Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0081/2007 (B6-0389/2007)

Συζήτηση :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο

14. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0081/2007/rev.1) που κατέθεσαν οι Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin και Jan Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προς την Επιτροπή: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρόμα (B6-0389/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0002/2008) που κατέθεσε η Viktória Mohácsi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (B6-0003/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0003/2008) που κατέθεσε η Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προς την Επιτροπή: Προς ένα Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τους Ρομ (B6-0004/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0004/2008) που κατέθεσε η Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, προς την Επιτροπή: Μία ευρωπαϊκή πολιτική για τους Ρομ (B6-0005/2008)

Οι Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma και Viktória Mohácsi (συντάκτες) αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Alma Anastase, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alfonso Andria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elly de Groen-Kouwenhoven, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Desislav Chukolov, μη εγγεγραμμένος, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson και Csaba Sándor Tabajdi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Paul Rübig και Christopher Beazley.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 31.01.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου