: Victor Boştinaru* namiesto Rovana Plumb, Adina-Ioana Vălean*

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Moldavsko: Cătălin-Ioan Nechifor*

Delegácia pre vzťahy s Izraelom: Titus Corlăţean*

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Adina-Ioana Vălean už nie je členkou*

Delegácia pre vzťahy s Mercosurom: Rovana Plumb*

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Cristian Silviu Buşoi*

Delegácia pre vzťahy s Indiou: Magor Imre Csibi*

Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO: Beniamino Donnici*

*

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní správ z vlastnej iniciatívy

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Commission's 2007 enlargement strategy paper (2007/2271(INI))
(stanovisko: CULT)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. FYROM's 2007 progress report (2007/2268(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Annual Report on Human Rights in the World 2007 and the EU's policy on the matter (2007/2274(INI))
(stanovisko: DEVE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

- Správa o pokroku Turecka za rok 2007 (2007/2269(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

- Správa o pokroku Chorvátska za rok 2007 (2007/2267(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

výbor LIBE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Missing persons in Cyprus - Follow-up to the European Parliament resolution of 15 March 2007 (2007/2280(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The Treaty Amending the Treaty on the European Union and the Treaty Establishing the European Community (2007/2286(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI, ITRE, CONT, LIBE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

- Štatút Európskeho ombudsmana (2006/2223(INI))
(stanovisko: PETI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 7.12.2006)

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Situation of the European economy: report on the Broad Economic Policy Guidelines for 2008 (2007/2275(INI))
(stanovisko: FEMM)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

- Zelená Kniha o retailových finančných službách na jednotnom trhu (2007/2287(INI))
(stanovisko: JURI, IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

výbor ENVI

- Biela kniha o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou (2007/2285(INI))
(stanovisko: FEMM, AGRI, IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

- Zelená kniha o lepšej demontáži lodí (2007/2279(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, TRAN)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

výbor IMCO

- Ochrana spotrebiteľa: zlepšenie osvety a informovanosti spotrebiteľov o úveroch a financiách (2007/2288(INI))
(stanovisko: ECON)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

Pridružené výbory

výbor ECON

- Zelená Kniha o retailových finančných službách na jednotnom trhu (2007/2287(INI))
(stanovisko: JURI)
Pridružené výbory ECON, IMCO
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

výbor IMCO

- Ochrana spotrebiteľa: zlepšenie osvety a informovanosti spotrebiteľov o úveroch a financiách (2007/2288(INI))
Pridružené výbory IMCO, ECON
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 6.12.2007)

Pridelenie výborom

výbor AGRI

- Kontrola stavu SPP (2007/2195(INI))
pridelené gestorský: AGRI
stanovisko: ENVI


16. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 37/2007 Európskej komisie (C6-0361/2007 - SEC(2007)1072 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 41/2007 Európskej komisie (C6-0399/2007 - SEC(2007)1250 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 42/2007 Európskej komisie (C6-0400/2007 - SEC(2007)1251 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 43/2007 Európskej komisie (C6-0401/2007 - SEC(2007)1252 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 44/2007 Európskej komisie (C6-0414/2007 - SEC(2007)1253 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 45/2007 Európskej komisie (C6-0402/2007 - SEC(2007)1254 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 47/2007 Európskej komisie (C6-412/2007 - SEC(2007)1256 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 48/2007 Európskej komisie (C6-0421/2007 - SEC(2007)1257 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 50/2007 Európskej komisie (C6-0396/2007 - SEC(2007)1396 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 51/2007 Európskej komisie (C6-0415/2007 - SEC(2007)1397 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 52/2007 Európskej komisie (C6-0416/2007 - SEC(2007)1398 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 53/2007 Európskej komisie (C6-0423/2007 - SEC(2007)1399 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 54/2007 Európskej komisie (C6-0424/2007 - SEC(2007)2248 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 55/2007 Európskej komisie (C6-0425/2007 - SEC(2007)1499 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 56/2007 Európskej komisie (C6-0426/2007 - SEC(2007)1500 final).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.


17. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Č. dokumentu

Autor

Podpisy

78/2007

Nils Lundgren, Hélène Goudin

55

79/2007

Tadeusz Zwiefka

45

80/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

17

81/2007

Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Czesław Adam Siekierski

76

82/2007

Oldřich Vlasák

50

83/2007

Irena Belohorská, Sergej Kozlík, Peter Baco

65

84/2007

Daniel Strož

27

85/2007

Horia-Victor Toma, Daciana Octavia Sârbu, Adina-Ioana Vălean, Tiberiu Bărbuleţiu

74

86/2007

Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson, Ville Itälä

81

87/2007

Adriana Poli Bortone

19

88/2007

Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir, Hélène Flautre

120

89/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

15

90/2007

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa, Bill Newton Dunn

76

91/2007

Milan Cabrnoch

37

92/2007

Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski, Witold Tomczak

18

93/2007

Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga, Kristian Vigenin

64

94/2007

Bogusław Rogalski

16

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

27

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

37

97/2007

Jana Bobošíková

23

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

94

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

101

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

106

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

92

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

50

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

9

104/2007

Tomáš Zatloukal

6

105/2007

Andreas Mölzer

4

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

11

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

108/2007

Daniel Strož

11

109/2007

Jules Maaten

18

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

50

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

43

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

16

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

29

114/2007

Urszula Krupa

13

115/2007

Urszula Krupa

7

116/2007

Urszula Krupa

10


18. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


19. Termín nasledujúcej schôdze

Nasledujúca schôdza sa bude konať 18.12.2007.


20. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.20 h.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Haug, Hazan, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McMillan-Scott, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia