Index 
Protokoll
PDF 209kWORD 149k
Tisdagen den 15 januari 2008 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Avtalstexter översända av rådet
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 5.Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 (debatt)
 6.Tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ***I (debatt)
 7.Konsumentkrediter ***II (debatt)
 8.Omröstning
  
8.1.Partnerskap inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Vägtransporter av farligt gods (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Flygplatsavgifter ***I (omröstning)
  
8.5.Export och import av farliga kemiska produkter ***I (omröstning)
  
8.6.Tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ***I (omröstning)
  
8.7.CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk (omröstning)
 9.Högtidligt möte - Syriens stormufti
 10.Omröstning (fortsättning)
  
10.1.Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer (omröstning)
  
10.2.Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 (omröstning)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Föredragningslista
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 * (debatt)
 15.Mot en EU-strategi för barnets rättigheter (debatt)
 16.Alarmerande avfallssituation i regionen Kampanien (debatt)
 17.Frågestund (frågor till kommissionen)
 18.Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära (debatt)
 19.Åtgärder att vidta genom fjärranalystillämpningar som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken * (debatt)
 20.Den rättsliga ställningen för en ledamot av Europaparlamentet som valts i Polen (debatt)
 21.Röstförklaringar
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (KOM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om typgodkännande av delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (KOM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO, TRAN

- Överenskommelse mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG, om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Förslag till rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (16069/2007 - C6-0010/2008 - 2005/0202(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll: Del I - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll (KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling av villkoren för överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen (KOM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

AFET, ITRE

- Förslag till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (KOM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 533/2004 om upprättande av partnerskap inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen (KOM(2007)0662 - C6-0471/2007 - 2007/0239(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Förenade Arabemiraten om vissa luftfartsaspekter (KOM(2007)0134 - C6-0472/2007 - 2007/0052(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt i fråga om behandling av försäkring och finansiella tjänster (KOM(2007)0747 - C6-0473/2007 - 2007/0267(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll - Del III (KOM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets förordning om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) (kodifierad version) (KOM(2007)0753 - C6-0475/2007 - 2007/0265(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll - Del 2 (KOM(2007)0824 - C6-0476/2007 - 2007/0293(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

DEVE, AGRI, ENVI, ITRE, LIBE, IMCO, TRAN


3. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

- Rättelseprotokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Arrestering av den kinesiska dissidenten Hu Jia

- Hélène Flautre, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, om arrestering av den kinesiska människorättsaktivisten Hu Jia (B6-0021/2008),

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om arrestering av den kinesiska dissidenten Hu Jia (B6-0031/2008),

- Marco Cappato, István Szent-Iványi, Dirk Sterckx, Marios Matsakis, Frédérique Ries och Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, om arrestering av den kinesiska dissidenten Hu Jia (B6-0034/2008),

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański och Marcin Libicki för UEN-gruppen, om arrestering av den kinesiska dissidenten Hu Jia (B6-0038/2008),

- Thomas Mann, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam och Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, om arrestering av den kinesiska dissidenten Hu Jia (B6-0040/2008).

II. Situationen i Demokratiska republiken Kongo och våldtäkt som krigsbrott

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Carl Schlyter och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo och våldtäkt som krigsbrott (B6-0022/2008),

- Eva-Britt Svensson och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo och gruppvåldtäkt som krigsbrott och brott mot mänskligheten (B6-0030/2008),

- Marios Matsakis, Renate Weber och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo och våldtäkt som krigsbrott (B6-0035/2008),

- Brian Crowley, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki och Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo och våldtäkt som krigsbrott (B6-0037/2008),

- Ari Vatanen, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo och våldtäkt som krigsbrott (B6-0043/2008),

- Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (B6-0044/2008).

III. Egypten

- Hélène Flautre, Cem Özdemir och Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, om situationen för mänskliga rättigheter i Egypten (B6-0023/2008),

- Pasqualina Napoletano och Véronique De Keyser för PSE-gruppen, om situationen i Egypten (B6-0029/2008),

- Luisa Morgantini och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om mänskliga rättigheter i Egypten (B6-0032/2008),

- Marios Matsakis och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om Egypten (B6-0036/2008),

- Adam Bielan, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański och Marcin Libicki för UEN-gruppen, om den försämrade situationen för grundläggande rättigheter i Egypten (B6-0039/2008),

- Jana Hybášková, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen, om Egypten (B6-0042/2008).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


5. Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 (debatt)

Betänkande om gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 [2007/2146(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

Glenis Willmott redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Edit Bauer (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Thomas Ulmer för PPE-DE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för PSE-gruppen, Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Jean-Claude Martinez, grupplös, Romano Maria La Russa (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Adamos Adamou, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Kathy Sinnott, Luca Romagnoli, Iles Braghetto, Richard Falbr, Ewa Tomaszewska, Jacek Protasiewicz, Gabriela Creţu och Harald Ettl.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet ”catch the eye”: Paul Rübig, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Maria Iacob-Ridzi och Stephen Hughes.

Talare: Stavros Dimas och Glenis Willmott.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 15.01.2008.


6. Tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen [KOM(2007)0159 - C6-0104/2007 - 2007/0054(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Csaba Őry (A6-0515/2007)

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Csaba Őry redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-DE-gruppen, Joel Hasse Ferreira för PSE-gruppen, Ona Juknevičienė för ALDE-gruppen, Wiesław Stefan Kuc för UEN-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Zuzana Roithová, Emine Bozkurt, Janusz Wojciechowski och Gyula Hegyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet ”catch the eye”: Petya Stavreva.

Talare: Stavros Dimas och Csaba Őry.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 15.01.2008.


7. Konsumentkrediter ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal och upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

Kurt Lechner redogjorde för rekommendationen.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talare: Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Arlene McCarthy för PSE-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, Eoin Ryan för UEN-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för IND/DEM-gruppen, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Toine Manders, Małgorzata Handzlik, Mia De Vits och Wolf Klinz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet ”catch the eye”: Zita Pleštinská, Margarita Starkevičiūtė, Piia-Noora Kauppi och Jean-Paul Gauzès.

Talare: Meglena Kuneva och Kurt Lechner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 16.01.2008.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.15, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.30.)


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form och kan konsulteras på Europarl.

°
° ° °

Talare: Nigel Farage för IND/DEM-gruppen meddelade att hans grupp samt ett antal andra andra ledamöter hade begärt de enskilda omröstningarna skulle genomföras med namnupprop och motiverade denna begäran; Hannes Swoboda begärde att talmannen skulle undersöka om en sådan begäran var tillåtlig; Marco Cappato yttrade sig om en teknisk fråga.

Talmannen påminde om de bestämmelser i arbetsordningen som gäller för omröstningen och meddelade att han hade erhållit en skrivelse från Graham Booth om hur omröstningen ska genomföras, vilken han skulle vidarebefordra till talmanskonferensen och den grupp som arbetar med en reform av parlamentet. Han meddelade att han under dagens omröstning tänkte respektera begäran om omröstning med namnupprop och att ett beslut i fråga om framtida sammanträden skulle fattas senare.

Talare: Christopher Heaton-Harris och Graham Booth yttrade sig om omröstningsförfarandet.


8.1. Partnerskap inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 533/2004 om upprättande av partnerskap inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen [KOM(2007)0662 - C6-0471/2007 - 2007/0239(CNS)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0517/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0001)


8.2. Vägtransporter av farligt gods (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 95/50/EG när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter [KOM(2007)0509 - C6-0278/2007 - 2007/0184(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Bogusław Liberadzki (A6-0506/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Bogusław Liberadzki (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0002)


8.3. Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien – Transportaspekterna [KOM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037A(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0513/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0003)

Inlägg om omröstningen:

- Marie Panayotopoulos-Cassiotou yttrade sig om den rättsliga grunden som gäller för ändring av förslag till förordning.


8.4. Flygplatsavgifter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om flygplatsavgifter [KOM(2006)0820 - C6-0056/2007 - 2007/0013(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ulrich Stockmann (A6-0497/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0004)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0004)


8.5. Export och import av farliga kemiska produkter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om export och import av farliga kemikalier [KOM(2006)0745 - C6-0439/2006 - 2006/0246(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Johannes Blokland (A6-0406/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0005)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0005)


8.6. Tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen [KOM(2007)0159 - C6-0104/2007 - 2007/0054(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Csaba Őry (A6-0515/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0006)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0006)


8.7. CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk (omröstning)

Betänkande om CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk [2007/2120(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jorgo Chatzimarkakis (A6-0494/2007)


(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0007)


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

9. Högtidligt möte - Syriens stormufti

(Kl. 12.05–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Syriens stormufti Ahmad Badr El Din El Hassoun.)


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

10. Omröstning (fortsättning)

Talare: Graham Booth ansåg att talmannen inte hade följt det förfarande som gäller för omröstningen, eftersom denne inte muntligen meddelat resultaten av omröstningarna med namnupprop (talmannen svarade att resultaten hade tillkännagivits på skärmarna i kammaren).


10.1. Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer (omröstning)

Betänkande om skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer [2007/2144(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Piia-Noora Kauppi (A6-0481/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0008)


10.2. Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 (omröstning)

Betänkande om gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 [2007/2146(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0009)

°
° ° °

Följande yttrade sig om omröstningsförfarandet: Christopher Beazley, Reinhard Rack och Daniel Hannan (talmannen underströk att arbetsordningen hade följts till punkt och pricka) samt Nigel Farage.

Talare: Martin Schulz, för PSE-gruppen, föreslog, med stöd av artikel 171 i arbetsordningen, att sammanträdet skulle avbrytas i detta skede och att röstförklaringarna skulle skjutas upp till kl. 22.00.

Talmannen lät kammaren rösta om detta förslag.

Parlamenetet godkände förslaget genom elektronisk omröstning (133 ja-röster, 48 nej-röster, 2 nedlagda röster).

Talmannen meddelade att tidpunkten för när röstförklaringarna skulle kunna avges skulle tillkännages kl. 15.00.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Marco Pannella hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Bogusław Liberadzki - A6-0506/2007.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

12. Föredragningslista

För att ledamöterna skulle få möjlighet att avge sina röstförklaringar om förmiddagens omröstningar, föreslog talmannen att föredragningslistan skulle ändras enligt följande: Debatten om kommissionens uttalande om ”Alarmerande avfallssituation i regionen Kampanien” (punkt 53 i föredragningslistan) skulle tidigareläggas och hållas direkt efter debatten om betänkandet av Roberta Angelilli - A6-0520/2007 (punkt 22 i föredragningslistan).

Röstförklaringarna skulle tas upp efter den sista punkten på föredragningslistan.

Talare: Christopher Heaton-Harris yttrade sig om tillämpningen av artikel 171 i arbetsordningen efter omröstningen och konsekvenserna av detta (talmannen påminde om att tjänstgörande talman har rätt att när som helst avbryta sammanträdet och att parlamentet för övrigt ensamt beslutar om sin föredragningslista); Jim Allister yttrade sig om det förfarande som på begäran tillämpades för att avbryta sammanträdet under omröstningen, vilket han ansåg vara otillåtet; Hannes Swoboda för PSE-gruppen yttrade sig om det mycket tydliga reslutatet av denna omröstning; Daniel Hannan yttrade sig om tillämpningen av artiklarna 171 och 163 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget genom elektronisk omröstning (115 ja-röster, 23 nej-röster, 0 nedlagda röster).

Föredragningslistan ändrades i enlighet därmed.


13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Talare: Cristiana Muscardini kritiserade det förfarande som tillämpats för att ändra föredragningslistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad beträffar antagandet av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 [KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michael Cashman (A6-0514/2007)

°
° ° °

Talare: Roger Knapman yttrade sig om det stora antal ledamöter som hade begärt att få avge en röstförklaring i slutet av dagens omröstning.

°
° ° °

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Michael Cashman redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Libor Rouček (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Kinga Gál för PPE-DE-gruppen, Stavros Lambrinidis för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, Íñigo Méndez de Vigo och Magda Kósáné Kovács.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Hubert Pirker och Genowefa Grabowska.

Talare: Franco Frattini, Michael Cashman, Irena Belohorská, vilken gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av Michael Cashman; Michael Cashman kommenterade inlägget av Belohorská.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 17.01.2008.


15. Mot en EU-strategi för barnets rättigheter (debatt)

Betänkande om en EU-strategi för barnets rättigheter [2007/2093(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

Roberta Angelilli redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Talare: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Irena Belohorská (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Glenys Kinnock (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Dimitrios Papadimoulis (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Christa Prets (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Kinga Gál för PPE-DE-gruppen, Inger Segelström för PSE-gruppen, Siiri Oviir för ALDE-gruppen, Bogusław Rogalski för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, och Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Talare: Luca Romagnoli, grupplös, Edit Bauer, Martine Roure, Ona Juknevičienė, Wojciech Roszkowski, Pedro Guerreiro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Marian Harkin, Hanna Foltyn-Kubicka, Tadeusz Zwiefka, Magda Kósáné Kovács, Roberta Alma Anastase, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Genowefa Grabowska, Edward McMillan-Scott, Alessandro Battilocchio, Miroslav Mikolášik och Katerina Batzeli.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Zita Gurmai, Catherine Stihler, Katrin Saks, Bogdan Golik, Franco Frattini och Roberta Angelilli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 16.01.2008.


16. Alarmerande avfallssituation i regionen Kampanien (debatt)

Uttalande av kommissionen: Alarmerande avfallssituation i regionen Kampanien

Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Giuseppe Gargani för PPE-DE-gruppen, Gianni Pittella för PSE-gruppen, Alfonso Andria för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Luca Romagnoli, grupplös, Antonio Tajani, Marco Pannella, Roberta Angelilli, Umberto Guidoni, Mario Borghezio och Adriana Poli Bortone.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Riccardo Ventre, Pasqualina Napoletano, Salvatore Tatarella, Armando Veneto och Mario Mantovani.

Talare: Stavros Dimas.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0001/2008).

Talare: Avril Doyle yttrade sig om organisationen av frågestunden.

Första delen

Fråga 31 (Mairead McGuinness): Att garantera konsumenternas skydd mot förfalskade och undermåliga läkemedel.

Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Mairead McGuinness, Danutė Budreikaitė och Josu Ortuondo Larrea.

Fråga 32 (Chris Davies): Koldioxidutsläpp.

Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Chris Davies, Paul Rübig och Karin Scheele.

Fråga 33 (Claude Moraes): Att skydda konsumenterna mot skräppost, spionprogram och sabotageprogram.

Günter Verheugen besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes, Georgios Papastamkos och Avril Doyle.

Andra delen

Fråga 34 (Giovanna Corda): Importkontroll av farliga konsumentvaror.

Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Giovanna Corda, Reinhard Rack och Colm Burke.

Fråga 35 (Manolis Mavrommatis): Girighet - fenomen i livsmedelsaffärerna.

Meglena Kuneva besvarade frågan samt följdfrågor från Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness och Danutė Budreikaitė.

Fråga 41 (Marian Harkin): Översyn av den inre marknaden.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Bernd Posselt.

Charlie McCreevy besvarade frågan samt följdfrågor från Marian Harkin, Reinhard Rack och Mairead McGuinness.

Fråga 42 (Georgios Papastamkos): Marknader för finansiella instrument.

Charlie McCreevy besvarade frågan samt en följdfråga från Georgios Papastamkos.

Fråga 43 (Colm Burke): Irländska länsplaner.

Charlie McCreevy besvarade frågan samt följdfrågor från Colm Burke och Brian Crowley.

Fråga 44 (Gay Mitchell): Sjukförsäkringsindustrin i Irland.

Charlie McCreevy besvarade frågan samt en följdfråga från Gay Mitchell.

Fråga 36 (Jim Higgins): Försäljning av flygbiljetter via nätet.

__[A10636]__ répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de __[A10637]__.

Talare: Brian Crowley yttrade sig om organisationen av dagens frågestund.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.45 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

18. Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära (debatt)

Interimsbetänkande om vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära [2007/2114(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Doris Pack (A6-0502/2007)

Doris Pack redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Talare: Jan Andersson (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Věra Flasarová (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Pál Schmitt för PPE-DE-gruppen, Maria Badia i Cutchet för PSE-gruppen, Jolanta Dičkutė för ALDE-gruppen, Mikel Irujo Amezaga för Verts/ALE-gruppen, Thomas Wise för IND/DEM-gruppen, Milan Gaľa, Gyula Hegyi, Ramona Nicole Mănescu, Kathy Sinnott, Tomáš Zatloukal, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Rolf Berend och Carlo Fatuzzo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová, Mihaela Popa, Zita Pleštinská, Roberta Alma Anastase och Jerzy Buzek.

Talare: Ján Figeľ och Doris Pack.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 16.01.2008.


19. Åtgärder att vidta genom fjärranalystillämpningar som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om de åtgärder som kommissionen avseende perioden 2008–2013 skall vidta med hjälp av det system för fjärranalys som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken [KOM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007)

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Esther Herranz García för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

Talare: Lily Jacobs för PSE-gruppen, Samuli Pohjamo för ALDE-gruppen, och Bogdan Golik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och Paul Rübig.

Talare: Jean-Claude Martinez, grupplös.

Talare: Mariann Fischer Boel och Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 16.01.2008.


20. Den rättsliga ställningen för en ledamot av Europaparlamentet som valts i Polen (debatt)

Muntlig fråga (O-0082/2007) från Giuseppe Gargani, för utskottet JURI, till kommissionen: Den rättsliga ställningen för en ledamot av Europaparlamentet som valts i Polen (B6-0002/2008)

Giuseppe Gargani (författare / frågeställare / från) utvecklade den muntliga frågan.

Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-DE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, och Aloyzas Sakalas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Paul Rübig, Manuel Medina Ortega, Marek Aleksander Czarnecki, Giuseppe Gargani och Sylwester Chruszcz.

Talare: Franco Frattini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Röstförklaringar

Talare: Paul Rübig yttrade sig om en teknisk fråga.

°
° ° °

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jorgo Chatzimarkakis - A6-0494/2007: Zuzana Roithová


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 399.766/OJME).

°
° ° °

Talare: Zuzana Roithová undrade om det var meningen att behandlingen av röstförklaringarna vid denna sena tidpunkt skulle komma att bli huvudregeln (talmannen svarade att dagens situation hade varit ett undantag).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.05.

Harald Rømer

Adam Bielan

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy