Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0189(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0514/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0514/2007

Συζήτηση :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2008 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0014

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο

14. Πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την περίοδο 2007-2012 * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2012 [COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Cashman (A6-0514/2007)

°
° ° °

Παρεμβαίνει o Roger Knapman σχετικά με τον αριθμό των βουλευτών οι οποίοι ζήτησαν να προβούν σε αιτιολόγηση ψήφου στο τέλος των σημερινών ψηφοφοριών.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Michael Cashman παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Libor Rouček (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Σταύρος Λαμπρινίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Íñigo Méndez de Vigo και Magda Kósáné Kovács.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Hubert Pirker και Genowefa Grabowska.

Παρεμβαίνουν οι Franco Frattini, Michael Cashman, Irena Belohorská, η τελευταία επί προσωπικού σε συνέχεια των απόψεων που εξέφρασε ο Michael Cashman, και ο Michael Cashman επί της παρεμβάσεως αυτής.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.01.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου