Index 
Proces-verbal
PDF 212kWORD 156k
Marţi, 15 ianuarie 2008 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 4.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 5.Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (dezbatere)
 6.Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii ***I (dezbatere)
 7.Credit pentru consumatori ***II (dezbatere)
 8.Votare
  
8.1.Parteneriate în cadrul procesului de stabilizare şi asociere * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Controlul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase (Competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Eliminarea discriminărilor în materie de tarife şi condiţii de transport ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Taxele de aeroport ***I (vot)
  
8.5.Exportul şi importul de produse chimice periculoase ***I (vot)
  
8.6.Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii ***I (vot)
  
8.7.CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele (vot)
 9.Şedinţă solemnă - Marele Muftiu al Siriei
 10.Votare (continuare)
  
10.1.Regimul fiscal aplicabil pierderilor în situaţiile transfrontaliere (vot)
  
10.2.Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (vot)
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Ordinea de zi
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 14.Cadrul multianual pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012 * (dezbatere)
 15.Strategia UE în domeniul drepturilor copilului (dezbatere)
 16.Situaţie alarmantă a deşeurilor în regiunea Campania (dezbatere)
 17.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 18.Educaţia adulţilor: niciodată nu este prea târziu să înveţi (dezbatere)
 19.Acţiuni ce trebuie întreprinse prin intermediul aplicaţiilor de teledetecţie instituite în cadrul PAC * (dezbatere)
 20.Statutul deputaţilor în Parlamentul European aleşi în Polonia (dezbatere)
 21.Explicaţii privind votul
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 23.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004 privind instituirea Agenției europene pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor, în ceea ce privește durata (COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

LIBE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la omologarea dispozitivelor de iluminare şi de semnalizare luminoasă ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (Versiune codificată) (COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor (COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO, TRAN

- Acord între Parlamentul European şi Comisie privind normele de punere în aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999, modificată prin Decizia 2006/512/CE din 22 iulie 2006, de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI))

retrimis

fond :

AFCO

- Propunere de decizie-cadru a Consiliului privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală (16069/2007 - C6-0010/2008 - 2005/0202(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Adaptare la procedura de reglementare cu control: Prima parte - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a termenilor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD))

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

AFET, ITRE

- Propunere de directivă a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanţii din ţările terţe în vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre şi un set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul unui stat membru (COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

EMPL

- Propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 533/2004 privind stabilirea de parteneriate în cadrul procesului de stabilizare și asociere (COM(2007)0662 - C6-0471/2007 - 2007/0239(CNS))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordului dintre Comunitatea Europeană şi Emiratele Arabe Unite privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (COM(2007)0134 - C6-0472/2007 - 2007/0052(CNS))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte tratamentul aplicat serviciilor financiare şi de asigurări (COM(2007)0747 - C6-0473/2007 - 2007/0267(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control (COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de regulament al Consiliului privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii şi practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorţii) (Versiune codificată) (COM(2007)0753 - C6-0475/2007 - 2007/0265(CNS))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control - Adaptare la procedura de reglementare cu control - Partea a doua (COM(2007)0824 - C6-0476/2007 - 2007/0293(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

DEVE, AGRI, ENVI, ITRE, LIBE, IMCO, TRAN


3. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Acord între Comunitatea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală;

- proces-verbal de rectificare a Acordului de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte.


4. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I. Arestarea dizidentului chinez Hu Jia

- Hélène Flautre, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček şi Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, privind arestarea lui Hu Jia, apărător chinez al drepturilor omului (B6-0021/2008);

- Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind arestarea dizidentului chinez Hu Jia (B6-0031/2008);

- Marco Cappato, István Szent-Iványi, Dirk Sterckx, Marios Matsakis, Frédérique Ries şi Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, privind arestarea dizidentului chinez Hu Jia (B6-0034/2008);

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański şi Marcin Libicki, în numele Grupului UEN, privind arestarea dizidentului chinez Hu Jia (B6-0038/2008);

- Thomas Mann, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam şi Georg Jarzembowski, în numele Grupului PPE-DE, privind arestarea dizidentului chinez Hu Jia (B6-0040/2008);

II. Situaţia din Republica Democratică Congo şi violul - crimă de război

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Carl Schlyter şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, privind Republica Democratică Congo şi violul utilizat ca armă de luptă (B6-0022/2008);

- Eva-Britt Svensson şi Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, privind Republica Democratică Congo şi violul colectiv în calitate de crimă de război şi de crimă împotriva umanităţii (B6-0030/2008);

- Marios Matsakis, Renate Weber şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, privind Republica Democratică Congo şi violul utilizat ca armă de luptă (B6-0035/2008);

- Brian Crowley, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki şi Ģirts Valdis Kristovskis, în numele Grupului UEN, privind situaţia din Congo şi violul în calitate de crimă de război (B6-0037/2008);

- Ari Vatanen, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, privind situaţia din Republica Democratică Congo şi violul în calitate de crimă de război (B6-0043/2008);

- Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock şi Elena Valenciano Martínez-Orozco, în numele Grupului PSE, privind situaţia din Republica Democratică Congo (B6-0044/2008);

III. Egipt

- Hélène Flautre, Cem Özdemir şi Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, privind situaţia drepturilor omului în Egipt (B6-0023/2008);

- Pasqualina Napoletano şi Véronique De Keyser, în numele Grupului PSE, privind situaţia din Egipt (B6-0029/2008);

- Luisa Morgantini şi Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind drepturile omului în Egipt (B6-0032/2008);

- Marios Matsakis şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, privind Egiptul (B6-0036/2008);

- Adam Bielan, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański şi Marcin Libicki, în numele Grupului UEN, privind deteriorarea drepturilor fundamentale în Egipt (B6-0039/2008);

- Jana Hybášková, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE, privind Egiptul (B6-0042/2008).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul de procedură.


5. Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (dezbatere)

Raport referitor la strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă [2007/2146(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

Glenis Willmott şi-a prezentat raportul.

A intervenit Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Edit Bauer (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Thomas Ulmer, în numele Grupului PPE-DE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului PSE, Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, Sepp Kusstatscher, în numele Grupului Verts/ALE, Derek Roland Clark, în numele Grupului IND/DEM, Jean-Claude Martinez, neafiliat, Romano Maria La Russa (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Adamos Adamou, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Kathy Sinnott, Luca Romagnoli, Iles Braghetto, Richard Falbr, Ewa Tomaszewska, Jacek Protasiewicz, Gabriela Creţu şi Harald Ettl.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Maria Iacob-Ridzi şi Stephen Hughes.

Au intervenit: Stavros Dimas şi Glenis Willmott.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 15.01.2008.


6. Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii [COM(2007)0159 - C6-0104/2007 - 2007/0054(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Csaba Őry (A6-0515/2007)

A intervenit Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Csaba Őry şi-a prezentat raportul.

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ria Oomen-Ruijten, în numele Grupului PPE-DE, Joel Hasse Ferreira, în numele Grupului PSE, Ona Juknevičienė, în numele Grupului ALDE, Wiesław Stefan Kuc, în numele Grupului UEN, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Zuzana Roithová, Emine Bozkurt, Janusz Wojciechowski şi Gyula Hegyi.

A intervenit Petya Stavreva, conform procedurii catch the eye.

Au intervenit: Stavros Dimas şi Csaba Őry.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 15.01.2008.


7. Credit pentru consumatori ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

Kurt Lechner a prezentat recomandarea.

A intervenit Meglena Kuneva (membră a Comisiei).

Au intervenit: Malcolm Harbour, în numele Grupului PPE-DE, Arlene McCarthy, în numele Grupului PSE, Diana Wallis, în numele Grupului ALDE, Eoin Ryan, în numele Grupului UEN, Heide Rühle, în numele Grupului Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Godfrey Bloom, în numele Grupului IND/DEM, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Toine Manders, Małgorzata Handzlik, Mia De Vits şi Wolf Klinz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Pleštinská, Margarita Starkevičiūtė, Piia-Noora Kauppi şi Jean-Paul Gauzès.

Au intervenit: Meglena Kuneva şi Kurt Lechner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.2 al PV din 16.01.2008.

(Şedinţa, suspendată la 11.15 în aşteptarea votării, a fost reluată la 11.30)


PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, care figurează în anexa la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe site-ul Europarl.

°
° ° °

Au intervenit: Nigel Farage, în numele Grupului IND/DEM, care a semnalat faptul că grupul său, împreună cu alţi câţiva deputaţi, a cerut ca toate voturile să se desfăşoare prin apel nominal, şi a motivat această cerere; Hannes Swoboda, care a cerut Preşedintelui să examineze admisibilitatea unei astfel de cereri, şi Marco Cappato, cu privire la o chestiune de ordin tehnic.

Preşedintele a amintit dispoziţiile Regulamentului de procedură aplicabile votării şi a precizat faptul că a primit din partea dlui Graham Booth o scrisoare privind desfăşurarea votării, pe care o va transmite Conferinţei preşedinţilor şi Grupui de lucru privind reforma parlamentară. A indicat faptul că în această zi se va vota ţinându-se seama de cererile de vot prin apel nominal depuse şi că, ulterior, se va lua o decizie în privinţa şedinţelor următoare.

Au intervenit Christopher Heaton-Harris şi Graham Booth cu privire la procedura de vot..


8.1. Parteneriate în cadrul procesului de stabilizare şi asociere * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 533/2004 privind stabilirea de parteneriate în cadrul procesului de stabilizare și asociere [COM(2007)0662 - C6-0471/2007 - 2007/0239(CNS)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0517/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0001)


8.2. Controlul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase (Competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 95/50/CE în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei [COM(2007)0509 - C6-0278/2007 - 2007/0184(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Bogusław Liberadzki (A6-0506/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Bogusław Liberadzki (raportor) face o declaraţie în conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din regulament.

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0002)


8.3. Eliminarea discriminărilor în materie de tarife şi condiţii de transport ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 11 privind eliminarea discriminării în materie de tarife şi condiţii de transport, în aplicarea articolului 79 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene şi a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind igiena produselor alimentare – Aspecte privind transportul [COM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037A(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Paolo Costa (A6-0513/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0003)

Intervenţii privind votarea:

- Marie Panayotopoulos-Cassiotou, cu privire la baza juridică aplicabilă modificării propunerii de regulament.


8.4. Taxele de aeroport ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind taxele de aeroport [COM(2006)0820 - C6-0056/2007 - 2007/0013(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Ulrich Stockmann (A6-0497/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0636)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0004)


8.5. Exportul şi importul de produse chimice periculoase ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase [COM(2006)0745 - C6-0439/2006 - 2006/0246(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Johannes Blokland (A6-0406/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0005)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0637)


8.6. Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii [COM(2007)0159 - C6-0104/2007 - 2007/0054(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Csaba Őry (A6-0515/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0006)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0638)


8.7. CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele (vot)

Raport privind CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele [2007/2120(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Jorgo Chatzimarkakis (A6-0494/2007)


(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0007)


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

9. Şedinţă solemnă - Marele Muftiu al Siriei

De la 12.05 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia vzitei lui Ahmad Badr El Din El Hassoun, Marele Muftiu al Siriei.


PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

10. Votare (continuare)

A intervenit Graham Booth, în opinia căruia Preşedintele, prin faptul că nu anunţat oral rezultatele voturilor prin apel nominal, nu a respectat procedura aplicabilă votării.(Preşedintele a răspuns că rezultatele voturilor sunt afişate pe ecranele din hemiciclu).


10.1. Regimul fiscal aplicabil pierderilor în situaţiile transfrontaliere (vot)

Raport privind regimul fiscal aplicabil pierderilor în situaţiile transfrontaliere [2007/2144(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Piia-Noora Kauppi (A6-0481/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0008)


10.2. Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (vot)

Raport referitor la strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă [2007/2146(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0009)

°
° ° °

Au intervenit cu privire la procedura de vot: Christopher Beazley, Reinhard Rack şi Daniel Hannan (Preşedintele a subliniat faptul că Regulamentul de procedură a fost aplicat ad literam) şi Nigel Farage.

A intervenit Martin Schulz, în numele Grupului PSE, care a cerut, în temeiul articolului 171 din Regulamentul de procedură, ca şedinţa să fie suspendată şi ca explicaţiile privind votul să fie amânate pentru ora 22.00, în seara aceleiaşi zile.

Preşedintele a supus la vot această cerere.

Cu VE (133 pentru, 48 împotrivă, 2 abţineri), Parlamentul a aprobat cererea de suspendare a şedinţei.

Preşedintele a precizat că momentul rezervat explicaţiilor privind votul va fi anunţat la ora 15.


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Marco Pannella a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării raportului Bogusław Liberadzki - A6-0506/2007.


(Şedinţa, suspendată la 12.55, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

12. Ordinea de zi

Pentru a permite autorilor explicaţiilor votului pentru votul de dimineaţă să se exprime, Preşedintele a propus următoarea modificare a ordinii de zi de azi: dezbaterea referitoare la declaraţia Comisiei privind „Situaţie alarmantă a deşeurilor în regiunea Campania" (punctul 53 de pe ordinea de zi) va fi devansată şi va avea loc imediat după dezbaterea privind raportul Roberta Angelilli - A6-0520/2007 (punctul 22 de pe ordinea de zi).

Explicaţiile votului ar urma după ultimul punct înscris pe ordinea de zi.

Au intervenit: Christopher Heaton-Harris, cu privire la aplicarea după voturi a articolului 171 din Regulamentul de procedură şi consecinţele acestui fapt (Preşedintele i-a reamintit că preşedintele de şedinţă are autoritatea de a suspenda şedinţa în orice moment şi că, în orice caz, adunarea poate decide asupra ordinii de zi după cum crede de cuviinţă), Jim Allister, cu privire la procedura urmată în momentul votării privind cererea de suspendare a şedinţei, pe care o consideră nereglementară, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, cu privire la rezultatul foarte clar al acestui vot şi Daniel Hannan, cu privire la aplicarea articolelor 171 şi 163 din Regulamentul de procedură.

Prin VE (115 pentru, 23 împotrivă, 0 abţineri), Parlamentul a aprobat propunerea.

Ordinea de zi a fost modificată în consecinţă.


13. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

A intervenit Cristiana Muscardini, care a protestat împotriva procedurii urmate pentru modificarea ordinii de zi.

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


14. Cadrul multianual pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012 * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 în ceea ce privește adoptarea unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012 [COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Michael Cashman (A6-0514/2007)

°
° ° °

A intervenit Roger Knapman cu privire la numărul de deputaţi care au cerut să prezinte o explicaţie privind votul la terminarea votării din această dimineaţă.

°
° ° °

A intervenit Franco Frattini (Vicepreşedintele Comisiei).

Michael Cashman şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Libor Rouček (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Kinga Gál, în numele Grupului PPE-DE, Stavros Lambrinidis, în numele Grupului PSE, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE, Bairbre de Brún, în numele Grupului GUE/NGL, Koenraad Dillen, neafiliat, Íñigo Méndez de Vigo şi Magda Kósáné Kovács.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Hubert Pirker şi Genowefa Grabowska.

Au intervenit: Franco Frattini, Michael Cashman, Irena Belohorská, aceasta din urmă pentru un fapt de natură personală ca urmare a afirmaţiilor lui Michael Cashman, şi Michael Cashman cu privire la intervenţia precedentă.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 17.01.2008.


15. Strategia UE în domeniul drepturilor copilului (dezbatere)

Raport privind strategia UE în domeniul drepturilor copilului [2007/2093(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

Roberta Angelilli şi-a prezentat raportul.

A intervenit Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Irena Belohorská (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Glenys Kinnock (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Dimitrios Papadimoulis (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Christa Prets (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Kinga Gál, în numele Grupului PPE-DE, Inger Segelström, în numele Grupului PSE, Siiri Oviir, în numele Grupului ALDE, Bogusław Rogalski, în numele Grupului UEN, Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE, Giusto Catania, în numele Grupului GUE/NGL, şi Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM.

PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

Au intervenit: Luca Romagnoli, neafiliat, Edit Bauer, Martine Roure, Ona Juknevičienė, Wojciech Roszkowski, Pedro Guerreiro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Marian Harkin, Hanna Foltyn-Kubicka, Tadeusz Zwiefka, Magda Kósáné Kovács, Roberta Alma Anastase, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Genowefa Grabowska, Edward McMillan-Scott, Alessandro Battilocchio, Miroslav Mikolášik şi Katerina Batzeli.

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Zita Gurmai, Catherine Stihler, Katrin Saks, Bogdan Golik, Franco Frattini şi Roberta Angelilli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 16.01.2008.


16. Situaţie alarmantă a deşeurilor în regiunea Campania (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Situaţie alarmantă a deşeurilor în regiunea Campania

Stavros Dimas (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Giuseppe Gargani, în numele Grupului PPE-DE, Gianni Pittella, în numele Grupului PSE, Alfonso Andria, în numele Grupului ALDE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL, Luca Romagnoli, neafiliat, Antonio Tajani, Marco Pannella, Roberta Angelilli, Umberto Guidoni, Mario Borghezio şi Adriana Poli Bortone.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Riccardo Ventre, Pasqualina Napoletano, Salvatore Tatarella, Armando Veneto şi Mario Mantovani.

A intervenit Stavros Dimas.

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul examinează o serie de întrebări adresate Comisiei (B6-0001/2008).

A intervenit Avril Doyle cu privire la organizarea timpului afectat întrebărilor.

Prima parte

Întrebarea 31 (Mairead McGuinness): Protecţia consumatorilor împotriva medicamentelor contrafăcute sau de calitate necorespunzătoare

Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei ) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Mairead McGuinness, Danutė Budreikaitė şi Josu Ortuondo Larrea.

Întrebarea 32 (Chris Davies): Emisiile de dioxid de carbon

Stavros Dimas (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Chris Davies, Paul Rübig şi Karin Scheele.

Întrebarea 33 (Claude Moraes): Protecţia consumatorilor împotriva corespondenţei electronice nesolicitate (spam), a programelor-spion şi a programelor concepute cu rea-intenţie

Günter Verheugen a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Claude Moraes, Georgios Papastamkos şi Avril Doyle.

A doua parte

Întrebarea 34 (Giovanna Corda): Controlarea importurilor produselor de consum periculoase

Meglena Kuneva (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Giovanna Corda, Reinhard Rack şi Colm Burke.

Întrebarea 35 (Manolis Mavrommatis): Creşterea abuzivă a preţurilor în magazinele de alimente

Meglena Kuneva a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness şi Danutė Budreikaitė.

Întrebarea 41 (Marian Harkin): Reexaminarea pieţei unice

Charlie McCreevy (membru al Comisiei) răspunde întrebării.

A intervenit Bernd Posselt.

Charlie McCreevy a răspuns întrebărilor suplimentare ale lui Marian Harkin Reinhard Rack şi Mairead McGuinness.

Întrebarea 42 (Georgios Papastamkos): Piaţa instrumentelor financiare

Charlie McCreevy a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Georgios Papastamkos.

Întrebarea 43 (Colm Burke): Planuri regionale de dezvoltare irlandeze

Charlie McCreevy a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Colm Burke şi Brian Crowley.

Întrebarea 44 (Gay Mitchell): Irlanda – sectorul asigurărilor de sănătate

Charlie McCreevy a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Gay Mitchell.

Întrebarea 36 (Jim Higgins): Vânzarea de bilete de avion prin internet

Meglena Kuneva a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Jim Higgins şi Manolis Mavrommatis.

A intervenit Brian Crowley, cu privire la organizarea timpului afectat întrebărilor.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 19.45, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

18. Educaţia adulţilor: niciodată nu este prea târziu să înveţi (dezbatere)

Raport interimar privind educaţia adulţilor: niciodată nu este prea târziu să înveţi [2007/2114(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Doris Pack (A6-0502/2007)

Doris Pack şi-a prezentat raportul.

A intervenit Ján Figeľ (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jan Andersson (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Věra Flasarová (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Pál Schmitt, în numele Grupului PPE-DE, Maria Badia i Cutchet, în numele Grupului PSE, Jolanta Dičkutė, în numele Grupului ALDE, Mikel Irujo Amezaga, în numele Grupului Verts/ALE, Thomas Wise, în numele Grupului IND/DEM, Milan Gaľa, Gyula Hegyi, Ramona Nicole Mănescu, Kathy Sinnott, Tomáš Zatloukal, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Rolf Berend şi Carlo Fatuzzo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zuzana Roithová, Mihaela Popa, Zita Pleštinská, Roberta Alma Anastase şi Jerzy Buzek.

Au intervenit: Ján Figeľ şi Doris Pack.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.4 al PV din 16.01.2008.


19. Acţiuni ce trebuie întreprinse prin intermediul aplicaţiilor de teledetecţie instituite în cadrul PAC * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Consiliului privind acțiunile ce trebuie întreprinse de către Comisie, în perioada 2008-2013, prin intermediul aplicațiilor de teledetecție instituite în cadrul politicii agricole comune [COM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007)

A intervenit Mariann Fischer Boel (membră a Comisiei).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf şi-a prezentat raportul.

A intervenit Esther Herranz García, în numele Grupului PPE-DE.

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Lily Jacobs, în numele Grupului PSE, Samuli Pohjamo, în numele Grupului ALDE, şi Bogdan Golik.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk şi Paul Rübig.

A intervenit Jean-Claude Martinez, neafiliat.

Au intervenit: Mariann Fischer Boel şi Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.1 al PV din 16.01.2008.


20. Statutul deputaţilor în Parlamentul European aleşi în Polonia (dezbatere)

Întrebare orală (O-0082/2007) adresată deGiuseppe Gargani, în numele Comisiei JURI, pentru Comisie: Statutul deputaţilor în Parlamentul European aleşi în Polonia (B6-0002/2008)

Giuseppe Gargani (autor) a dezvoltat întrebarea orală.

Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului PSE, Jens-Peter Bonde, în numele Grupului IND/DEM, şi Aloyzas Sakalas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig, Manuel Medina Ortega, Marek Aleksander Czarnecki, Giuseppe Gargani şi Sylwester Chruszcz.

A intervenit Franco Frattini.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Explicaţii privind votul

A intervenit Paul Rübig cu privire la o chestiune de ordin tehnic.

°
° ° °

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Jorgo Chatzimarkakis - A6-0494/2007: Zuzana Roithová


22. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 399.766/OJME).

°
° ° °

A intervenit Zuzana Roithová, care a întrebat dacă mutarea explicaţiilor privind votul la această oră tardivă va deveni o regulă obişnuită (Preşedintele a răspuns că situaţia din această zi este excepţională).


23. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.05.

Harald Rømer

Adam Bielan

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate