Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2101(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0510/2007

Συζήτηση :

PV 16/01/2008 - 15
CRE 16/01/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2008 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0017

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο

15. Αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο: από τις υποσχέσεις στις πράξεις - Προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο: από τις υποσχέσεις στις πράξεις [2007/2076(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

Έκθεση σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο [2007/2101(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

Η Lydie Polfer παρουσιάζει την έκθεσή της (A6-0516/2007).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Η Roberta Alma Anastase παρουσιάζει την έκθεσή της (A6-0510/2007).

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marusya Ivanova Lyubcheva (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Eugenijus Maldeikis (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Silvia-Adriana Ţicău (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Αθανάσιος Παφίλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sylwester Chruszcz, μη εγγεγραμμένος, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Γεώργιος Παπαστάμκος, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu και Rumiana Jeleva.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău και Christopher Beazley.

Παρεμβαίνουν οι Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer και Roberta Alma Anastase.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.01.2008 και σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.01.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου