Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 203kWORD 143k
Teisipäev, 15. jaanuar 2008 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 5.Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012 (arutelu)
 6.Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamine ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes ***I (arutelu)
 7.Tarbijakrediidilepingud ***II (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Euroopa partnerlus stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.2.Direktiivi 95/50/EÜ muutmine seoses komisjoni rakendusvolitustega ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.3.Veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamine ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.4.Lennujaamamaksud ***I (hääletus)
  
8.5.Ohtlike kemikaalide eksport ja import ***I (hääletus)
  
8.6.Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamine ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes ***I (hääletus)
  
8.7.CARS 21: konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriv raamistik (hääletus)
 9.Pidulik istung - Süüria ülemmufti
 10.Hääletused (jätkamine)
  
10.1.Piiriülene maksustamine kahjumi korral (hääletus)
  
10.2.Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012 (hääletus)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Päevakord
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007.–2012. aasta mitmeaastane raamistik * (arutelu)
 15.Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamine (arutelu)
 16.Sanitaar-hügieeniline hädaolukord Campanias prügi tõttu (arutelu)
 17.Infotund (küsimused komisjonile)
 18.Täiskasvanuharidus: kunagi ei ole hilja õppida (arutelu)
 19.Ühise põllumajanduspoliitika raames loodud kaugseire rakenduste kaudu võetavad meetmed * (arutelu)
 20.Poolas valitud Euroopa Parlamendi liikmete staatus (arutelu)
 21.Selgitused hääletuse kohta
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 460/2004 (millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet) seoses selle kestusega (KOM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete osa tüübikinnituse kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, TRAN

- Euroopa Parlamendi ja komisjoni kokkulepe nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ ) rakendamise korra kohta (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Ettepanek: Nõukogu raamotsus kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta (16069/2007 - C6-0010/2008 - 2005/0202(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega: Esimene osa: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (KOM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AFET, ITRE

- Ettepanek: Nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta (KOM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 533/2004 Euroopa partnerluse loomise kohta stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames (KOM(2007)0662 - C6-0471/2007 - 2007/0239(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek: Nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Araabia Ühendemiraatide vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0134 - C6-0472/2007 - 2007/0052(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek: Nõukogu direktiiv, millega muudetakse kindlustus- ja finantsteenuste käsitlust direktiivis 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (KOM(2007)0747 - C6-0473/2007 - 2007/0267(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega - III osa (KOM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek: Nõukogu määrus asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuste suhtes (konsortsiumid) (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0753 - C6-0475/2007 - 2007/0265(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega - Teine osa (KOM(2007)0824 - C6-0476/2007 - 2007/0293(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AGRI, ENVI, ITRE, LIBE, IMCO, TRAN


3. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise leping;

- Parandusprotokoll: partnerlus- ja koostööleping, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel.


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I. Hiina dissident Hu Jia arreteerimine

- Hélène Flautre, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček ja Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel: Hiina inimõiguste kaitsja Hu Jia arreteerimine (B6-0021/2008);

- Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel: Hiina dissident Hu Jia arreteerimine (B6-0031/2008);

- Marco Cappato, István Szent-Iványi, Dirk Sterckx, Marios Matsakis, Frédérique Ries ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel: Hiina dissident Hu Jia arreteerimine (B6-0034/2008);

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański ja Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel: Hiina dissident Hu Jia arreteerimine (B6-0038/2008);

- Thomas Mann, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam ja Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel: Hiina dissident Hu Jia arreteerimine (B6-0040/2008);

II. Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja vägistamine kui sõjakuritegu

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Carl Schlyter ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel: Kongo Demokraatlik Vabariik ja vägistamine kui sõjarelv (B6-0022/2008);

- Eva-Britt Svensson ja Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel: Kongo Demokraatlik Vabariik ja grupiviisiline vägistamine kui sõjakuritegu ja kuritegu inimsuse vastu (B6-0030/2008);

- Marios Matsakis, Renate Weber ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel: Kongo Demokraatlik Vabariik ja vägistamine kui sõjarelv (B6-0035/2008);

- Brian Crowley, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel: Olukord Kongos ja vägistamine kui sõjarelv (B6-0037/2008);

- Ari Vatanen, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel: Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja vägistamine kui sõjakuritegu (B6-0043/2008);

- Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock ja Elena Valenciano Martínez-Orozco fraktsiooni PSE nimel: Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B6-0044/2008);

III. Egiptus

- Hélène Flautre, Cem Özdemir ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel: Inimõigused Egiptuses (B6-0023/2008);

- Pasqualina Napoletano ja Véronique De Keyser fraktsiooni PSE nimel: Olukord Egiptuses (B6-0029/2008);

- Luisa Morgantini ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel: Inimõigused Egiptuses (B6-0032/2008);

- Marios Matsakis ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel: Egiptus (B6-0036/2008);

- Adam Bielan, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański ja Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel: Põhiõiguste olukorra halvenemine Egiptuses (B6-0039/2008);

- Jana Hybášková, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel: Egiptus (B6-0042/2008).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.


5. Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012 (arutelu)

Raport ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007–2012 [2007/2146(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

Glenis Willmott tutvustas raportit.

Sõna võttis Stavros Dimas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Edit Bauer (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Thomas Ulmer fraktsiooni PPE-DE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni PSE nimel, Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel, Sepp Kusstatscher fraktsiooni Verts/ALE nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel, Jean-Claude Martinez (fraktsioonilise kuuluvuseta), Romano Maria La Russa (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Adamos Adamou, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kathy Sinnott, Luca Romagnoli, Iles Braghetto, Richard Falbr, Ewa Tomaszewska, Jacek Protasiewicz, Gabriela Creţu ja Harald Ettl.

Sõna võtsid eelneva registreerimiseta Paul Rübig, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Maria Iacob-Ridzi ja Stephen Hughes.

Sõna võtsid Stavros Dimas (komisjoni liige) ja Glenis Willmott (raportöör).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.01.2008protokoll punkt 10.2.


6. Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamine ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes [KOM(2007)0159 - C6-0104/2007 - 2007/0054(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Csaba Őry (A6-0515/2007)

Sõna võttis Stavros Dimas (komisjoni liige).

Csaba Őry tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võtsid Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE-DE nimel, Joel Hasse Ferreira fraktsiooni PSE nimel, Ona Juknevičienė fraktsiooni ALDE nimel, Wiesław Stefan Kuc fraktsiooni UEN nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zuzana Roithová, Emine Bozkurt, Janusz Wojciechowski ja Gyula Hegyi.

Sõna võttis eelneva registreerimiseta Petya Stavreva.

Sõna võtsid Stavros Dimas ja Csaba Őry.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.01.2008protokoll punkt 8.6.


7. Tarbijakrediidilepingud ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

Kurt Lechner tutvustas soovitust.

Sõna võttis Meglena Kuneva (komisjoni liige).

Sõna võtsid Malcolm Harbour fraktsiooni PPE-DE nimel, Arlene McCarthy fraktsiooni PSE nimel, Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel, Heide Rühle fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni IND/DEM nimel, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Toine Manders, Małgorzata Handzlik, Mia De Vits ja Wolf Klinz.

Sõna võtsid eelneva registreerimiseta Zita Pleštinská, Margarita Starkevičiūtė, Piia-Noora Kauppi ja Jean-Paul Gauzès.

Sõna võtsid Meglena Kuneva ja Kurt Lechner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.01.2008protokoll punkt 4.2.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.15 ja jätkus kell 11.30.)


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Protokollile lisatud nimelise hääletuse tulemused on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebilehel.

°
° ° °

Sõna võtsid Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, kes teatas, et tema fraktsioon ja mõned teised parlamendiliikmed taotlesid igaks hääletuseks nimelist hääletust, ning põhjendas seda taotlust; Hannes Swoboda, kes palus asepresidendil kontrollida sellise taotluse vastuvõetavust, ning Marco Cappato tehnilise küsimuse kohta.

Asepresident tuletas meelde hääletuse suhtes kehtivaid kodukorra sätteid ja teatas, et ta on saanud hääletuste kulgemise kohta Graham Boothilt kirja, mille ta edastab esimeeste konverentsile ja parlamentaarse reformi töörühmale. Samuti teatas ta, et täna jätkub hääletus vastavalt esitatud nimelise hääletuse taotlustele ning et tulevaste istungite kohta tehakse eraldi otsus.

Sõna võtsid Christopher Heaton-Harris ja Graham Booth hääletuse kohta.


8.1. Euroopa partnerlus stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 533/2004 Euroopa partnerluse loomise kohta stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames [KOM(2007)0662 - C6-0471/2007 - 2007/0239(CNS)] - Väliskomisjon. Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0517/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0001)


8.2. Direktiivi 95/50/EÜ muutmine seoses komisjoni rakendusvolitustega ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 95/50/EÜ seoses komisjoni rakendusvolitustega [KOM(2007)0509 - C6-0278/2007 - 2007/0184(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Bogusław Liberadzki (A6-0506/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Bogusław Liberadzki (raportöör) esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0002)


8.3. Veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamine ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr 11 veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamise kohta Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artikli 79 lõike 3 rakendamisel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta - transport [KOM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037A(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Paolo Costa (A6-0513/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0003)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Marie Panayotopoulos-Cassiotou määruse ettepaneku paranduse suhtes kehtiva õigusliku aluse kohta.


8.4. Lennujaamamaksud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lennujaamamaksude kohta [KOM(2006)0820 - C6-0056/2007 - 2007/0013(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ulrich Stockmann (A6-0497/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0004)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0004)


8.5. Ohtlike kemikaalide eksport ja import ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta [KOM(2006)0745 - C6-0439/2006 - 2006/0246(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Johannes Blokland (A6-0406/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0005)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0005)


8.6. Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamine ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes [KOM(2007)0159 - C6-0104/2007 - 2007/0054(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Csaba Őry (A6-0515/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0006)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0006)


8.7. CARS 21: konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriv raamistik (hääletus)

Raport CARS 21: konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriva raamistiku kohta [2007/2120(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jorgo Chatzimarkakis (A6-0494/2007)


(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0007)


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

9. Pidulik istung - Süüria ülemmufti

Kell 12.05 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung Süüria ülemmufti Ahmad Badr El Din El Hassouni visiidi puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

10. Hääletused (jätkamine)

Sõna võttis Graham Booth, kes arvas, et asepresident ei järginud hääletuseks ette nähtud menetlust, kui ta ei esitanud nimelise hääletuse tulemusi suuliselt (asepresident vastas, et hääletuste tulemused on näha istungisaali ekraanidelt).


10.1. Piiriülene maksustamine kahjumi korral (hääletus)

Raport piiriülese maksustamise kohta kahjumi korral [2007/2144(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Piia-Noora Kauppi (A6-0481/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0008)


10.2. Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012 (hääletus)

Raport ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007–2012 [2007/2146(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0009)

°
° ° °

Sõna võtsid hääletusmenetluse kohta: Christopher Beazley, Reinhard Rack ja Daniel Hannan (asepresident rõhutas, et kodukorda järgiti sõna-sõnalt) ning Nigel Farage.

Sõna võttis Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, kes taotles kodukorra artikli 171 alusel istungi katkestamist ning et selgituste andmine hääletuse kohta lükataks edasi õhtul kella 22.00-ni.

Asepresident pani taotluse hääletusele.

EH-ga (133 poolt, 48 vastu, 2 erapooletud) kiitis parlament istungi katkestamise heaks.

Asepresident teatas, et hääletuse kohta selgituste andmiseks eraldatud aeg tehakse teatavaks kell 15.00.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Marco Pannella teatas, et tema hääletusseade ei töötanud raporti Bogusław Liberadzki - A6-0506/2007 hääletuse ajal.


(Istung katkestati kell 12.55 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

12. Päevakord

Võimaldamaks soovijatel hommikuse hääletuse kohta selgitusi anda, tegi asepresident ettepaneku muuta tänast päevakorda järgmiselt: arutelu seoses komisjoni avaldusega teemal "Sanitaar-hügieeniline hädaolukord Campanias prügi tõttu" (päevakorra punkt 53) toodaks ettepoole ja toimuks kohe pärast päevakorra punktis 22 ette nähtud arutelu (Raport: Roberta Angelilli - A6-0520/2007).

Hääletuse kohta selgituste andmine toimuks pärast viimast päevakorra punkti.

Sõna võtsid Christopher Heaton-Harris kodukorra artikli 171 kohaldamise kohta pärast hääletusi ja selle tagajärgede kohta (asepresident tuletas meelde, et istungi juhatajal on õigus istung igal ajal katkestada ja lisaks otsustab päevakorra üle täiskogu), Jim Allister istungi katkestamise üle toimunud hääletusel järgitud menetluse kohta, mida ta pidas valeks, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel nimetatud hääletuse väga selge tulemuse kohta ning Daniel Hannan kodukorra artiklite 171 ja 163 kohaldamise kohta.

EH-l (115 poolt, 23 vastu, 0 erapooletud) kiitis parlament ettepaneku heaks.

Päevakord oli seega muudetud.


13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Sõna võttis Cristiana Muscardini, kes protesteeris päevakorra muutmise menetluse vastu.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007.–2012. aasta mitmeaastane raamistik * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 168/2007 säte Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007.–2012. aasta mitmeaastase raamistiku vastuvõtmise kohta [KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Michael Cashman (A6-0514/2007)

°
° ° °

Sõna võttis Roger Knapman seoses hommikuste hääletuste lõpus selgitusi anda soovinud parlamendiliikmete hulgaga.

°
° ° °

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Michael Cashman tutvustas raportit.

Sõna võtsid Libor Rouček (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Kinga Gál fraktsiooni PPE-DE nimel, Stavros Lambrinidis fraktsiooni PSE nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel, Koenraad Dillen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Íñigo Méndez de Vigo ja Magda Kósáné Kovács.

Sõna võtsid eelneva registreerimiseta Hubert Pirker ja Genowefa Grabowska.

Sõna võtsid Franco Frattini, Michael Cashman, Irena Belohorská isikliku sõnavõtuga seoses Michael Cashmani sõnavõtuga ning Michael Cashman viimase sõnavõtu kohta.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.01.2008protokoll punkt 6.1.


15. Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamine (arutelu)

Raport Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamise kohta [2007/2093(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

Roberta Angelilli tutvustas raportit.

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Marie Panayotopoulos-Cassiotou (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Irena Belohorská (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Glenys Kinnock (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Dimitrios Papadimoulis (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Christa Prets (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Kinga Gál fraktsiooni PPE-DE nimel, Inger Segelström fraktsiooni PSE nimel, Siiri Oviir fraktsiooni ALDE nimel, Bogusław Rogalski fraktsiooni UEN nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

Sõna võtsid Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Edit Bauer, Martine Roure, Ona Juknevičienė, Wojciech Roszkowski, Pedro Guerreiro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Marian Harkin, Hanna Foltyn-Kubicka, Tadeusz Zwiefka, Magda Kósáné Kovács, Roberta Alma Anastase, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Genowefa Grabowska, Edward McMillan-Scott, Alessandro Battilocchio, Miroslav Mikolášik ja Katerina Batzeli.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võtsid Zita Gurmai, Catherine Stihler, Katrin Saks, Bogdan Golik, Franco Frattini ja Roberta Angelilli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.01.2008protokoll punkt 4.3.


16. Sanitaar-hügieeniline hädaolukord Campanias prügi tõttu (arutelu)

Komisjoni avaldus: Sanitaar-hügieeniline hädaolukord Campanias prügi tõttu

Stavros Dimas (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Giuseppe Gargani fraktsiooni PPE-DE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni PSE nimel, Alfonso Andria fraktsiooni ALDE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Antonio Tajani, Marco Pannella, Roberta Angelilli, Umberto Guidoni, Mario Borghezio ja Adriana Poli Bortone.

Sõna võtsid eelneva registreerimiseta Riccardo Ventre, Pasqualina Napoletano, Salvatore Tatarella, Armando Veneto ja Mario Mantovani.

Sõna võttis Stavros Dimas.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Arutelu lõpetati.


17. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0001/2008).

Sõna võttis Avril Doyle infotunni korralduse kohta.

Esimene osa

Küsimus 31 (Mairead McGuinness): tarbijate kaitsmine võltsitud või ebapiisava kvaliteediga ravimite eest.

Günter Verheugen (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Mairead McGuinness, Danutė Budreikaitė ja Josu Ortuondo Larrea.

Küsimus 32 (Chris Davies): süsinikdioksiidi heited.

Stavros Dimas (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Chris Davies, Paul Rübig ja Karin Scheele.

Küsimus 33 (Claude Moraes): tarbijate kaitsmine soovimatute kommertsteadaannete rämpsposti, nuhkvara ja õelvara eest.

Günter Verheugen vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Claude Moraes, Georgios Papastamkos ja Avril Doyle.

Teine osa

Küsimus 34 (Giovanna Corda): ohtlike tarbekaupade impordi kontroll.

Meglena Kuneva (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Giovanna Corda, Reinhard Rack ja Colm Burke.

Küsimus 35 (Manolis Mavrommatis): liigne hinnatõus toidupoodides.

Meglena Kuneva vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness ja Danutė Budreikaitė.

Küsimus 41 (Marian Harkin): ühtse turu läbivaatamine.

Charlie McCreevy (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võttis Bernd Posselt.

Charlie McCreevy vastas täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marian Harkin, Reinhard Rack ja Mairead McGuinness.

Küsimus 42 (Georgios Papastamkos): rahastamisvahendite turud.

Charlie McCreevy vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos.

Küsimus 43 (Colm Burke): Iirimaa regionaalarengukavad.

Charlie McCreevy vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Colm Burke ja Brian Crowley.

Küsimus 44 (Gay Mitchell): Iirimaa – haiguskindlustussektor.

Charlie McCreevy vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Gay Mitchell.

Küsimus 36 (Jim Higgins): lennupiletite müük Internetis.

Meglena Kuneva vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jim Higgins ja Manolis Mavrommatis.

Sõna võttis Brian Crowley, kes oli vastu sellele, kuidas tänane infotund oli korraldatud, ja teatas oma kavatsusest tõstatada see küsimus esimeeste konverentsis (asepresident võttis selle teadmiseks).

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.45 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

18. Täiskasvanuharidus: kunagi ei ole hilja õppida (arutelu)

vahearuanne täiskasvanuhariduse kohta: kunagi ei ole hilja õppida [2007/2114(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Doris Pack (A6-0502/2007)

Doris Pack tutvustas raportit.

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jan Andersson (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Věra Flasarová (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Pál Schmitt fraktsiooni PPE-DE nimel, Maria Badia i Cutchet fraktsiooni PSE nimel, Jolanta Dičkutė fraktsiooni ALDE nimel, Mikel Irujo Amezaga fraktsiooni Verts/ALE nimel, Thomas Wise fraktsiooni IND/DEM nimel, Milan Gaľa, Gyula Hegyi, Ramona Nicole Mănescu, Kathy Sinnott, Tomáš Zatloukal, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Rolf Berend ja Carlo Fatuzzo.

Sõna võtsid eelneva registreerimiseta Zuzana Roithová, Mihaela Popa, Zita Pleštinská, Roberta Alma Anastase ja Jerzy Buzek.

Sõna võtsid Ján Figeľ ja Doris Pack.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.01.2008protokoll punkt 4.4.


19. Ühise põllumajanduspoliitika raames loodud kaugseire rakenduste kaudu võetavad meetmed * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus meetmete kohta, mida komisjonil tuleb aastatel 2008–2013 võtta ühise põllumajanduspoliitika raames loodud kaugseire rakenduste kaudu [KOM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007)

Sõna võttis Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf tutvustas raportit.

Sõna võttis Esther Herranz García fraktsiooni PPE-DE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

Sõna võtsid Lily Jacobs fraktsiooni PSE nimel, Samuli Pohjamo fraktsiooni ALDE nimel, ja Bogdan Golik.

Sõna võtsid eelneva registreerimiseta Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Paul Rübig.

Sõna võttis Jean-Claude Martinez (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Mariann Fischer Boel ja Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.01.2008protokoll punkt 4.1.


20. Poolas valitud Euroopa Parlamendi liikmete staatus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0082/2007), mille esitas(id)Giuseppe Gargani JURI komisjoni nimel komisjonile: Poolas valitud Euroopa Parlamendi liikmete staatus (B6-0002/2008)

Giuseppe Gargani (autor) esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Franco Frattini (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE-DE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni PSE nimel, Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Aloyzas Sakalas.

Sõna võtsid eelneva registreerimiseta Paul Rübig, Manuel Medina Ortega, Marek Aleksander Czarnecki, Giuseppe Gargani ja Sylwester Chruszcz.

Sõna võttis Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.


21. Selgitused hääletuse kohta

Sõna võttis Paul Rübig tehnilise küsimusega.

°
° ° °

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Jorgo Chatzimarkakis - A6-0494/2007: Zuzana Roithová


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 399.766/OJME).

°
° ° °

Sõna võttis Zuzana Roithová, kes küsis, kas hääletuse kohta selgituste andmise edasilükkamisest nii hilisele tunnile saab reegel (asepresident vastas, et tänane olukord on erandlik).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.05.

Harald Rømer

Adam Bielan

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika