Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 193kWORD 106k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Παρουσίαση του προγράμματος της Σλοβενικής Προεδρίας (συζήτηση)
 3.Ημερήσια διάταξη
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Δράσεις που θα αναληφθούν μέσω εφαρμογών τηλεπισκόπησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ΚΓΠ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.2.Συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές ***II (ψηφοφορία)
  
4.3.Προς ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (ψηφοφορία)
  
4.4.Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Κατάσταση στην Κένυα (συζήτηση)
 9.Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) * (συζήτηση)
 10.Κατάσταση στο Πακιστάν μετά τη δολοφονία της Μπεναζίρ Μπούτο (συζήτηση)
 11.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 12.Έλεγχος των εντολών
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 14.Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (συζήτηση)
 15.Αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο: από τις υποσχέσεις στις πράξεις - Προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Παρουσίαση του προγράμματος της Σλοβενικής Προεδρίας (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Παρουσίαση του προγράμματος της Σλοβενικής Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση στην οποία καλωσορίζει τον Σλοβένο πρωθυπουργό, ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου, Janez Janša, και αναφέρει τη σημερινή πεντηκοστή επέτειο της πρώτης συνεδριάσεως της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, υπό την προεδρία του Walter Hallstein.

Ο Janez Janša προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Mihael Brejc, Borut Pahor, Jelko Kacin, Adam Bielan, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mary Lou McDonald, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Werner Langen, Hannes Swoboda, Lena Ek, Mirosław Mariusz Piotrowski, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, ο οποίος ασκεί κριτική για την υπερβολική ταχύτητα με την οποία κυκλοφορούν ορισμένα υπηρεσιακά αυτοκίνητα στο Στρασβούργο, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Bronisław Geremek, Jan Tadeusz Masiel, Alojz Peterle, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Marco Pannella, Othmar Karas, Bernard Poignant, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Monica Maria Iacob-Ridzi, Claudio Fava, Valdis Dombrovskis, Anne Van Lancker, Elmar Brok, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης και John Bowis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οιRomana Jordan Cizelj, Genowefa Grabowska, Mojca Drčar Murko, Αδάμος Αδάμου, Avril Doyle, Alexander Stubb, Tunne Kelam, Anna Ibrisagic και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Janez Janša και José Manuel Barroso.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

3. Ημερήσια διάταξη

Η Πρόεδρος προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης του σημερινού απογεύματος:

- η συζήτηση επί της εκθέσεως σχετικά με την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (Έκθεση Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A6-0447/2007) (σημείο 34 της ΗΔ) θα προταχθεί και θα διεξαχθεί αμέσως μετά τη συζήτηση επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στην Κενυα (σημείο 55 της ΟΔ).

Παρεμβαίνει ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος δηλώνει ότι, κατ' εξαίρεση, στηρίζει την πρόταση αυτή.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτή την πρόταση.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται κατ' αυτό τον τρόπο.


4. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


4.1. Δράσεις που θα αναληφθούν μέσω εφαρμογών τηλεπισκόπησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ΚΓΠ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τις δράσεις που θα αναλάβει η Επιτροπή κατά την περίοδο 2008-2013, μέσω εφαρμογών τηλεπισκόπησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής [COM(2007)0383 - C6-0273/2007 - 2007/0132(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0010)


4.2. Συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου [09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής) γνωστοποιεί τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά τις τροπολογίες.

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0011)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Kurt Lechner (εισηγητής)·

- Μάριος Ματσάκης ο οποίος ερωτά εάν στο μέλλον όλες οι ψηφοφορίες θα διεξάγονται με ΟΚ (Η Πρόεδρος του απαντά ότι η Διάσκεψη των Προέδρων θα εξετάσει το θέμα αυτό την επόμενη ημέρα)·

- Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, επί του ιδίου θέματος.


4.3. Προς ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού [2007/2093(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0012)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Francesco Enrico Speroni σχετικά με την αναγγελία των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών·

- Thomas Wise σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών·

- Robert Evans σχετικά με τη δαπάνη των ψηφοφοριών με ΟΚ·

- Daniel Hannan και Kathy Sinnott επί αυτής της παρεμβάσεως.


4.4. Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση [2007/2114(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Doris Pack (A6-0502/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0013)

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Arlene McCarthy (πρόεδρος της Επιτροπής IMCO) η οποία εκφράζει την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Έκθεση Kurt Lechner - A6-0504/2007.


5. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf - A6-0508/2007: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Godfrey Bloom και Graham Booth

Έκθεση Kurt Lechner - A6-0504/2007: Jan Březina, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Derek Roland Clark και Graham Booth

Έκθεση Roberta Angelilli - A6-0520/2007: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Jim Allister, Roger Helmer, Nirj Deva, Frank Vanhecke και Milan Horáček

Έκθεση Doris Pack - A6-0502/2007: Syed Kamall, Daniel Hannan, Toomas Savi, Roger Helmer, Agnes Schierhuber, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová, Jim Allister, Christopher Heaton-Harris, Nirj Deva, Derek Roland Clark, Graham Booth και Philip Claeys


6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Thierry Cornillet δήλωσε ότι δεν είχε την ηλεκτρονική του κάρτα και δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχει στις πρώτες ψηφοφορίες.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


8. Κατάσταση στην Κένυα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στην Κένυα

ΟιJanez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Valdis Dombrovskis, Glenys Kinnock, Anna Záborská, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman και David Martin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Anders Wijkman, Colm Burke, Karin Scheele, Jan Mulder, Filip Kaczmarek και Michael Gahler.

Παρεμβαίνουν οι Eoin Ryan, Janez Lenarčič και Louis Michel.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Feleknas Uca και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Κένυα (B6-0024/2008)

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki και Gintaras Didžiokas, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στην Κένυα (B6-0025/2008)

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken και Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Κένυα (B6-0026/2008)

- Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Annemie Neyts-Uyttebroeck και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις γενικές εκλογές στην Κένυα (B6-0027/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman και Josep Borrell Fontelles, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις γενικές εκλογές στην Κένυα (B6-0028/2008)

- Valdis Dombrovskis, Colm Burke, Maria Martens, Filip Kaczmarek και Horst Posdorf, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση στην Κένυα (B6-0033/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.01.2008.


9. Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) [COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

Παρεμβαίνει ο Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Agustín Díaz de Mera García Consuegra παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jutta Haug (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Hubert Pirker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Claudio Fava, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roger Knapman, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho, Marek Aleksander Czarnecki, Αθανάσιος Παφίλης, Nils Lundgren, Fernand Le Rachinel, Μαργαρίτης Σχοινάς, Γεώργιος Γεωργίου, Hynek Fajmon και Alexander Stubb.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Javier Moreno Sánchez, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock και Alexander Stubb.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič, Alexander Alvaro επί της τελευταίας αυτής παρέμβασης, Franco Frattini και Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ο τελευταίος επίσης επί προσωπικού, σε συνέχεια της παρεμβάσεως του Javier Moreno Sánchez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.01.2008.


10. Κατάσταση στο Πακιστάν μετά τη δολοφονία της Μπεναζίρ Μπούτο (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στο Πακιστάν μετά τη δολοφονία της Μπεναζίρ Μπούτο

Οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Robert Evans, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Charles Tannock, Marianne Mikko και Eija-Riitta Korhola.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jo Leinen, Giulietto Chiesa και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Sajjad Karim, Véronique De Keyser, Sorin Frunzăverde και Charles Tannock, ο τελευταίος επί της παρεμβάσεως του Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνουν οι Zuzana Roithová και Geoffrey Van Orden, και οι δύο σχετικά με τη διαδικασία «catch the eye» (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τους κανόνες).


11. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0001/2008).

Ερώτηση 1 (Marian Harkin): Ομάδα "Νεολαία".

Ο Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin και Danutė Budreikaitė.

Ερώτηση 2 (Manuel Medina Ortega): Πολυμερής συνεργασία και η διμερής συμφωνία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Paul Rübig και Josu Ortuondo Larrea.

Ερώτηση 3 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Προώθηση πολιτικών, φιλικών προς την οικογένεια.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Brian Crowley και Marian Harkin.

Ερώτηση 4 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Πρωτοβουλίες της σλοβενικής Προεδρίας σχετικά με τη νέα πρόσεγγιση της πολιτικής γειτονίας και την ενέργεια.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπαστάμκου, Alexander Stubb και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 5 (Colm Burke): Ειρηνευτική αποστολή της ΕΕ στο Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία - έλλειψη ελικοπτέρων και ιατρικού εξοπλισμού.

Ερώτηση 6 (Liam Aylward): Αποστολή διατήρησης της ειρήνης της ΕΕ στο Τσάντ.

Ο Janez Lenarčič απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Colm Burke, Liam Aylward και Bogusław Sonik.

Ερώτηση 7 (Gay Mitchell): Προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μουσουλμανικές χώρες.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Gay Mitchell και Reinhard Rack.

Ερώτηση 8 (Avril Doyle): Βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Avril Doyle και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 9 (Jim Higgins): Πέρα από το ΑΕγχΠ.

Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness, αναπλ., Reinhard Rack και Avril Doyle.

Ερώτηση 10 (Mairead McGuinness): Έρευνα σε ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας στη Βουλγαρία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness, Jim Allister και Elizabeth Lynne.

Ερώτηση 11 (Bernd Posselt): Ημερομηνία για τις διαπραγματεύσεις για τη Μακεδονία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Avril Doyle και Νικόλαου Βακάλη.

Η ερώτηση 12 αποσύρεται.

Ερώτηση 13 (Νικόλαου Βακάλη): Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για ενεργειακά φιλικές τεχνολογίες και προϊόντα.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

12. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να κυρώσει τις εντολές των βουλευτών Cornelis Visser, με ισχύ από τις 17.10.2007, Madeleine Jouye de Grandmaison, με ισχύ από τις 9.11.2007, καθώς και των βουλευτών Johannes Lebech και Christian Rovsing με ισχύ από τις 29.11.2007.


13. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE-DE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

επιτροπή TRAN: Brigitte Fouré

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τα Κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης : Brigitte Fouré, Christian Rovsing

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας: Sorin Frunzăverde αντί Theodor Dumitru Stolojan

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας: Theodor Dumitru Stolojan αντί Bogusław Sonik

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Neil Parish αντί Timothy Kirkhope

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία: Timothy Kirkhope αντί Neil Parish

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


14. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0081/2007/rev.1) που κατέθεσαν οι Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin και Jan Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προς την Επιτροπή: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρόμα (B6-0389/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0002/2008) που κατέθεσε η Viktória Mohácsi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (B6-0003/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0003/2008) που κατέθεσε η Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προς την Επιτροπή: Προς ένα Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τους Ρομ (B6-0004/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0004/2008) που κατέθεσε η Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, προς την Επιτροπή: Μία ευρωπαϊκή πολιτική για τους Ρομ (B6-0005/2008)

Οι Lívia Járóka, Roberta Angelilli, Jan Marinus Wiersma και Viktória Mohácsi (συντάκτες) αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Alma Anastase, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alfonso Andria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elly de Groen-Kouwenhoven, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Desislav Chukolov, μη εγγεγραμμένος, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson και Csaba Sándor Tabajdi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Paul Rübig και Christopher Beazley.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 31.01.2008.


15. Αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο: από τις υποσχέσεις στις πράξεις - Προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο: από τις υποσχέσεις στις πράξεις [2007/2076(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

Έκθεση σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο [2007/2101(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

Η Lydie Polfer παρουσιάζει την έκθεσή της (A6-0516/2007).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Η Roberta Alma Anastase παρουσιάζει την έκθεσή της (A6-0510/2007).

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marusya Ivanova Lyubcheva (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Eugenijus Maldeikis (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Silvia-Adriana Ţicău (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Αθανάσιος Παφίλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sylwester Chruszcz, μη εγγεγραμμένος, Árpád Duka-Zólyomi, Alexandra Dobolyi, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Jiří Maštálka, Derek Roland Clark, Γεώργιος Παπαστάμκος, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Ryszard Czarnecki, Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Olle Schmidt, Andrzej Tomasz Zapałowski, Urszula Gacek, Jan Marinus Wiersma, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Christopher Beazley, Libor Rouček, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Maria Petre, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Marian-Jean Marinescu και Rumiana Jeleva.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Alessandro Battilocchio, Silvia-Adriana Ţicău και Christopher Beazley.

Παρεμβαίνουν οι Benita Ferrero-Waldner, Lydie Polfer και Roberta Alma Anastase.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.01.2008 και σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.01.2008.


16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 399.766/OJJE).


17. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.50 μ.μ.

Harald Rømer

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου